Bijgewerkt: 19 mei 2024

Aanpak van de woninginbraken in Amstelveen 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-01-2018

drs. H.B. Eenhoorn burgemeester van Amstelveen publiceerde op 26 januari 2018 een brief aan de gemeenteraad van Amstelveen in verband met de gestegen woninginbraken in Amstelveen:

'Geachte raad,

Het aantal woninginbraken in Amstelveen is in 2017 gestegen ten opzichte van het aantal inbraken in 2016. Een duidelijke oorzaak is (nog) niet bekend. Het hoeft geen betoog, dat wij deze ontwikkeling graag een halt willen toeroepen. Wij beseffen ons tegelijkertijd, dat woninginbraken een hardnekkig verschijnsel is en dat de aanpak een lange adem vergt. Met deze brief informeren wij u over de inzet van gemeente en politie om het aantal woninginbraken terug te dringen.

Sinds 2014 daalde het aantal woninginbraken in Amstelveen gestaag. Wij zijn ervan overtuigd, dat de mix van maatregelen die is ingezet hier mede aan heeft bijgedragen. Voorlichting heeft bewoners alerter gemaakt. Subsidies voor hang- en sluitwerk en het afsluiten van achterpaden hebben de woningen veiliger gemaakt. Gerichte inzet van politie heeft potentiele daders afgeschrikt en geleid tot arrestaties. Maar gelet op de recente ontwikkelingen moet er een tandje bij. De belangrijkste maatregelen hebben wij hieronder voor u op een rij gezet.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Acties en maatregelen: Subsidieregeling voorkoming woninginbraken, voorlichtingsbijeenkomsten, veiligheidsscans, inzet tekstkar, deelname veiligheidsweek, extra surveillance, communicatie (print en digitaal), achterpadenproject, faciliteren WhatsApp buurtpreventiegroepen, inzet Burgernet, digitaal Opkopersregister, last onder dwangsom inbrekersmaterialen.

Intensivering samenwerking gemeente en politie. Woninginbraken is een probleem, dat vraagt om een gemeenschappelijke aanpak. Waar mogelijk werken gemeente en politie dan ook samen. Toch valt ook hier nog winst te boe- ken. Bijvoorbeeld op het punt van informatie-uitwisseling. Het uitwisselen van informatie is belangrijk voor een effectieve en efficiënte inzet van de capaciteit. In de praktijk blijkt de strikte privacywetgeving een hobbel in de uitwisseling van informatie. Onderzocht wordt hoe de informatie-uitwisseling kan worden bevorderd met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en ook kijkend naar toekomstige wetgeving. Op ons verzoek zet de politie bij wijze van proef een zogenaamde ANPR-camera (Automatic Numberplate Recognition) in. Deze camera registreert kentekens die vervolgens worden vergeleken met het politieregister. Wij merken wel op, dat ook de ANPR-camera moet worden gezien als een mogelijk effectief, maar kostbaar onderdeel in de totale mix van maatregelen.Woning- en auto-inbraken in Westwijk Amstelveen tussen februari 2017- januari 2018 Bron: WhatsApp buurtpreventie Westwijk e-mail: wabpcl.2mail2.nl


Cameratoezicht. Cameratoezicht kan onder bepaalde voorwaarden en in specifieke omstandigheden worden ingezet als maatregel om woninginbraken tegen te gaan. De politie kan camera’s (heimelijk) inzetten in het kader van opsporing. Daarnaast is (flexibel) cameratoezicht door de gemeente mogelijk in het kader van openbare orde en veiligheid (bestrijding overlast). Bij- voorbeeld als het gaat om terugkerende overlast die zich op één specifieke locatie (‘hot- spot’) voordoet. Afgezien van de kosten, is dit type cameratoezicht minder geschikt als maatregel tegen woninginbraken in een groter gebied als bijvoorbeeld een buurt, of wijk. Dit heeft te maken met het feit, dat het op voorhand (nog) niet mogelijk is te bepalen op welke specifieke locatie de inbrekers toeslaan. De kans dat een camera precies op het juiste moment op de juiste locatie staat opgesteld is daarmee beperkt.

Meten is weten. Dat geldt ook voor criminaliteitsbestrijding. In 2018 wil het college in samenwerking met de politie toewerken naar een actueler en completer zicht op de woninginbraken. Deze informatie moet bijdragen aan een effectievere en efficiëntere inzet van de capaciteit en daarmee aan een (structurele) daling van het aantal woninginbraken. Wij zijn op dit moment in overleg met gemeenten Amsterdam en Almere om ervaringen met de data-analyse te bespreken. Het college streeft er naar om u dit voorjaar meer inhoudelijk te informeren. Wij vertrouwen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, drs. H.H. Winthorst, de burgemeester, drs. H.B. EenhoornAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.