Bijgewerkt: 14 juli 2024

29 september 2021 besluiten van de gemeenteraad van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-09-2021

De gemeenteraad van Amstelveen heeft in zijn vergadering van 29 september 2021 onder andere ingestemd met het Atelierbeleid, de Sport- en beweegnota en de nota van uitgangspunten voor de scholenlocatie aan de Orion.

Atelierbeleid. De gemeente stelt achttien ateliers op twee locaties beschikbaar om kunstenaars in Amstelveen te behouden en aan te trekken. Drie ateliers zijn zogeheten projectateliers. De gemeenteraad heeft het atelierbeleid vastgesteld. Dat gaat onder andere over de toewijzing van de ateliers aan kunstenaars. Het is essentieel dat kunstenaars voldoende ruimte krijgen om werk te maken, te presenteren en om te ontmoeten.

De gemeenteraad heeft op initiatief van GroenLinks besloten om een jaarlijkse kunstprijs uit te reiken aan een eindexamenkandidaat van de Gerrit Rietveldacademie. Deze prijs bestaat uit een jaar lang gebruik kunnen maken van één van de drie projectateliers van de gemeente Amstelveen. Ook een voorstel van het CDA om samen met de Amstelveense kunstenaars en Ons Tweede Thuis verhalenbanken te maken en te plaatsen in Amstelveen werd door de raad aangenomen. Het gaat om zitbanken waar een QR-code op wordt geplaatst. Daarmee kun je naar verhalen over de buurt, de wijk, het land of andere landen luisteren.Sport- en beweegnota. De gemeenteraad heeft de sport- en beweegnota vastgesteld. De meeste inwoners van Amstelveen bewegen gezond. Sporten en bewegen is echter nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege een beperking. Met het nieuwe beleid wil de gemeente daar verandering in brengen. De SP diende een motie in om de sportvergoeding voor kinderen uit minimagezinnen te verhogen van € 250,- naar € 450,-. Deze werd door de raad verworpen.

Huisvestingsverordening. De gemeenteraad heeft de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. In deze verordening staan de regels voor een rechtvaardige verdeling van schaarse huurwoningen en voor het reguleren van wijzigingen in de woonruimtevoorraad. GroenLinks stelde een campagne voor om woningeigenaren er voor te laten kiezen hun huis bij verkoop niet te verkopen aan beleggers, maar aan woningzoekenden. Dit voorstel haalde geen meerderheid. D66 kwam met een voorstel om te onderzoeken in hoeverre het splitsen van woningen kan bijdragen aan het oplossen van het tekort aan woonruimte in Amstelveen en onder welke voorwaarden dat zou kunnen. De raad steunde dit voorstel.

Scholenlocatie Orion. De gemeenteraad heeft de nota van uitgangspunten voor de nieuwbouw van de scholenlocatie Orion vastgesteld. Het gaat om een multifunctioneel complex met ruimte voor kinderopvang, een aangepaste sportzaal en een gerenoveerd ontmoetingscentrum. GroenLinks pleitte er voor om de schoolgebouwen modulair en circulair te bouwen, zodat ze voor zowel de tijdelijke als de definitieve locatie gebruikt kunnen worden. De raad steunde dit voorstel niet.

Overige besluiten van de raad. De raad stemde tijdens zijn vergadering ook in met:

-het uitvoeren van een proef van twee jaar voor de invoering van vijf basisbanen;

-de Bestuursverklaring tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo);

-deelname aan de ROM Regio BV (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, voormalig Invest Metropoolregio Amsterdam). Daarmee draagt de gemeente bij aan het versnellen van de energietransitie en de circulaire economie;

-de actualisering van de Welstandsnota;

-het samen met regiogemeenten doorlopen van een Europese aanbesteding voor de verwerking van restafval;

-het voornemen van de Vervoerregio Amsterdam om een aandeel Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) te verwerven en wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Vervoerregio Amsterdam;

-het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022-2025 en het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam;

-de wijziging van de organisatieverordening van Groengebied Amstelland;

de Kerkenvisie Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.