Bijgewerkt: 18 juni 2024

2020 stond in het teken van de coronapandemie ook bij de politie

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL
19-05-2021

Het afgelopen jaar stond in het teken van corona. De coronacrisis heeft de samenleving geraakt en ook de politie. In de eerste plaats op de inzet en het welzijn van politiemensen, maar ook op de resultaten en de bedrijfsvoering. Na een stijging in 2019 nam het aantal geregistreerde misdrijven in 2020 weer af met ongeveer 10.000 tot een totaal van 795.000 – meldt de Politie Nederland.

Doordat Nederland meer thuis was, daalde het aantal High Impact Crimes (woninginbraken -22%, overvallen -23%, straatroof -16%), maar steeg het aantal overlastmeldingen (+39%) en online misdrijven (+127%). Dit staat in de vandaag gepubliceerde Jaarverantwoording 2020. Daarin wordt een beeld geschetst van de inzet en resultaten op hoofdlijnen en worden de belangrijkste onderwerpen van de bedrijfsvoering van het korps belicht.

In 2020 startte Henk van Essen als nieuwe korpschef. In het voorwoord staat hij stil bij het veranderende criminaliteitsbeleid: ‘Terugkijkend op 2020 zien we dat het criminaliteitsbeeld structureel verandert. De klassieke/fysieke criminaliteit neemt verder af en de digitale criminaliteit verder toe. Door corona zijn we vaker thuis en vaker online. Criminelen spelen daar sluw op in. Digitaal wordt steeds meer het nieuwe normaal. Dat vraagt om een politie die digitaal vaardig is. Daarnaast stegen de overlastcijfers ook vorig jaar weer. De meldingen over personen met verward gedrag en overlast dak- en thuislozen laten al jaren een stijging zien. De meldingen van overlast jeugd stegen in 2020 fors, maar kunnen met name worden toegeschreven aan de coronamaatregelen.’      

Lees hier de Jaarverantwoording 2020 met het voorwoord van korpschef Henk van Essen

Bekijk hier de Infographic ‘Cijfers van de politie in 2020'

Foto Amstelveen
(Foto Politie NL - 2020)

Henk van Essen (1960) korpschef van de Nationale Politie


Meer handhaving, meer digitaal. Lokale verankering, op straat en online, met de wijkagent (3.589 reguliere en 29 digitaal wijkagenten) en het wijkteam als basis. Dat is wat de Nederlandse politie uniek maakt. In 2020 kreeg de politie te maken met complexe problemen zoals polarisatie, maatschappelijk ongenoegen en met nieuwe dynamieken in het veiligheids- en criminaliteitsbeeld. Handhaving van de openbare orde was het afgelopen jaar een belangrijk deel van het politiewerk. De politie is zich bewust van de verbondenheid van wijk, web en wereld en stelt politiemensen in staat slim te kun­nen schakelen tussen verschillende situaties, en te laten kiezen voor interventies – online en offline – die het beste werken. De politie kiest er daarbij voor een herkenbare en toegankelijke politie te willen zijn, bijvoorbeeld door chatsessies met jongeren (+41%) en het verder verbeteren van webcare (in totaal bijna 2 miljoen social media-berichten per jaar).

Meer dan alleen corona. Het afgelopen jaar gebeurde er natuurlijk meer dan alleen corona. Nadat eerder Ridouan T. in Dubai was opgepakt, werd in januari vorig jaar zijn rechterhand Saïd R. in Colombia gearresteerd als resultaat van een mooie internationale samenwerking. Een ander succes was Encrochat. Er werden meer dan 25 miljoen chatberichten onderschept en meegelezen, waardoor duizenden kilo’s cocaïne konden worden onderschept, drugslabs konden worden ontmanteld, meerdere liquidaties en zware geweldsdelicten werden voorkomen en ruim honderd verdachten van zware misdrijven konden worden aangehouden. Het ziekteverzuim daalde met 0.7% naar 5.5%. Dit is het laagste percentage sinds de vorming van de Nederlandse politie.

Vraag naar politie. De vraag naar politiezorg bleef groot. In 2020 werd ruim 3,1 miljoen keer naar 112 gebeld (ruim 150.000 keer meer dan het jaar daarvoor). In 57% van de oproepen was politie-inzet nodig. Het nummer 0900 8844 werd 4,47 miljoen keer gebeld (bijna 20.000 keer minder dan in 2019). Door verbeterde dienstverlening daalde het aantal verbroken verbindingen met 90%, in 81% van de oproepen werd binnen 20 seconden opgenomen. In 2019 was dat nog 66%. Van de ongeveer 280.000 prio-1-meldingen (spoed) arriveerde de politie in 84,5 procent van de gevallen binnen 15 minuten. Deze cijfers stonden eerder al op het dataportal van de politie.

Financiën. De totale uitgaven van de politie bedroegen in 2020 iets minder dan 6,4 miljard euro. Een groot deel van de financiële middelen werd besteed aan personeel (4,93 miljard euro) en aan het opleiden van personeel (66 miljoen euro). Het overige deel zijn kosten voor onder andere huisvesting, vervoer, automatisering, geweldsmiddelen en de uitrusting.

Bij het opstellen van de begroting 2020 kon niet worden voorzien dat 2020 een heel ander jaar zou worden dan gedacht. Niet een jaar vol verschillende grote evenemen­ten, maar met een pandemie en maatrege­len die gehandhaafd moesten worden naast een aantal grote demonstraties dat veel inzet vergde. Ondanks het turbulente jaar is het financieel resultaat in 2020 met 5 miljoen 'neutraal' te noemen. Lees ook: Jaarverantwoording 2020 (pdf 8 pagina’s) Jaarverantwoording politie 2020 inclusief accountantsverklaring (pdf 163 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.