Bijgewerkt: 4 juni 2023

10de factsheet inbraken in Amstelveen periode t/m augustus 2013

Nieuws -> Politie

Bron: Gemeente Amstelveen
09-10-2013

Hierbij treft u de 10de factsheet woninginbraken aan. De factsheet geeft aan dat de positieve trend die vorig jaar is ingezet, zich niet heeft voortgezet. Het maandelijkse aantal inbraken fluctueert sterk.

De inzet van gemeente, politie en justitie blijft daarom onverminderd. Zie voor een overzicht van de activiteiten de bijgaande factsheet en de veiligheidspagina. Nieuw dit najaar is het inbraakpreventieoffensief. Er wordt fors ingezet om de inbraakwerendheid van met name de oudere woningen te vergroten.

Het inbraakpreventieoffensief start in de week van de veiligheid van 7 tot 13 oktober 2013. In het onderstaande programma van de week vindt u een overzicht van de activiteiten. Naast veel aandacht voor inbraken komen ook senioren en veiligheid, brandpreventie en de aanpak van cybercrime aan bod.

Programma week van de veiligheid

Woensdag 9 oktober : Brandveiligheid voorlichting senioren. Tijd; 10.00 – 11.30 uur , Locatie: De Meent, Orion 3

Woensdag 9 oktober: Actie Raamhefboompjes/anti inbraakstrips. Tijd: 18.00 – 20.00 uur, Locatie hal raadhuis, Laan Nieuwer Amstel

Woensdag 9 oktober: Preventiebijeenkomst woninginbraken. Tijd: 19.30-21.00 uur, (inloop 19.00 uur) Locatie: Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1

Donderdag 10 oktober: Brandveiligheid voorlichting senioren. Tijd: 10.00 -11.30 uur, Locatie De Bolder, Groenhof 140

Donderdag 10 oktober: Voorlichtingsavond Cybercrime voor ondernemers. Tijd: 19:30-22:00 uur, locatie raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1.

Vrijdag 11 oktober: Voorlichting vrijdagmarkt (politie/brandweer en gemeente). Tijd: 09.00 – 15.00 uur , Locatie: markt Stadsplein Amstelveen(tevens actie Raamhefboompjes/anti inbraakstrips, actie rookmelders)

Dinsdag 15 oktober: Preventiebijeenkomst woninginbraken. Tijd: 19.30-21.00 uur (inloop 19.00 uur), Locatie: Raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan één van de bijeenkomsten. Op donderdag 7 november vindt de volgende vergadering plaats van het platform Integrale Veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst wordt het actieplan integrale veiligheid 2014 besproken, evenals een overzicht van de activiteiten die de gemeente samen met politie en justitie doet op het gebied van inbraakpreventie.

Begin 2014 stuur ik u, zoals toegezegd in de gemeenteraad van 25 september 2014, een evaluatie van de inzet van Near Repeat.In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van Zanen

Factsheet 10 Ontwikkeling woninginbraken periode t/m augustus 2013

1. Cijfers woninginbraken

Sinds september 2010 verschijnt periodiek informatie over de cijfers op het gebied van woninginbraken en de gezamenlijke aanpak van gemeente, politie en justitie. Hierbij factsheet 10 met daarin de actuele stand van zaken. In onderstaande tabellen staan de gegevens over de periode 2008 tot en met augustus 2013.


inbraken Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Tabel 1 Amstelveen Noord totaal, Tabel 2 Amstelveen Zuid totaal, Tabel 3 Amstelveen Noord per wijk/per maand


inbraken Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Tabel 4 Amstelveen Zuid per wijk/per maand


De laatste cijfers laten helaas zien, dat het aantal inbraken weer stijgt. In Amstelveen Noord is het aantal inbraken in 2013 ten opzichte van dezelfde periode in 2012 (eerste 19 weken) met 28% toegenomen. Het patroon is grillig. In juni en augustus zijn relatief weinig inbraken gepleegd, terwijl in juli extreem veel is ingebroken. Uit onderzoek blijkt, dat in die maand waarschijnlijk één inbreker verantwoordelijk was voor een groot aantal inbraken.

In de wijken Elsrijk en Patrimonium worden de meeste inbraken gepleegd. De wijken met oudere woningen, waar de inbraakwerendheid minder is blijven zeer aantrekkelijk voor inbrekers.

In Amstelveen Zuid is het aantal inbraken eveneens toegenomen, een stijging van 28% ten opzichte van 2012. Verreweg de minste inbraken worden gepleegd in Westwijk West. In deze wijk is veel aandacht besteed aan het politiekeurmerk, dit blijkt effectief. De meeste inbraken worden gepleegd in Keizer Karelpark en Middenhoven. Voor heel district Zuid (Amsterdam Zuid, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer) is er sprake van een toename van 29%.

1.1 Dader informatie

Net als in eerdere factsheets vermeld blijft het opsporen van daders van woninginbraken voor de politie lastig, aangezien de daders niet alleen uit de regio, maar uit heel Nederland en het buitenland blijken te komen. Het zijn steeds andere (groepen) daders met verschillende inbraakmethoden. De politie zet diverse technieken in om daders op te sporen. Hieronder een overzicht van de acties die door de politie in Amstelveen zijn uitgevoerd. In de volgende paragraaf is een toelichting opgenomen.

In het jaar 2011

Forensische Onderzoeken: 560 (aangevraagde onderzoeken)

Buurtonderzoeken: Amstelveen Noord 223/ Amstelveen Zuid 298

Nazorg: Amstelveen Noord 251 / Amstelveen Zuid 290

Aanhoudingen: 56 (sommige daders hebben meerdere inbraken gepleegd)

In het jaar 2012

Forensische Onderzoeken: 420 (aangevraagde onderzoeken)

Buurtonderzoeken: Amstelveen Noord 223/ Amstelveen Zuid 283

Nazorg: Amstelveen Noord 193/ Amstelveen Zuid 233

Aanhoudingen: 36 (sommige daders hebben meerdere inbraken gepleegd)

In het jaar 2013 (t/m augustus)

Forensische Onderzoeken: 362 (aangevraagde onderzoeken)

Buurtonderzoeken: Amstelveen Noord 215/ Amstelveen Zuid 231

Nazorg: Amstelveen Noord 207/ Amstelveen Zuid 180

Aanhoudingen: 39 (sommige daders hebben meerdere inbraken gepleegd)

2. De aanpak

Bij de aanpak van woninginbraken werken gemeente en politie nauw samen. In overleg met het Openbaar Ministerie is een aantal extra activiteiten en middelen ingezet om de stijging van het aantal woninginbraken te keren.

2.1. Politie Projectteam High Impact Criminaliteit

In district 4 is een aantal maanden geleden een project gestart tegen High Impact Criminaliteit (HIC). In totaal zijn 35 personen vrijgemaakt om zich te richten op voornamelijk woninginbraken. Een groot deel van hun energie richten zij op het bestrijden van woninginbraken in Amstelveen. Deze 35 personen werken in vier teams; een opsporings- en afhandelingsteam, een toezichtteam, een informatieteam, en een team gericht op de persoonsgebonden aanpak. Aan het HIC project is een speciale Officier van Justitie gekoppeld.

Buurtonderzoek

Bij elke woninginbraak houdt de politie in principe een buurtonderzoek. Het percentage buurtonderzoeken in 2013 ligt op ongeveer gelijk niveau als in 2012, te weten 95%. Tijdens het buurtonderzoek worden bewoners gewezen op het belang van inbraakpreventie.

Extra controles

De politie houdt in samenwerking met de gemeente regelmatig scootercontroles op hotspots. Uit de praktijk blijkt namelijk, dat inbrekers (en overvallers) regelmatig gebruik maken van scooters.

Aandacht voor nazorg

De nazorg na een inbraak is geïntensiveerd. Een inbraak heeft grote impact op inwoners. Daar wordt met zorg mee omgegaan. Daarnaast moet voorkomen worden, dat mensen voor een tweede keer slachtoffer worden van een inbraak. In het nazorggesprek wordt daar aandacht aan besteed.

Voetjesproject

Binnen het voetjesproject worden mensen gewezen op openstaande deuren en ramen. In Amstelveen is het aantal insluipingen 15% van het totaal. Met dit project hoopt de politie het aantal insluipingen te verminderen.

Daderregie

Daderregie specifiek op het gebied van woninginbraken. Omdat het een lastig delict is en het gebied groot, is gekozen voor het monitoren van aangehouden verdachten. De politie kijkt naar herkomst, antecedenten, detentieoverzicht (of ze nog vastzitten) en of ze eventueel gesignaleerd staan.

Near Repeat

In het kader van het terugdringen van het aantal woninginbraken in Amstelveen is per 1 juli 2013 voor de derde keer het project Near Repeat gestart in samenwerking met de politie en een beveiligingsbedrijf. De politie brengt dagelijks in kaart waar de voorgaande dag een woninginbraak heeft plaatsgevonden.

In een straal van ca. 300 meter rondom de woning, waar is ingebroken zorgen politiemedewerkers en toezichthouders van de gemeente voor extra toezicht. Activiteiten zijn:

· Surveilleren in de buurt en zichtbaar aanwezig zijn

· Voorlichting geven aan buurtbewoners in de vorm van flyers, folders, voetjes die bewoners wijzen op kansen voor inbrekers.

De politie en de gemeente hebben eerder in de periode april 2012 tot augustus 2012 en de periode november 2012 tot 21 januari 2013 de Near Repeat aanpak ingezet. Hieruit blijkt, dat het aantal herhalingsinbraken in de laatstgenoemde periode in de wijken Elsrijk, Patrimonium en Waardhuizen ten opzichte van dezelfde maanden in 2011 en 2012 afnam met 19%. In de overige wijken is het aantal herhalingsinbraken gelijk gebleven.

Het patroon is echter afhankelijk van vele andere factoren en uiteraard de andere maatregelen die genomen worden. Het is in principe de bedoeling om ook in de donkere dagen van eind 2013 en begin 2014 Near Repeat in te zetten. Meteen daarna volgt een evaluatie over de inzet zoals besproken in de gemeenteraad van 25 september 2013.

2.2. Gemeente Amstelveen

Ook in het najaar van 2013 staan diverse voorlichtingsbijeenkomsten inbraakpreventie op het programma. Zo vonden op 1 oktober twee goed bezochte bijeenkomsten plaats in wijkcentrum Westend in de Westwijk. Daarnaast vinden er twee bijeenkomsten plaats in het raadhuis, op 9 en 15 oktober 2013. De bijeenkomsten trekken veel belangstellenden.

Naast deze algemene informatiebijeenkomsten besteden gemeente en politie regelmatig aandacht aan voorlichting aan ouderen. Zij zijn regelmatig het slachtoffer van babbeltrucs. Op 9 oktober vindt in dit kader een bijeenkomst plaats in De Meent. Door het jaar heen vinden regelmatig bijeenkomsten specifiek voor ouderen plaats.

Communicatie – Week van de Veiligheid

In de Week van de Veiligheid van 7 t/m 12 oktober organiseren gemeente en politie diverse voorlichtings- en communicatieactviteiten. Naast bovengenoemde voorlichtingsavonden lanceert de gemeente het zogeheten inbraakpreventieoffensief. Inwoners van Amstelveen krijgen de mogelijkheid om ramen en deuren extra te beveiligen. De gemeente biedt politiekeurmerk goedgekeurde afsluitbare handgrepen voor ramen, en anti-inbraakstrips voor deuren aan voor een lage prijs. De korting 50% tot 60%. Om inwoners te attenderen op deze actie wordt een themapagina veiligheid geplaatst in de lokale bladen. Ook op de website en via andere kanalen wordt voor het inbraakpreventieoffensief aandacht gevraagd.

Eerder in april werd een veiligheidspagina in de krant geplaatst. De campagne ‘beveilig uw huis nu’ wordt voortgezet. In de maanden februari, juli en oktober zijn posterroutes ingepland voor driehoeksborden. Tegelijkertijd wordt dan op de gemeentepagina en internet aandacht aan inbraken besteed.

Project Waaks

In samenwerking met de politie is het project “Waaks” ingezet. Dit houdt in, dat de gemeente en de politie een beroep doen op hondenbezitters om actief te ondersteunen in de strijd tegen woninginbraken. Aan de hondenbezitters is gevraagd oplettend te zijn tijdens het uitlaten van de hond en de politie via 112 te bellen bij verdachte situaties. De politie kan dan snel handelen, zodat de pakkans wordt vergroot, waardoor erger wordt voorkomen.

Politiekeurmerk veilig wonen

Het politiekeurmerk stelt eisen aan de ‘sociale’ veiligheid van de openbare ruimte, de gebouwen en de woningen. De wijken Westwijk Zuid-West, Westwijk Zuid-Oost, Bovenkerk Oost, het project Mozaïek en

Uilenstede zijn conform het voorschriften Politie Keurmerk Veilig Wonen ontwikkeld. In 2013 is het nieuwbouwproject aan de Lindenlaan getoetst en in orde bevonden. Dit betekent, dat de woningen optimaal inbraakwerend zijn. In totaal hebben 3.442 woningen een politiekeurmerk veilig wonen certificaat, dit is ongeveer 8 % van het totaal aantal woningen.

Beveiliging achterpaden

Veel inbraken vinden plaats via de achterzijde. De gemeente Amstelveen ondersteunt daarom het afsluiten van achterpaden.

Cameratoezicht

Sinds april bevinden zicht naast het Westwijkplein nu ook camera’s in het Stadshart. Het toezicht is bedoeld om criminaliteit tegen te gaan. Hoewel de focus van het cameratoezicht in het Stadshart niet op woninginbraken ligt, kan het wel bij de opsporing van daders van woninginbraken in het Stadshart en directe omgeving gebruikt worden. De beelden worden inmiddels centraal uitgekeken in de regionale uitkijkcentrale die in Amsterdam is gesitueerd.

Invoering Burgernet, burgers betrekken bij de opsporing

Met Burgernet kan de politie het publiek vragen te helpen bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig of een vermist persoon. De politie stuurt mensen die meedoen met Burgernet binnen een bepaalde cirkel een spraakbericht, of sms. Die mensen wordt gevraagd uit te kijken naar een verdacht of vermist persoon of voertuig. Tot september 2013 waren ruim 4000 Amstelveners aangesloten op Burgernet.

Op 6 september is de politie gestart met een nieuwe (landelijke) campagne rond Burgernet. Ook in Amstelveen is hier uitgebreid bij stilgestaan. Via diverse communicatiekanalen heeft de gemeente aandacht gevraagd voor Burgernet. Ook hebben medewerkers op de markt gestaan om mensen te werven. Dit lijkt een succesvolle actie. Inmiddels hebben zich in Amstelveen 300 nieuwe inwoners zich aangemeld. Ook in de week van de veiligheid vindt eenzelfde actie plaats. Het aantal burgernetacties in de regio is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Zo heeft in het weekend van 21 en 22 september een succesvolle burgernetactie geleid tot het terugvinden van een oudere vermiste man. Burgernet wordt ook ingezet bij inbraken.

Pinnen, ja graag

Vrijdag 4 oktober gaf de burgemeester de aftrap van de campagne Pinnen, ja graag. Gedurende een week maakt de burgemeester bij betalingen uitsluitend gebruik van zijn pinpas. Met de aftrap van de campagne wordt de voorkeur van ondernemers voor betalingen met pin, ook bij kleine bedragen, onder de aandacht gebracht.

Hoewel de meeste Nederlanders denken, dat ze kleinere zaken zoals snackbars, cafés en bakkers een plezier doen met cash is het tegendeel waar. Winkeliers worden een minder aantrekkelijk doelwit voor overvallen als consumenten vaker kiezen voor pin. De nieuwe pincampagne is een initiatief van Betaalvereniging Nederland, de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, banken, koepelorganisaties, Maestro en VPAY.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.