Bijgewerkt: 13 april 2024

Van Dam van Isseltweg 57
deel 1 - van den Heuvel - 1889

Foto's -> Middelpolder -> van Dam van Isseltweg

Van Dam van Isseltweg 57  deel 1 - van den Heuvel
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Van Dam van Isseltweg 57 - deel 1 tot verkoop van de boerenhofstede op 1 mei 1918
De bewoners van de van Dam van Isseltweg nummer 57 waren er velen.
Het postadres van de boerderij was v??r 1925: Wijk E, No. 22.

Voorgeschiedenis percelen en gebouwen vanaf 1881
Op 4 juli 1881 passeerde de verkoopakte bij notaris Mr. Walterus Simon Josephus van Westerschoot van der Gracht van  "Eenige perceelen land, gelegen in het zuidelijk gedeelte van den Middelpolder onder de gemeente Nieuwer-Amstel en wel de perceelen bij de nieuwe verkaveling, na ontveening en weder droogmaking van gezegden polder aangegeven onder nummers 138, 139 en het noordelijk deel van 137, thans bij het kadaster bekend in sectie H, nummers 1220, 1221 en 1219, tezamen groot vijf hectaren, zeventig aren, dertig centiaren met het recht van mede eigendom op de dijken, wegen en vaarten in voormelde polder en bij het kadaster der gemeente Nieuwer- Amstel bekend in sectie H nummers 1178, 1179, 1229, 1230, 1251, 1252, 1260, 1261, 1262 en 1263. Sectie I nummers1359, 1360, 1361 1371, 1404, 1440, 1471, 1472, 1387 en 976. Tezamen groot 64 hectaren, 92 aren en 99 centiaren voor de som van zevenduizend negenhonderd gulden.

De verkoper was Gerrit of Gerardus Wegbrands, veenman te Aalsmeer, mede in opdracht van zijn familie: Hendrik Wegbrands, veenman, wonende te Nieuwer-Amstel; Johannes Wegbrands, landman, wonende te Aalsmeer; Petrus Zeestraten, landman, wonende te Aalsmeer gehuwd met Maria Wegbrands; Gerardus Wegbrands, landbouwer, wonende te Aalsmeer; Abraham Wegbrands, landbouwer, wonende te Aalsmeer; Margaretha Wegbrands, zonder beroep, wonende te Aalsmeer; en Petrus Wegbrands, veenman, wonende te Aalsmeer. De koper was Hendrik Nienhuis, Hermanus Nienhuis en Helena Theodora Hendrina Nienhuis allen te Nieuwer-Amstel.

Hendrik Nienhuis overlijdt op 17 september 1884. Zijn zoon Theodorus Nicolaas (geboren 6 december 1850), beroep timmerman, gaat op de gekochte grond een huis bouwen en gaat daarin wonen na zijn huwelijk met Annigje van Rijn (geboren 27 juni 1857 te Gouda) op 25 juli 1885. De volgende kinderen worden daar geboren: Johannes Maria (dochter) 17 mei 1886, Joannes Egbertus (zoon) 14 mei 1887, Hendrikus Jozef (zoon) 22 april 1888. Op 29 november 1888 verhuist Theodorus Nicolaas met zijn gezin naar Amsterdam.

Daarna is het huis korte tijd bewoond geweest door weduwnaar Adriaan Snijders (geboren 2 september 1830) met 2 kinderen en door Aaltje Koorn met 4 kinderen. Op 15 april 1889 verkoopt Hermanus Johannes Gerardus Farensbach te Amsterdam, als gemachtigde van Theodorus Nicolaas Nienhuis, timmerman, Hermanus Nienhuis, zonder beroep  en Antonius de Horn, werkman, getrouwd met Helena Theodora Hendrika Nienhuis, allen wonende onder de gemeente Nieuwer- Amstel, blijkens onderhandse akte van volmacht, getekend op 20 november 1889 te Amsterdam,:
"Een huis en erve benevens eenige perceelen land en dijk staande en gelegen in het zuidelijke gedeelte van den Middelpolder onder de gemeente Nieuwer-Amstel en bij het Kadaster dier gemeente bekend in Sectie H nummers 1219, 1221, 1333, 1334 en 1305, tezamen groot zes hectaren, twaalf aren en vijfenvijftig centiaren". Bovendien twee huizen en erven te Nieuwer- Amstel Sectie O nummers 1090 en 1091, gekocht door Hendrik Nienhuis op 1 maart 1870.

De koper werd de Hoogedelgestrenge Heer Meester Walterus Simon Josephus van Westerschoot van der Gracht, notaris (die ook de verkoop op 4 juli 1881 verzorgd had), lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, wonende te Amsterdam, in hoedanigheid van administrateur van Hermanus Johannes Hoppe. Deze transactie vindt plaats op 15 april 1889 bij notaris Leonardus Hubertus Joannes Mirani te Amsterdam voor de som van zevenduizend vijfhonderd gulden. De nieuwe eigenaar verlengt het woonhuis met een schuur waardoor het nu een boerderij wordt.

Eerste bewoner boerderij
Vanaf april 1889 pacht Matthijs van den Heuvel deze boerderij en gaat daar op die datum met zijn gezin wonen. Op zijn kosten laat hij er enkele schuren bij bouwen en rond de jaren 1896-1897 het tweede huis. Op 24 augustus 1915 koopt Matthijs van den Heuvel deze hofstede met schuur en erf, enige percelen bouwland en een perceel dijk van de eigenaar voornoemd. De akte passeerde bij notaris Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam. Matthijs van den Heuvel betaalt hiervoor de som van twaalfduizend vijfhonderd gulden.


(Bron: Leendert de Haan jr.)

Overzichtsfoto van de van Dam van Isseltweg nummer 57 in 1935
De foto is helaas bewogen en niet meer in beste conditie, maar het geeft toch een beeld van hoe het was
Vermoedelijk heeft Douwe van der Leest deze foto voor zijn tekening gebruikt


Voorgeschiedenis Matthijs van den Heuvel
Matthijs van den Heuvel, geboren 31 augustus 1838 in Giessen (Noord Brabant) ging in 1855 in zijn 17de levensjaar, mee met zijn ouders en familie naar de zojuist drooggelegde Haarlemmermeerpolder. Het land moest daar geschikt worden gemaakt voor de landbouw en de hele familie leefde daar in erbarmelijke omstandigheden. Er braken epidemieën uit en op 19 augustus 1856 overleed het bijna 16 jaar oude zusje van Matthijs, Anneke. Alle werkzaamheden werden stilgelegd en het gezin verhuisde weer terug naar Giessen, dit tegen de zin van Matthijs. Hij volbracht zijn militaire diensttijd, vestigde zich in 1865 opnieuw in de Haarlemmermeer en werkte zich op van boerenknecht tot bedrijfsleider. Matthijs was getrouwd met Anna Lankhaar en zij kregen drie kinderen. De derde werd doodgeboren en Anna overleed daarna in het kraambed. De andere kinderen waren: Adriana en Gerrit.


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Huwelijksfoto van Anna Lankhaar met echtgenoot Matthijs van den Heuvel
4 mei 1865(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Gerrit van den Heuvel, zoon van Matthijs en Anna Lankhaar
Zie ook Middenweg 105(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Deze foto is op 19 januari 1912 gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksjubileum
van Adriana van den Heuvel en Gerrit Smit
Adriana was de dochter van Matthijs en Anna Lankhaar
Zij kregen tien kinderen. In het bosje bloemen zit een foto van hun oudste zoon Thijs die naar Amerika was geëmigreerd
Adriana * 10 september 1867 - † 14 juni 1953 en Gerrit Smit * 30 juli 1859 - † 29 januari 1914


Matthijs trouwde opnieuw op 16 augustus 1871 met Cornelia Koolhaas, geboren op 19 november 1839 in Veen (Noord-Brabant). Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren van wie er drie jong zijn overleden. Het was pionierswerk, de paarden hadden planken onder de hoeven, zodat ze niet in de drassige modder wegzakten. Op 26 mei 1879 verhuisde het gezin naar de Grote IJpolder, onder Zaandam. (Tegenwoordig zijn daar de zeehavens van Amsterdam). De landbouwgrond moest worden ontgonnen en Matthijs werd hier bedrijfsleider. Hij woonde op een grote boerderij, maar de eigenaresse kon vanwege een grote landbouwcrisis de boerderij niet handhaven en Matthijs werd ontslagen. Hij vestigde zich op 24 juni 1881 als één van de eerste bewoners in de Middelpolder te Nieuwer-Amstel, toen Wijk A, nummer 106a, na 1925 Van Dam van Isseltweg 65. Dit huis is omstreeks 1930 gesloopt. In augustus 1883 verhuisde het gezin naar Wijk A, nummer 7 en in 1925 werd dit adres Van Dam van Isseltweg 50.

Matthijs van den Heuvel noemde zich koopman en vrachtrijder en trok er met paard en wagen op uit. Onder Nieuwer-Amstel lag de Middelpolder, een afgegraven veengebied dat ontwikkeld moest worden tot landbouwgrond. Evenals in de Haarlemmermeerpolder was dit pionierswerk, Matthijs zag dit als een uitdaging en zette zich met veel energie daarvoor in. En zodoende werd Matthijs van den Heuvel in april 1889, de eerste bewoner van de van Dam van Isseltweg nr. 57 nadat het huis, gebouwd in 1884, was uitgebreid met een schuur tot boerderij.

Vervolg eerste bewoner boerderij
Matthijs betrok de boerderij samen met zoon Gerrit uit zijn eerste huwelijk, zijn vrouw Cornelia en hun kinderen Maria, Lena Cornelia, Jan Leendert en Anneke. Hij pachtte de boerderij en vestigde zich als officieel landbouwer. De boerderij liep goed en Matthijs van den Heuvel werd één van de aanzienlijke boeren uit de omgeving. Hij kreeg bekendheid door zijn prachtige paarden waarmee hij op keuringen hoge prijzen behaalde. Zoals bijna alle huizen was de boerderij geheel uit hout opgetrokken. In de zomermaanden werkten de kinderen mee op de boerderij. In de winter zaten ze op school. Zoon Jan Leendert werd de opvolger van Matthijs en had op 19 jarige leeftijd al de gehele leiding over alle werkzaamheden.


(Foto Particuliere collectie - Jan Leendert van den Heuvel)

Maria van den Heuvel
geboren 30 april 1872 - † 10 oktober 1922 te Nieuwer-Amstel(Foto Particuliere collectie - Jan Leendert van den Heuvel)

gehuwd met Jacobus de Jong, geboren 26 januari 1866 - † 20 december 1935
zij kregen acht kinderen, zie Middenweg 130(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Dochter Lena Cornelia van den Heuvel(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Verloofde van Lena - Johannes (Hannes) Schrier(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Anneke van den Heuvel(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Trouwfoto van Wijnand van der Flier met Anneke - 13 november 1901


Op 14 oktober 1899 stond in de krant 'De Tijd':
Gisteravond tegen half acht was in de richting van de Kalfjeslaan een felle brand zichtbaar. Van den Amsteldijk gezien, was het alsof aan het Kalfje of dicht daarbij brand was. Het bleek evenwel dat het niet zoo erg was als gedacht werd. In den Middelpolder had de landbouwer v.d. Heuvel een groote partij zoogenaamd zaadstroo, waardeloos stroo dat steeds verbrand wordt, in brand gestoken. Dit mag echter nooit na zonsondergang geschieden, zoodat door de politie dan ook proces-verbaal zal worden opgemaakt. De brandweer van Nieuwer-Amstel, denkende dat er een ernstige brand was, rukte uit, evenals de spuit van den Amstelveenschenweg wijk E, hoek Kalfjeslaan, en die van de Kalfjeslaan-Amsteldijk stond spoedig gereed, doch zij behoefden wegens de geaardheid van den brand geen dienst te doen.
De brandmeesters verzekerden dat deze 'aardigheid' voor den landbouwer v.d. Heuvel een 'staartje' zal hebben.


Begin september 1899 werd Cornelia Koolhaas, de vrouw van Matthijs plotseling ernstig ziek. Ze had longontsteking en stierf op
7 september 1899. Het was een zware klap, vooral voor haar eigen kinderen.


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Overlijdensbericht van Cornelia Koolhaas


Drie huwelijken in korte tijd
Matthijs kende vanaf zijn jeugd de familie van Maria Rikaart, geboren op 16 april 1854 in Uitwijk (Noord Brabant). Zij was weduwe van Arie Zuiderent en zij hadden samen twee kinderen. Matthijs trouwde na zo'n negen maanden op 62 jarige leeftijd met deze 16 jaar jongere vrouw op 13 juni 1900. Dit tegen de zin van de kinderen.
Vlak daarvoor, op 2 mei 1900 trouwde dochter Lena Cornelia, geboren 28 september 1874 met Johannes (Hannes) Schrier, geboren 2 november 1874. Hannes vertrok op 29 juni 1910 naar Amerika aangezien hij en zijn gezin daar naar toe wilden emigreren. Lena en de kinderen gingen later, namelijk op 18 oktober 1910 en gingen met de Rijndam van de Holland-Amerika lijn vanuit Rotterdam naar Walnut Everett Washington in de U.S.A. Het echtpaar kreeg vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes waarvan vier in Nederland waren geboren en één in Amerika. Op 29 november 1952 overlijdt Hannes en op 14 juni 1960 Lena.
Vlak na het huwelijk van zijn vader trouwde Jan Leendert van den Heuvel op 26 juli 1900 met Pieternella Zuiderent en verhuisde naar ?s-Gravendeel. Kleindochter Maria van den Heuvel, geboren 24 augustus 1900, kwam op 6 oktober 1909 in huis bij Matthijs van den Heuvel wonen.

Eerste huwelijk van de drie - 2 mei 1900


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Huwelijksfoto van Lena Cornelia van den Heuvel en Hannes Schrier(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)


Huwelijk twee van de drie - 13 juni 1900


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Trouwfoto Maria Rikaart, 13 juni 1900(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Trouwfoto Matthijs van den Heuvel, 13 juni 1900


Huwelijk drie van de drie - 26 juli 1900


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Trouwfoto Pieternella Zuiderent in klederdracht van de Hoeksche Waard(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Foto Jan Leendert van den Heuvel voor zijn huwelijk met Pieternella


Anekdote
Maria Rikaart, ook wel tante Mieke genoemd, was weduwe van Arie Zuiderent en goed bevriend met Matthijs en Cornelia van den Heuvel. Pieternella Zuiderent (dochter van Bastiaan Zuiderent, broer van Arie) ging toen zij 19 jaar was, weer eens logeren bij haar tante Mieke in Hoofddorp. Tante Mieke was erg begaan met de hard werkende en serieuze jongen Jan Leendert, de zoon van haar vrienden Matthijs en Cornelia. Zij liet Pieternella kennis maken met Jan Leendert, de vonk sloeg over en zoals beschreven, trouwden de geliefden op 26 juli 1900.
Wat is nu zo leuk aan deze anekdote? Maria Rikaart, weduwe van Arie Zuiderent, trouwde, na het overlijden van Cornelia, met Matthijs van den Heuvel en zodoende is Matthijs niet alleen de (stief)overgrootvader van Harry Zuiderent en de overgrootvader van Jan van den Heuvel, maar bovendien zijn beider overgrootvaders Zuiderent broers van elkaar. Harry en Jan zijn de heren die de foto's gaven voor de verhalen over de van Dam van Isseltweg 57 en 48 en dus verre familieleden van elkaar.
Bij familiebezoek was het aanspreken best lastig, want als Matthijs met Mieke (Maria Rikaart) op bezoek kwam bij Pieternella en Jan Leendert, dan werd Matthijs aangesproken als vader en opa en zijn vrouw door iedereen als tante Mieke. De kinderen moesten één voor één komen om een hand te geven en tante Mieke een kus op haar mond (dikke lippen) geven. Dat vonden ze niet leuk, maar kregen ieder dan wel een gulden van haar en dat was voor die tijd toch een heel groot bedrag!!
Kon u het volgen??!!

De gegevens van de kinderen op een rij:
  • Dochter Adriana, geboren 10 september 1867, trouwt op 19 januari 1887 met Gerrit Smit, geboren 30 juli 1859. Zij kregen tien kinderen. Gerrit overlijdt 29 januari 1914 en op 14 juni 1953 overlijdt Adriana te Amstelveen.
  • Zoon Gerrit uit het eerste huwelijk trouwde 19 april 1893 met Marretje Muis en verhuisde naar Middenweg 105. Zij kregen twaalf kinderen.
  • Dochter Maria trouwde op 20 april 1892 met Jacobus de Jong en verhuisde naar Middenweg 130. Zij kregen zeven kinderen.
  • Dochter Lena Cornelia, geboren 28 september 1874, trouwde op 2 mei 1900 met Johannes Schrier, geboren 2 november 1874 en verhuizen naar de U.S.A. - Walnut Everett Washington. Zij kregen vijf kinderen. Lena Cornelia overlijdt aldaar op 14 juni 1960 en Johannes op 29 november 1952.
  • Zoon Jan Leendert, geboren 11 juni 1877, trouwt op 26 juli 1900 met Pieternella Zuiderent, geboren 7 februari 1880. Zij kregen negen kinderen. Pieternella overlijdt op 4 januari 1961 en Jan Leendert op 27 juli 1964 te Papendrecht.
  • Dochter Anneke, geboren op 27 juli 1878, trouwde op 13 november 1901 met Wijnand van der Flier, geboren op 7 september 1875 en verhuisden naar Vijfhuizen. Zij kregen negen kinderen. Wijnand overlijdt op 8 februari 1954 en Anneke op 3 maart 1943 op tragische wijze te Vijfhuizen.

Foto Amstelveen
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Boerenerf van Matthijs van den Heuvel in 1900 aan de van Dam van Isseltweg 57


heuvel
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Familieportret van den Heuvel voor het tweede woonhuis - oktober 1910
Bovenin Johannes (Hannes) Schrier, later ingezet, aangezien hij al op 29 juni 1910 in Amerika was
Midden op de foto Matthijs van den Heuvel met links zijn dochter Lena en
rechts echtgenote Maria met haar jongste kleinkind
en rondom de andere kinderen van Lena en Hannes
Op 18 oktober 1910 vertrokken Lena en de kinderen naar Amerika, zie hiervoor(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Echtpaar Matthijs van den Heuvel en Maria Rikaart in oktober 1910
Foto is genomen bij het tweede woonhuis dat op het perceel staat


Grappige voorvallen
Bij Matthijs en Maria was het de gewoonte, volgens Brabantse gastvrijheid, dat het personeel 's middags aan tafel mee at. Ook anderen konden aanschuiven. Eén van de personeelsleden was rooms-katholiek en katholieken mochten in die tijd op vrijdag geen vlees eten. De man nam toch een lekkere plak ham op zijn brood, waarover een ander personeelslid een opmerking maakte. De reactie was: 'De pastoor eet vrijdags paling en daar heb ik geen geld voor. Bovendien moet ik hard werken, dus ik heb geen gewetensbezwaren'!
Eén van de personeelsleden behoorde bij een 'strenge' kerk. Hij vertelde vol trots dat hun dominee een meisje, dat haar haren had laten afknippen, van de catechisatie had weggestuurd. Ze mocht pas terugkomen als haar haren weer lang waren. Een andere aanwezige, een onderwijzer, wees hem terecht: 'Als dit meisje als gevolg van dit voorval het geloof de rug toekeert en verloren gaat, dan heeft deze dominee bij zijn grote Baas wat uit te leggen'.


Woonhuis 2: In het tweede huis op het erf woonden sinds maart 1897 Gerrit van Tol, geboren 23 augustus 1867 te Mijdrecht en Wijntje de Rooij, geboren 21 juli 1870 te Nieuwkoop met hun vier kinderen. De datum van hun vertrek is (nog) niet bekend. Na hen kwam de zoon uit het eerste huwelijk van Maria van den Heuvel - Rikaart, Huig Bastiaan Zuiderent, daar wonen met  de dienstbode Metje van Roekel. Huig Bastiaan Zuiderent, geboren op 1 november 1885 te Nieuwerkerk aan de IJssel, zoon van Maria Rikaart, de derde echtgenote van Matthijs van den Heuvel, kwam op 21 februari 1901 vanuit Sloten naar zijn moeder en stiefvader. Hij woonde daar samen met een dienstbode, Metje van Roekel, geboren 20 oktober 1882. Zij vertrok op 22 september 1909 naar Aalsmeer. Kleindochter van Matthijs van den Heuvel, Cornelia Smit, dochter van dochter Adriana, geboren 3 januari 1892, kwam op 8 november 1909 bij haar grootouders wonen. Zij verliet het huis en huwde met Gerrit Schilders.

Huig Bastiaan Zuiderent verlaat de woning aan de van Dam van Isseltweg, om op 22 juni 1910 te gaan trouwen in de Dorpskerk van Nieuwer-Amstel, met Grietje Jacoba Hijkoop, geboren 17 april 1890. Samen gaan zij in de boerderij van hun schoonouders wonen aan de Noorddammerweg 108, in Wijk B 30 te Nieuwer-Amstel. Het echtpaar verhuisde in 1917 naar de Ouderkerkerlaan nr 18. De eerste steenlegging hiervan was op 1 november 1916, de verjaardag van Huig. Helaas overleed hij een half jaar later op 29 april 1917. Zijn vrouw Grietje bleef achter met 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. De boerderij aan de Noorddammerweg is rond 2007 gesloopt, om plaats te maken voor het tracé van de tunnel onder de Ringvaart-Haarlemmermeer.

Bron: Gemeente Archief Amstelveen 1940-1960. Invnr. 1.778.5 Doos 63 en BR Amstelveen

zuiderent
(Bron: Collectie Particulier - Harry (Huig Bastiaan) Zuiderent)

Huig Bastiaan Zuiderent en Grietje Jacoba Hijkoop in 1910


zuiderent
(Bron: Collectie Particulier - Harry (Huig Bastiaan) Zuiderent)

Woonhuis familie Zuiderent aan de Ouderkerkerlaan 18 in 1917(Bron: Amstelveenweb - Gemeentearchief NA)

Ouderkerkerlaan 18 met op de linker bladzijde weduwe Hijkoop

Volgende bewoners woonhuis 2
Hendrikus Olij werd geboren op 25 januari 1893, als zoon van Jan Olij en Andrijntje Stolker. Hij was getrouwd met Klara den Rooyen die was geboren op 27 december 1892 in de Haarlemmermeer. Zij kregen 5 kinderen: Andrijntje - 28-5-1917, Jan - 18-9-1918, Grietje - 17-7-1920, Hendrika - 24-4-1922 en Jannetje 20-12-1924. Na het vertrek van Huig Bastiaan Zuiderent huurde Hendrikus Olij het huis van Matthijs van den Heuvel.

Verkoop van de boerenhofstede
Op 1 mei 1918 verkocht Matthijs van den Heuvel, hij was bijna 80 jaar, de boerenhofstede met omliggend perceel tesamen zes hectare, dertien are en vijf centiare groot, aan Jacob Roodenburg voor 21.000 gulden en hij verstrekte daarbij een hypotheek van 14.000 gulden tegen een rente van 4,5 % met een looptijd van 5 jaar. Matthijs van den Heuvel huurde na de verkoop in 1918 een eenvoudige renteniers woning aan Van Dam van Isseltweg nr 48 en verhuist in 1919. Hij ging hier wonen met zijn vrouw Maria Rikaart en kleindochter Marie (Gerrits dochter).
In het tweede huis op het erf woonde Hendrikus Olij, die ten tijde van de verkoop van de boerenhofstede ook moest verhuizen. Hij vertrok in 1919, samen met zijn gezin naar het huis aan Van Dam van Isseltweg nr 26.

Bewoners tot 1924
De hoofdbewoners sinds 1919 tot 1924 waren Jacob Roodenburg, geboren 1880 en zijn vrouw Teuntje Schuurman, geboren 1881 en de familie Vermeulen huurde het tweede huis van Jacob Roodenburg. In 1924 werd de boerenhofstede publiekelijk verkocht aan Leendert Arie de Haan. Nadat Jacob Roodenburg met zijn gezin de boerderij in 1924 had verlaten ging Leendert Arie de Haan (1890 – 1977), eigenaar van de boerenhofstede, gehuwd met Jannetje Koningen (1880 – 1962) er met hun twee zonen wonen. De Haan maakte van het tweede huis een varkensstal.

Lees verder over de familie de Haan aan Van Dam van Isseltweg 57 in deel 2

Heeft u meer informatie over de familie van den Heuvel en aangetrouwden,
mail dan naar De heer J.L. van den Heuvel

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder