Bijgewerkt: 21 februari 2024

Bericht over inval
uit Het Nieuws van de Dag - 1940

Foto's -> Wereldoorlog II -> Van Toen naar Heden

Bericht over inval uit Het Nieuws van de Dag
(Bron: Jaren van verduistering)

2 mei 1940, Hemelvaartsdag in Warmond

Tekst van 9 mei 1940 uit de Courant - het Nieuws van de Dag

"Berlijn moest geruchten over Duitschen inval in Nederland tegenspreken"
"Wilde geruchten hebben in den nacht van Dinsdag op Woensdag te Berlijn ronde gedaan over een Duitschen inval in Nederland, zoo zegt United Press. Dientengevolge werden de autoriteiten overstelpt met telefonische informaties, waarop dan als antwoord een categorische pertinente ontkenning werd gegeven. De autoriteiten te Berlijn verklaarden, dat er van de berichten over een dergelijken inval geen woord waar was. Zij waren van meening, dat de geruchten een gevolg waren van de jongste Nederlandsche voorzorgsmaatregelen en van de vertragingen in het verkeer per telefoon en telex tusschen Berlijn en Amsterdam.

Het feit echter, dat deze geruchten in zoo breeden kring in omloop zijn geweest, is, aldus U. P., waarschijnlijk, ook voor een deel liet gevolg van de algemeen geladen atmosfeer, veroorzaakt door de Duitsche propaganda-actie in de laatste drie dagen, waarbij Engeland -plannen voor een aanval in de Middellandsche Zee worden toegeschreven of de indruk wordt gevestigd, dat een dergelijke beraamde Engelsche aanval ten doel heeft, de aandacht van de werkelijke plannen elders af te leiden. Ook de Berlijnsche bladen suggereerden opnieuw, dat Engeland een actie tegen neutrale staten voorbereidt, waarbij om. ook op de jongste rede van Chamberlain werd gewezen. Zoo schreef het „Zwölf Uhr Blatt" bijvoorbeeld ten aanzien van de rede van Chamberlain: „Hier sprak geen vermoeid man die reeds een verloren zaak toegaf, maar de aanvaller, die vastbesloten op zoek is naar een nieuw slachtoffer."

Het Duitsche Nieuwsbureau deelde voorts mede: Over de jongste in het buitenland verbreide beweringen over een bedreiging van Nederland door Duitschland wordt van Duitsche zijde het volgende opgemerkt: „De ontdekking van de plannen der geallieerden in Zuid-Oost Europa heeft op de betrokken landen een dergelijken indruk gemaakt, dat de Engelsche „oorlogshitsers" tot al even' domme als plompe afleidingsmanoeuvres hun toevlucht nemen. Zij bedienen zich daarbij van Amerikaansene persbureaux, welke berichten verspreiden, volgens welke Nederland ten zeerste zou worden bedreigd. Het is de oude methode van het „Houdt den dief" welke hier wordt toegepast. Zoo deelde de „Associated Press" mede, dat haar van zeer betrouwbare zijde was medegedeeld, dat twee Duitsche legerkorpsen zich van Bremen en Düsseldorf in de richting van Nederland bewogen en zulks wel zoo snel, dat zij zoo dadelijk de grens zouden bereiken.

De „zeer betrouwbare bron" van dezen militairen onzin is, zooals wij kunnen uitmaken, het Britsche ministerie van Inlichtingen. Dit Britsche ministerie is door de Duitsche onthullingen over de aanstaande plannen van Engeland en Frankrijk dermate getroffen, dat onder alle omstandigheden deze afleidingsmanoeuvre in scène moest worden gezet", zoo besloot het D.N.B".

Klik hier voor andere foto's in de categorie Wereldoorlog II