Bijgewerkt: 22 juli 2024

Deelgebied West
De Scheg - 2023

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk de Scheg

Deelgebied WestDe Scheg
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Schets van het project De Scheg-West in Amstelveen, waar de projectontwikkelaars BPD Ontwikkeling BV, Rotij
Vastgoedontwikkeling BV en Rotij Grondvast BV. ongeveer 800 huur- en koopwoningen in diverse
types en prijsklassen gaan ontwikkelen

Bron: Gemeente Amstelveen - 23-08-2023

Hierbij informeert het College B en W Amstelveen u over de stand van zaken in de ontwikkeling van De Scheg West. Eerder bent u geïnformeerd over het voornemen om voor dit deel van De Scheg het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen voor een ontwikkeling van circa 797 woningen en een school. Het ontwerpbestemmingsplan De Scheg West heeft in de periode van 11 januari 2023 tot en met 21 februari 2023 ter inzage gelegen, tezamen met het bijbehorende exploitatieplan. Op korte termijn zullen het bestemmingsplan en het exploitatieplan De Scheg West aan u ter behandeling worden aangeboden. Met deze plannen wordt een woningbouwprogramma mogelijk gemaakt van 799 woningen, waarvan 50 appartementen in de huurcategorie middelduur laag, met toepassing van de Verordening doelgroepen woningbouw Amstelveen 2018. Voor het overige betreft de ontwikkeling grondgebonden woningen in een mix van grotere en kleinere rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. 135 grondgebonden rijwoningen zijn bedoeld voor vrije sector huur en de overige woningen zijn in principe koopwoningen. Om flexibel te zijn in het opvangen van wijzigingen in marktomstandigheden is er ruimte voor het omzetten van 95 woningen naar huur. Verder is er een schoollocatie aangewezen in het gebied voor de bouw van een basisschool met buitenruimte.

In De Scheg West werkt de gemeente samen met een samenwerking van drie partijen, BPD Ontwikkeling BV, Rotij Vastgoedontwikkeling BV en Rotij Grondvast BV. Deze partijen hebben het grootste gedeelte van De Scheg West in eigendom en zijn voornemens als exploitant de ontwikkeling van het gebied geheel zelf te realiseren. Dat wil zeggen dat het bouw- en woonrijp maken door en voor rekening van exploitant geschiedt en het openbaar gebied na oplevering aan de gemeente wordt overgedragen. De gemeente doorloopt de ruimtelijke procedure en toetst de uitvoering van de werkzaamheden aan het openbaar gebied, van ontwerp tot realisatie.

De werkzaamheden die buiten De Scheg West moeten worden uitgevoerd, zoals de aanpassing van de riolering en ontsluitende infrastructuur, geschiedt door de gemeente. De kosten van de werkzaamheden door de gemeente worden verhaald op exploitant via een anterieure overeenkomst. Voor de vier overige particuliere eigenaren in het gebied loopt het kostenverhaal via het exploitatieplan. De gemeentelijke grondpositie in het gebied wordt verkocht aan de exploitant, omdat de locatie integraal onderdeel uitmaakt van de totale gebiedsontwikkeling en wordt omringd door gronden in eigendom van exploitant. De locatie van de school is in eigendom van exploitant en deze is bereid de ondergrond van de school aan de gemeente te verkopen.

De exploitant is voornemens om de ontwikkeling in vier deelgebieden te realiseren, welke deelgebieden op zich ook gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht. De ontwikkeling start in het noordoostelijke kwadrant van De Scheg West. In dit deelgebied is ook de schoollocatie voorzien. Daarna volgt het noordwestelijke deel. Deze delen samen vormen de eerste fase van De Scheg West. De tweede fase start in het zuidoostelijke deel en als laatste volgt dan het zuidwestelijke deel. De looptijd van de ontwikkeling is nu voorzien tot 1 januari 2033.

Voornoemde afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst en in onze vergadering van 22 augustus 2023 hebben wij besloten tot het aangaan daarvan met de genoemde drie partijen. De wederzijdse ondertekening van de overeenkomst vindt plaats voor 28 augustus 2023. Na vaststelling en het inwerkingtreden van het bestemmingsplan en bijbehorend exploitatieplan, neemt de uitvoering een aanvang in de vorm van het bouwrijp maken van het gebied door de ontwikkelaar. De start van de bouw van woningen is nu verwacht in 2024.

Voor De Scheg Midden hebben wij een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan in voorbereiding genomen. Deze ontwerpplannen worden voor 1 januari 2024 ter inzage gelegd, zodat de ruimtelijke procedure nog onder het overgangsrecht van de Wet ruimtelijke ordening zal vallen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in dit proces.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten