Bijgewerkt: 22 juli 2024

Deelgebied West
De Scheg - 2023

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk de Scheg

Deelgebied WestDe Scheg
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening

Bron: Gemeente Amstelveen - 05-01-2023

Na het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan legt het College van B en W van Amstelveen nu het ontwerp bestemmingsplan van De Scheg West ter inzage. Het voorontwerp stond eind 2021 en begin 2022 open voor inspraak, en is zoals gebruikelijk voorgelegd aan andere overheden en overleginstanties zoals de provincie Noord-Holland en het waterschap. De meeste reacties van omwonenden zijn zorgen over verkeer. Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gebied met de ruimte mag gebeuren. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen.

Uitwerking van eerder vastgesteld beleid
De ontwikkeling van de nieuwe groene en duurzame woonwijk De Scheg is er één van lange adem. Voor de drie deelgebieden West, Midden en Oost is na een formele inspraakronde in 2015 een ontwikkelvisie vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie staan o.a. kaders voor type woningen – met name eengezinswoningen - en de structuur van wegen, water en groen. In 2020 is door het opschuiven van de woningbouwgrens vanwege Schiphol het plangebied vergroot, maar bleef het aantal van 25 woningen per hectare de maximale norm.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Schets van het project De Scheg-West in Amstelveen, waar ontwikkelaars BPD, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea ongeveer 800 huur- en koopwoningen in diverse types en prijsklassen gaan ontwikkelen

Op basis daarvan zijn plannen ontwikkeld die nu leiden tot bestemmingsplannen, die verschillende fases kennen. Het bestemmingsplan De Scheg West is een vertaling van het stedenbouwkundig plan, en is de laatste stap in het vastleggen van eerder door de raad gestelde ruimtelijke beleidskaders voor het deelgebied West. De ruimtelijke onderbouwing komt tot stand op basis van diverse onderzoeken en rapporten, zoals onderzoeken naar verkeer, luchtkwaliteit, stikstof, flora en fauna en geluid.

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'We hebben afgelopen jaren zorgvuldig onderzoek gedaan. Het verkeersonderzoek is van recente datum: juli 2022. Zo’n ontwerp bestemmingsplan gaat met alle rapportages ter inzage voor zienswijzen. Op grond daarvan kunnen we het plan verbeteren, aanpassen of zo laten.' Indieners van zienswijzen krijgen een gemotiveerd antwoord op het moment dat het college van B en W het bestemmingsplan ter behandeling aan de gemeenteraad aanbiedt.

Zienswijzen
Het ontwerp van bestemmingsplan De Scheg West, dat voorziet in ongeveer 800 huur- en koopwoningen en een school, is van 11 januari tot en met 21 februari 2023 digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis. Gedurende de ter inzage termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.

Verkeersontsluiting
Het stedenbouwkundig plan van De Scheg West is in mei 2021 met omwonenden besproken tijdens een digitale informatieavond. Vervolgens is in december 2021 het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit leidde vooral tot vragen over de verkeersontsluiting, een vraagstuk dat nu ook speelt bij De Scheg Midden. In zowel de Ontwikkelvisie 2015 als in het Ruimtelijk Raamwerk 2020 is opgenomen dat deelgebieden Scheg West en Midden ontsloten worden via de Weldam/Jane Addamslaan en de Hammarskjöldsingel.

Voorzien is dat de Hammarskjöldsingel evenwijdig aan de Amstelveenlijn in zuidelijke richting wordt verlengd en vervolgens wordt doorgetrokken door deelgebieden Midden en West. Hierdoor ontstaat een buurtontsluitingsweg voor deze delen van De Scheg. Bewoners van De Scheg Oost rijden via de Van Hattumweg naar de Bovenkerkerweg. Voor meer informatie over bestemmingsplanprocedures: Overzicht: procedure bestemmingsplan - Kenniscentrum InfoMil

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten