Bijgewerkt: 22 juli 2024

Deelgebied Oost
De Scheg - 2022

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk De Scheg

Deelgebied OostDe Scheg
(Bron VORM Ontwikkeling BV - 2022)

Virtuele luchtfoto van het exploitatieplan De Scheg Oost in Amstelveen (tegenwoordig Eilands' Eigen)

Bron: Gemeente Amstelveen/VORM Ontwikkeling BV - 24-03-2022

Hierbij informeert de gemeente Amstelveen over de stand van zaken in de woningbouwontwikkeling van Deelgebied De Scheg Oost. In 2020 hebben wij u op de hoogte gesteld dat voor dit deelgebied een samenwerking was gestart met VORM Ontwikkeling BV voor het ontwikkelen van dit deel van De Scheg met 172 koopwoningen, waarvan 48 appartementen in de categorie Middelduur laag, zoals bedoeld in de Woonagenda 2020-2023. De samenwerking en de afspraken met de gemeente over de realisatie van het bouwplan door de ontwikkelaar en het gemeentelijk kostenverhaal zijn nu vastgelegd in een anterieure overeenkomst. In het college van 15 maart 2022 is besloten tot het aangaan van deze overeenkomst en de wederzijdse ondertekening vindt plaats voor 21 maart 2022. Eind 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan De Scheg Oost ter inzage gelegen voor zienswijzen, tezamen met het bijbehorende exploitatieplan. Op korte termijn zullen het bestemmingsplan en het exploitatieplan De Scheg Oost (tegenwoordig Eilands' Eigen red.) aan u ter vaststelling worden aangeboden.
Na vaststelling en het inwerkingtreden van het bestemmingsplan neemt de uitvoering een aanvang in de vorm van het bouwrijp maken van het gebied door de ontwikkelaar. De start van de bouw van woningen is nu verwacht in het eerste kwartaal van 2023.
Ook voor deelgebied De Scheg West wordt door de gemeente en de daar betrokken marktpartijen op constructieve wijze gewerkt aan het vastleggen van de noodzakelijke afspraken op hoofdlijnen, op basis waarvan de nadere uitwerking van een ontwerpbestemmingsplan voor dit deelgebied kan aanvangen. Het voorontwerpbestemmingsplan is eind 2021 ter inzage gelegd.

De werkzaamheden aan het verder uitwerken van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan worden nu uitgevoerd en ook hier wordt de uitwerking van afspraken in een anterieure overeenkomst vastgelegd. Voor dit deelgebied is nu voorzien dat het ontwerpbestemmingsplan medio dit jaar in procedure wordt gebracht. Op het moment dat er meer bekend is over de nadere invulling van deelgebied De Scheg West, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Voor Deelgebied De Scheg Midden is de gemeente ook een voorontwerp aan het opstellen. Omdat er nog geen concrete marktpartijen zijn waarmee afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van dit gebied, neemt de gemeente nu zelf het initiatief voor uitwerken van een mogelijke stedenbouwkundige invulling. Dat vormt dan de basis voor het in procedure te brengen bestemmingsplan. Kostenverhaal zal worden verzekerd door middel van het bijbehorende exploitatieplan. Op deze wijze wordt er wel voor het gehele gebied van de Scheg voorzien in een bestemmingsplan voordat de Omgevingswet in werking treedt.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten