Bijgewerkt: 22 juli 2024

Deelgebied West
De Scheg - 2021

Foto's -> Straatgezichten -> Wijk De Scheg

Deelgebied WestDe Scheg
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

De polder, waar De Scheg wordt gebouwd

Bron: Gemeente Amstelveen - 09-12-2021
Het laatste nieuws staat bovenaan

Besluitvorming die nodig is voor de nieuwe woonwijk De Scheg-West met veel woonruimte voor jonge gezinnen, vordert gestaag. Het college van B en W Amstelveen legt het voorontwerpbestemmingsplan van het meeste westelijke deel van de groene en duurzame woonwijk De Scheg ter inzage voor reacties van belanghebbenden. Ontwikkelaars BPD, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea gaan circa 800 huur- en koopwoningen in diverse types en prijsklassen ontwikkelen in het gebied tussen Legmeerdijk en Noordammerweg ten zuiden van Westwijk. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Ontwikkelaars bouwen op hun grond in deelgebied West met oog voor biodiversiteit en geluidwering een energiezuinige en duurzame wijk voor met name doorstromers. Het gaat om ongeveer 750 grondgebonden woningen, waaronder 214 betaalbare rijwoningen. Daarnaast staan in het plan 50 huurappartementen met max € 951 maandhuur (prijspeil 2021).' Rond de woningen is ruimte voor groen en water met speelgelegenheid. In West komt de basisschool met gymzaal en kinderopvang. De wijk wordt klimaat adaptief ingericht met een watersingel in het midden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Schets van het project De Scheg-West in Amstelveen, waar ontwikkelaars BPD, Roosdom Tijhuis en Syntrus Achmea ongeveer 800 huur- en koopwoningen in diverse types en prijsklassen gaan ontwikkelen

Drie deelgebieden
De nieuwe woonwijk De Scheg ten zuiden van Westwijk is opgedeeld in Oost, Midden en West. Voor Oost ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Voor West het voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is een vervolg op het stedenbouwkundig plan en de eerste versie van het bestemmingsplan. Het bevat de toelichting op de indeling van de wijk in regels en verbeelding. Ook verkeers- en milieuonderzoeken voor het bestemmingsplan voor West zijn inmiddels uitgevoerd en toegevoegd.

Inspraakreactie
Het voorontwerp van bestemmingsplan West is van 11 december 2021 tot en met 7 januari 2022 digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en gedurende die tijd –op afspraak- ook op papier in te zien in het raadhuis. Een conceptversie van het stedenbouwkundig plan is eerder aan omwonenden gepresenteerd en te bekijken via https://denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/projects/de-scheg-west/1  Daar staan ook veel gestelde vragen en antwoorden die met name over verkeer gaan. Naar aanleiding van de reacties krijgt het ontwerpbestemmingsplan vorm. Op www.roosdomtijhuis.nl/aanbod/project/de-scheg-te-amstelveen kunnen toekomstige woningzoekers informatie vinden. Lees meer over het project hier.
Bron: Gemeente Amstelveen - 24-11-2021

Hierbij informeert het College B en W Amstelveen u over de stand van zaken in de woningbouwontwikkeling van het deelgebied De Scheg West. De stedenbouwkundige verkaveling, die voorziet in een ontwikkeling van 797 woningen en een school, is in mei van 2021 al met de omgeving gedeeld via een goed bezochte digitale informatieavond. Een en ander ter voorbereiding op het begin 2022 in procedure kunnen brengen van het ontwerpbestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan is de volgende stap in het proces. Het college verwacht op korte termijn het voorontwerpbestemmingsplan in procedure te kunnen brengen ten behoeve van inspraak door de omgeving en de overleginstanties. De procedure van het ontwerpbestemmingsplan start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022.

Door het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor de per 1 juli 2022 voorziene invoering van de Omgevingswet, kan de bestemmingsplanprocedure op basis van het overgangsrecht op de nu gebruikelijke wijze worden doorlopen. Hierdoor loopt de woningbouwontwikkeling ook geen risico op mogelijke uitdagingen die de Omgevingswet met zich mee zou kunnen brengen voor het realiseren van woningbouw in De Scheg. Het College B en W van Amstelveen zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in dit proces.

De Scheg
De Scheg is de laatste grote nieuwbouwwijk van Amstelveen. Er komt een bijzonder woonmilieu met een Amstelveense uitstraling. De wijk wordt energiezuinig, duurzaam en de openbare ruimte krijgt een groene uitstraling met een centrale singel en een recreatieve rand. De nieuwe woningen dragen bij aan de doorstroming op de woningmarkt in Amstelveen. Er komen woningen in de vrije en middeldure (huur)sector. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor toekomstige bewoners die zelf hun woning willen bouwen. Totaal gaat het om ongeveer 1.300 woningen. In deelgebied West komt een basisschool met aanvullende functies.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten