Bijgewerkt: 25 mei 2024

Hofstede Brantwijk - 1732

Foto's -> Gebouwen -> Buitenplaatsen

Hofstede Brantwijk
(Bron: Ach Lieve Tijd - Amstelveen)

Buitenplaats Hofstede Brantwijk.
Zie op de kaart, eerste foto Buitenplaatsen, de ligging onder nummer 39.

Geschiedenis van Brantwijk
(Bron tekst uit: Amstelveen acht eeuwen geschiedenis - Groesbeek)

Het terrein waarop later Brantwijk zou ontstaan, grensde onmiddellijk aan de gronden die Cornelis van Scharpenhoff van het weeshuis gekocht had. De oorsprong is door de geschiedkundigen gezocht in de drie tuinen, gelegen tegenover 'de Bergenvaarderskamer', die heer Joannes Wuijtiers, here van Assumburg, op 22 oktober 1674 verkocht aan Lambert Schepper voor ƒ 5.000,-. Wuijtiers had deze drie tuinen verenigd en er 'getimmerte' op gezet. Lambert stierf en zijn erfgenamen aanvaardden zijn erfenis onder beneficie van inventaris. 'De tuijn met huijsinge', luisterende naar de weinig poëtische naam 'van outs genaemt het Lijmvat' werd op 3 juni 1688 bij executie verkocht. De koper was Harmen Brand die er ƒ 2.690 voor betaalde. Een jaar eerder had Harmen Brand voor ƒ 6.500,- ten zuiden van het "Lijmvat" 9 morgen - 124 roeden land gekocht.

Hermans enige dochter Margaretha Brand trouwde eerst met Jasparus Six en daarna met Daniel Marsenier. Daniel staat in 1732 geregistreerd als eigenaar van de buitenplaats, die de naam Brantwijk droeg. De huurwaarde bedroeg toen ƒ 100,-. Het buiten werd omschreven als 'een plaisierplaats met zijn heerenhuijzinge, speelhuijzen etc. genaamd Brantwijk' in de acte, waarbij Daniel Marsenier het verkoopt aan Jaques Delprat voor de niet geringe som van ƒ 16.000,- (8 april 1738).
Op 15 april 1772 ontving zijn zoon Daniel Delprat een veel lagere prijs namelijk ƒ10.000,-, toen hij het overdeed aan Ester Senior Coronel, weduwe van Jacob Saportas.

Op 6 april 1778 dragen Esters erfgenamen aan Sara Eastwood, huisvrouw van Anthony Fothergill over: 'een buijtenplaats genaamt Brantwijk, met zijn huizinge, koetshuis, stallingen, coepels en verdere getimmertens, kassen, broeikassen met derselver lessenaars, krebben, glasen, matten, thuijnbanken, een marmere tafel met enige stoelen in de agterkoepel, een schuijr met zijn toebehoren en tuijnmansgereedschap'. Voor al dat fraais betaalde Sara ƒ 11.000,-. Op 21 juni 1779 verkocht zij haar bezit voor slechts ƒ 8.100,- aan Reinier Spliethoff. Waarom zij het verkocht voor een veel lagere prijs is niet bekend. Reinier maakte flink winst op het buiten, toen hij het verkocht aan het echtpaar Pieter Neve Hoebé en Catharina Elisabeth Croesen voor ƒ 10.600,-, op 28 juli 1783.
Brantwijk raakte bij hen vermoedelijk snel in verval, want Samuel Essenius betaalde er na de dood van Elisabeth Croesen slechts
ƒ 5.475,- voor.

Op 18 juli 1796 verkocht Samuel het buiten met een winst van ƒ 475,- aan Michiel Mol, Jan Bulters en Hendrik van Geenhuizen en Compagnie. 'De ramen op de persikenkassen, de lessenaars, broeibakken en glase ramen, alsmede de erwte-, rijst- en boonestaaken en het tuinmansgereedschap' waren bij de koop inbegrepen.
Tussen 14 juli en 27 oktober 1796 werd het buiten door de Compagnie gesloopt, want voor ƒ 2.200,- kreeg Pieter van Jaarsveld op 27 oktober 'de plattegrond van een buitenplaats genaamd Brantwijk'.
Daarnaast verkocht Samuel Saportas de bij Brantwijk behorende 6 morgen aan de Oetewalerweg voor ƒ 8.000,- afzonderlijk, aan Hendrik Martinus. Hendriks weduwe, Heijntje Scheijf hertrouwde met Pieter van Jaarsveld, die 'Brantwijk' aankocht. Zo werden de 6 morgen weer met het intussen gesloopte buiten verenigd en werd het gehele complex door de ongetrouwde dames Catharina Elisabeth en Elisabeth Maria van Jaarsveld, erfgenamen van Jan van Jaarsveld, op 29 april 1807 weer verkocht aan Mouritz Dreijer, voor ƒ 9.500,-. Op 1 juni 1843 kreeg echter J. H. Kröger vergunning om een huis te bouwen op de plaats 'Brantwijk'.

Foto Amstelveen
(Bron: Privé Collectie - Foto Amstelveenweb.com - 2015)

'Gezicht van de Hofstede Brantwijk', toe behoorende den heer Daniel Massenier'
Ets in kleur van Abraham Rademaker, uit 'Hollands Arcadia of de vermaarde Rivier den Amstel', 1730.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen