Bijgewerkt: 26 februari 2024

Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid - 2021

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken

Het Amstelveense college van B en W heeft op 15 juni 2021 besloten om documenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ) ter inzage te leggen. Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpexploitatieplan en een conceptbeeldkwaliteitsplan. De gemeente Amstelveen streeft naar het tot stand brengen van een nieuw bedrijventerrein met een gemengd lokale/regionale functie in het zuidelijk deel van de gemeente. Het Bedrijven Terrein Amstelveen Zuid (kortweg BTAZ) gaat in de eerste plaats ruimte bieden voor bedrijven en instellingen nu gevestigd op bedrijventerrein Legmeer, die een nieuwe locatie zoeken binnen de gemeente. Zo blijft (lokaal gebonden) bedrijvigheid en werkgelegenheid in de gemeente en ontstaan nieuwe economische kansen. Tegelijkertijd kan met BTAZ in de toekomst ruimte worden vrijgespeeld op Legmeer om dat bedrijventerrein te transformeren tot een gemengd woon/werkgebied.

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken): 'Het nieuwe bedrijventerrein kent een gemengd regionaal karakter en biedt onder meer plek aan bedrijven die willen vertrekken van het oude bedrijventerrein Legmeer. Het wordt een duurzaam en toekomstbestendig gebied voor bedrijvigheid en werkgelegenheid.'

Ontwerpbestemmingsplan
Sinds de vaststelling van de Startnotitie BTAZ in mei 2020 door de Amstelveense gemeenteraad zijn diverse onderzoeken uitgevoerd voor het bestemmingsplan om de ontwikkeling van BTAZ milieukundig te onderbouwen. Het gaat om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in de zin van de Crisis en herstelwet. Dit houdt in dat de gemeente gebruik maakt van een langere doorlooptijd van het bestemmingsplan, van een nieuwe wijze van milieuzonering (gebaseerd op de Milieuzonering nieuwe stijl van de Vereniging Nederlandse Gemeenten) en dat er sprake is van dynamische verwijzingen naar beleidsregels zoals het beeldkwaliteitsplan. De gemeente Amstelveen houdt in het bestemmingsplan rekening met een eventuele halte van de Uithoornlijn en een groenstrook als afscheiding tussen de Uithoornse woonwijk en BTAZ.


Het bruto plangebied van BTAZ is 631.585 m² groot. Hiervan is volgens de huidige inzichten 436.952 m² 'uitgeefbaar gebied.' Op basis van het stedenbouwkundig plan zal worden vastgesteld hoeveel hectare daadwerkelijk met de bestemming bedrijven kan worden ingezet


Beeldkwaliteitsplan
Het conceptbeeldkwaliteitsplan beschrijft de beoogde ruimtelijke kwaliteit van BTAZ binnen de vastgestelde beleidskaders van gemeente en provincie. Aanvragen van omgevingsvergunningen worden hieraan straks getoetst. Parallel aan de procedure voor dit bestemmingsplan voert de gemeente een omgevingsvergunningprocedure in afwijking van het huidige bestemmingsplan voor Meerlandenweg 59. Daarnaast heeft het Amstelveense college van B en W op 1 juni 2021 ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning voor een bedrijfsuitbreiding aan Zijdelweg 19. Deze ligt vanaf 9 juni 2021 voor zes weken ter inzage. Met beide ontwikkelingen is in het nieuwe bestemmingsplan BTAZ rekening gehouden.

Ter inzage legging
Van 18 juni tot 30 juli 2021 is het mogelijk om de stukken digitaal of op papier in te zien. Zie voor meer informatie www.amstelveen.nl/btaz. Na afloop van deze periode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen en inspraakreacties in nota’s van beantwoording. Vervolgens kunnen de stukken na de zomer ter besluitvorming aan het Amstelveense college van B en W en de gemeenteraad worden aangeboden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen