Bijgewerkt: 19 april 2024

Rotonde Burg.Colijnweg
Laan Nieuwer-Amstel - 2021

Foto's -> Straatgezichten -> Laan Nieuwer-Amstel

Rotonde Burg.ColijnwegLaan Nieuwer-Amstel
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het plan om de verkeerslichten op de kruising met Laan Nieuwer-Amstel te vervangen door een rotonde is al jarenlang onderdeel van door de raad vastgestelde visies, zoals het Uitvoeringsprogramma verkeer, het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en de Gebiedsvisie Oude Dorp/A9

Bron: Gemeente Amstelveen - 21-05-2021

Het kruispunt Burgemeester A. Colijnweg en Laan Nieuwer-Amstel gaat op de schop. Het college van B en W heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp en het bijbehorende ontwerpverkeersbesluit. Volgens het plan komt er een rotonde en een vrijliggend fietspad. De huidige Metropool Regio Amsterdam (MRA)-fietsroute tussen Schiphol/Badhoevedorp, Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel/Amsterdam-Zuidoost loopt via het traject Burgemeester A. Colijnweg - Doorweg –Oude Dorp – De Savornin Lohmanlaan – mr. G. Groen van Prinstererlaan en Oranjebaan. Amstelveen, de Vervoerregio, de MRA en overige regiogemeenten streven met elkaar naar een optimalisatie van het hoofdfietsroutenetwerk, waarop fietsers comfortabel en veilig kunnen doorfietsen: veilig, vrijliggend, over gesloten verharding, op een goed verlicht pad zonder steile hellingen en met voorrang op kruispunten.
'
Op een aantal trajecten en kruispunten voldoet deze MRA-fietsroute niet aan de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld. Ook ontbreken er nog een aantal schakels, waaronder het traject langs Laan Nieuwer-Amstel en Burgemeester A. Colijnweg. Deze trajecten en kruispunten kunnen niet allemaal tegelijkertijd worden aangepakt. Dit gebeurt dus in etappes. Het onderdeel van dit programma dat via het nu voorliggende project wordt aangepakt is het traject door/langs het Oude Dorp. Doorgaande fietsers moeten nu een weg zien te vinden tussen de Doorweg en de De Savornin Lohmanlaan en meanderen daarbij door het Oude Dorp. Hoewel het voor recreatieve fietsers uiteraard leuk is om door het Oude Dorp te fietsen, kan de route voor doorgaande fietsers flink verbeterd worden, door deze buiten het dorp om te leiden. De verkeersregelinstallatie (VRI) op de kruispunten van de Burgemeester A. Colijnweg met Laan Nieuwer-Amstel en de Dorpsstraat (één installatie voor twee kruispunten) is zeer oud en moet al geruime tijd worden vervangen. Het plan om de verkeerslichten op de kruising met Laan Nieuwer-Amstel te vervangen door een rotonde is al jarenlang onderdeel van door de raad vastgestelde visies, zoals het Uitvoeringsprogramma verkeer, het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en de Gebiedsvisie Oude Dorp/A9.

Door aanleg van een nieuwe fietsroute worden drie kwaliteitsverbeteringen bereikt ten opzichte van de huidige route tussen Doorweg en Amsterdamseweg: het nieuwe fietspad is vrijliggend in plaats van gemengd met overig verkeer, het nieuwe fietspad wordt in gesloten verharding aangelegd, waar men nu over klinkers moet fietsen, en fietsers kunnen op een veilige manier met voorrang oversteken bij de nieuwe rotonde waar men nu moet wachten bij de verkeerslichten.

Fietsnetwerk
Het vrijliggende fietspad met rood asfalt tussen de Doorweg en Amsterdamseweg wordt op termijn onderdeel van een comfortabele doorfietsroute tussen Schiphol/Badhoevendorp en Ouderkerk aan de Amstel tot aan Amsterdam Zuidoost; het zogeheten MRA-fietsnetwerk. In combinatie met de rotonde kunnen fietsers straks met voorrang oversteken op een plek waar de snelheid van het overige verkeer laag is. De met verkeerslichten geregelde oversteek richting de Badlaan blijft gehandhaafd.

Entree bebouwde kom
De rotonde zorgt voor een soepele en veilige verkeersafwikkeling op het verkeerspunt Colijnweg en Laan Nieuwer-Amstel. Bovendien kan een rotonde een eventuele groei van het verkeer goed opvangen en daarbij dienen als mooie entree van de bebouwde kom. Door de rotonde komt de rijbaan verder van de woningen af te liggen.

Oude Dorp en A9
De werkzaamheden vallen buiten het project van de A9. 'De planning is dus cruciaal. Daarom zijn we in een vroeg stadium in overleg met de aannemer van de A9 en Rijkswaterstaat over de planning. We zorgen er in ieder geval voor dat het Oude Dorp tijdens de werkzaamheden aan het verkeerspunt Colijnweg/Laan Nieuwer-Amstel altijd bereikbaar blijft. Dat is een harde randvoorwaarde' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Procedure
Het ontwerpverkeersbesluit is hier (pdf 4 pagina’s) gepubliceerd. Bewoners kunnen vervolgens gedurende zes weken een zienswijze indienen en vragen stellen. Tevens wordt er een digitale informatieavond georganiseerd. Daarna neemt het college een definitief besluit. De gemeente stuurt aan op start uitvoering in het vierde kwartaal van 2021.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten