Bijgewerkt: 22 april 2024

Medische Centrum en Hospice
Lindenlaan - 2021

Foto's -> Gebouwen -> Ziekenhuis-Kliniek-Hospice

Medische Centrum en HospiceLindenlaan
(Bron Gemeente Amstelveen - 2021)

Het ontwerp voor medisch centrum en hospice aan Lindenlaan

Laatste Nieuws Bovenaan

Bron: Vrienden van Hospice Amsteloever - 02-10-2023

De Stichting Vrienden van Hospice Amsteloever staakt verdere initiatieven realisatie van een Hospice in Amstelveen- meldt het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice. Amsteloever en de Stichting Hospice Amsteloever hebben gezamenlijk besloten de verdere initiatieven met betrekking tot de realisatie van een Hospice in Amstelveen te staken. Aanleiding van dit besluit is dat op de korte en middellange termijn geen zicht (meer) is op het vinden van een geschikte locatie in Amstelveen voor het starten van een Hospice. Daarnaast is de Stichting door het langdurige uitstel van de realisatie inmiddels geconfronteerd met enorme kostenstijgingen voor de bouw of verbouw van een Hospice, waardoor de financiering hiervan steeds moeilijker is geworden.

Het initiatief van de realisatie van een Hospice is ontstaan in 2016. Na een gezamenlijk zoektocht naar een geschikte locatie met de Gemeente Amstelveen is uiteindelijk in 2019 door de Gemeente Amstelveen voor de bouw van een Hospice een kavel aan de Lindenlaan toegewezen.

Foto Amstelveen
(Bron Stichting Hospice Amsteloever - 2022)

De buitenkant van de hospice Amsteloever op het ontwerp uit 2022

Eén handtekening verwijderd van de start van de bouw van de Hospice Amsteloever
Vlak voor de verkiezingen van de gemeenteraad van Amstelveen in 2022 was er met de Gemeente Amstelveen overeenstemming bereikt over de aankoopprijs per m2 van de aangewezen kavel, het bouwontwerp van het Hospice en was de Stichting naar haar mening nog slechts één handtekening verwijderd van de ondertekening van de “Intentieovereenkomst grond aankoop Gemeente Amstelveen” met betrekking tot de door de Gemeente Amstelveen te verkopen grond aan de Lindenlaan in Amstelveen. Echter na verschillende contacten met vertegenwoordigers van de Gemeente Amstelveen bleek dat intussen het plan aan de Lindenlaan was/werd uitgebreid met een kinderdagverblijf met als gevolg; een herindeling van de beschikbare kavels aan de Lindenlaan, nieuwe procedures en een jarenlange vertraging van de realisatie van een Hospice van dien!

Via bemiddeling van de Gemeente Amstelveen is gezien de op het laatst ontstane situatie in de afgelopen maanden in overleg met Amstelring onderzocht of het Hospice wellicht in een van haar bestaande locaties gehuisvest kon worden. Dit zonder gewenst resultaat. Gezien het gehele traject van 7 jaar, alsmede een groot aantal onzekerheden welke door de laatstgenoemde (politieke) keuzes zijn ontstaan heeft het bestuur uiteindelijk moeten besluiten het initiatief van de realisatie van de Hospice te staken. Alle sponsoren zijn hiervan op de hoogte gebracht en de eerder ontvangen sponsorbedragen zijn teruggestort.
Het bestuur van de Stichting “Vrienden van de Hospice Amsteloever” betreurt in grote mate de ontstane situatie en bedankt een ieder die zich in de afgelopen 7 jaar als sponsor, belangstellende of in een andere hoedanigheid het initiatief tot de realisatie van een Hospice in Amstelveen heeft ondersteund.

Het Stichtingsbestuur spreekt hierbij de hoop uit dat conform het in paragraaf 1.9 “we maken ruimte voor een hospice” gestelde van het huidige college- akkoord 2022 – 2026 met de naam “Warm hart voor Amstelveen” alsnog een Hospice in Amstelveen door een andere marktpartij zal worden gerealiseerd. Het startkapitaal voor de realisatie van een Hospice in Amstelveen was afkomstig van de Theo Jansen MOC-Stichting. Het verstrekte startkapitaal zal weer ter beschikking worden gesteld aan deze Stichting ten behoeve van het financieel ondersteunen van andere “goede doelen initiatieven” in de lokale gemeenschap.
Bron: Gemeente Amstelveen - 20-05-2021

In het Keizer Karelpark Zuidoost in het midden van Amstelveen heeft de gemeente een braakliggend perceel in eigendom, gelegen aan de Lindenlaan in het Augustinuspark. Het perceel ligt tussen de Lindenlaan (noord), het Augustinuspark (oost) en de William Boothlaan (zuid/west). Voorheen was hier de 2de Montessorischool gevestigd, die in 2016 is verplaatst naar een andere locatie. De gemeente heeft de wens deze locatie te her-ontwikkelen en opnieuw een maatschappelijke invulling te geven. Dit Programma van Eisen geeft de uitgangspunten voor de stedenbouwkundige en programmatische invulling van het perceel. De gemeente is in gesprek met de initiatiefnemers van een medisch centrum en een hospice. Om beide initiatieven op elkaar af te stemmen, is een programma van eisen opgesteld voor de bouw ervan. Pas na het sluiten van overeenkomsten kan de ontwikkeling starten. Omwonenden worden binnenkort geïnformeerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De Tweede Montessorischool aan de Lindenlaan in 2010


Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Op deze gemeentelijke kavel rust een maatschappelijke bestemming. Een hospice en een medisch centrum met huisartsen, een fysiotherapiepraktijk en een apotheek onder één dak centraal in de wijk Keizer Karel Park voorzien beide in de maatschappelijke behoefte hiernaar.'

Door beide initiatieven gezamenlijk op te pakken, kan de beoogde bouw in samenhang tot stand komen. De eerste stap is nu gezet doordat B en W op 18 mei 2021 het programma van eisen heeft vastgesteld. Het daarin opgenomen stedenbouwkundig plan is in goed onderling overleg met Stichting Hospice Amsteloever en de initiatiefnemers van het medisch centrum tot stand gekomen. Het programma van eisen beschrijft uitgangspunten voor onder andere de architectuur, kapvormen, materiaalgebruik, parkeren (op eigen terrein) en de verkeersontsluiting.

Online bijeenkomst
De gemeente informeert direct omwonenden per brief met daarin een uitnodiging voor een online bijeenkomst voor een toelichting op de bouwinitiatieven. Eventuele wensen en bezwaren die uit de buurtconsultatie naar voren komen, kunnen worden meegenomen in het verdere ontwerptraject dat vooruitloopt op de grondverkoop.

Opstellen overeenkomsten
De volgende stap is het sluiten van overeenkomsten met de initiatiefnemers en grondverkoop, waarna de ontwikkeling verder vorm kan krijgen. Stichting Hospice Amsteloever wil een hospice in huiselijke sfeer bouwen waar straks plaats is voor zes bewoners die in hun laatste levensfase niet thuis kunnen blijven. De huisartsen en fysiotherapeuten kunnen na uitbreiding meer patiënten behandelen en de apotheek die nu gevestigd is aan het Hueseplein kan uitbreiden.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen