Bijgewerkt: 24 april 2024

Bewoners tegen
Verkeersbesluit - 2021

Foto's -> Oude Dorp -> Diverse Gebeurtenissen

Bewoners tegenVerkeersbesluit
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De Dorpsstraat in het Oude Dorp van Amstelveen op 13 januari 2021 ter hoogte van brasserie 't Hert

Bron: Burgerbelangen Amstelveen - 01-02-2021

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) steunt de noodoproep, die de bewoners van het Oude Dorp hebben gestuurd aan het gemeentebestuur en aan de leden van de gemeenteraad. Bewoners ondersteunen de doelstellingen van de gemeente om het Oude Dorp bereikbaar en leefbaar te houden. Er loopt echter een bezwaarprocedure tegen de disproportionele maatregelen van het Verkeersbesluit, die leiden tot een verslechtering van de bereikbaarheid en leefbaarheid. De gemeente is echter al gestart met de herinrichting en sorteert hiermee voor op een door haar gewenste uitkomst van deze procedure. Dit geheel tegen de afspraken met wethouder Ellermeijer in. bbA vindt dat de gemeente het vertrouwen van de bewoners schaadt. Temeer omdat de bewoners meerdere variaties voor oplossingen hebben aangedragen. Hier is echter niets mee gedaan.

Alle bewoners en ondernemers steunen de doelstellingen van de gemeente om het Oude Dorp Veilig en Leefbaar te houden. Ook de uitgangspunten om het doorgaand verkeer in de spits te weren en het verhogen van het verblijfsklimaat, de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en leefbaarheid worden gedeeld. Echter, bewoners hebben onoverkomelijke bezwaren tegen de disproportionele maatregelen die zijn opgenomen in het verkeersbesluit Oude Dorp. De bewoners stellen dat nu al werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl de bezwaarprocedure tegen het verkeerscirculatieplan nog loopt. Terwijl er nog discussie is over de richtlijnen en het parkeren vrezen de bewoners dat er geen weg meer terug is. Daarmee is volgens hen de bezwaarprocedure slechts een façade, een show die wordt opgevoerd om de burgers klein te houden. Alle door de bewoners aangedragen oplossingen zijn aan de kant geschoven. Daarbij komt dat de bezwaarprocedure al sinds juni 2020 loopt en dus door de gemeente ver buiten de wettelijke reactietermijnen is gekomen. Dit overigens zonder enige communicatie richting de bezwaarmakers.

Wethouder
Ook menen de bewoners dat Rob Ellermeijer (VVD) wethouder  Verkeer zaken uitvoert die nog besloten moeten worden en dat hij gedane mondelinge en schriftelijke toezeggingen niet nakomt zoals die over het parkeren. Er zou met alles gewacht worden tot na de afronding van de bezwaarprocedure. Maar de werkzaamheden van herinrichting zijn al gestart. Dit heeft tot onrust en afgunst geleid onder de bewoners. Daarbij gaat met de vernieuwde inrichting zonder stoepranden de veiligheid alleen maar achteruit. Tevens zijn de rijbanen voor autoverkeer nog verder versmald. Dit duidt er op dat, ondanks de bezwaarprocedure, de wethouder al uitgaat van de afsluiting van de beide straten. De onrust is zo groot dat burgemeester Poppens afgelopen woensdag voor de derde keer een gesprek heeft gehad met bewoners. Maar ook dit gesprek leverde niets op en werd ervaren als zeer teleurstellend.

'Een fijne man om mee te praten, maar er komt geen actie uit die het verschil maakt', zo lieten bewoners weten. De burgemeester heeft aangegeven er in politiek opzicht niet bij betrokken te willen worden. Wel was hij bereid een van de betrokken ambtenaren te laten uitzoeken wat de te volgen procedures zijn bij de herinrichting van het Oude Dorp en de bewoners daarover te informeren. Maar feitelijk verandert dit niks aan de huidige situatie en neemt de onrust eerder toe.

Vertrouwen verloren
De lijst van klachten is aanzienlijk en uit alles blijkt, dat de bewoners het vertrouwen in de verantwoordelijk VVD-wethouder verloren hebben. Zo zou de wethouder hebben toegezegd de uitvoering te staken zo lang de bezwaarprocedure tegen het verkeersplan nog loopt. Die toezegging is niet nagekomen, want de werkzaamheden gaan gewoon door, er verdwijnen nog meer parkeerplaatsen en de herbestrating van de enkele rijrichting vordert gestaag. De Dorpsstraat en de Stationsstraat worden nu opnieuw bestraat conform het verkeersbesluit met afsluiting en het verdwijnen van vele parkeerplaatsen, terwijl hier vanwege de bezwaarprocedure nog geen definitieve beslissing over genomen is. De bewoners vrezen dat er nu een voor hen gunstige beslissing in de bezwaarprocedure niet meer mogelijk is. Het gedane werk aan de inrichting zal niet meer worden teruggedraaid. En al het werk dat de bewoners hebben geïnvesteerd om te komen tot een mooi alternatief plan dat wel rekening houdt met alle belangen van de winkeliers, horeca, burgers en doelstellingen van de gemeente op een proportionele manier dan is verloren, vinden de bewoners.

Lange lijst bewoners
Burgerbelangen Amstelveen is in het bezit van een lange lijst van bewoners en winkeliers, die de bezwaren tegen de herinrichting delen. bbA is ook in het bezit van diverse stukken en verslagen. Hieruit blijkt dat de betrokken partijen niet of onvoldoende zijn gehoord, dan wel gepasseerd. Interessant is dat hieruit blijkt dat voor stukken die werden opgevraagd in het kader van de Wet Openbaar Bestuur (WOB) door de gemeente bedragen werden gevraagd van 1.600 en 3.200 euro, zijnde de kosten voor het weglakken van de tekst. Iets wat totaal tegen de geest van de WOB in gaat. Zo kan de burger haar overheid niet meer controleren.

Wat voor bbA beklemt is dat bewoners vinden dat afspraken en toezeggingen door de VVD-wethouder niet worden nagekomen. Mede daardoor is het gevoel gaan overheersen dat over de hoofden en ruggen van betrokkenen het plan van de gemeente hoe dan ook wordt doorgedrukt. Het plan voor het Oude Dorp lag al op voorhand vast. Niets heeft de wil van de wethouder doen veranderen. De partij concludeert dat het vertrouwen in de gemeente en de wethouder is verdwenen. De bewoners zijn niet gehoord of gezien, ondanks dat zij op allerlei manieren hun flexibiliteit en bereidheid tot compromissen hebben getoond. De wethouder faalt op het punt van verbinden, het bij elkaar brengen van partijen en het oog hebben voor alternatieve en creatieve oplossingen, aldus bbA.

Lees ook: Herinrichting Oude Dorp
Bron: Gemeente Amstelveen - 04-02-2021

Tjapko Poppens burgemeester en het College B en W van Amstelveen een brief gepubliceerd op 2 februari 2021 over de werkzaamheden in het Oude Dorp:

'Geachte raad,
De afgelopen weken hebben wij een aantal e-mails ontvangen van bewoners van het Oude Dorp, die ook ter informatie naar de fractievoorzitters van uw raad zijn gestuurd. De bewoners geven in hun correspondentie aan dat zij zich onvoldoende gehoord voelen over de plannen van het college in het Oude Dorp. In deze correspondentie en in de media worden de feiten niet goed worden weergegeven en worden projecten door elkaar gehaald. Wij vinden het daarom belangrijk u hierbij nader te informeren.

De gemeente heeft vanaf het begin van de plannen inwoners en ondernemers zo veel mogelijk meegenomen en betrokken bij de ontwikkelingen in het Oude Dorp. Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om bewoners en ondernemers te horen over de plannen. Wij betreuren het dat niet alle bewoners het eens zijn met het resultaat. Participatie geeft input om verschillende belangen te inventariseren en af te wegen binnen de gestelde kaders. Het is aan het gemeentebestuur om de belangen af te wegen en keuzes te maken. Dat betekent veelal dat niet alle wensen en verwachtingen gerealiseerd kunnen worden.
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De helemaal voor gemotoriseerde verkeer geblokkeerde Stationsstraat in het Oude Dorp van Amstelveen tijdens de renovatiewerkzaamheden op 22 januari 2021

Naar aanleiding van de huidige werkzaamheden in het Oude Dorp hebben enkele inwoners gevraagd om een uiteenzetting van de verschillen projecten (herinrichting, verkeersbesluit en betaald parkeren) die momenteel lopen rond het Oude Dorp. Deze uiteenzetting treft u aan in de bijlage. Uit dit overzicht is duidelijk te zien dat de verschillende projecten in het Oude Dorp los van elkaar staan. Onafhankelijk van het (te nemen) verkeersbesluit, kunnen de huidige werkzaamheden voor de herinrichting van het Oude Dorp worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de plannen om betaald parkeren in te voeren. Ook dit staat los van het verkeersbesluit, waarvan de procedure nog loopt en de verwachting is dat wij medio februari 2021 een beslissing op bezwaar kunnen nemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester Tjapko Poppens en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, Bert Winthorst

Bijlage: projecten Oude Dorp (pdf 2 pagina’s)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Oude Dorp