Bijgewerkt: 24 april 2024

Op afstand van elkaar
kijken naar Cherry Blossom - 2020

Foto's -> Natuur -> Kersenbloesem Festival
Cherry Blossom Festival


Op afstand van elkaarkijken naar Cherry Blossom
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De meest populaire variëteit van kersenbloesem in Japan is de Somei Yoshino. De bloemen zijn bijna zuiver wit, getint met het lichtste roze, vooral in de buurt van de stengel. Alle soorten kersenbloesembomen zoals in het Cherry Blossom park in Amstelveen, produceren kleine, niet eetbare vruchten. Eetbare kersen zijn over het algemeen afkomstig van cultivars van de verwante soorten Prunus avium en Prunus cerasus

GA NIET NAAR HET BLOESEMPARK! - waarschuwt de gemeente Amstelveen in een bericht op 22 maart 2020

Het Amsterdamse Bos adviseert bezoekers met klem het Bloesempark te mijden en op andere plekken in het Bos te wandelen. Om te zorgen dat iedereen in het Bloesempark op een veilige afstand van 1,5 meter van elkaar kan wandelen, wordt de toegang gereguleerd en staan er hekken voor de ingang voor als het te druk wordt. Het Bos is 22 keer zo groot als het Vondelpark (1000 hectare), er is ruimte genoeg om te genieten van de natuur. Als het vandaag te druk wordt in het Bloesempark kan mevrouw Femke Halsema de voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besluiten het park te sluiten.
DON'T GO TO THE BLOSSEM PARK! - warns the municipality of Amstelveen in a message on 22 March 2020

The Amsterdamse Bos strongly advises visitors to avoid the Bloesempark and walk in other places in the Bos. To ensure that everyone in the Bloesempark can walk at a safe distance of 1.5 meters from each other, access is regulated and there are fences in front of the entrance in case it gets too crowded. The Bos is 22 times the size of the Vondelpark (1000 hectares), there is plenty of space to enjoy nature. If it gets too crowded in the Bloesempark today, Mrs Femke Halsema, the chairman of the Amsterdam-Amstelland Safety Region, can decide to close the park.

In oktober 2000 schonk The Japan Women's Club in Amstelveen 400 kersenbloesembomen (cherry blossom) aan de bevolking van Nederland, ter gelegenheid van de 400 jarige betrekkingen tussen Japan en Nederland. De bomen zijn geplant in het Amsterdamse Bos, waar sindsdien dit deel het Cherry Blossom park heet. Een bijzonder detail is dat elke boom een naam heeft - 200 bomen hebben vrouwelijke Japanse namen, 200 bomen hebben vrouwelijke Nederlandse namen. Sinds die tijd organiseerde de Japanse Ambassade in Den Haag, samen met een aantal organisaties, waaronder The Japan Women's Club, elk jaar in april een 'hanamimatsuri' (Cherry Blossom Festival) in het Cherry Blossom park in Amstelveen.
Hoewel het festival steeds groter werd en door steeds meer mensen werd bezocht, besloot het stadsbestuur van Amstelveen in februari 2019, dat 'de huidige vorm van het festival sluit niet goed aan bij de Japanse kersenbloesembeleving en daarbij is geconcludeerd dat de georganiseerde activiteiten grote overeenkomsten vertoonden met het Japan Festival dat jaarlijks op het Stadsplein plaatsheeft. Uit de evaluatie bleek dat de meeste bezoekers van het Kersenbloesempark tijdens de bloeiperiode niet naar het park kwamen vanwege de georganiseerde activiteiten, maar met name vanwege de bloesem zelf.'
Een festival in het bos midden in het Cherry Blossompark kun je natuurlijk niet vergelijken met honderden mensen die naar het Japan Festival in een enorm tentencomplex komen op het Stadsplein van Amstelveen. Veel mensen willen jaarlijks de Japanse ambassadeur in Nederland van dichtbij zien, luisteren naar de toespraak (in het Engels) van de wethouder Economische Zaken en de vrolijke liedjes van het Sakura-koor beluisteren.

Dat dit nu op het Stadsplein plaatsvindt is toch heel anders dan in de natuur, waar het festival zoveel jaren achter elkaar onder en tussen de Cherry Blossom plaats vond. Er gaat toch niks boven deze natuurlijke pracht?! Wie weet kan het stadsbestuur van Amstelveen toch weer eens overwegen om het Cherry Blossom Festival weer nieuw leven in te blazen.
Ondanks allerlei maatregelen komen er gelukkig jaarlijks toch nog duizenden mensen in maart/april naar de rand van het Amsterdamse Bos, waar dit park zich bevindt. Òf om samen te genieten van de serene sfeer van de bloemrijke omgeving, òf om samen een picknick te houden onder één van de bomen. Het is zo speciaal om onder een wit/roze bloemendak te zitten, waar vind je dat nog?

Dit jaar is het coronatijd met quarantaine ook in Nederland en dat is bij alle families in Amstelveen en bij de bewoners van 167 landen op Aarde goed doorgedrongen. Het oorspronkelijk goed bedoelde advies om niet met zo veel mensen naar het Cherry Blossom park te komen, werd niet heel serieus genomen. Daaraan is te zien dat men echt uitkijkt naar dit bloeiende park en als je dagenlang opgesloten hebt gezeten, is het een natuurlijke reactie om naar de natuur terug te gaan en te genieten. Onze redactieleden ontvluchtten ook hun huis en bezochten het Cherry Blossom park op 16 maart 2020 en genoten van de lentedag.

Quarantaine. Quarantaine is een beperking van het verkeer van personen en goederen die bedoeld is om de verspreiding van ziekten of plagen te voorkomen. Het wordt vaak gebruikt in verband met ziekten en aandoeningen, waarbij een overdraagbare ziekte wordt voorkomen.Advies van het RIVM: Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.Visit to the Cherry Blossom park in Amstelveen
In October 2000, The Japan Women's Club in Amstelveen donated 400 cherry blossom trees to the people of the Netherlands on the occasion of 400 years of relations between Japan and the Netherlands. The trees were planted in the Amsterdamse Bos, where this part has since been called the Cherry Blossom park. A special detail is that each tree has a name - 200 trees have female Japanese names, 200 trees have female Dutch names. Since that time, the Japanese Embassy in The Hague, together with a number of organizations, including The Japan Women's Club, organized a 'hanamimatsuri' (Cherry Blossom Festival) every year in April in the Cherry Blossom park in Amstelveen.

Although the festival grew in size and was attended by more and more people, the Amstelveen city council decided in February 2019 that 'the current form of the festival does not fit in well with the Japanese cherry blossom experience and it was concluded that the organized activities showed great similarities with the Japan Festival that takes place annually on the Stadsplein. The evaluation showed that most visitors to the Cherry Blossom Park did not come to the park during the flowering period because of the organised activities, but mainly because of the blossom itself'.

A festival in the woods in the middle of the Cherry Blossom Park cannot be compared to hundreds of people coming to the Japan Festival in a huge tent complex on the Stadsplein in Amstelveen. Many people want to see the Japanese ambassador to the Netherlands up close every year, listen to the speech (in English) of the alderman for Economic Affairs and listen to the cheerful songs of the Sakura Choir.

The fact that this now takes place on the Stadsplein is very different from the nature, where the festival took place under and between the Cherry Blossom for so many years in a row. Isn't there anything like this natural splendour?! Who knows, maybe the city council of Amstelveen could consider reviving the Cherry Blossom Festival.
Fortunately, despite all kinds of measures, thousands of people still come to the edge of the Amsterdamse Bos in March/April, where this park is located. You can either enjoy the serene atmosphere of the flowery surroundings together, or have a picnic under one of the trees. It's so special to sit under a white/pink flower roof, where can you still find that?
This year the corona time with quarantine is also in the Netherlands and this has become well known to all families in Amstelveen and to the inhabitants of 167 countries on Earth. The originally well-intentioned advice not to come to the Cherry Blossom park with so many people was not taken very seriously. It shows that people are really looking forward to this thriving park and if you've been locked up for days, it's a natural reaction to go back to nature and enjoy it. Our editors also fled their homes and visited the Cherry Blossom park on March 16, 2020 and enjoyed the spring day.

Quarantine. Quarantine is a restriction on the movement of people and goods designed to prevent the spread of disease or pests. It is often used in connection with diseases and illnesses, where a communicable disease is prevented.RIVM advice: Stay at home in case of complaints of rhinitis or coughing, sore throat or fever. These are mild complaints. Avoid social contact. Limit visits to vulnerable persons. Only call your GP if the symptoms get worse (fever > 38 degrees Celsius and difficulty breathing) and you need medical help

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur