Bijgewerkt: 22 april 2024

7 - Kruidenierswinkel Thijssen - 1959

Foto's -> Straatgezichten -> Amsterdamseweg

7 - Kruidenierswinkel Thijssen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Kruidenierswinkel Thijssen aan de Amsterdamseweg nummer 7
Links achter een puntje van Huize Vredeveld, rechts achter het voormalige kerkje van de St.Annaparochie

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - Gemeentearchief NA)

De heer Thijssen op de oprit voor zijn winkel-opslag rechts van Huize Vredeveld
Het gebouwtje is het voormalige kerkje van de St.Annaparochie

Amstelveen
(Bron: Eigen Collectie - Particulier)

Kadastertekening Amsterdamseweg nr 7 en verder


F.W. Thijssen woonde op nummer 7
C.W. en W.M. Maintz op nummer 9
J.B. Voorpostel woonde op het Smedemanplein 8, maar vermoedelijk eerst dus hier
en Aaftink op nummer 9a.

Uit de archieven van de Gemeente Nieuwer-Amstel

Invnr 2.07.351.11 Doos 9
Gemeentewerken: Aan de Gemeenteraad van N-Amstel - Voorstel 341
De heer F.W. (Freek) Thijssen te Amstelveen, is bereid aan de gemeente te verkopen het perceel met opstallen, gelegen aan de Amsterdamseweg 7, kadastraal bekend Sectie G nr 2260 groot 960 m² voor de prijs van ƒ 35.000,-. De verkoper heeft als voorwaarde gesteld, dat hem boven de koopsom een bedrag van ƒ 6.500,- zal worden uitgekeerd wegens verplaatsingskosten van zijn bedrijf.

Het aan te kopen perceel is op de bij de raadstukken overgelegde tekening in groene kleur aangegeven. Vooruitlopend op de realisering van een te zijner tijd voor dit gedeelte van de gemeente vast te stellen saneringsplan, achten wij deze aankoop gewenst.

Het verkochte zal vrij van huur worden opgeleverd, met dien verstande, dat van de op het gekochte aanwezige schuur een gedeelte is verhuurd aan J.Aaftink voor ƒ 52,25 per maand, een gedeelte aan J.B. Voorpostel voor ƒ 23,- per maand en een gedeelte aan W.M. Maintz voor ƒ 20,- per maand. De heer Maintz voornoemd, huurt tevens een op gekochte gebouwde garage voor ƒ 10,-.

De bedongen koopprijs alsmede de bovenbedoelde voorwaarden achten wij aanvaardbaar. Het ligt in de bedoeling de aankoopkosten te financieren uit de opbrengst van verkochte bouwterreinen. Onder verwijzing van de advieszen van de commissies van bijstand voor openbare werken en plantsoenen en voor financiën, stellen wij u voor het perceel bovengenoemd aan te kopen.

Gem-Bestuur van N-Amstel dd 11 december 1959
Aan de heer F.W. Thijssen, Amsterdamseweg 7, Amstelveen
Hierbij delen wij U mede dat wij U, behoudens instemming van de eigenaresse, de bouwvereniging St. Lodewijk alhier, te zijner tijd een vergunning zullen verlenen voor het betrekken van het pand van der Hooplaan 22 alhier.

Transport
Heden 22 maart 1960 verscheen voor mij Hendrik Jan Hommes notaris te Amsterdam: Cornelis Marinus Antonius den Brok, ambtenaar ter gemeentesecretarie van N-Amstel en wonende aldaar, krachtens de hem op grond van artikel 78 lid 2 van de gemeentewet, door de burgemeester van N-Amstel verstrekte opdracht de gemeente N-Amstel te vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van punt 1 van het besluit van de raad dier gemeente van 22 december 1959 voor zoveel dit punt betreft, goedgekeurd door Ged Staten van Noord-Holland bij besluit van 13 januari 1960 ter ener zijde en de heer Frederik Willem Thijssen, kruidenier wonende te N-Amstel Amsterdamseweg 7 volgens zijn verklaring in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Mevr Cornelia Lucia Raadschelders beiden in de eerste echt ter andere zijde. De comparant ter ener zijde (Thijssen) verklaarde dat hij voor de som van ƒ 35.000,- heeft verkocht aan de gemeente Nieuwer-Amstel, voor welke gemeente de comparant den Brok in zijn gemelde hoedanighgeid verklaarde voor gemelde som van de comparant Thijssen te hebben gekocht en in koop aan te nemen zulks in het belang van de volkshuisvesting: Het winkel/woonhuis met schuren, erf en grond aan de Amsterdamseweg 7 te N-Amstel, kadastraal bekend als Sectie G nr 2260 groot 960 m².

Amstelveen
(Foto Archief NA - Amstelveenweb.com)

Kruidenierswinkel Thijssen, foto gemaakt in Noordelijke richting
met uitkijk op Café de Roemer en kruispunt met provinciale weg in 1960


Aemstelle Amstelveen
(Amstelveenweb.com)

Oudheidkamer, later Aemstelle


De voormalige kruidenierswinkel werd na aankoop door de gemeente Nieuwer-Amstel de Oudheidkamer en de eerste vestiging van Museum Aemstelle, een lokaal museum. Later verhuisde de instelling naar de Amsterdamseweg 511 onder de naam Expositiecentrum Aemstelle

Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten