Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 85-87-89-91 - 1932

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 85-87-89-91
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg huis links 85 en 87 en rechts 89 en 91

In 1932 bouwde de woningbouwvereniging “Amstelland” deze vier arbeiderswoningen
voor grote arbeiders gezinnen aan de Middenweg in de Middelpolder.

Middenweg 85 – J.Th. Verhoef
Gem. werken 13 augustus 1962       Aan B&W van N-Amstel
Onder dankzegging ontving ik Uw beslissing mij een bedrag van ƒ 1000,- toe te kennen voor de kosten welke mijn verhuizing van de Middenweg 85 naar Ouderkerkerlaan 47 met zich meebracht. Daar ik evenwel in een totaal verouderd huis ben gekomen heb ik hieraan enorm veel moeten vernieuwen en opknappen. Dit bracht voor mij verschrikkelijk veel kosten met zich mee zooveel zelfs dat ik Uw geacht college verzoek mij een extra vergoeding van ƒ 800,- te willen toestaan, omdat ik met de reeds toegezegde
ƒ 1000,- echt niet kan toekomen. Hopende op een gunstige beslissing Uwerzijds verblijf ik.  Hoogachtend J.Th. Verhoef.
B&W van N-Amstel  dd 5 september 1962     
Aan J.Th. Verhoef – Ouderkerkerlaan 47
Hierbij delen wij U mede dat wij geen termen aanwezig achten Uw verzoek inzake aanvullende uitkering ten bedrage van ƒ 800,- boven het reeds aan U toegekende bedrag van ƒ 1000,- voor verhuis en herinrichtingskosten in te willigen, aangezien van gemeentewege geen kosten van woningvoorziening worden vergoed. P. Twijnstra.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 85-87


Middenweg 87 Fam Kruk/Schonewille
In 1937 woonde hier Geertruid Schonewille (Protestant), weduwe van Klaas Zijp, die door een auto in de Beemster werd doodgereden. Geertruida woonde met haar 4 kinderen in het rechterdeel. Haar kinderen waren: Klaas, Arend, Geesje en Antje. In 1938 huwde ze met Wilhelmus Jacobus Kruk, (zonder geloof, een socialist-communist). Dat betekende dat thuis zowel 'de Waarheid' en het 'Christelijke gezinsblad' werden gelezen. Willem Kruk was een stuk jonger waarvan ze nog 6 kinderen baarde: Jan, Willem* (23-03-1938), Frits, Herman Truus en Klazien. Het gezin woonde tegenover Bakkerij Albert Smit en Willems jeugdliefde was Antje Smit, dochter van de bakker.
(Bron: Auteur Gehardt Mulder)

Gem. werken 18 januari 1963       Aan B&W van N-Amstel
Hierbij bericht ik U dat de familie Kruk, thans nog wonende Middenweg 87 binnenkort zal verhuizen naar de Fluweelboomlaan 70. In verband hiermede moge ik U voorstellen aan mevrouw Kruk Schonewille de gebruikelijke verhuiskostenvergoeding ad ƒ 1000,- toe te kennen. De uit te betalen vergoeding kan worden voldaan uit het mij ten behoeve van het betalen van deze vergoedingen met betrekking tot de ontruiming van de Middenweg toegestane totaal crediet van ƒ 52.000,-. Uiteraard zal de vergoeding eerst worden uitbetaald nadat de woning Middenweg 87 is ontruimd (Ir. A. Kloos).

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Gelijk aan het pand nr 85-87 is dit wonnhuis nummer 89-91


Gemeentearchief Amstelveen Invnr 696 XII
Hierin staat het volgende beschreven:
Middenweg 91 - L. Kruijswijk
Gem. werken 18 januari 1963       Aan B&W van N-Amstel
Onder terugzending van de mij om advies in handen gestelde brieven van de heren L. Kruijswijk en R v/d Berg, beiden wonende Middenweg 91 alhier, heb ik de eer Uw college het volgende te berichten:
Het perceel Middenweg 91 werd op 26 October 1931 betrokken door de heer L. Kruijswijk, na het overlijden van zijn echtgenote. Op 10 Dec 1956 kwam zijn dochter bij hem inwonen die was gehuwd met de heer R. v/d Berg. Tot op heden staat de huur van de woning, die reeds per voorlopig koopcontract van de gemeente is gekocht van de woningbouwvereniging Amstelland nog op naam van de heer Kruijswijk. Daar min of meer kan worden gesteld dat de heer Kruijswijk en het gezin van de heer v/d Berg samenwonen, van een aparte woning is geen sprake, en beiden binnenkort zullen verhuizen naar de Talmastraat 3 komt het mij onjuist voor indien de gemeente in dit geval aan beide personen een volledige schadevergoeding zou toekennen. De kosten van verhuizing etc. zullen nagenoeg overeenkomen met de verhuizing van één gezin.
Ik moge U derhalve in overweging geven aan de heren Kruijswijk en v/d Berg elk de helft van de gebruikelijke vergoeding zijnde ƒ 500,- uit te keren, verhoogd met een extra vergoeding wegens gemis aan bergruimte en een groot erf, derhalve in totsaal ƒ 750,- per persoon. (Ir. A. Kloos).

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De 4 woningen werden per 1 januari 1960 door de Gemeente overgenomen van de woningstichting Amstelland - Nieuwer-Amstel. Dit in verband met de aanleg van de Beneluxbaan/Groen van Prinstererlaan (herkenbare plaats viaduct, in het verlengde van de Groen van Printererlaan). Deze woningen moesten over 1 à 2 jaar geamoveerd worden voor bovengenoemde aanleg. De huren bedroegen in 1960 ƒ 8,70 per week.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 696 X11

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

De foto laat zien in welk gebied de Middenweg ligt
Met de huizen aan Middenweg 85-87-89-91


Weet u meer over deze vier woningen van voorheen waar ook de families van Olphen, Hofstra-Vaandrig en van den Berg hebben gewoond en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie's of omgeving, mail het naar:
Stefan van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder