Bijgewerkt: 25 juni 2024

Verkoop percelen Hortensialaan - 2017

Foto's -> Straatgezichten -> Hortensialaan

Verkoop percelen Hortensialaan
(Bron Jeroen de Jong architecten - 2016)

Artist impression van de nieuwe woningen aan de Hortensialaan

Op donderdag 19 januari 2017 start de gemeente Amstelveen met de verkoop van 13 vrije percelen aan de Hortensialaan in de wijk Keizer Karelpark. De gemeente heeft een locatie beschikbaar gesteld voor herontwikkeling. Voorheen stond hier een school voor voortgezet onderwijs. Na de sloop is aan de zuidkant een nieuwe basisschool gerealiseerd. Tot op heden was een deel van de locatie nodig als bouwterrein voor de bouw van de nieuwe school en groot onderhoud aan het riool in de omgeving. Nu is het mogelijk de ontwikkeling voor de uitgifte van de kavels ten behoeve van woningbouw in gang te zetten.

Op 19 januari 2017 gaat tijdens een kavelmarkt de verkoop van start. Deze kavelmarkt vindt plaats in de zaal naast The Winekitchen At Sea aan de Ouderkerkerlaan 3 te Amstelveen. Geïnteresseerde kopers zijn van harte welkom van 17.15 uur tot 20.00 uur. Het is een inloopbijeenkomst, u kunt zelf bepalen hoe laat u langs wilt komen. Zie voor meer informatie de pagina bouwprojecten: Hortensialaan - woningbouw. Toevoeging van vrije kavels in Keizer Karelpark, persbericht 23 december 2016.

Raadsbrief Hortensialaan
Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:
'Geachte raadsleden,
Aan de Hortensialaan in de wijk Keizer Karelpark heeft de gemeente een locatie beschikbaar voor herontwikkeling. Voorheen stond hier een school voor voortgezet onderwijs. Na de sloop is aan de zuidkant een nieuwe basisschool gerealiseerd. Tot op heden was een deel van de locatie nodig als bouwterrein voor de bouw van de nieuwe school en groot onderhoud aan het riool in de omgeving. Nu is het mogelijk de ontwikkeling voor de uitgifte van 13 vrije kavels ten behoeve van woningbouw in gang te zetten. Door de vorige gemeenteraad is in april 2011 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld (NvU Hortensialaan/Lindenlaan). Daarnaast is het bestemmingsplan is op 7 november 2012 in werking getreden en inmiddels onherroepelijk. Begin 2017 starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken voor de uitgifte van de 13 vrije kavels. Voor de woningbouw is expliciet vastgesteld, dat op deze locatie grondgebonden woningen in het hogere segment worden gebouwd. In het bestemmingsplan “4e herziening Amstelveen Midden West Hortensialaan” zijn verschillende uitgangspunten uit het woonbeleid en de wijkvisie toegevoegd. Zoals het toevoegen van andere categorieën woningen dan in de omgeving beschikbaar zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen


Daarbij laat het wijkprofiel Keizer Karelpark zien, dat het aandeel kleine woningen groter is dan gemiddeld in de gemeente en dat de woningen per m² goedkoper zijn dan gemiddeld. Ongeveer 22 procent van de bijstandsuitkeringen komt terecht bij inwoners van het Keizer Karelpark en het besteedbaar huishoudinkomen is 15 procent lager dan het Amstelveense gemiddelde. Het wijkprofiel is als bijlage toegevoegd.

Particulier opdrachtgeverschap. De keuze voor uitgifte van kavels komt voort uit de vraag in de markt naar vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap. Naast de bestemmingsplanvoorschriften en wettelijke regels voor de bouw van een woning, zijn kavelregels opgesteld die gelden voor alle kavels en is er per kavel een kavelpaspoort opgesteld. Hiermee waarborgen we de beoogde kwaliteit van de woningen en de ruimte om de woningen.
Inrichtingsplan. Destijds heeft een klankbordgroep, bestaande uit leden van het voormalige wijkplatform en omwonenden, actief meegedacht over de herontwikkeling. Voor de omwonenden was het belangrijk, dat het naastgelegen speelterrein in de huidige vorm behouden blijft en dat het groen zoveel mogelijk wordt behouden. In het inrichtingsplan (bijlage pdf 14 pagina’s) voor de openbare ruimte is te zien, dat dit inderdaad het geval is. Op 19 januari 2017 gaat tijdens een kavelmarkt de verkoop van start. Tot nu toe hebben zich circa 30 geïnteresseerden gemeld. Inschrijven kan tot 6 maart 2017. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan worden geloot. De gemeente levert de kavels bouwrijp en deels woonrijp op. Deze werkzaamheden moeten afgerond zijn voordat de toekomstige eigenaren een omgevingsvergunning kunnen indienen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder Wonen


Klik hier voor andere foto's in de categorie Straatgezichten