Bijgewerkt: 14 april 2021

Wijzigingsovereenkomst A9 - 2014

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2010-2014


Wijzigingsovereenkomst A9
(Bron H. Raat - 2014)

Herbert Raat, wethouder Financiën tekent de Wijzigingsovereenkomst A9

Herbert Raat, wethouder Financiën op Twitter:

Handtekening gezet onder wijzigingsovereenkomst A9.
Amsterdamdam heeft ook al getekend. Nu de overige partijen in het Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)-project nog.

Maximum snelheid op A9 100 km/uur en de Annakerk blijft

Herbert Raat, wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen
Hierbij laten wij u het volgende weten over de stand van zaken naar aanleiding van de besluitvorming door uw raad op 6 november 2013.

Ondertekening
Op 23 januari 2014 informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot de ondertekening van de “Overeenkomst wijziging op onderdelen van de Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere". In aansluiting op die brief kunnen wij u meedelen, dat de ondertekening van de zijde van de Provincie Noord-Holland is gepland op 7 maart 2014 en dat de Minister IenM op 10 maart 2014 de laatste handtekening zal zetten. Dit zal plaats vinden in de Annakerk in Amstelveen. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. Wij verwachten u op maandagmiddag 10 maart 2014 om 15.15 uur bij de Annakerk aan de Amsterdamseweg.

a9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Volgens de directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu er is geen aanleiding om de snelheid te verlagen op de A9 ter hoogte van Amstelveen van 100 naar 80 km/uur


Verlaging maximum snelheid
Bijgaand doen wij u de brief toekomen die wij recent ontvingen van het Ministerie IenM als antwoord op onze brief van 9 december 2013. Daarin informeerden wij de Minister IenM over de besluitvorming van uw raad d.d. 6 november 2013, waaronder uw verzoek aan de Minister IenM om de maximum snelheid op de A9 te verlagen van 100 naar 80 km/uur. Tot onze spijt geeft het ministerie aan geen aanleiding te zien om de snelheid te verlagen op grond van het feit, dat overal ruim onder de grenswaarden wordt gebleven; zowel voor fijn stof als voor stikstofdioxide. Zoals u wellicht bekend is, heeft de Minister per brief aan de Tweede Kamer van 25 februari 2014 bekend gemaakt, dat het besluit om de maximum snelheid op de A13 Overschie en A10 West te verhogen van 80 naar 100 km per uur wordt teruggedraaid. De brief treft u bijgaand aan. Wij hebben het Ministerie IenM gevraagd, of er in Amstelveen ook niet sprake is van een specifieke situatie, waarvoor berekeningen niet altijd afdoende zijn.

Ontwikkelingen A9
Wij kunnen u het volgende melden over de stand van zaken ten aanzien van de afhandeling van de door uw raad op 6 november 2013 aangenomen moties:
Via motie 4 verzocht u ons een plan uit te werken voor compensatie van het groen, dat door de verbreding van de A9 dreigt te verdwijnen en dit plan, inclusief de wijze van bekostiging, voor de volgende kadernota aan de Raad voor te leggen. Wij delen u mee, dat Rijkswaterstaat verplicht is om een groencompensatieplan op te stellen en zelf moet zorgen voor de bekostiging. Een en ander is onderdeel van de Planstudie die eindigt met het uitbrengen van het Ontwerp Tracébesluit eind 2016. Wij zullen een en ander nauwlettend volgen en u ter zake informeren.

Via motie 5 verzocht u om een onderzoek om de A9 nabij de Van Hallweg op te schuiven in zuidelijke richting. Rijkswaterstaat heeft toegezegd dit onderzoek uit te voeren in het kader van de Planstudie.

Via motie 6 verzocht u ons in overleg te treden met de Minister om te bezien in hoeverre kan worden gegarandeerd, dat het budget van 5 miljoen euro wel beschikbaar blijft voor andere bovenwettelijke geluidsmaatregelen, indien mocht blijken, dat horizontale geluidsschermen niet realiseerbaar zijn. In de bijgevoegde brief bevestigt het Ministerie de eerder gedane toezegging, dat Rijkswaterstaat in overleg met ons zal treden over dit onderwerp op het moment, dat deze situatie zich daadwerkelijk voordoet. Ook dit onderwerp komt aan de orde in de Planstudie.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De rooms-katholieke Heilige Annakerk aan de Amsterdamseweg blijft bestaan en krijgt nieuwe kerkklokken
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Annakerk
De Annakerk kan de komende jaren als kerk in gebruik blijven. Met Rijkswaterstaat is afgesproken, dat als het ook maar enigszins kan, de kerk ook tijdens en na de bouw als landmark van Amstelveen blijft staan. Omdat de kerk van monumentale waarde is en een belangrijke landmarkfunctie heeft, zal Rijkswaterstaat een klok terugplaatsen in de toren. Het bisdom verwijderde deze voor de overdracht, wat een doorn in het oog was van het college.Het ziet er naar uit, dat de Verkeers Informatie Dienst (VID) op korte termijn ook twee webcams voor verkeersobservatie bevestigt aan de toren. Op korte termijn kunnen bewoners zo de verkeersdruk op de snelweg waarnemen en op lange termijn wordt zichtbaar hoe het project zich ontwikkelt.

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
Herbert Raat, wethouder Financiën


12 februari 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu reactie op brief B en W Amstelveen verbreding A9 Amstelveen

Geacht College,
Het doet mij genoegen om te vernemen, dat de gemeenteraad van Amstelveen op 6 november heeft ingestemd met het wijzigingsvoorstel voor de Overeenkomst Stroomlijnalternatief A1/A6/A9 SAA. Daarmee is de besluitvorming over het nieuwe ontwerp van een verdiepte ligging ter vervanging van de tunnel in de A9 bij Amstelveen afgerond en kan het wijzigingsvoorstel voor de Overeenkomst Stroomlijnalternatief A1/A6/A9 SAA ter ondertekening worden aangeboden aan de andere ondertekenaars van de Overeenkomst Stroomlijnalternatief A1/A6/A9 SAA. Ik zal hier zorg voor dragen.

Amendement verlaging maximum snelheid naar 80 km/h
In uw brief geeft u tevens aan, dat u zich zorgen maakt over de uitkomsten van het DCMR-rapport van afgelopen jaar over de effecten van de snelheidsverhoging van 80 naar 100 km/uur op de A13 bij Rotterdam-Overschie op de gezondheid van omwonenden. U geeft aan, dat ook op de A9 bij Amstelveen een maximum snelheid van 100 km/uur geldt en dat daar sprake is van hoge concentraties schadelijke stoffen, waarbij de A9 Amstelveen doorsnijdt. In dat verband pleit u voor het verlagen van de snelheid naar 80 km/uur.

Ik begrijp uw zorgen en uw verantwoordelijkheid om de inwoners van uw gemeente zo goed mogelijk te beschermen tegen te hoge concentraties schadelijke stoffen vanwege het verkeer. Voor het bepalen van de maximum snelheid ben Ik gehouden aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Deze normen zijn mede gebaseerd op gezondheidseffecten van verontreinigde lucht en in de wet (Wet milieubeheer) vastgelegd op basis van de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit. De meest recente monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) van 2013 laat zien, dat langs de A9 bij Amstelveen overal ruim onder de grenswaarden wordt gebleven, zowel voor fijn stof (PM 10) als stikstofdioxide (NO2). Zo bedraagt de werkelijk berekende maximale jaargemiddelde concentratie NO2 over 2012 32,4 microgram/m³ tegenover de wettelijke jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram/m³ (per 1 januari 2015). Voor fijn stof bedraagt de werkelijk berekende maximale jaargemiddelde concentratie over 2012 23,5 microgram/m³ tegenover de wettelijke jaargemiddelde grenswaarde van 40 microgram/mº (vanaf juni 2011). Op basis van deze feiten zie ik geen aanleiding om de snelheid te verlagen op de A9 ter hoogte van Amstelveen van 100 naar 80 km/uur.

Inzetten reservering voor horizontale geluidsschermen
Na aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie, vraagt u in uw brief, of de reservering van € 5 min. voor de financiering van de meerkosten van horizontale schermen, beschikbaar kan blijven voor het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit, wanneer de gedane reservering niet toereikend blijkt te zijn voor het realiseren van horizontale schermen.

Zoals ik u reeds in mijn brief van 3 september heb toegezegd, zal ik met u in overleg treden over dit onderwerp op het moment dat deze situatie zich daadwerkelijk voordoet. Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met de plan uitwerkingsfase en zodra dit opportuun is zal Rijkswaterstaat met u hierover in overleg treden.

Hoogachtend, de directeur Wegen en Verkeersveiligheid, mevr. drs. M.C.A. Blom


Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft maandagmiddag 10 maart 204 in Amstelveen in de St. Annakerk aan de Amsterdamseweg haar handtekening gezet onder de wijzigingsovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. De afspraak uit 2007, waarin was bepaald, dat Amstelveen 100 miljoen zou meebetalen aan een tunnel in de A9 is hiermee definitief van de baan.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu wordt begeleid naar de kerk door Herbert Raat, wethouder Financiën van de gemeente Amstelveen


Wethouder Herbert Raat (VVD): “Het is voor Amstelveen een opluchting, dat alle betrokken partijen hun handtekening hebben gezet onder de Wijzigingsovereenkomst. Het nieuwe contract, waarin gekozen is voor een overkapping bij het Oude Dorp en een verdiept tracé tussen het Oude Dorp en het Bovenlandpad aangevuld met geluidsschermen past veel beter in de huidige tijdgeest.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Stralende weer met stralende VVD-ers voor de St. Annakerk

Het oude plan met afspraken voor gebiedsontwikkeling is in de huidige woningen- en kantorenmarkt echt onhaalbaar. Natuurlijk blijft 38 miljoen euro voor Amstelveen veel geld, maar het is nu wel verantwoord. Ten opzichte van de huidige situatie gaan bijna alle bewoners erop vooruit als het gaat om geluidsoverlast en luchtkwaliteit”.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Na jaren onderhandelen kan Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu in de naam van de Staat der Nederlanden het document ondertekenen. Wethouder Herbert Raat volgt deze belangrijke gebeurtenis zeer dichtbij


De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. In 2007 kwam Amstelveen met het ministerie overeen dat een verbreding gepaard zou gaan met ondertunneling. Amstelveen had het plan opgevat om vanuit gebiedsontwikkeling van de A9-zone 100 miljoen euro bij te dragen aan de tunnel. Vanaf 2010 heeft de gemeente aangegeven deze afspraak niet meer na te kunnen komen door de landelijke financiële crisis en het instorten van de woning- en kantorenmarkt.

annakerk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De handtekening van minister Melanie Schultz van Haegen staat er op het document en dat betekent, dat de verbreding en verdieping van de rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen kan in 2024/2026 gerealiseerd worden


Minister Schultz: “Er moest een oplossing komen. Vasthouden aan een tunnel en aan een bijdrage van 100 miljoen euro van Amstelveen betekende een financieel risico, dat het ministerie niet wilde dragen. We hebben nu samen een goed en goedkoper alternatief uitgewerkt, waarmee we de files op de A9 oplossen én tegelijkertijd zorgen voor een verbetering van de leefomgeving.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maquette van de verdiepte A9


Rijkswaterstaat is gestart om samen met Amstelveen het nieuwe ontwerp verder uit te werken tot een nieuw Tracébesluit. De oplevering van de verbreding is voorzien in 2024/2026. Lees ook: Afscheid van het veel te dure tunnelplan

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen