Bijgewerkt: 14 april 2021

Discussies in 2014 over A9 - 2014

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2010-2014


Discussies in 2014 over A9
(Bron: Ansichtkaart SP - 2013)

Bron: Gemeente Amstelveen 23-01-2014
Brief aan de gemeenteraad over samenwerkingsovereenkomst A9
Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte leden,
Op 6 november 2013 heeft u besloten in te stemmen met de "Overeenkomst wijziging op onderdelen van de Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere" in die zin, dat de gemeentelijke bijdrage ad € 100 miljoen voor een tunnel van circa 2.000 m bij verbreding van Rijksweg A9 wordt vervangen door een gemeentelijke bijdrage van € 40 miljoen voor een verdiepte ligging van circa 1,300 m en een overkapping bij het Oude Dorp van iets minder dan 250 m.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, wethouder Financiën


Wij informeren u, dat het onderteken van de overeenkomst vertraging heeft opgelopen. Dit is veroorzaakt, doordat de Provincie Noord-Holland aanvullende voorwaarden heeft gesteld. De Provincie heeft nog niet kunnen beoordelen, of de belangen van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer goed genoeg geborgd zijn in het nieuwe ontwerp. De Provincie is van mening, - dat mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn om de doorstroming van het openbaar vervoer op de A9 te optimaliseren - de eventuele meerkosten opgevangen moeten worden uit de vrijvallende middelen (projectbudget A1/A6/A9.)

De afgelopen weken heeft er overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het Ministerie IenM en de Provincie en dat overleg heeft geleid tot het voorstel om een extra zin toe te voegen in artikel 4, lid 3, tweede bullet (subitem red.) die luidt als volgt: "gedurende de plan-uitwerkingsfase zat in samenwerking met de ondertekenaars van deze overeenkomst de functionaliteit van het ontwerp t.a.v. het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) geoptimaliseerd worden. "Wij verwijzen u naar de bijgevoegde brief van het Ministerie IenM aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 17 januari jl. Zonder tegenbericht van de Provincie zal het Ministerie IenM per 1 februari 2014 de ondertekening in gang zetten.

Wij zien geen bezwaar tegen de tekstuele toevoeging aan de overeenkomst. Wij gaan ervan uit, dat u onze visie deelt. De toevoeging heeft immers geen effect op de inhoudelijke en financiële kaders, zoals deze door de raad zijn vastgesteld.'

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
Herbert Raat, wethouder FinanciënKlik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen