Bijgewerkt: 11 april 2021

Discussies in 2013 over A9
Vervolg - 2013

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2010-2014


Discussies in 2013 over A9  Vervolg
(Foto Rijkswaterstaat/Google - 2013)

De verbrede en verdiepte A9 fotomontage van Rijkswaterstaat in een luchtfoto van Google Earth ter hoogte van de Meander flats en van de volledige overkapping bij het Oude Dorp van Amstelveen met mogelijkheid tot groene inrichting. De groene pijl wijst op het Oude Dorp en de rode is bij de Meander aangebracht

Bron: VVD-Amstelveen - 27-09-2013
Eerste reactie VVD-Amstelveen op nieuwe plannen verbreding A9
Amstelveen weer centraal in nieuw plan A9
De gemeente Amstelveen en de Rijksoverheid zijn tot een nieuwe overeenkomst gekomen voor de verbreding van de A9 in Amstelveen. De nieuwe plannen zijn een grote verbetering. We zijn verlost van het oude contract en gered van een aantal ruimtelijke en financiële drama’s. Dit is de uitkomst van de onderhandelingen die in 2011 werden ingezet door het College B en W. In de komende weken gaat de VVD in gesprek met de bewoners om ons definitieve standpunt te bepalen. In 2007 sloot de gemeente Amstelveen een contract met het Rijk voor de verbreding en ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen. Deze plannen bleken al snel tot grote financiële risico’s te leiden en hadden een grote impact op Amstelveen. Zelfs de Poeloever zou moeten worden bebouwd en langs de gehele A9 zouden maar liefst 67 flatgebouwen en 4 KPMG-gebouwen worden neergezet. Een onmogelijke opgave in het al dichtbebouwde centrum van Amstelveen.

ponjee Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tom Ponjee, raadslid van VVD-Amstelveen


In 2009 nam de VVD daarom het initiatief om terug te gaan naar het Rijk en te heronderhandelen over het contract (lees hier). In 2011 is door het college van B en W onder leiding van verantwoordelijk VVD-wethouder Herbert Raat het contract opengebroken, omdat de bijdrage van € 100 miljoen nagenoeg het failliet van Amstelveen zou betekenen Na 2 jaar hard onderhandelen ligt het resultaat van deze onderhandelingen nu voor ons. Dit is iets om trots op te zijn. In plaats van 100 miljoen is de gemeentelijke bijdrage € 38 miljoen. Ook is de gemeente niet meer aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen. Daarnaast hoeft de Poeloever niet te worden bebouwd en ontkomt de gemeente aan een grootschalige verdichting van de stad. Bovendien ontstaat er een minder grote geluidshinder in de omgeving en blijven alle afslagen van de A9 ter hoogte van Amstelveen bestaan. De gemeente Amstelveen is hiermee verlost van het oude contract en gered van een aantal ruimtelijke en financiële drama's. Op veel punten is verbetering geboekt voor Amstelveen. Het besluit van de gemeenteraad om opnieuw naar de onderhandelingstafel te gaan bleek een teken van lef en doorzettingsvermogen. Uiteraard realiseren wij ons, dat het plan nog steeds voor sommige Amstelveners grote gevolgen heeft. Bovendien vraagt de uitvoering van de plannen om grote zorgvuldigheid. De VVD zal in de komende weken de plannen kritisch bestuderen en in gesprek gaan met de Amstelveners om ons definitieve standpunt te bepalen. De voorliggende periode vraagt om lef, doorzettingsvermogen en saamhorigheid van alle partijen. Alleen op die manier kunnen de belangen van de Amstelveners worden gediend.

Bron: D66- VVD- Amstelveen / Amstelveenweb - 07-10-2013
D66-Amstelveen wil aandacht voor inspraak en groen bij plan A9
D66-Amstelveen zal bij de behandeling van het voorstel voor de realisatie van een verdiepte en overkapte A9 zich hard gaan maken voor inspraakmogelijkheden voor bewoners, en compensatie van het verlies van het Amstelveense groen. Het Rijk heeft eerder al besloten om de A9 te verbreden. Op 24 september 2013 hebben het Rijk en de gemeente Amstelveen een akkoord bereikt over compenserende maatregelen voor de gevolgen van de verbreding van de A9. De compenserende maatregelen bestaan uit onder meer een overkapping van de snelweg bij het Oude Dorp, een verdiepte ligging door het Stadshart en betere geluidswering. D66 kan zich in grote lijnen vinden in het plan, maar pleit voor zo min mogelijk schade voor de omgeving bij de uitvoering van het plan.

Aandacht voor inspraak en groen
D66 vindt, dat Rijkswaterstaat en de gemeente de weg en de bijbehorende verkeersafwikkeling zo goed mogelijk moeten inpassen in de stad. D66 wil, dat de inwoners actief betrokken worden bij de manier, waarop dat gaat gebeuren. Zowel op de manier, waarop de gemeente met hen daarover communiceert, alsmede over de wijze, waarop men inspraak krijgt over de invulling van de overkapping bij het Oude Dorp.

maquette Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het maquette, waar iedereen met een beetje verbeelding kon zien, wat het resultaat wordt van de verdieping van de A9 ter hoogte van Amstelveen. Van de oorspronkelijke plannen er was niet zo veel te ontdekken, of was dit gewoon Plan B?


Daarnaast maakt de partij zich zorgen over het groen. De bouw van de weg zal een deel van het Meanderpark aantasten. Ook zal de nu groene geluidswering worden vervangen door nieuwe en deels hogere schermen. “Het duurt jaren, voordat dat de groenkwaliteit weer op het niveau is van voor de verbreding” aldus fractievoorzitter Veeningen. “Wij zijn met andere partijen in gesprek over maatregelen die we kunnen nemen om het groen in Amstelveen toch op peil te houden. Wij willen dat hier een goede oplossing voor wordt gevonden.”

Geen ideale oplossing, maar toch tevreden met akkoord A9
D66 heeft zich altijd uitgesproken tegen een verbreding van de A9 zonder compenserende maatregelen voor de grotere geluids- en luchtkwaliteitsoverlast. In 2007 leek daarvoor de aanleg van een tunnel door Amstelveen het beste alternatief, mits financieel haalbaar. Omdat het door veranderde economische omstandigheden niet meer haalbaar was om een tunnel aan te leggen, was het zoeken van een alternatief de enige weg voorwaarts. Die onderhandelingen heeft het huidige college naar de mening van D66 goed gedaan.

a9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Inloopavond op 2 oktober 2013 in het Congrescentrum Amstelveen, waar de Amstelveners, die langs de A9 wonen met de verbouwingsplannen van Rijkswaterstaat konden kennismaken. Er was geen inspraakmogelijkheid om de plannen te wijzigen op een aantal punten, want zoals dat dhr Kees Abrahamse van Rijkswaterstaat vertelde: het is een Rijksweg! Dus geen inspraak, maar wel 40 miljoen euro betalen. Het is wel een vreemde constructie dachten daar veel bezoekers over


Fractievoorzitter Veeningen: “Het plan van de A9 biedt kansen, maar is niet ideaal. Het biedt kansen voor de bereikbaarheid van het centrum, het aaneensluiten van het Oude Dorp, schone lucht voor de kinderen van de Piet Hein school en het laten verdwijnen van onze eigen Amstelveense muur die nu met geluidsschermen van 10 meter hoog door onze stad loopt. Maar er kleven ook nadelen aan. Bijvoorbeeld voor de bewoners van de Meester F.A. Van Hallweg die vier jaar lang een scherm recht voor hun huis krijgen wanneer de weg gebouwd wordt. Ook voor bewoners aan de Meander is er een keerzijde; zij zullen een deel van het park zien verdwijnen. De plannen moeten nog nader uitgewerkt worden. Om die reden pleiten wij voor compensatie van het groen dat verloren gaat, en het waar mogelijk betrekken van onze inwoners bij de uitwerking van de plannen.”

VVD en D66: Groenverlies bij de A9 compenseren.
De verbreding van de A9 gaat ten koste van een deel van het Meanderpark. De raadsfracties van VVD en D66 willen, dat de gemeente de aantasting van het groen gaat compenseren door minimaal dezelfde hoeveelheid én kwaliteit terug te brengen in de stad. Beide partijen zullen bij de bespreking van het nieuwe akkoord in de gemeenteraad daarvoor pleiten. De liberalen willen, dat al in 2015 begonnen wordt met de aanleg van het groen. D66 raadslid Berkhout: “Natuurlijk moet Rijkswaterstaat het Meanderpark te zijner tijd zoveel mogelijk terugbrengen in de oude staat, wanneer zij klaar zijn met de verbreding. Voordat dat groen weer hetzelfde kwaliteitsniveau heeft als dat het nu heeft, gaan er jaren overheen. Dat duurt ons veel te lang.” VVD raadslid Feenstra vult aan: ‘Juist daarom moeten we nu al nadenken over alternatieven. Bijvoorbeeld over het voorstel van de Groenraad om in het verlengde van het huidige Meanderpark de oude oprit aan de oostkant van de stad om te vormen tot een park. Ik vind dat een heel interessant voorstel en het onderzoeken waard.” Het akkoord tussen het Rijk en de gemeente over de verbreding van de A9 wordt op 6 november 2013 in de gemeenteraad behandeld. De verbreding zal met name aan de noordkant van de weg leiden tot het aantasten van de groenvoorziening, omdat tijdens de bouw van de weg extra ruimte nodig is.
VVD en D66 willen, dat al voordat begonnen wordt met de bouw van de A9 geïnvesteerd wordt in groen. In de motie van de partijen wordt het college gevraagd om medio 2014 met uitgewerkte voorstellen te komen, zodat in 2015 al kan worden begonnen met de aanleg.

Bron: CDA-Amstelveen - 13-10-2013
CDA-Amstelveen relativeert het A9-plan
Het nu voorliggende onderhandelingsresultaat over de A9, dat de kosten voor Amstelveen terugbrengt van 100 miljoen euro naar 38 miljoen euro, kan de goedkeuring van het CDA-Amstelveen wegdragen. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen, dat ook dit onderhandelingsresultaat nog steeds leidt tot een forse aanslag op de financiële reserves van de gemeente. Het CDA relativeert daarom de euforische sfeer die rondom de A9-deal is ontstaan, zeker nu het bij de A9 niet alleen om de financiën gaat ! De vraag is, wat het gewijzigde A9-project, zonder tunnel, in ruil voor een veel lagere gemeentelijke bijdrage oplevert aan verbetering van het leefklimaat, nu de verbreding naar 2 x 4 rijstroken gewoon doorgaat. Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de effecten voor de leefomgeving.

a9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Presentatie bij de A9 maquette in het Congrescentrum Amstelveen


Uit onderzoek van de Grontmij blijkt namelijk, dat nog niet onderzocht is wat de nu voorgestelde luifelconstructie ter hoogte van het Stadshart, die bestaat uit horizontale geluidsschermen die boven de A9 worden aangebracht, aan vermindering van geluidsoverlast oplevert ten opzichte van verticale geluidsschermen. Het CDA wil daarom aanvullend onderzoek naar, wat de best denkbare oplossing is voor beperking van geluidsoverlast. In plaats van geluidsschermen zou daarbij ook gedacht kunnen worden aan geluid reducerend asfalt. Het CDA wil, dat deze laatste optie serieus wordt onderzocht. Ook in het kader van duurzaamheid zou dit met het oog op de toekomst een uitstekende oplossing zijn. Het CDA wil voorts met het oog op eventueel andere oplossingen voor beperking van de geluidsoverlast, dat de overeenkomst met het Rijk wordt verduidelijkt. Nu wordt de suggestie gewekt, dat een andere oplossing voor beperking van geluidsoverlast, die uitstijgt boven het budget aan meerkosten voor de luifelconstructie van 5 miljoen euro, volledig voor rekening van de gemeente komt en dat dus genoemd budget komt te vervallen. Dit kan tot aanzienlijke meerkosten voor de gemeente leiden. Het CDA steunt daarom het advies van de externe advocaat om de minister om bevestiging te vragen, dat alleen de extra kosten boven het genoemde budget van 5 miljoen euro voor rekening van de gemeente komen.

Bron: PvdA-Amstelveen - 14-10-2013
PvdA-Amstelveen wil risico's A9 benoemen en dan besluiten
In 2007 heeft Amstelveen gekozen voor het ondertunnelen van de A9 indien het Rijk zou overgaan tot verbreding van de weg. Bovengronds zou de bredere weg tot onaanvaardbare gezondheidsrisico's leiden. “Dat wordt nu nogal vlug vergeten”, aldus Dolf Veenboer namens de PvdA-Amstelveen. Het vorige college heeft al de aanzet gegeven om met het Rijk te praten over de Amstelveense bijdrage van 100 miljoen. De crisis vanaf 2008 maakte het onmogelijk om via het bouwen van kantoren het geld te verdienen. “Het maakt bovendien veel uit, of 100 miljoen direct betaald moet worden, of pas na ingebruikneming van de tunnel gelijk met het bouwen van huizen”. Het huidige college heeft gekozen om ook te onderhandelen over de Amstelveense bijdrage van 100 miljoen. Die mogelijkheid lag er gezien de clausules in het contract. “Dat is op zich terecht, gezien de steeds verslechterende economische vooruitzichten” aldus Veenboer

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 25 september 2013


Wat wel voor de PvdA overeind blijft is, dat de verbrede weg niet mag leiden tot een verslechterende gezondheid van onze burgers. Ten tweede moet het te betalen bedrag in verhouding staan met hetgeen er gaat gebeuren. “100 miljoen voor een tunnel van bijna 2000 meter, of 40 miljoen voor een tunnel van 250 meter plus verticale en horizontale geluidsschermen” aldus de fractievoorzitter. Onduidelijk is, of de gezondheid van de omwonenden er nu echt op vooruit gaan? Bewoners van het Oude Dorp gaan er zeker op vooruit, maar de bewoners van de staatsliedenbuurt gaan er op achteruit. Zij krijgen een nieuwe oprit voor hun deur en tussen deze oprit en de verdiepte weg een hoog geluidsscherm! Dat komt de leefbaarheid van vooral de mr. F.A. van Hallweg niet ten goede. Langs de Meander komen horizontale schermen, wat de leefkwaliteit ten goede komt, maar het contract laat de mogelijkheid hier open, dat het toch nog verticale schermen worden en dat zal zeer slecht zijn voor die wijk, het is verstandig om onze voorkeuren daarover uit te spreken. Halverwege het vroegere KPMG-gebouw komt de verbrede weg weer op maaihoogte met de bijkomende extra fijn stof. De PvdA wil, dat er de mogelijkheid open blijft om in de nabije toekomst alsnog te kiezen voor horizontale geluidsschermen over een grotere lengte dan nu gepland. In 2018 wordt pas het definitieve ontwerp vastgelegd. Tot die tijd heeft de gemeente de tijd om op basis van nader onderzoek naar de gevolgen op het gebied van geluid, uitlaatgassen en fijn stof verdere besluiten te nemen. Dit uiteraard met inachtneming van de dan aanwezige financiële mogelijkheden. In het komend raadsvoorstel moet deze mogelijkheid expliciet opengehouden worden.

Bron: Gemeente Amstelveen - 15-10-2013
Wijziging Stroomlijnovereenkomst A9
Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën beantwoordt de vragen van de heer Obbe Modderman, voorzitter van de Belangenvereniging Meanderbewoners Amstelveen:
Geachte heer Modderman,
Gisteren ontving ik van een aantal raadsleden de brief die u op 12 oktober 2013 namens de Belangenvereniging Meanderbewoners (BVMB) aan hen gestuurd heeft met vragen over de A9. Eerder heb ik u bedankt voor uw betrokkenheid bij dit onderwerp. Ik hecht er aan om iedereen met vragen over de plannen over de A9 zo goed mogelijk te informeren. Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om op een aantal van de vragen uit uw brief te antwoorden in de hoop u, en andere Amstelveners, hiermee van dienst te zijn.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD) van Financiën tijdens de raadsvergadering op 25 september 2013


Ad 1. Belang extra maatregelen A9

In de brief stelt u een aantal vragen over de lange termijn visie die ten grondslag ligt aan het besluit van het Rijk om de A9 te verbreden in het kader van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere. Dit besluit, alsmede de inschattingen en berekeningen die gebruikt zijn als uitgangspunt, behoren tot de verantwoordelijkheid van het Rijk. Het is de taak van mij als wethouder om, anticiperend hierop, zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van Amstelveen en alle Amstelveners bij een toekomstige verbreding van de snelweg. Onze inzet is erop gericht om tegen een aanvaardbare bijdrage van de gemeente te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van de wegverbreding en de leefbaarheid te waarborgen. Het is in mijn ogen geen optie om besluitvorming door de gemeente hierover uit te stellen. Integendeel. Niet alleen blijft dan het oude contract in stand, ook betekent het een langere periode van onduidelijkheid. Daarbij vereisen de wettelijke procedures nu eenmaal, dat gemeenten tijdig hun wensen voor de inpassing van de wegverbreding kenbaar maken. Dat moment is nu. Om een Chinese wijsheid aan te halen: "Het beste moment om een boom te planten is tien jaar geleden. Het op een na beste moment is nu". Het nieuwe plan, waarbij gekozen is voor een verdiepte ligging zorgt voor een aantoonbare verbetering van het woonmilieu. Contractueel is zelfs vastgelegd,  dat het verkeerslawaai wordt gereduceerd ten opzichte van het peiljaar 2008. Dit komt door de verdiepte ligging met toepassing van geluidsabsorberend materiaal op de wanden van de bak, de overkapping, de geluidsschermen én de toepassing van stil asfalt. Door de verdiepte ligging zal ook de visuele overlast significant afnemen en de bereikbaarheid verbeteren.

De verdiepte ligging over ruim een kilometer heeft als bijkomend voordeel, dat de geluidsschermen minder hoog worden ten opzichte van verbreding van de weg op het huidige niveau. Ook blijven in het nieuwe plan de op- en afritten richting A9-oost gehandhaafd en komen er betere en veiligere verbindingen voor het langzaam verkeer. De overkapping in het Oude Dorp biedt mogelijkheden voor een nieuwe groene inrichting en verbetering van de verbindingen met de Piet Heinschool en het Stadshart. In de overeenkomst met het Rijk is nu vastgelegd, dat liggende geluidsschermen het uitgangspunt vormen. Ik heb aan Grontmij een second opinion gevraagd over de haalbaarheid hiervan binnen het door het Ministerie van IenM beschikbaar gestelde budget. Het oordeel van Grontmij is, dat dit reëel is.

Zoals gezegd is in de nieuwe overeenkomst contractueel vastgelegd, dat het verkeerslawaai wordt gereduceerd ten opzichte van het peiljaar 2008. Bij het uitwerken van de plannen worden nadere onderzoeken gedaan naar de mate, waarin de geluidsoverlast en luchtverontreiniging afnemen. Dit maakt onderdeel uit van de planstudiefase die Rijkswaterstaat uitvoert. De bepaling van de niveaus van geluid en fijn stof moet voldoen aan de wettelijke vereisten. Als de wet bepaalt, dat de niveaus moeten worden berekend in plaats van gemeten, dan moet Rijkswaterstaat zich daaraan conformeren. Al het vereiste onderzoek moet door Rijkswaterstaat ter visie worden gelegd in het kader van het Ontwerp Tracébesluit, waarop inspraak mogelijk is. U mag van mij verwachten, dat ik dit onderzoek kritisch volg en de resultaten in alle transparantie deel met de Raad en de Amstelveners. Het Meanderpark is een prachtige groenstrook, maar heeft geen beschermde status als Rijks- of gemeentelijk monument. Ook in het tunnelplan zou de wegverbreding gevolgen hebben voor het Meanderpark. Groen hoort bij de traditie van Amstelveen. Wat mij betreft wordt, binnen het redelijke, alles gedaan om het bestaande groen te behouden, of te compenseren waar mogelijk in samenwerking met de gemeenteraad.

Ad 2. Financiën
Volgens de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer van 23 september 2013 bespaart het Rijk met het nieuwe plan ruim € 40 miljoen en de gemeente Amstelveen ruim € 60 miljoen. Ik sta voor dit onderhandelingsresultaat, ook in financiële zin, omdat de risico's van het oude contract onaanvaardbaar groot waren voor een gemeente als Amstelveen. Volgens de laatste berekening van het ministerie zou de tunnel € 286 miljoen extra hebben gekost. Het ministerie gaat nu uit van een budget van circa € 180 miljoen extra voor de verdiepte ligging. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om de extra kosten van bovenwettelijke inpassingsmaatregelen ten opzichte van verbreding van de weg op het huidige niveau. Niet over de totale kosten van de wegverbreding in een tunnel, of in een verdiepte bak. Volgens de ideeën uit 2007 zou de gemeentelijke bijdrage ad € 100 miljoen worden goedgemaakt uit de opbrengst van gebiedsontwikkeling. De geprognosticeerde netto opbrengst van € 100 miljoen was de resultante van € 150 miljoen aan kosten en € 250 miljoen aan grondopbrengsten. Het risico was dus veel groter, dan het netto bedrag van € 100 miljoen. Uitgaande van 50% lagere grondopbrengsten (en dat is echt niet onrealistisch) zou er al een tekort ontstaan van € 125 miljoen. Of er in de huidige tijd en de nabije toekomst voldoende marktvraag is voor 3.000 extra woningen en 200.000 m² extra kantoorgebouwen in Amstelveen is bijzonder twijfelachtig. Nog los van de gevolgen die dit zou hebben voor het groene karakter van onze gemeente.

In het door u gepresenteerde artikel over de verbreding van de A2 staat, dat dit project verliesgevend is. Het is zeer de vraag, of de investeringen in de tunnel kunnen worden terugverdiend uit de opbrengst van gebiedsontwikkeling. Precies de situatie waarin we in Amstelveen niet terecht willen komen. Wij willen geen hypotheek leggen op de toekomst, maar kiezen nu voor een duurzame oplossing. Eventuele planschade komt daarbij niet voor rekening van de gemeente, maar is voor de Staat. De gemeente hoeft hiervoor geen budget te reserveren. De gemeente betaalt een vaste bijdrage voor de bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. De financiële risico’s liggen bij de Staat. De helft van de gemeentelijke bijdrage wordt aan het begin van de planstudie betaald (2013); de andere helft aan het eind (2020). De nieuwe voorwaarden zijn een stuk gunstiger dan die bij het oude tunnelplan. Toen moest de gemeente al rente betalen vanaf 2006; nu is dat vanaf 2012. Dit bespaart de gemeente miljoenen.

Ad 3. Burgerparticipatie en communicatie
De zeven inloopbijeenkomsten zijn door circa 250 belangstellenden bezocht. Daarmee heeft deze vorm van informatieverstrekking in een behoefte voorzien. De reacties op het communicatietraject zijn overwegend positief. Ik dank u voor de adviezen die u daarover in het voortraject aan onze medewerkers heeft gegeven. De samenwerkingsovereenkomst geeft de gemeente voldoende waarborgen om invloed uit te oefenen op het planproces richting de totstandkoming van het Ontwerp Tracébesluit. De gemeente is ten volle bereid om daarover in dialoog te gaan met belanghebbenden. Overigens biedt het planproces waarborgen voor belanghebbenden om zienswijzen in te dienen tegen het nog op te stellen Ontwerp Tracébesluit en bezwaar te maken tegen het Tracébesluit. Ik ben van mening, dat het verantwoord is om samen met de minister te investeren in een verdiepte ligging van de A9. De voordelen van het plan qua leefbaarheid en ruimtelijke inpassing zijn evident. De onderbouwing op een aantal afzonderlijke onderdelen volgt nog. Ik heb de overtuiging, dat zonder deze investering de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit juist wel onaanvaardbaar zouden worden aangetast. Voor de volledigheid merk ik op, dat uw brief niet als formeel bezwaarschrift kan worden aangemerkt, omdat er geen publiekrechtelijk besluit voor ligt, waarop bezwaar gemaakt kan worden. Het is aan de leden van de raad om uw brief eventueel te betrekken bij de besluitvorming over het voorstel van het college van B en W om in te stemmen met de vernieuwde Stroomlijnovereenkomst.

Ik hoop u en de BVMB hiermee van dienst te zijn geweest. Een afschrift van deze brief stuur ik omwille van de transparantie ook aan de leden van de Raad.
Hoogachtend, Herbert Raat wethouder Financiën

Lees ook de brief van de Belangenvereniging Meanderbewoners Amstelveen (pdf)


Bron: Bewonersbeweging Van Hallt! - 16-10-2013
Bewonersbeweging Van Hallt! ontevreden over plannen Rijksweg A9

Geachte leden van de Gemeenteraad,
Wij (bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten) zijn overvallen door het feit dat aan uw Raad op 6 november aanstaande (bij Raadsvoorstel d.d. 3 september 2013) zal worden gevraagd om in te stemmen met de “Overeenkomst wijziging op onderdelen van de Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere” in die zin, dat de gemeente ad € 100 miljoen voor een tunnel van circa 2.000 m bij de verbreding van Rijksweg A9 wordt vervangen door een gemeentelijke bijdrage ad € 40 miljoen voor een verdiepte ligging van 1.300 m en een overkapping bij het Oude Dorp van iets minder dan 250 m.

Met dit verzoek c.q. bezwaarschrift willen wij ons ongenoegen kenbaar maken over de gang van zaken en u verzoeken om niet in te stemmen met deze Overeenkomst. Onze gezamenlijke reactie spitst zich toe op dat deel van het plan, dat direct invloed heeft op onze woon- en leefomgeving. Wij zijn niet zozeer tegen een nieuw plan voor de Rijksweg A9, maar wel tegen de manier, waarop deze aan ons – zonder enige inbreng – wordt opgedrongen.

Verbazing heerst bij ons allereerst over de procesgang. Een kort resumé: Al lange tijd is er bij ons onduidelijkheid over de plannen die er spelen rondom de ondertunneling van de A9. In 2007 werd een plan gepresenteerd waarbij er een tunnel zou komen van 2.000 m¹, waarvoor een aanzienlijke eigen bijdrage van de gemeente zou zijn vereist. Eind februari 2011 heeft uw Raad besloten dat een gemeentelijke bijdrage van € 100 miljoen voor deze ondertunneling van de A9 financieel geen haalbare kaart was. Daarmee was het plan voor een tunnel van de baan, althans wat betreft de gemeente Amstelveen.

Tussen eind februari 2011 en 23 september 2013 is het voor Amstelveense burgers onduidelijk wat de status van het project A9 is. Wethouder Raat doet geen uitspraken over verwachtingen en het blijft voor ons angstvallig stil rondom dit dossier. In de avond van 23 september ontvingen wij een bewonersbrief waarbij aangekondigd werd dat we op 24 september (de volgende dag!) een  informatiebulletin zouden ontvangen. Op 2 oktober jongstleden werd er (i.i.g. voor onze straat) een informatieavond georganiseerd door de gemeente. Gelijktijdig werd het voor ons duidelijk dat er een Raadsvoorstel (d.d. 3 september 2013) ligt, waaruit blijkt dat er op 17 oktober a.s. een behandeling is van het bewuste Raadsvoorstel en op 6 november 2013 een besluit wordt gevraagd van uw raad om in te stemmen met deze Overeenkomst. Kortom een zeer beperkt tijdsbestek waarin burgers worden geïnformeerd en u de  beslissing dient te nemen over een voor Amstelveen zo’n belangrijk dossier. U kent het gezegde: “Haastige spoed is zelden goed!”

Dan de informatievoorziening en dialoog. Wij zijn van mening, dat het betreurenswaardig is dat er vanuit de gemeente – door het College van Burgemeester en Wethouders – zo gebrekkig en weinig is gecommuniceerd over dit plan met de inwoners van Amstelveen en de bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg in het bijzonder. De bewoners van deze straat zijn degenen die als één van de weinigen direct en op zeer korte afstand van de Rijksweg A9 wonen. Nog nooit is er – noch door ambtenaren, noch door Wethouders, of Raadsleden – met (een afvaardiging van) deze groep omwonenden op een adequate en gestructureerde manier over de voorliggende plannen gesproken (dat terwijl Wethouder Raat regelmatig bij z’n ‘tante Greet’ op bezoek gaat en dus gemakkelijk eens langs had kunnen komen om onze visie aan te horen). Hierdoor voelen wij ons niet serieus genomen en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Een Gemeenteraad behartigt toch juist de belangen van alle inwoners van haar gemeente? Onze vraag is: Waarom is er zo lang een radiostilte, terwijl er kennelijk wel aan een voorstel werd gewerkt, waarmee wij nu worden geconfronteerd? Dit riekt naar onzorgvuldigheid of was eerdere inspraak van omwonenden niet wenselijk?

Nog even terug naar de informatieavond van 2 oktober 2013. Wij zijn geschrokken over de gebrekkige en tegenstrijdige informatievoorziening tijdens deze avond. De één zegt dit, de ander dat over een plan, dat tijdens deze avond zelfs “een houtskoolschets” wordt genoemd door voorlichters. Veel antwoorden op belangrijke vragen konden niet, of slechts uiterst onsamenhangend worden gegeven, of waren zelfs tegenstrijdig. Een greep uit een aantal concrete vragen:
- In welke mate wordt de Rijksweg in noordelijke richting verbreed?
- Welke gevolgen – van een eventuele verbreding in noordelijke richting – heeft dit in hoofdlijnen voor het straatprofiel van de Mr. F.A. van Hallweg?
- Wat de verwachting is over (de toename van) fijn stof?
- Wat de verwachting is over (de toename van) geluidsoverlast?
- Waarom wordt er slechts op één deel een overkapping gemaakt van 250 m en niet bijvoorbeeld 2 x een overkapping van 150 m?
- Waarom is het niet mogelijk om de weg meer in zuidelijke richting te verplaatsen, daar waar meer ruimte is (geen woningen die direct aan de Rijksweg A9 meer grenzen, zoals bij de Mr. F.A. van Hallweg)

Wethouder Raat, gemeenteambtenaren en woordvoerders van Rijkswaterstaat spraken duidelijk niet met één mond en kwamen ieder met andere  (en onderling tegenstrijdige) feiten. Één van de uitspraken over fijn stof van een woordvoerder van Rijkswaterstaat viel ons op en is exemplarisch voor de informatievoorziening van die avond:
“Waarschijnlijk vallen alle fijn stof waardes binnen de gestelde normen” en “We weten niet, of het minder is dan nu het geval is, maar het is waarschijnlijk wel binnen de norm” en “Van de fijn stof bij u in de buurt komt ca. 60% vanuit de Noordzee en maar ca. 40% van de A9 en Schiphol”. Als zulke onsamenhangende, doch positief stimulerende antwoorden (in de trant van “Deze oplossing is wel heel goed voor de stad hoor”) geformuleerd worden krijg je als bewoner enerzijds het gevoel, dat er op een ‘houtje-touwtje’ manier naar het plan is gekeken zonder goede afweging van alle belangen. Anderzijds dringt zich het gevoel op, dat het plan ons ‘door de strot gedrukt wordt’. Bij ons leeft het vermoeden, dat een snelle beslissing wordt afgedwongen onder druk vanuit, aan de ene kant de Rijksoverheid (De Minister zal het niet appreciëren, dat de gemeente Amstelveen nu weer niet instemt met voorliggend plan, want anders blijft ze aan de gang….) en, vanuit de andere kant de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen. Wiens en welke belangen worden hier behartigd en hoe?

Wij verzoeken uw Raad om ook rekening te houden met de belangen van bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten en ervoor te zorgen, dat er eerst met deze groep bewoners in dialoog wordt gegaan over de voorliggende plannen voor de A9 en de onrust die er leeft onder deze groep daarover weg te nemen, alvorens uw besluit te nemen. Het is van essentieel belang voor u als politici om weloverwogen keuzes te maken in plaats van ons inziens “rücksichtslos” in te stemmen met deze Overeenkomst. Het zijn niet zozeer de financiële componenten uit de Overeenkomst die ons tegen de borst stuiten, maar wel de projectinhoudelijke wijzigingen (t.o.v. de huidige situatie en de eerder geschetste plannen) gepaard gaande met deze overeenkomst, die ons ernstige zorgen baren. Wij zullen hieronder onze bezwaren inzichtelijk maken:
Door het verbreden van de A9 in noordelijke richting wordt de afstand tussen de voorgevels van de woningen en de Rijksweg A9 aanzienlijk verkleind en komen de hogere geluidsschermen dichterbij. Hierdoor neemt de kwaliteit en het leefgenot in onze woonomgeving af.

De ruimte ten noorden van de A9 is beperkt, terwijl er aan de zuidzijde voldoende ruimte lijkt te zijn (Wethouder Raat gaf aan dat “Het inderdaad de moeite zou zijn om dit nog eens te onderzoeken”). Wij zouden derhalve graag zien, dat de gemeente deze mogelijkheden nader onderzoekt en hierover duidelijkheid verschaft. Het verbaast ons, dat op het punt, waar veel grondgebonden koopwoningen direct langs de Rijksweg staan de minste kwalitatieve maatregelen (zoals b.v. een gedeeltelijke, of gehele overkapping) worden getroffen. Waarom is er gekozen voor een overkapping bij het Oude Dorp en niet ter hoogte van de Mr. F.A. van Hallweg.

Waarom is er niet gekozen voor 2 kleinere overkappingen (b.v. 2 x een overkapping van 150 m met een ‘open’ tussenstuk van tenminste 100 m). Hierdoor zou de kwaliteitsimpuls worden verdeeld over een groter deel van de stad i.p.v., dat dit geconcentreerd wordt op een beperkt deel van het Oude Dorp. Uiteraard hebben we begrip voor de ambities van Wethouder Raat als het gaat om onderwijs en de positie van de Piet Hein School in het bijzonder. Wij zijn echter van mening, dat er meerdere belanghebbenden zijn  en krijgen nu het gevoel, dat het Oude Dorp de overkapping ‘krijgt,’ omdat dit zo goed is voor de Piet Hein school (Hoe verhoudt dit zich eigenlijk tot het Keizer Karel College?).

Amstelveen manifesteert zich als één van de groenste steden van het land. Waarom is er niet gekozen om de ‘groene ader’ tussen Broersepark, de groenstrook rond het Keizer Karel College en de Poel aaneengesloten te verbinden met elkaar? Dit zou ons inziens een stedenbouwkundige verbetering zijn die een kwalitatieve impuls geeft aan de woongebieden rondom de Rijksweg.

Tot slot maken wij ons ernstige zorgen over het leefklimaat in relatie tot fijn stof en geluidsoverlast. In de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten wonen immers veel (kleine) kinderen. Aan het begin van de Mr. F.A. van Hallweg (ter hoogte van huisnr. 9) komen auto’s – die in west / oost richting rijden – onder de overkapping uit.
Aan het eind van de Mr. F.A. van Hallweg (ter hoogte van huisnr. 43) komen auto’s – die in oost / west richting rijden – uit de verdiepte kuip. Dit resulteert ons inziens in een ophoping van fijn stof tussen deze 2 adressen. Iets, dat direct invloed heeft op de welzijn van omwonenden. Tijdens de informatieavond kon hier geen – zoals eerder al aangegeven – duidelijkheid over worden gegeven. Deze onzekerheid met daardoor de kans, dat de situatie slechter wordt dan dat deze nu is, baart ons zeer ernstige zorgen. Het kan ons inziens niet zo zijn, dat uw Raad instemt met een beslissing, waarvan onduidelijk (ook zijn wij benieuwd of er gegevens bekend zijn van referentieprojecten zoals de verdiepte oplossing A4 ter hoogte van Zoeterwoude) is wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Ditzelfde geldt voor geluidsoverlast. Welke gevolgen dit plan heeft op geluidsoverlast kon niemand ons vertellen.

Wat nu gebeurt, namelijk het verzoek aan uw Raad tot instemmen met de eerder genoemde Overeenkomst, druist ons inziens geheel in tegen de principes van behoorlijk bestuur. De situatie die nu voorligt, is nooit met ons besproken, (terwijl wij begrepen dat het plan reeds sinds september 2012 bij de behandelend ambtenaren bekend is). Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk waarom het College u verzoekt in te stemmen met bovengenoemde overeenkomst in deze vorm en op dit moment deze keuze aan u voorlegt.

Wij verzoeken u dan ook om niet in te stemmen, voordat de dialoog tussen ons als omwonenden en de gemeente – die nu zo spoedig als mogelijk moet worden opgestart – is afgerond om zo op een zorgvuldige wijze tot een weloverwogen besluit te komen. Mogelijk kan op deze wijze in de toekomst uw College van Burgemeester en Wethouders van ons het vertrouwen weer terugkrijgen.

In afwachting van een positieve reactie uwerzijds, verblijven wij
Hoogachtend, Bewonersbeweging Van HALLT!
Vertegenwoordigd door: De heer M. Springer (Mr. F.A. van Hallweg 22) en De heer R. Wenselaar (Mr. F.A. van Hallweg 21 - correspondentieadres) en De heer C. Honselaar (Mr. F.A. van Hallweg 11)  [email protected] (Bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten).

Bron: ChristenUnie-Amstelveen - 19-10-2013
CU-Amstelveen is bezorgd over de volksgezondheid rond A9
De fractie van de ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen voor de Amstelveners die wonen in de wijken rond de A9 van de uitkomsten van een onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Uit dat onderzoek blijkt, dat de uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie na de verhoging in juli 2012 van de maximumsnelheid van 80 naar 100 kilometer fors omhoog is gegaan met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. “De fractie van de ChristenUnie vindt de uitkomsten van dit rapport ronduit schokkend. Daarom willen wij graag weten, wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid van de Amstelveners die in de wijken rond de A9 wonen. Wat ons betreft gaat het college direct de gevolgen voor Amstelveen onderzoeken en maatregelen nemen”, aldus Bert de Pijper. Uit het rapport van de DCMR is gebleken, dat na de verhoging van de maximumsnelheid op de A13 van 80 tot 100 kilometer, de uitstoot 2,5 keer zoveel is geworden, als voorzien was in de oorspronkelijke berekeningen. De levensverwachting van 8500 mensen die in de directe omgeving van A13 wonen, gedaald met 20 dagen.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen tijdens zijn toespraak bij de commissievergadering ABM op 17 oktober 2013


Analyses uit het rapport: 'Uit de analyses van de verkeersdata komt naar voren, dat de maatregel heeft geleid tot een significant hogere gemiddelde snelheid op het traject en een toename in verkeersdynamiek. Er is geen significant verschil gevonden in verkeersintensiteit tussen de twee perioden.
Uit de gemeten luchtkwaliteitsdata blijkt, dat de verkeersbijdrage NOx (stikstofoxiden), NO2 (stikstofdioxide) en EC (roet, of Elementary Carbon red.) gemeten op station Overschie significant hoger is na de snelheidsverhoging ten opzichte van de onderzochte periode ervoor.
Meervoudige lineaire regressieanalyses op de verkeersbijdrage NOx, NO2 en EC laten zien, dat de snelheidsverhoging heeft geleid tot een significant hogere bijdrage per 1000 voertuigen van respectievelijk 1,42, 0,53 en 0,02 pg/m³ bij een mediane intensiteit van 6800 auto's een stijging van respectievelijk 20, 20, en 17% ten opzichte van de verkeersbijdrage voor de maatregel.' – aldus het rapport van DCMR.
Deze mensen hebben ook een verhoogde kans op het krijgen van kanker, een beroerte, of longemfyseem. De uitkomst van dit rapport was zo ernstig, dat dit voor milieuorganisaties aanleiding was om direct een juridische procedure op te starten om te bereiken, dat de maximumsnelheid weer teruggebracht wordt naar 80 kilometer.

De ChristenUnie vraagt zich dan ook direct af, wat de gevolgen van de uitkomsten van dit rapport zijn voor de bewoners van Amstelveen die wonen in het A9 gebied? Wat betekent dit rapport voor de volksgezondheid van de Amstelveners die in het Oude Dorp wonen, aan de mr. F.A. van Hallweg en de achterliggende staatsliedenbuurt, de bewoners van de Ouderkerkerlaan, de Meanderflats en de bewoners van de flats aan Fideliolaan en de achterliggende operabuurt. De ChristenUnie verlangt daarom, dat het college n.a.v. het rapport van de DCMR direct gaat onderzoeken wat de uitkomsten van dit rapport betekenen voor de volksgezondheid in Amstelveen. Het mag niet zo zijn, dat dit rapport voor Amstelveen onbesproken blijft, terwijl dit rapport in Rotterdam tot zoveel discussie aanleiding geeft. Amstelveen let op uw zaak!!, - aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie. Lees ook het rapport van Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond : Effect op de luchtkwaliteit - Snelheidsverhoging A13 (pdf 30 pagina’s)

Bijlage: schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie aan het college.
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO
Volksgezondheid voor bewoners die wonen in het gebied van de A9
Geacht college,
Onlangs is uit een onderzoek van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR), gebleken (gepubliceerd op de website www.dcmr.nl), dat de uitstoot van schadelijke stoffen op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie fors is toegenomen. Op dat stuk snelweg gold een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar juist in juli 2012 is de maximumsnelheid op dat deel van de A13 verhoogd van 80 naar 100 kilometer. Volgens de DCMR is gebleken dat de uitstoot 2,5 keer zoveel is geworden, als voorzien was in de oorspronkelijke berekeningen. De levensverwachting van 8500 mensen die in de directe omgeving van de weg wonen, is gedaald met 20 dagen. Deze mensen hebben ook een verhoogde kans op het krijgen van kanker, een beroerte of longemfyseem. De uitkomst van dit rapport was zo ernstig dat dit voor milieuorganisaties aanleiding was om direct een juridische procedure op te starten om te bereiken dat de maximumsnelheid weer teruggebracht wordt naar 80 kilometer.

De fractie van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de uitkomst van dit rapport en dan met name over de gevolgen van de uitkomsten voor een gemeente als Amstelveen die ook door een snelweg wordt doorsneden, namelijk de A9. Wat betekent de maximumsnelheid van 100 kilometer voor de bewoners van Amstelveen in het A9 gebied? Wat betekent dit rapport voor de volksgezondheid van de Amstelveners die in het Oude Dorp wonen, aan de mr. F.A. van Hallweg en de achterliggende staatsliedenbuurt, de bewoners van de Ouderkerkerlaan, de Meanderflats en de bewoners van de flats aan Fideliolaan en de achterliggende operabuurt.
De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college:
1. Is het college bereid om op basis van de uitkomsten van het rapport van de DCMR een nader onderzoek te laten plaatsvinden naar de volksgezondheid van met name de bewoners van de hiervoor genoemde delen van Amstelveen?
2. Is het college bereid om duidelijk te communiceren naar met name de bewoners van de hiervoor genoemde wijken, hoe het college gaat reageren op de uitkomst van dit rapport en welke gelijkenis er is tussen de situatie van de A13 in Rotterdam en de A9 in Amstelveen?
3. Is het college bereid om zo snel mogelijk bij de minister van I en M te bepleiten, dat op de A9 ter hoogte van Amstelveen een 80-kilometerzone wordt ingesteld?
4. Is het college bereid om de noodzakelijke andere maatregelen die op basis van het rapport van de DCMR nodig zijn, direct te nemen, dan wel als raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voor te leggen?
Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen


Bron: Amstelveens Weekblad - 23-10-2013
Wethouder Raat wil geen uitstel besluit over A9
Wethouder Herbert Raat voelt niets voor uitstel van de beslissing over de nieuwe plannen voor de A9. Dat schrijft hij bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg, die zich door de plannen overvallen voelen. Ook het CDA wil graag uitstel om de plannen beter te kunn bestuderen.
Volgens Raat leidt uitstel alleen maar tot een langere periode van onduidelijkheid. 'Uitstel van de besluitvorming is voor de minister niet acceptabel en zou de overeenstemming die er nu is in de waagschaal kunnen stellen; aldus Raat. 'Er is geen sprake van een overhaast besluit. Er is tweeëneenhalf jaar over onderhandeld.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën tijdens de commissievergadering van Algemeen Bestuur en Middelen op 17 oktober 2013


Het is bovendien niet een besluit, waarop wettelijke inspraak van toepassing is.' De bewoners willen de snelweg graag wat verder bij hun woningen vandaan. 'Het ziet ernaar uit, dat de weg wat dichter naar de woningen aan de Van Hallweg opschuift; zegt Raat. 'Mooier kunnen we het niet maken.' Rijkswaterstaat kijkt nog wel naar een iets zuidelijker ligging, maar volgens Raat is over de uitkomst daarvan nog niets te zeggen, omdat opschuiven effect heeft op het hele stuk tussen Van Poelgeest en Keizer Karelweg. Bovendien is aan de zuidzijde, vooral bij het Keizer Karel College, de ruimte beperkt. Bewoners van de Van Hallweg willen ook graag een overkapping, net als het Oude Dorp, maar volgens Raat is dat daar niet te realiseren. De kap mag bovendien niet worden verlengd tot meer dan 250 meter, omdat anders sprake is van een tunnel en daarvoor gelden veel zwaardere (duurdere) eisen. Raat kan nog niets zeggen over de consequenties wat betreft fijn stof, waar de bewoners zich zorgen over maken. Hij wijst wel op een TNO-onderzoek uit 2010 naar de monden van de toen geplande tunnel. Het fijn stofgehalte zou ruim beneden de wettelijke grenswaarde blijven. Ook de bewoners van Meander hebben een brief ontvangen van Raat. Hij schrijft daarin, dat de verdiepte ligging zorgt voor een aantoonbare verbetering van het woonmilieu, door geluidsabsorberend materiaal op de wanden van de bak, de overkapping, de geluidsschermen en stil asfalt. Raat geeft wel toe dat de effecten niet voor alle zes Meandertorens gelijk zijn. Wat het Meanderpark betreft, wil Raat zoveel mogelijk van het park behouden dan wel compenseren. De ChristenUnie pleit voor het instellen van een 80-kilometerzone op de A9 in Amstelveen. Wethouder Raat zegde vorige week in een commissievergadering toe zich hiervoor sterk te willen maken bij minister Schultz.

Bron: SP-Amstelveen - 28-10-2013
SP wil in Amstelveen 80-km zone op de A9
In Amstelveen wonen wij in de vuilste lucht van Europa. Dat is slecht voor onze gezondheid. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak. Dit kan én moet veel beter. De verbreding van de A9 zal niet alleen negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid, maar ook voor het  stadsbeeld.

Ansichtkaart Amstelveen
(Bron SP-Amstelveen - 2013)

De politieke ansichtkaart van SP-Amstelveen


De St. Annakerk wordt gedeeltelijk gesloopt en Meanderpark en Statenliedenbuurt moeten flink wat ruimte afstaan voor de verbreding van de A9. Het college van B en W wil, dat de Amstelveense belastingbetaler 40 miljoen euro moet gaan bijdrage voor de verbreding van de A9.
Daarom komt de SP in actie, samen met de mensen in Amstelveen. Met de kaartenactie “A9 in Amstelveen 80-km zone” sturen wij minister Schultz een groet uit Amstelveen met het volgende verzoek:
Geachte mevrouw Schultz,
Ik woon in Amstelveen. Het door u genomen besluit om de A9 te verbreden zal grote gevolgen voor mij hebben. Ik maak mij nu al zorgen over het fijn stof en de geluidsoverlast. Voor de toekomst vrees ik ook nog een ernstige aantasting van het stadsbeeld van Amstelveen. Ik vraag u daarom:
• Om z.s.m. de A9 binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen te benoemen tot 80 km zone
• Uw plan over de verbreding van de A9 te heroverwegen

Op zaterdag 26 oktober 2013 en zaterdag 02 november vragen wij bewoners van Amstelveen onze actie te ondersteunen door de briefkaart te ondertekenen en naar de minister te sturen. Zo kan de bevolking van Amstelveen laten zien dat dit onzalige plan van de VVD-ers Raat, Post en Schultz om de A9 te verbreden met  de maximale snelheid van 100 km haar goedkeuring niet heeft! Download hier (pdf) de ansichtkaart voor mevrouw Schultz.

Bron: Burgerbelangen Amstelveen - 02-11-2013
Burgerbelangen Amstelveen wil meer ruimte tussen A9 en Van Hallweg
BBA (Burgerbelangen Amstelveen) wil, dat een verbrede Rijksweg A9 wat verder weg van de mr. F.A. van Hallweg komt te liggen. Daartoe dient BBA in de komende raadsvergadering (woensdag 6 november 2013) een motie in, waarin BBA het College vraagt te onderzoeken, of het mogelijk is bij het nieuwe ontwerp van de  rijksweg A 9, de weg ter hoogte van de Van Hallweg zoveel mogelijk in zuidelijke richting te verleggen.

roos Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Linda Roos, raadslid van BBA en woordvoerder Ruimtelijke ordening, groen, openbaar vervoer, wegen, wonen


In het nieuwe plan is er een korte overkapping ter hoogte van het Oude Dorp, maar komt door verbreding en verdieping de z.g. geluids- en gezichtsgrens 12 meter dichter bij de huizen aan de Van Hallweg.


Grotere kaart weergeven De Meester F.A. van Hallweg in Amstelveen. De langste gemeten afstand tussen de Mr. F.A. van Hallweg en van de A9 is 43 meter en de kortste 33 meter in november 2013

Voorts ontstaat er een open verbinding op het deel van de toerit. BBA vreest, dat de nieuwe opzet tot meer overlast voor de bewoners leidt. Men vindt, dat er een redelijke afstand tussen rijksweg en bewoning moet blijven. Als dat niet  mogelijk is, vindt BBA dat er samen met de bewoners aan de Van Hallweg gezocht moet worden  naar een passende oplossing voor de  als gevolg van de nieuwe invulling gerezen problemen.

Bron: CDA-Amstelveen - 05-11-2013
CDA-motie voor extra geluidswerende maatregelen rijksweg A9
De CDA-fractie in de Amstelveens gemeenteraad zal tijdens de raadsvergadering van woensdag 6 november 2013 een motie indienen die het college van B en W oproept de beschikbaarheid van een budget van 5 miljoen euro voor extra geluidswerende maatregelen bij de verbreding van de snelweg A9 zeker te stellen.

Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen


De motie beoogt veilig te stellen, dat de Staat dit budget beschikbaar houdt, ongeacht het type (bovenwettelijke) geluidswerende maatregel, dat getroffen wordt. De motie roept het college van B en W op zich te blijven inspannen richting het Ministerie om te voorkomen, dat Amstelveen straks zelf voor deze kosten opdraait. De advocaat van de gemeente adviseerde ook om een bevestiging van het Ministerie te krijgen, maar tot op heden is dat niet gelukt. Indiener van de motie is CDA-raadslid Geert Janssen: ‘Het CDA vindt het belangrijk, dat er extra, bovenwettelijke geluidswerende maatregelen worden getroffen ook als de huidige oplossing die daarvoor staat, namelijk horizontale geluidschermen, niet in die vorm mogelijk blijkt te zijn en hoopt, dat met deze motie de kans, dat dat daadwerkelijk plaatsvindt te vergroten.’

Bron: Gemeente Amstelveen - 07-11-2013
College Amstelveen is opgelucht over besluit gemeenteraad over A9
De gemeenteraad van Amstelveen heeft woensdagavond 6 november 2013 ingestemd met de door het College en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgestelde nieuwe plannen rondom de verbreding van de rijksweg A9. Het oude contract van 100 miljoen euro en bijbehorende financiële risico’s komt hiermee te vervallen. Met de beslissing van de gemeenteraad is vast komen te staan, dat Amstelveen 38 miljoen euro bijdraagt aan bovenwettelijke maatregelen, zoals extra geluidschermen en een overkapping. De afgelopen weken heeft de gemeente gesprekken gevoerd met betrokkenen en omwonenden van de A9. Uit deze gesprekken zijn een aantal zorgpunten en ideeën voor alternatieven naar voren gekomen die op dit moment nader worden onderzocht. Ook de gemeenteraad heeft enkele aandachtspunten meegegeven, waar Rijkswaterstaat mee aan de slag gaat. Zo wordt bekeken, of het mogelijk is om de verbreding van de A9 ter hoogte van de staatsliedenbuurt meer naar de zuidkant te verplaatsen, zodat de Van Hallweg wordt ontlast. Ook heeft Rijkswaterstaat toegezegd extra aandacht te hebben voor het zoveel mogelijk in tact laten van het groen bij het Meanderpark.

De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De nieuwe A9 wordt in Amstelveen over een lengte van 1300 meter verdiept aangelegd. Bij het Oude Dorp komt een volledige overkapping. Door het totale pakket aan extra maatregelen neemt de geluidshinder voor alle omliggende woningen in Amstelveen af. Amstelveen betaalt hiervoor 38 miljoen euro, waarbij het risico voor eventuele extra kosten voor het Rijk zijn. Rijkswaterstaat werkt de plannen de komende maanden uit tot een Ontwerp Tracébesluit. Op diverse momenten worden zowel bewoners en belanghebbenden als gemeente gevraagd om mee te denken en te reageren op de plannen.

De gemeente gaat Amstelveners actief informeren over deze momenten. De werkzaamheden voor de verbreding vinden naar verwachting tussen 2020 en 2024 plaats. De voortgang van het project is ook terug te vinden op  www.amstelveen.nl/A9. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden voor een periodieke digitale nieuwsbrief.

Bron: GroenLinks-Amstelveen - 07-11-2013
De gemeenteraad van Amstelveen wil 80 km per uur op de A9
Tijdens de raadsvergadering over de plannen met de A9 op 6 november 2013 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het voorstel van GroenLinks-Amstelveen voor een maximum snelheid van 80 km/uur. Hiermee hoopt de raad, dat de leefbaarheid langs de snelweg verder verbeterd wordt en bewoners minder last zullen hebben van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Het voorstel van GroenLinks is, dat het college een onderbouwing te maken voor de effecten in termen van duurzaamheid, gezondheid en bereikbaarheid bij het instellen van een maximum snelheid van 80 km/uur op de A9 voor het deel door Amstelveen. Met die gegevens onder de arm gaat het college vervolgens bij de Minister en Tweede Kamer pleiten om de maximumsnelheid ook daadwerkelijk te verlagen.

mager Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Sander Mager, raadslid van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 6 november 2013


GroenLinks-raadslid Sander Mager: “Heel veel Amstelveners hebben zorgen over de negatieve effecten van de verbreding van de A9. Zorgen over luchtkwaliteit en wat dat betekent voor hun kind met astma, zorgen over geluidsoverlast die je uit je slaap houdt of het lekker in je tuin zitten verpest, zorgen over verkeersoverlast, over onbereikbare winkels, over verlies van waardevol groen, over een stad die jaren in een bouwput verandert, zeker met de vernieuwing van het Stadshart en de ombouw van de Amstelveenlijn daar ook nog eens bij. Een lagere maximumsnelheid is een van de manieren om te zorgen, dat een deel van die zorgen weggenomen of verminderd kunnen worden.” Mager realiseert zich, dat niet iedereen staat te juichen bij een lagere maximumsnelheid. “Ik vind het een ontzettend belangrijk signaal, dat alle partijen, ook de echte auto-partijen in de raad, dit voorstel steunen. Zo laten we aan bewoners aan bijvoorbeeld de Meander en de Van Hallweg zien, dat we er echt alles aan doen om te zorgen, dat het straks ook voor hen beter wordt, met schonere lucht, minder geluidsoverlast en minder verkeersoverlast.”

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen