Bijgewerkt: 14 april 2021

Discussies in 2012 over A9 - 2012

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2010-2014


Discussies in 2012 over A9
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

File op de A9 richting de rijksweg A2 / Utrecht ter hoogte van Amstelveen

Bron: Gemeente Amstelveen - 24-01-2012

De proef met het fijn stof afvangsysteem aan de A9, ter hoogte van de afrit 4, wordt met een maand verlengd, tot 22 februari 2012. De proef is gestart op 20 december 2011 en zou tot 20 januari duren. Deelnemende partijen zien kans om met de verlengde meetduur meer informatie te verzamelen om nog beter inzicht te krijgen in de effectiviteit van het afvangsysteem. Daarnaast speelt het weerbeeld van afgelopen maand mee in de overweging om de proef te verlengen. Een periode van vorst en koude zou nog welkom zijn om de diversiteit van metingen en conclusies te verrijken. De proef kost de gemeente geen extra geld. De duur van de verlenging is mede afhankelijk van medefinanciering van de Stadsregio Amsterdam (SRA). Terugkoppeling van de resultaten van de proef staan gepland voor eind maart a.s. Het fijn stof afvangsysteem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. De gemeente Amstelveen participeert samen met de Stadsregio Amsterdam (SRA) in het experiment en wil hiermee een bijdrage leveren aan het regionale beleid voor de verbetering van luchtkwaliteit. De gemeente neemt in regioverband al verschillende maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren, zowel voor CO2-reductie als voor het verminderen van fijn stof. Zo stelt de gemeente milieueisen bij het aanbesteden van openbaar vervoer en heeft zij de afgelopen jaren haar wagenpark voorzien van roetfilters. Daarnaast stimuleert de gemeente elektrisch rijden door het uitrollen van elektrische laadpalen in de openbare ruimte, voert de landelijke ‘band-op-spanning’ actie en stapt zelf geleidelijk aan over op elektrisch rijden.

Fijn stof?
Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt, dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst
Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:
- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor "Particulate Matter";
- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;
- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijn stof).

Bron: Gemeente Amstelveen - 29-02-2012

De second opinion bevestigt: Amstelveen kan 100 miljoen euro ondertunneling A9 niet opbrengen. De afgelopen maanden heeft een onafhankelijk bureau een second opinion verricht over de Amstelveense businesscase voor de gebiedsontwikkeling rond de ondertunneling van de A9. Deze second opinion van Grontmij bevestigt, dat er geen ruimte is voor een financiële bijdrage uit gebiedsontwikkeling. Dit laat het college van de gemeente Amstelveen in een brief aan minister Schultz van Haegen weten. Wethouder Herbert Raat (VVD):’We willen hierover graag met de minister en andere contractpartners in gesprek. Ruim een jaar geleden trokken we al bij de minister aan de bel. Zij verzocht ons toen om te komen tot gedragen informatie en validatie van argumenten en cijfers. In gezamenlijk overleg is deze informatie verstrekt en is een bureau gevraagd een second opinion te verrichten. Uit cijfers blijkt, dat de situatie door wet- en regelgeving (waaronder het inmiddels definitieve tracébesluit), fysieke belemmeringen, gemeentelijke overwegingen en marktontwikkelingen nog slechter is, dan wij voor ogen hadden.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Een bijdrage uit gebiedsontwikkeling, wat destijds het uitgangspunt was, is niet realistisch’. Het college van burgemeester en wethouders benadrukt, dat het ondenkbaar is de bijdrage uit de algemene middelen te compenseren. Gezien de algemene economische toestand, de rijksbezuinigingen en de actuele financiële situatie enhet risicoprofiel van de gemeente zou dit tot zeer ernstige financiële problemen leiden. Vanzelfsprekend blijft het college wel meewerken aan een oplossing die mobiliteit én leefbaarheid ten goede komt.

Het College van Amstelveen stuurde deze brief naar Minister van Infrastructuur en Milieu Mw, drs. M. H. Schultz van Haegen op 28 februari 2012.
Betreft: Financiering weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
Geachte mevrouw Schultz van Haegen,
In onze brief van 17 februari 2011 en de daaraan ten grondslag liggende brief aan de gmeenteraad van Amstelveen d.d. 15 februari 2011 hebben wij ons standpunt verwoord, dat volledige nakoming van de "Overeenkomst stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol- Amsterdam-Almere" niet langer van de gemeente mag worden gevergd. Door sterk gewijzigde en onvoorziene omstandigheden is de bijdrage van € 100 miljoen aan de in het gebied A9 te realiseren tunnel niet langer haalbaar en verantwoord. Conform de, in de overeenkomst opgenomen bepalingen, hebben wij u verzocht hieromtrent in overleg te treden. U heeft ons per brief van 21 maart 2011 geantwoord, bereid te zijn om in gesprek te gaan. U gaf daarbij aan bij dit overleg de andere betrokken bestuurders te willen betrekken en het overleg te willen voeren op basis van zo goed mogelijk feitelijke informatie. U heeft ons verzocht die informatie aan te leveren. Sindsdien is er op ambtelijk niveau regelmatig constructief overleg gevoerd om hierover procesafspraken te maken en te komen tot gezamenlijk gedragen informatie en validatie van de argumenten en de cijfers. In de vorm van een geactualiseerde business case hebben wij nader in kaart gebracht en onderbouwd, welke bijdrage uit de gebiedsontwikkeling mogelijk is in de huidige omstandigheden.

Op uw verzoek en in gezamenlijk overleg is een onafhankelijk en deskundig bureau gevraagd om een second opinion te verrichten op deze geactualiseerde business case. Hoofdconclusie uit de geactualiseerde business case - en gevalideerd door de second opinion - is, dat er geen ruimte is voor een financiële bijdrage uit de gebiedsontwikkeling. Het bureau is ook gevraagd de argumentatie die heeft geleid tot het geactualiseerde ontwikkelingsprogramma uit de business case aan een review te onderwerpen. Daaruit is gebleken, dat het ontwikkelprogramma verklaarbaar sterk in omvang is afgenomen door wet- en regelgeving (waaronder het inmiddels definitieve tracébesluit), fysieke belemmeringen, gemeentelijke overwegingen en marktontwikkelingen. Wij concluderen, dat uit het onderzoek blijkt, dat de verdiencapaciteit nog minder is dan wij aannamen ten tijde van het opstellen van onze brief van 17 februari 2011. De argumentatie die wij in deze brief hebben gehanteerd is versterkt en vormt voor ons nog steeds het uitgangspunt voor het bestuurlijk overleg.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Op grond van gevoerd overleg en verricht onderzoek concluderen wij, dat thans voldoende feitelijke informatie voor handen is om het in artikel 7, lid 6, van de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie 5AA bedoelde overleg met u te laten plaatsvinden. Dit met als doel om op bestuurlijk niveau overeenstemming te bereiken over de onmogelijkheid om de beoogde bijdrage uit gebiedsontwikkeling te genereren en om met u mogelijke oplossingsrichtingen in financiële en/of planinhoudelijke zin te verkennen en verder te doen uitwerken. Gezien de algemene economische toestand, de rijksbezuinigingen op gemeenten en onze actuele financiële situatie en risicoprofiel is het ondenkbaar om deze bijdrage uit de algemene middelen te compenseren zonder, dat onze gemeente daardoor in zeer ernstige financiële problemen geraakt. Uiteraard is het vanzelfsprekend, dat Amstelveen mee blijft werken aan een oplossing die mobiliteit én leefbaarheid ten goede komt.

In het verlengde van de afspraak tijdens het eerdere bestuurlijke contact met u op 14 maart 2011 zal van onze zijde het overleg gevoerd worden door burgemeester Van Zanen en wethouder Raat. Wij beseffen terdege, dat de andere contractpartijen betrokken zijn bij dit proces. Een afschrift van deze brief zenden wij hen hierbij toe. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om met alle contractspartijen het overleg aan te gaan. Wij laten het aan u als leidende partij over om hiervoor een passende vorm te vinden.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr. R. J. T Schurink, de burgemeester mr. J. H. C. van Zanen

Het rapport
Het rapport, dus de zogenaamde second opinion van Grontmij Nederland B. V. van 13 februari 2012 geeft inzicht in de verschillen tussen de plannen en businesscases van 2011 en 2007 en van de tussenliggende jaren. Het gaat in op de argumentatie voor de mutaties van de diverse (deel)locaties en de onderbouwing van de cijfermatige verschillen en leidt tot een validatie van de gebruikte argumenten en getallen, opgenomen in de verschillenanalyse 2007 - 2011. Volgens Grontmij:  'De verminderde opbrengsten worden vooral veroorzaakt door het bijna volledig wegvallen van de kantoorontwikkelingen en van ca. 67 % van de woningbouwaantallen. Voor de laatste categorie geldt, dat de afname van de opbrengst van appartementen {minder volume) deels wordt gecompenseerd door gemiddeld hogere grondwaarden. Dit lijkt in tegenspraak met de huidige marktsituatie; de oorzaak wordt gevonden in het feit, dat in 2007 per saldo van een woning- bouwprogramma met een lagere opbrengstpotentie (vanwege een kleiner woonoppervlak) werd uitgegaan. Door minder ontwikkellocaties is er ook sprake van lagere kosten bouw- en woonrijp maken, maar die afname is niet geheel in verhouding tot de afname van het programma (75% op basis van m2 bvo). Bij deze constatering is de aanname gedaan, dat de bouw- en en woonrijp kosten direct gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van de betreffende bouwprogramma's. Overigens wordt de afname van de kosten in het geheel teniet gedaan door de bovenplanse en extra kosten infrastructuur. Deze kosten blijken noodzakelijk voor de realisatie van de ontwikkelingen en kunnen niet aan andere nieuwe locaties buiten het plangebied van de zone A9 toegerekend worden.

Op basis van de huidige ruimtelijke en economische omstandigheden geeft de Businesscase aan, dat er geen financiële ruimte beschikbaar komt voor een bijdrage aan de realisatie van de tunnel. Geschetste omstandigheden kunnen in de toekomst wijzigen; partijen kunnen afspreken in hoeverre en op welke wijze gunstige ontwikkelingen kunnen leiden tot een bijdrage.'

Bron: D66-Amstelveen - 29-02-2012

D66-Amstelveen heeft met instemming kennis genomen van de second opinion die Grontmij heeft uitgevoerd naar de verdiencapaciteit van het gebied rond de A9. Er ligt eindelijk een gedegen onderzoek op basis, waarvan besluiten kunnen worden genomen. Door de economische crisis en als gevolg van aanpassingen van het tracé kan er door Amstelveen niets verdiend worden met de grondontwikkeling rond de A9. Van een substantiële bijdrage van Amstelveen kan volgens D66 dan ook geen sprake meer zijn.

commissie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Frank Berkhout, raadslid van D66-Amstelveen tijdens een commissievergadering


Raadslid Frank Berkhout: “We zijn nu alweer een jaar verder sinds de raadsvergadering over de A9 in februari 2011. Toen heeft onze fractie aangegeven, dat wat ons betreft de tunnel er moet komen maar niet tegen elke prijs. Op dat moment lag er geen gedegen analyse van de businesscase en hoe deze inmiddels was verslechterd. Dat ligt er nu wel. Op basis van deze feiten zou ook het ministerie tot de conclusie moeten komen, dat 100 miljoen echt een te hoog bedrag is, om van de gemeente Amstelveen te vragen. D66 blijft wel voorstander van de tunnel. De voorgenomen verbreding van de A9 is het moment om de leefbaarheid van Amstelveen te vergroten en de stad aan een te maken. Die kans moet niet worden gemist. De minister zal de benodigde dekking voor de tunnel voor deze rijksweg wat D66 betreft elders binnen het project, of binnen haar eigen begroting moeten vinden.

Bron: CDA-Amstelveen - 13-03-2012

Het CDA heeft kennis genomen van de brief van  het college aan de Minister van Infrastructuur en Milieu van 28 februari 2012 over de financiering van het A9-project. Terecht wordt daarin geconstateerd, dat Amstelveen onder de huidige omstandigheden geen ruimte heeft voor een financiële bijdrage aan de tunnel uit de gebiedsontwikkeling. Het CDA steunt het college dan ook volledig in zijn pogingen om met de minister en de andere partijen tot overeenstemming te komen dat het voor Amstelveen onmogelijk is om de beoogde bijdrage uit de gebiedsontwikkeling te genereren. Echter, daarmee zijn we er nog lang niet. Het CDA vindt, dat met alle mogelijke uitkomsten van het overleg met de minister en de andere partijen rekening moet worden gehouden. Wat gebeurt er als vanwege financieringsproblemen van de tunnel wordt afgezien ? 

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen


Gezien het feit, dat het plan voor verbreding van het traject Schiphol-Amsterdam-Almere bij het Rijk hoge prioriteit heeft en het Tracébesluit inmiddels onherroepelijk is geworden, zal volgens het CDA de verbreding van de A9 van tweemaal driebaans naar tweemaal vierbaans zeker doorgang vinden. Wat zijn dan de effecten voor het leefklimaat in Amstelveen ? Je zou kunnen stellen, dat dit een zaak van de rijksoverheid is, omdat het Rijk de initiatiefnemer van dit project is en dus ook verantwoordelijk is voor de beperking van geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Het CDA vindt dat echter te simpel. Van de huidige A9 gaat al een niet te onderschatten barrièrewerking uit en die zal door de verbreding alleen maar toenemen. Als er dan geen tunnel komt, zit Amstelveen dan te wachten op 20 tot 25 meter hoge geluidschermen om verdere geluidhinder te voorkomen ?  En wat voor er  maatregelen worden getroffen om toename van luchtverontreiniging te voorkomen ?  Het CDA vindt, dat de gemeente ten behoeve van de leefbaarheid in de stad zelf met ideeën moet komen en niet moet afwachten met wat voor maatregelen het Rijk komt. Het college moet daarom zo spoedig mogelijk een Plan B voor nader overleg met het Rijk gereed hebben voor het geval, dat de tunnel er onverhoopt niet mocht komen.

Bron: VVD-Amstelveen - 23-03-2012

Deze week (12-2012) werd een nieuwe voorzitter Maaike Lürsen (proficiat) en bestuur van de Amstelveense afdeling van de PvdA gekozen. Deze gelegenheid werd door fractievoorzitter Dolf Veenboer aangegrepen om nog eens duidelijk te verwoorden, hoe hij tegen het huidige beleid aankijkt. Naast bekende zaken, zoals sociale woningbouw verwoordde hij ook nog eens het PvdA standpunt inzake de A9/tunnel problematiek. Ik citeer: “zijn fractie vindt, dat de A9/tunnel er moet komen als de rijksweg wordt verbreed, ook al blijkt dat de gemeente de daarvoor van haar gevraagde 100 miljoen niet kan ophoesten.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Voor ons blijft een tunnel de enig acceptabele oplossing bij verbreding van de A9”. En hij zegt ook: “ Het huidige College van B en W vindt geld vaak belangrijker dan de tunnel.  Hij heeft ook de indruk, dat het College, in het uiterste geval de tunnel wel wil laten schieten om aan de bijdrage van 100 miljoen te ontkomen”. Waar haalt Dolf Veenboer dit vandaan ? Op 19 april 2011 ging onze VVD Wethouder Herbert Raat ook al in op die PvdA zienswijze en is in duidelijke taal aangegeven, waar de redenatie van de PvdA volledig voorbij gaat aan alle regels van kosten en baten en dus goed financieel beheer van de gemeentekas. Hoe kun je zeggen, dat geld geen rol mag spelen ?

vervenne Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Walter Vervenne - woordvoerder verkeer en vervoer van de VVD-Amstelveen


Ik denk, dat ik wel begrijp waar de PvdA pijn zit. Van meet af aan heeft het vorige College zich voor deze zaak ingezet met wethouder Remco Pols als eerste. Hij deed geweldig zijn best het Rijk van de A9 problematiek bij Amstelveen te overtuigen, maar onderschatte daarbij, dat de gevraagde bijdrage wel eens onbetaalbaar zou kunnen blijken te zijn. En dat is al sinds 2008 de situatie. Moet de Raad van Amstelveen natuurlijk ook bekennen, dat zij “lichtvaardig” in dat toen( oktober 2007 ) heersende enthousiasme is meegegaan. Feitelijk is nu ( zie recente rapportage Grontmij ) komen vast te staan, dat de onderbouwing van kosten en baten gewoon niet deugdelijk was. De raad ging “lichtvaardig” mee, omdat zij onvoldoende inzage kreeg  op de onderliggende stukken. De VVD was van begin af aan sceptisch en werd dat meer en meer met de vorderende tijd. De kans er echt wat aan te gaan doen was het moment dat het nieuwe College van start ging. Geen seconde is meer verloren gegaan en zijn we nu in een laatste fase van overleg met het Rijk en de direct naast onze buurtpartners in het tracébesluit. De conclusie moet dus zijn, dat alle Amstelveners blij moeten zijn met de realiteitszin van het huidige College en we niet naar de financiële afgrond gaan zoals zoveel gemeentes ( o.a. Apeldoorn ) in dit land. Ten slotte verwacht ik, dat op enig moment in de toekomst er nog wel eens een grondig onderzoek kan gaan plaatsvinden, hoe het zover kon komen.
Walter Vervenne - woordvoerder verkeer en vervoer voor de VVD.

Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 26-04-2012
Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Er is sprake van optimisme bij het college van B en W van Amstelveen na het bestuurlijk topoverleg, dat woensdagochtend 18 april 2012 plaatshad in het Haarlemse provinciehuis tussen de belangrijkste betrokkenen over de Amstelveense weigering de toegezegde 100 miljoen euro aan de ondertunneling van de rijksweg A9 bij te dragen. De gemeente werd vertegenwoordigd door burgemeester Jan van Zanen, wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) en directielid Herbert Köhler. Gevraagd naar resultaten verwijst Raat naar het ministerie van infrastructuur & milieu, omdat is afgesproken dat daar de woordvoering rond het overleg ligt. Wel wil hij kwijt „optimistisch" te zijn over de uitkomst. Mevrouw Marianne Wuite (senior woordvoerder wegen, automobiliteit,verkeersveiligheid) van het ministerie Infrastructuur en Milieu stelt, dat „Rijk en gemeente gezamenlijk naar een oplossing gaan zoeken en uiterlijk na de zomer met een voorstel zullen komen." Ze wil niet ingaan op de vraag, of de door Amstelveen aanvankelijk toegezegde 100 miljoen euro inmiddels van tafel is en een lagere bijdrage tot de opties behoort. „Amstelveen heeft in het overleg aangegeven, dat het een dergelijk bedrag niet meer als opbrengst uit de gebiedsontwikkeling denkt te kunnen halen," aldus Wuite. „Een en ander heeft geresulteerd in het feit, dat het Rijk en de gemeente nu gaan overleggen wat te doen. Daarbij hanteren we een drietal al eerder geformuleerde uitgangspunten. De nieuwe rijksweg moet 2x4 strooks tellen, de aanleg moet binnen het budget gerealiseerd worden en de oorspronkelijke planning moet worden gehaald."

Uiterlijk na komende zomer zullen de partijen met een voorstel komen. Onduidelijk is, of het afbreken van de Catshuis-onderhandelingen en in het verlengde daarvan de val van het kabinet Rutte, consequenties hebben. Wethouder Herbert Raat (financiën, VVD) zegt desgevraagd „dat niet uit te sluiten." De kans, dat het A9-dossier controversieel wordt verklaard -en dus door een demissionair kabinet niet mag worden behandeld - is niet groot, besluitvorming heeft goeddeels als plaatsgehad. (HG)

Steun Amsterdam A9 dossier
Cruciaal in het bestuurlijk overleg zou de rol van de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes zijn geweest. Hij zou het overleg hebben opgebroken door niet te focussen op een tunnel en de Amstelveense weigering 100 miljoen bij te dragen, maar op wat wél mogelijk is met de al door het Rijk en andere overheden toegezegde gelden. Daarbij zou bijvoorbeeld kunnen worden gekeken naar een half verdiepte rijksweg die middels geluidschermen voor minder overlast moet zorgen. Rijk en gemeente gaan dergelijke scenario’s uitwerken, waarbij de verbreding van de A9 voorop blijft staan, binnen het budget en de oorspronkelijke planning.

van Bosse Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het 'Land van Bosse' in het Amsterdamse Bos. De naam van het evenemententerrein Bosse is afkomstig van een boer uit Aalsmeer, die zijn koeien hier in vroegere tijden losliet om ze hier te laten grazen op de nooit gebruikte noodlandingsbaan van Schiphol


De hartelijke band tussen Amstelveen en Amsterdam is onder meer het gevolg van eerdere werkkringen van Raat, die voorlichter is geweest van een aantal hoofdstedelijke wethouders. Hij is derhalve goed bekend met de Amsterdamse mores. Ook is eind vorig jaar een lang slepende kwestie over het Amsterdamse Bos - die er kortweg op neer komt, dat Amstelveens de lusten van het bos heeft (het grootste deel ligt op Amstelveens grondgebied) en Amsterdam de lasten - tussen beide overheden opgelost. Amstelveen heeft eenmalig 1 miljoen euro bijgedragen ten behoeve van fysieke infrastructuur van het bos onder meer in ruil voor steun in het A9-dossier. Ook mag Amstelveen extra woningen toewijzen aan eigen inwoners met maatschappelijke urgentie en mag het vier in plaats van twee grootschalige evenementen organiseren op het Land van Bosse. Tenslotte zal Amstelveen een steviger bijdrage leveren aan de inzet van maatschappelijke stages in het bos.

Bron: Amstelveense politieke partijen - 11-05-2012

Een brief van de Amstelveense fracties van PvdA; CDA; VVD; GroenLinks en D66 van de Amstelveense Gemeenteraad aan de voorzitster van de Tweede Kamer en de vaste Kamercommissie IM.

raadzaal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De raadzaal van de gemeente Amstelveen in het raadhuis


Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
(in afschrift aan alle politieke partijen)
Geachte mevrouw de voorzitter,
De voorgenomen verbreding van de A9, in combinatie met de aanleg van een tunnel, houdt de gemoederen bestuurlijk en in onze stad nog volop bezig. Zoals bekend, heeft het huidige college van Amstelveen het standpunt ingenomen, dat de eerder toegezegde  100 miljoen voor een tunnel bij een verbreding van de A9 door de bebouwde kom van Amstelveen beslist niet haalbaar is. Wij steunen dat standpunt volledig. Wij maken ons echter grote zorgen, dat dit zou kunnen betekenen, dat Amstelveen geconfronteerd wordt met een verbreding zonder tunnel. Vanuit milieu- en leefbaarheidsoogpunt kan en mag daar in onze absoluut geen sprake van zijn. Wij stellen ons al langer op het standpunt ‘geen verbreding zonder tunnel’. In geval de overheid geen geld kan, of wil uittrekken voor een ondertunnelde verbrede A9 doen wij een klemmende oproep aan alle verantwoordelijken om de verbreding van de A9 op het trajectdeel door Amstelveen voorlopig geheel te schrappen met tegelijkertijd een extra investering in verbetering van het openbaar vervoer. Wij zijn er van overtuigd, dat deze oplossing de mobiliteitsproblematiek ook zal wegnemen, tegen lagere kosten, met veel minder overlast voor bewoners en bedrijfsleven en in plaats van méér, juist tot minder milieu- en leefbaarheidsproblemen zal leiden. Graag lichten wij in deze brief deze klemmende oproep toe.

Ten eerste de onmogelijkheid van Amstelveen om de eerdere gedane toezegging voor een bijdrage van 100 miljoen na te komen. Dit bedrag blijkt primair onmogelijk op te brengen, gezien de door het ministerie veranderde opzet van de tunnel en de aan en afvoerwegen, waardoor de verdiencapaciteit zeer sterk negatief beïnvloed wordt. Daarnaast speelt vanzelfsprekend de economische crisis met als gevolg een teruglopende grondexploitatie een cruciale rol. Een middelgrote stad als Amstelveen kan een dergelijk financieel risico nu niet dragen. Het ministerie dreigt nu echter de weg wel te gaan verbreden, maar dan om de kosten te drukken, bovengronds te laten lopen, of in een half verdiepte open tunnelbak. Wij achten dit een zeer onwenselijke oplossing. Steeds meer medisch onderzoek toont aan, dat de gezondheid van de bevolking sterk verslechtert binnen een straal rond een snelweg. Niet alleen wonen er Amstelveners direct langs de snelweg, er staat in Amstelveen zelfs een aantal scholen pal naast deze snelweg. Uit wetenschappelijks studies blijkt de ontwikkeling van de longen bij kinderen, wonend, of naar school gaand, naast een snelweg veel slechter te zijn met alle gezondheidsproblemen op latere leeftijd. 

Bij volwassenen neemt de kans op vormen van dementie toe bij het wonen dichtbij een snelweg. Dit zijn nog maar enkele negatieve gevolgen van zo’n snelweg dwars door een stad, naast anderen zoals geluid- en stankoverlast. Steeds blijkt weer, dat de levensverwachting sterk achteruitgaat rond een snelweg. Ook vanuit financieel perspectief achten wij een bovengrondse verbreding een slechte oplossing. De congestie op het trajectdeel door Amstelveen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de slechte doorstroming op de knooppunten Holendrecht (A2/A9) en Badhoevedorp (A4/A9). Een financiële investering in het aanpakken van die knooppunten lijkt ons een verstandige investering. Maar de benodigde investering voor de verbreding van de A9 door Amstelveen lijkt in een tijd van sterk teruglopende overheidsfinanciën en de noodzaak voor forse bezuinigingen een weinig steekhoudende. Het zou veel logischer zijn, de schaarse middelen te investeren in de verbetering van het openbaar vervoer op dit traject, dat druk weg zou kunnen nemen op het gehele wegverbinding tussen Schiphol en Almere. Bijvoorbeeld kan hier gedacht worden aan een vorm van lightrailvervoer tussen Almere en Schiphol via Amsterdam Z.O. en Amstelveen. Dit zal het aantal auto’s op de A9 aanmerkelijk kunnen verminderen, zodat een verbreding niet nodig zal blijken. Zo nodig kan met zeer simpele en weinig investering vragende maatregelen als een spitsstrook in combinatie met een verlaging van de maximum snelheid nog verdere positieve effecten op de doorstroming behaald kunnen worden. En tenslotte achten wij het ook vanuit economisch perspectief zinvol om de verbreding van de A9 voorlopig geheel te schrappen. Zowel het lokaal als regionaal bedrijfsleven heeft haar zorg uitgesproken over de overlast die de vele geplande wegwerkzaamheden in onze regio met zich mee zullen brengen. De bereikbaarheid van bijvoorbeeld Schiphol, de Bloemenveiling en het Stadshart Amstelveen zullen sterk verslechteren in de periode, waarin al deze wegwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het nu schrappen van de verbreding van de A9 zou ook in dat licht een oplossing bieden.

Wij hopen met deze brief vanuit ons standpunt ‘geen verbreding zonder tunnel’ u nieuw perspectief te hebben geboden hoe bij de komende formatie
(1) een belangrijke financiële besparing gerealiseerd kan worden,
(2) een bestuurlijk hoofdpijndossier van tafel gehaald kan worden,
(3) toename van milieu- en leefbaarheidproblematiek in Amstelveen ten gevolge van bovengrondse verbreding voorkomen kan worden,
(4) bereikbaarheidsproblemen ten gevolge van langdurige wegwerkzaamheden voorkomen kunnen worden,
(5) een zinvolle impuls gegeven kan worden aan alternatieven voor automobiliteit op de as Schiphol-Almere en
(6) de mobiliteitsproblematiek zo effectief en efficiënt aangepakt kan worden. Wij rekenen op uw steun voor deze aanpak.
Dolf Veenboer, namens PvdA Amstelveen
Sander Mager, namens GroenLinks Amstelveen
Kees Noomen, namens VVD Amstelveen
Ben Jonker, namens CDA Amstelveen
Rien Alink, namens D66 Amstelveen

Bron: GroenLinks-Amstelveen - 13-05-2012

De Tweede Kamer fractie van GroenLinks is verheugd over het standpunt van de Amstelveense fracties van PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en D66 die stellen ‘geen verbreding zonder tunnel’ te willen en oproepen zo nodig de plannen voor verbreding van de A9 door Amstelveen geheel te schrappen.

v gent Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2012)

GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent


GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent wil snel een reactie van Minister Melanie Schultz van Haegen op de brief van de lokale fractievoorzitters. GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent: "Het verbreden van de drukke A9, dwars door dichtbevolkt gebied zonder tunnel is wat mij betreft echt een no-go-zone. De leefbaarheid voor Amstelveners staat op het spel. De A9 is nu al een lelijk litteken door de gemeente, laat staan als de weg straks flink wordt uitgebreid. Desnoods stellen we de verbreding inclusief de ondertunneling een paar jaar uit". Van Gent zal bij de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste Kamercommissie op 16 mei de Minister om een formeel antwoord vragen op deze brief. De reactie van de Minister zal vervolgens onderwerp van gesprek zijn bij de kamerbehandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 23 mei 2012.

Bron: SP-Amstelveen - 14-05-2012

Vijf partijen in de gemeenteraad van Amstelveen (VVD, D66, PvdA, GroenLinks en CDA) schrijven deze week een brief aan de Tweede Kamer met een standpunt over de A9, dat de SP al in 2010 verwoordde. Over dit standpunt - geen verbreding zonder tunnel - werd de SP destijds door deze partijen fel bekritiseerd. Nu hebben ze opeens hetzelfde standpunt als de SP en schrijven ze hierover een brief aan het parlement, zonder de SP hierbij te betrekken. Het onverantwoorde gedrag van deze vijf partijen kan de Amstelveense belastingbetaler 100 miljoen euro kosten, als minister Schultz wethouder Raat aan zijn handtekening houdt. De SP wil, dat VVD, D66, PvdA, GroenLinks en CDA verantwoording voor hun falen afleggen aan de inwoners van Amstelveen, in plaats van "mooi weer" te spelen in hun brief aan Den Haag.

a9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De A9 ter hoogte van Amstelveen


De SP heeft zich vanaf het begin verzet tegen de verbreding van de A9. Fractievoorzitter Joep van Erp: "Wij vinden dit project in zijn totaliteit een verkeerde investering. Hoewel de ondertunneling van de A9 in Amstelveen op het eerste gezicht een mooie oplossing leek, heeft de SP altijd grote twijfels gehad over de financiële onderbouwing van het project, de milieuaspecten en de mogelijkheden om de ruimte te benutten die vrij zou komen door de A9-tunnel. In de verkiezingsdebatten van 2010 werd al snel duidelijk, dat we met dit standpunt alleen stonden. De SP werd hard aangevallen op dit standpunt, want dit zou niet realistisch en onmogelijk zijn. Nadat het college in 2011, heel verstandig, besloot om de onderhandelingen over de 100 miljoen te heropenen, is de SP nu verheugd dat ook de lokale afdelingen van VVD, PvdA, Groen Links, D66 en CDA tot het inzicht gekomen zijn, dat het A9-project het beste helemaal afgeblazen kan worden. Uitgerekend die partijen die in 2010 de SP verweten een onverantwoord standpunt in te nemen sturen nu een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij het standpunt van de SP bepleiten. Hoewel we blij zijn met de steun van deze partijen is het ons een raadsel, waarom ze de SP niet betrokken hebben bij het tot stand komen van deze brief. Was het niet sterker geweest als deze brief door zoveel mogelijk partijen uit de gemeenteraad was ondertekend? Of hebben we hier te maken met een “cordon sanitaire” jegens de SP? Eén ding is zeker:Vroeg, of laat, weer krijgt de SP gelijk.

Bron: BBA - 22-05-2012

BBA, Burgerbelangen Amstelveen is enigszins verrast over de op initiatief van de PvdA door vijf landelijke politieke partijen gesteunde brief aangaande de A9. De gemeenteraad ging eerder unaniem akkoord met de Amstelveense inzet voor de A9 en de daarbij behorende uitgangspunten.

de jong Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

David de Jong, raadslid voor BBA tijdens een raadsvergadering


Het neerleggen van nieuwe wensen in de brief van de vijf landelijke partijen, kost geld. De brief preludeert op het niet doorgaan van een tunnel. In die zin is BBA van mening, dat Amstelveen beter een pas op de plaats kan maken, voordat ze nieuwe wensen neerlegt. Het vragen van een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding is gezien de economische situatie nu niet aan de orde. BBA is als lokale partij van mening, dat als de tunnel financieel niet langer haalbaar is, de probleempunten voor en na de A9 (A4 en A2) moeten worden beschouwd en of daarmee de doorstroming kan worden opgelost. BBA gaat er vanuit, dat de gemeente Amstelveen op basis van de unaniem door de gemeenteraad aanvaarde uitgangspunten verder onderhandelt om de gevraagde 100 miljoen euro voor de tunnel omlaag te krijgen en kijkt met interesse uit naar de resultaten daarvan. Juist dat is van belang in de huidige situatie.

Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 18-08-2012

Het Centraal Planbureau (CPB) wil, dat de politiek de verbreding van de rijksweg A9 heroverweegt nu uit tellingen blijkt, dat het aantal auto's dat er over heen rijdt ver achter blijft bij de verwachtingen. Uit cijfers die het dagblad Trouw heeft opgevraagd, blijkt dat er nu ter hoogte van Gaasperdam zo'n 57.000 auto's per dag op de vier rijstroken van de-A9 rijden, terwijl er in 2005 nog dagelijks 72.000 auto's over de snelweg reden. Toen besloten werd de weg te verbreden, was de verwachting, dat het aantal auto's op de weg zou groeien naar 168.000 in 2030. De Gaasperdammerweg wordt uitgebreid van vier naar tien rijstroken, een operatie die zo'n miljard euro gaat kosten. De A9 ter hoogte van Amstelveen moet twee keer vier strooks worden. Inclusief de tunnel kost dat ruim 900 miljoen euro.

a9 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Rijksweg A9 ter hoogte van Amstelveen


In het licht van de opvatting van het CPB is het interessant om de opvatting van VVD-wethouder Herbert Raat over de verbreding terug te lezen op zijn blog. In februari 2009 schreef hij: „Een belangrijke reden voor Rijkswaterstaat om de A9 te verbreden is, dat er 60.000 woningen gebouwd zouden worden in Almere onder de naam De Schaalsprong. Grote initiator was PvdA'er Adrie Duivesteijn, een handig politicus met een netwerk op het ministerie. Onder meer vanwege de 60.000 woningen moesten de wegen naar Schiphol verbreed worden. Dat de rijksweg A1 aangepakt moet worden weet iedereen. Maar ook de 3-baansweg A9 bij Amstelveen moet 4-baans worden, hoewel elke automobilist je kan uitleggen, dat de knelpunten bij de A2 en A4 het probleem zijn." Het Centraal Planbureau heeft zijn twijfels bij de verbreding en pleit voor nader onderzoek om de voor- en nadelen van uitstel van het project op een rij te zetten. Het CPB denkt, dat het ambitieuze getal van 168.000 auto's op de snelweg op de lange termijn gehaald kan worden, maar vindt,dat de politiek nog eens goed naar optie van uitstel moet kijken. Het Planbureau raadde in een eerder stadium de verbreding af, omdat de kosten niet zouden opwegen tegen de baten. Rijkswaterstaat denkt, dat het tegenvallende aantal auto's op de Gaasperdammerweg te verklaren is door de recente opening van spitsstroken bij de Al en de A10. Er zou sprake zijn van een 'kortetermijneffect'. Een woordvoerder van minister Schultz zegt in Trouw, dat er geen reden is te denken, dat er onnodig veel geld wordt uitgegeven. De woordvoerder bevestigt, dat de groeicijfers tegenvallen, maar er zou slechts sprake zijn een "vertraging".

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen