Bijgewerkt: 14 april 2021

Discussies in 2011 over A9 - 2011

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2010-2014


Discussies in 2011 over A9
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Is dit de toekomst? Dat blijft onzeker

Bron: Gemeente Amstelveen - 16-02-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil het contract met het Rijk over ondertunneling van de A9 open breken. Deze week stuurt zij een brief aan minister Schultz om hierover in overleg te treden. Een aantal maanden geleden gaf het college aan de eigen bijdrage van 100 miljoen euro niet te kunnen betalen. Inmiddels is duidelijk, dat het verschil tussen de vastgestelde bijdrage en een bijdrage die redelijk en billijk is zo groot is, dat alleen open breken mogelijk is.

De ondertunneling van de A9 is onderdeel van de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Op 1 november 2007 stemde de gemeente met deze overeenkomst in. Een bijdrage van 100 miljoen euro uit gebiedsontwikkeling leek toen haalbaar en verantwoord. In het contract is opgenomen, dat het opengebroken kan worden als sprake is van zwaarwegende onvoorziene omstandigheden. Volgens de gemeente Amstelveen is dit het geval. Zo is er sprake van een buitenproportionele economische crisis, is de vraag naar bedrijvenlocaties sterk afgenomen, loopt de woningproductie sterk terug, is na 2007 duidelijk geworden, dat niet, of nauwelijks op de tunnel gebouwd mag worden en heeft het Rijk keuzen gemaakt, die de gebiedsontwikkeling negatief beïnvloeden. Daarnaast ontvangt de gemeente door de landelijke bezuinigingen ook minder geld van het Rijk. Met andere woorden alles in dit project is veranderd, behalve het contract.

Financiële positie gemeente
De gemeente Amstelveen moet komende jaren 12 miljoen euro structureel bezuinigen. Daarnaast zijn er ambities (die ook een wettelijke basis hebben) die vragen om een investering van 50 à 60 miljoen euro, bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en sport. Het college wil dit niet door belastingverhogingen bij inwoners neerleggen.

raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Herbert Raat (VVD) wethouder Economische Zaken


Een tekort op de gebiedsontwikkeling kan het college dan ook niet dekken uit de reguliere begroting of reserves. Wethouder Herbert Raat VVD:’ Dit betekent, dat we genoodzaakt zouden worden investeringen in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en sport achterwege te laten en nog eens te korten op voorzieningen voor ouderen, minima en WMO. Zaken die minstens net zo belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze stad als een tunnel en waar we echt niet aan willen tornen. Het college overlegt hierover met de minister. Volgens het college is open breken van het contract de enige oplossing’.

Nut en noodzaak
Het college zet ook vraagtekens bij nut en noodzaak van de verbreding van de A9. De ideeën over de ontwikkeling van de as Schiphol-Amsterdam-Almere zijn gebaseerd op aannames uit de periode vóór de economische crisis. Het is vijf jaar na dato tijd om deze te herijken. Economische dynamiek over de hele lengte van de as is niet vanzelfsprekend en ook niet maakbaar. Aannames rond automatische mobiliteitsgroei staan daardoor op losse schroeven en dat wordt door het “Nieuwe Werken” nog versterkt. De verminderde investeringscapaciteit bij mobiliteit in brede zin noopt tot herbezinning op locatiekeuzen. Een aangepast ruimtelijk beeld heeft gevolgen voor de gewenste infrastructuur.

Wethouder Herbert Raat:’ Ik ben voorstander van asfalt, maar dan moet de automobilist er wel wat aan hebben. Daarnaast willen we een tunnelvisie voorkomen. Het mag niet zo zijn, dat we al onze aandacht op dit project richten en daardoor de sociale infrastructuur in Amstelveen volledig uithollen’.

Bron: PvdA / D66 / GroenLinks Amstelveen - 18-02-2011

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen spreken hun verbazing uit over het feit, dat het College van B en W kiest voor een 10-baans snelweg bovengronds dwars door de stad. Bovenstaande fracties zijn verbaasd over de manier waarop het College van Amstelveen de onderhandelingen met het Rijk over de A9 wil heropenen. VVD wethouder Raat heeft o.a. in Het Parool aangekondigd dat Amstelveen het contract met het Rijk wil openbreken met als mogelijke consequentie dat de tunnel bij Amstelveen van de baan is. De verhoudingen worden volgens de partijen zo onmiddellijk op scherp gesteld.

Praat raad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Joep van Erp fractievoorzitter, raadslid Patrick Adriaans van de SP, Albert Maarse van GroenLinks, Dolf Veenboer, fractievoorzitter met raadslid Remco Pols van PvdA in gesprek tijdens de bijeenkomst Praat met de Raad in de bibliotheek op 17 februari 2011


In september 2010 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om de gesprekken met het Rijk voor een lagere bijdrage voor de tunnel te openen. Voor zover bekend hebben tot nu toe helemaal geen serieuze gesprekken plaatsgevonden, niet met het Rijk en niet met de provincie. Tegen deze achtergrond is de actie van het College verbazingwekkend, zeker op dit moment. Er lag een opdracht met het Rijk opnieuw te onderhandelen en het resultaat aan de Raad voor te leggen. De thans aan de Raad verstuurde brief bevat in grote lijnen dezelfde argumenten als in september (2010 red.). Een onderhandelingsresultaat ontbreekt. Amstelveen krijgt dus door het niet willen aanleggen van de tunnel een verbrede 10-baans weg bovengronds dwars door de stad. Dit zal de stad onleefbaar maken voor haar inwoners. Deze wijze van onderhandelen via het schofferen van alle betrokkenen is voor onze stad zeer slecht. Hulp van de provincie, Rijk en stadsregio om onze openbaar vervoersproblemen op te lossen, denk aan de doortrekking van de metro en het HOV-knooppunt bij het Stadshart, zullen mogelijk hieronder te lijden hebben. Bovenstaande fracties, aangevuld met de SP, hebben nu het initiatief genomen om op maandag 28 februari 2011 een extra raadsvergadering te houden om het College op haar verantwoordelijkheid voor de belangen van de stad te wijzen.

Bron: SP Noord-Holland - 24-02-2011

De provincie Noord-Holland werkt mee aan het verbreden van de snelwegen rond Amsterdam. Gedeputeerde Staten ( VVD, PvdA, CDA en GroenLinks) stellen onder andere 50 miljoen euro beschikbaar voor het verbreden van de snelwegen. Onderdeel van de plannen is dat de verbrede A9 ter hoogte van Amstelveen in een tunnel wordt aangelegd. Vorige week maakte de Amstelveense wethouder Raat (VVD) bekend, dat de gemeente Amstelveen haar belofte om 100 miljoen euro te steken in de A9-tunnel niet nakomt. Voor het verbreken van die verkiezingsbelofte moet de VVD zich uiteraard in de gemeenteraad van Amstelveen verantwoorden. De uitspraak van de wethouder raakt echter ook de provincie Noord-Holland. Daarover gaan de onderstaande vragen, die de SP aan Gedeputeerde Staten heeft gesteld. Het standpunt van de SP over verbreding en ondertunneling van de A9 was en is nog steeds hetzelfde en zeer duidelijk:
- verbreding van de A9 is niet wenselijk;
- als de snelweg toch wordt verbreed, dan gebeurt dat alleen als de weg in een tunnel wordt aangelegd;
- de A9 is een rijksproject dus de gemeente draagt geen cent bij aan de verbreding en tunnel;
- de tunnel komt pas voorbij de Operabuurt weer boven de grond.

Vragen
1. Zijn Gedeputeerde Staten nog steeds bereid 50 miljoen euro te besteden aan de snelwegverbredingen nu blijkt, dat de gemeente Amstelveen de beloofde toezegging van 100 miljoen euro niet nakomt? Zo ja, waarom?
2. Zijn Gedeputeerde Staten bereid mee te werken aan de verbreding van de A9 bij Amstelveen als de snelweg daar niet in een tunnel wordt aangelegd? Zo ja, waarom?
3. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om samen met het rijk de kosten te dragen van de 100 miljoen euro die de gemeente Amstelveen zou bijdragen aan de A9-tunnel. Zo nee, waarom niet?
4. Zijn Gedeputeerde Staten van mening, dat de VVD kiezersbedrog pleegt door de inwoners van Amstelveen voor de verkiezingen van maart 2010 een A9-tunnel te beloven en op die belofte nog niet eens een jaar later terug te komen? Zo nee, waarom niet? De provincie Noord-Holland werkt ook mee aan een verlengde Noord-Zuidlijn naar Amstelveen, door 12,5 miljoen euro bij te dragen voor een ov-knooppunt bij de Carmenlaan. Op dit ov-knooppunt zouden reizigers moeten overstappen van de Noord-Zuidlijn op de bussen van het streekvervoer en andersom. Deze week bleek, dat het projectbureau Amstelveenlijn – door de Stadsregio en de gemeenten Amsterdam en Amstelveen ingesteld om het in 2017 doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen te onderzoeken – concludeert, dat het in 2017 doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen niet haalbaar is. Hiermee vervalt, zelfs voor de meest fervente Noord-Zuidlijnadepten, de noodzaak van de aanleg van het ov-knooppunt. De noodzaak van het ov-knooppunt werd overigens door de SP al eerder betwijfeld, onder meer naar aanleiding van ontwikkelingen rond de Noord-Zuidlijn en de belofte van de gemeente Amstelveen om aan de Carmenlaan goedkope huurwoningen te bouwen.

5. Zijn Gedeputeerde Staten bereid de toegezegde 12,5 miljoen euro aan het ov-knooppunt in te trekken nu blijkt, dat het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Amstelveen van de baan is? Zo nee, waarom niet?
6. Kunnen Gedeputeerde Staten inhoudelijk aangeven wat het nut van een ov-knooppunt op die locatie is als de Noord-Zuidlijn daar niet komt? Zo nee, waarom niet?
De Amstelveense CDA-fractievoorzitter Jonker schrijft op 21 februari 2011 op de website van het Amstelveens Nieuwsblad het volgende. Het CDA vormt samen met VVD, Burgerbelangen, ChristenUnie en Ouderencombinatie het college van B en W in Amstelveen.

Ben Jonker: Maandag 21 februari 2011 22:22 uur
Beste Gerben, Over welke gevolgen heb je het nu eigenlijk. Volgens Dolf Veenboer gaat doortrekking NZ lijn nu niet door. Heerlijk blijven 5 en 51 tenminste rijden. Verder komt er geen HOV knooppunt. Gelukkig. Joss Tabak kon niet uitleggen hoe het HOV knooppunt er uit ging zien, want voor 5, 51, 171, 175 en Zuidtangent heb je zoiets niet nodig. Dus slaan we 3 klappen in 1x keer en blijft er geld over om leukere dingen te doen voor de Amstelvener.

7. Wat is uw inhoudelijke reactie op de bewering dat er “gelukkig” geen ov-knooppunt in Amstelveen komt en dat tram 5 en sneltram 51 “heerlijk” blijven rijden? Graag inhoudelijk motiveren in relatie tot de toegezegde provinciale bijdrage van 12,5 miljoen euro.
8. Wat is uw inhoudelijke reactie op de bewering dat voormalig VVD-wethouder Tabak destijds niet eens kon uitlegen hoe het ov-knooppunt er uit ging zien, terwijl de gemeente daarvoor aan de provincie wel een bijdrage gevraagd heeft? Graag inhoudelijk motiveren in relatie tot de toegezegde provinciale bijdrage van 12,5 miljoen euro.
9. Kunnen Gedeputeerde Staten ingaan op de (vermeende) noodzaak voor de aanleg van een extra ov-knooppunt in Amstelveen voor:
a. tram 5 en de buslijnen 171 en 175 bij de Oranjebaan;
b. sneltram 51 en de buslijnen 149, 165 en 300 bij de Ouderkerkerlaan.
Graag inhoudelijk motiveren.

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Het contract met het Rijk voor de ondertunneling van de rijksweg A9 lag als een verstikkende deken over Amstelveen. Het blokkeerde alle denkbare initiatieven. Dit stelt wethouder Herbert Raat (VVD) (project A9) in een gesprek met deze krant. (AN). Vorige week maakte het college bekend het Rijk te zullen verzoeken de overeenkomst te ontbinden. Het loopt daarmee het risico, dat de ondertunneling van de A9 niet doorgaat. Een meerderheid in de raad steunt het college. „Eigenlijk mocht en kon er helemaal niets meer," aldus Raat. „Ieder initiatief leek te gaan ten koste van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de A9 die tenminste 100 miljoen euro moesten opbrengen als bijdrage aan het Rijk.

Raat  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD) tijdens een raadsvergadering


Alles ging aan de kant „Zoals collega John Levie het stelt: 'als we waren doorgegaan hadden we elk polletje gras in de gemeente moeten bebouwen.' Ook zou het ten koste zijn gegaan van ons ouderenbeleid, de sportvoorzieningen en minimaregelingen. We hadden de OZB moeten verhogen en hadden wellicht een artikel 12-gemeente geworden (onder financiële curatele van het Rijk, HG). Ik vind dat onacceptabel. We doen Amstelveen niet in de uitverkoop.

'Voor m'n carrière niet handig'
Wethouder Herbert Raat beseft zich, dat het Amstelveense 'nee' tegen het contract voor de ondertunneling van de A9 voor zijn politieke carrière niet verstandig is. Overheden die van rijdende treinen afspringen, in plaats van erop maken zich bij collega-overheden niet populair. „Maar de plek naar ik zit is niet van mij."

Wethouder Raat: „Voor mijn politieke loopbaan was het veel handiger geweest het spel mee te spelen, nog wat onderzoekjes te laten doen en nog wat miljoenen vrij te maken om ons gezicht te redden. Maar dat zou niet in het belang van Amstelveen zijn geweest. Dat bestuurlijk spel konden wij ons niet meer veroorloven. Die afweging is ook de verantwoordelijkheid voor de grootste partij in het college, de VVD." Raat, die naast de A9 ook financiën tot zijn portefeuilles rekent, schetst een overzicht van de bijdragen van de verschillende partners.„Het Rijk draagt 3.101 miljoen euro bij, de provincie Noord-Holland 50 miljoen, Almere 21 miljoen, Amsterdam 70 miljoen, de stadsregio 20 miljoen en Amstelveen, als kleinste partij, 100 miljoen euro. Dat is buitenproportioneel veel." Raat is zich bewust van het feit, dat hij er in politieke zin de nodige tegenstanders bij heeft gekregen. „Met dit soort beslissingen is dat onvermijdelijk. Met name bij de PvdA ligt er erg gevoelig." Raat doelt op het feit, dat oud-PvdA-wethouder Remco Pols een van de felste pleitbezorgers voor ondertunneling is. Pols ondertekende ook namens Amstelveen het contract met het Rijk. Ook Raats PvdA-collega in Almere, Adri Duivesteijn is kritisch over de stap van Amstelveen. Hij wijst onder meer op de „continuïteit van bestuur." Raat: „Ik begrijp, dat als ik in zijn schoenen zou staan. Maar wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze inwoners. Wij mogen geen onverantwoorde risico's nemen voor de bereikbaarheid van 60.000 nieuwe woningen in Almere.

Mooie koepel over de snelweg
Rond het ondertunnelingsproject is de plaatselijke stuurgroep A9 in het leven geroepen. Deze zal uiterlijk eind maart zijn activiteiten staken. Dan is het door de raad verstrekte krediet op. Een kritische Raat zegt er over: „Er is een grote projectorganisatie opgetuigd, die geen staat in een staat moet worden." Volgende week dinsdag heeft het college een afspraak met de adviseurs Boer en Croon. Ook die relatie is eindig. Raat heeft een uitgesproken opvatting over zijn rol als openbaar bestuurder. „De plek waar ik zit is iets tijdelijks, die is niet van mij. Het verplicht mij om elk onderwerp met een open blik te bekijken. En steeds weer de afweging te maken, of het belang van de gemeente ermee gediend is."

Raat realiseert zich, dat met het versturen van de brief naar het ministerie waarin om ontbinding van het contract wordt gevraagd, jongstleden vrijdag, de gemeente is uitonderhandeld met het Rijk. „Onze boodschap is ook 'zoek een goedkopere variant'. Ik zou me een mooie koepel over de snelweg kunnen voorstellen."

Bron: VVD-Amstelveen - 26-02-2011

De VVD-Amstelveen fractie is blij, dat het college B en W vorige week heeft aangekondigd, dat zij het contract rondom de ondertunneling A9 wil openbreken. Op die manier probeert het college B en W de Amstelveense bijdrage van 100 miljoen euro aan de tunnel te verlagen. De VVD maakt zich al jaren zorgen over het torenhoge bedrag, dat de gemeente Amstelveen moet betalen aan de rijkstunnel die ter hoogte van Amstelveen wordt aangelegd. Dit bedrag legt namelijk een te zware druk op de bescheiden Amstelveense begroting.

Noomen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Kees Noomen, fractievoorzitter voor de VVD-Amstelveen


Door de huidige economische crisis lijken deze zorgen waarheid te worden. Als de plannen doorgaan, zoals zij er nu liggen betekent dit, dat de gemeente in de toekomst moet bezuinigen op onze Amstelveense prioriteiten zoals minima, sport en onderwijs. Daarom is het goed, dat wethouder van Financiën Herbert Raat nu aan de noodrem trekt. De gevreesde schuldenlast van het tunnelproject brengt bovendien ook een stedenbouwkundige chaos mee voor onze stad. Om het huishoudboekje op orde te houden zullen sportvelden, groenstroken en speelvelden worden bebouwd. Niet de ruimtelijke kwaliteit voor Amstelveen zal dan nog leidend zijn, maar enkel het oog op financieel gewin. De tunnel A9 mag niet ten koste gaan van de Amstelveners. Dit besluit staat ook helemaal in lijn met de opdracht die het college B en W in 2009 van de Amstelveense gemeenteraad kreeg. In een raadsbreed aangenomen motie werd toen verzocht om het bedrag van 100 miljoen in Den Haag te heronderhandelen. De VVD-fractie verwacht overigens niet, dat een lagere bijdrage van Amstelveen het tunnelproject zal stilleggen. Wij verwachten, dat de minister en andere partijen begrip zullen hebben voor de gewijzigde economische omstandigheden en de benarde positie, waarin Amstelveen zich begeeft.

Bron: SP-Amstelveen - 02-03-2011

Het afblazen van de verbreding van de A9 is weer een stapje dichterbij gekomen na het raadsdebat van afgelopen maandag op 28 februari 2011. Het college heeft op 15 februari de overeenkomst over de verbreding en ondertunneling opengebroken. De gemeente gaat nu niet 100 miljoen euro uitgeven aan de tunnel. Het standpunt van de SP is sinds de gemeenteraadsverkiezingen niet veranderd: geen gemeentegeld in het A9-project en geen verbreding van de snelweg zonder tunnel. De extra raadsvergadering is aangevraagd door PvdA, D66, GroenLinks en SP. Als het aan wethouder Raat (VVD)  had gelegen, had de gemeenteraad pas op 23 maart over het openbreken van het contract gesproken.

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van de SP-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 28 februari 2011


Over de manier, waarop het college de gemeenteraad – en dan met name de oppositie – niet betrekt bij de gang van zaken is de SP niet tevreden en de SP vindt, dat de collegepartijen de tunnelbelofte breken die zij nog niet eens één jaar geleden aan de kiezers hebben gedaan. Geen gemeentegeld in het A9-project en geen verbreding van de snelweg zonder tunnel is  ons doel. Daarom steunde de SP de motie van PvdA, D66 en GroenLinks niet, om toch verder te gaan met het A9-project mits de 'businesscase' sluit. Dat zou betekenen, dat de snelweg toch verbreed wordt – wat wij niet willen – en dat de gemeente alsnog vele tientallen miljoenen kwijt zal zijn aan het project. De SP wil verder het Amstelgebied en de Poel groen houden. Ook mag de tunnel pas voorbij de Operabuurt boven de grond komen. Elke stap, die wij kunnen zetten om dichter bij dit doel te komen zal de SP niet nalaten, of het nu samen met de oppositiepartijen is, of met de collegepartijen. De SP steunde, samen met de andere oppositiepartijen, een motie van VVD, BBA, CDA, CU en OCA om minder geld aan het A9-project te besteden. Ook is in de motie verwoord, dat verbreding zonder tunnel niet gewenst is. Daarmee komt de realisatie van ons verkiezingsprogramma een stapje dichterbij.

Hierbij kunt u de toespraak van de heer Van Erp van SP Amstelveen lezen, dat hij op 28 februari 2011 had voorgelezen in de raadzaal van de gemeente Amstelveen:
'De oppositie' in de gemeenteraad van Amstelveen vindt, dat de A9 onder de grond moet. Dit hebben we meerdere malen in de pers mogen vernemen. Dit naar aanleiding van het besluit van het Amstelveense college, dat de gemeente geen 100 miljoen euro wil steken in de tunnel. Overigens dit in tegenstelling tot de beloften van veel partijen in de verkiezingscampagne. Met de oppositie werd de PvdA GL en D66 bedoeld Maar de oppositie in Amstelveen kent nóg een partij, de SP. Voor de duidelijkheid :
Het standpunt van de SP was en is nog steeds hetzelfde en duidelijk. Ten eerste: verbreding van de A9 is niet wenselijk en niet nodig. Investeer in OV en hanteer op de A9 een 80 km zone en met slim gebruik van spitsstroken en matrixborden. Zo voorkom je ook, dat straks Schultz de maximum snelheid gaat verhogen en dat er met 130 km door Amstelveen gereden gaat worden.

Ten tweede: als hetRijk toch besluit de snelweg te verbreden, en dit dus de gemeente Amstelveen door de strot wordt gedrukt, dan werkt de gemeente daar alléén aan mee, als de weg ondertunneld wordt.

Ten derde: dit is een Rijksproject, dus de gemeente betaalt geen cent aan de verbreding en de tunnel. Het tegengaan van geluidshinder en fijn stof is blijkbaar niet van belang voor de bewoners van de Opera buurt. In de plannen komt de tunnel midden in deze buurt naar boven.

Ten vierde: Mocht de tunnel aangelegd worden, dan komt de A9 komt pas voorbij de Operabuurt boven de grond. Elk besluit welke deze richting uit gaan zullen we ondersteunen en elk ander besluit zal de SP niet steunen.

De SP betreurt het, dat de raad niet betrokken is geweest bij het besluit van het college om het contract open te breken. Hiermee is de oppositie feitelijk buiten spel gezet. Het is daarom, dat de SP mede heeft gevraagd deze extra gemeenteraad in te lassen. In de pers en in de brief van 15 februari aan de raad Overeenkomst Stroomlijn Alternatief en in het debat van afgelopen donderdag bij monde van wethouder Raat stelt dit college de verbreding ter discussie. Alles bij elkaar reden genoeg om de raad te consulteren. Dit is niet gebeurd. Eerste vraag is dan ook, waarom dit zo gebeurd is. Waarom is de wethouder niet eerst te rade gegaan bij deze raad alvorens overal te lopen roeptoeteren? Volgens de SP de was dat de enige juiste weg. De SP ondersteunt echter wel dit college om die 100 miljoen gemeentegeld van tafel te krijgen. Want deze 100 miljoen zal tot in de verre toekomst als een molensteen om de nek van Amstelveen hangen. Primaire zorg van deze gemeente is nog altijd het op peil brengen en/of houden van de culturele voorzieningen onderwijsinstellingen, de veiligheid en de WMO ed. De gemeente Amstelveen is geen onderneming!! Met dit project neemt de gemeente een te groot risico. Met belastinggeld wordt dit risico genomen . Dat kan niet! Schoenmaker blijf u bij uw leest.

Als het Rijk zo nodig de A9 verbreed wil hebben, zal het rijk de risico's moeten dragen en niet de inwoners van Amstelveen! Geen gemeentegeld in de tunnel. En daarmee voorkomen we ook, dat de noordelijke oevers van de Poel en gedeelte van het Amstelland 'ontwikkeld' worden tot villawijken. (urban village) Het geld moet toch op enigerlei wijze terugverdiend gaan worden. Voor de SP behoren deze gebieden beschermd te blijven als natuurgebied en voor iedereen toegankelijk. Dan nog aandacht voor de bewoners van het Oude Dorp. Het zal de mensen in het Oude Dorp veel pijn doen. Wij hebben meerdere keren met de bewoners gesproken, een aantal moest hun huis uit. Ze moesten vlug beslissen voor een woning in de nieuwe wijk in Bovenkerk die net gebouwd en klaar was. Nu blijkt dit allemaal niet nodig te zijn geweest. Hoe zullen zij zich voelen?

Nu nog de vraag: Wat wil het college wel: Alleen onderhandelen over de hoogte van de bijdrage?
Of: Verbreding met tunnel gefinancierd door rijk en provincie?
Of: Is verbreding zonder tunnel bepreekbaar voor dit college? Gezien het milieu eisen kan van de laatste optie geen sprake zijn! Wat is het uitgangspunt van dit college? Wat gaat de wethouder doen om er zorg voor te dragen, dat er geen wegverbreding van de A9 komt die tot nog meer overlast leidt voor de bewoners van Amstelveen?

Bron: Amstelveens Weekblad - 29-06-2011

In november, vóór de behandeling van de gemeentebegroting 2012, wil wethouder Financiën, Herbert Raat (VVD) weten, waar Amstelveen aan toe is met de A9-tunneI. Meebetalen aan de tunnel, of niet en zo ja, hoeveel? Zelf is hij nog niet veel voor overleg hierover naar Den Haag geweest, maar op ambtelijk niveau wordt er druk overlegd, zegt bij. „We hebben twee van onze directeuren, twee van onze beste mensen, daar nu op zitten. De basis is de brief, die wij enkele maanden hebben gestuurd met onze argumenten. Dat moet na het zomerreces resulteren in bestuurlijk overleg om afspraken te maken met de regering."

Dat Raat nu niet zelf rechtstreeks onderhandelt, vindt hij geen bezwaar: „Ik ben zelf op veel plekken waar ik CDA-ers en VVD-ers spreek. Ik hoor veel." Hoe dan ook, wat Raat betreft moet het bedrag omlaag. „De 100 miljoen euro die we nu moeten meebetalen is teveel. Voor Amstelveen is het een brug te ver. De VVD heeft bij de laatste raadsverkiezingen 25' procent van de stemmen gehaald in Amstelveen. Wij voelen ons verantwoordelijk. Misschien was het zonder crisis allemaal geen probleem geweest. Een probleem met dit soort projecten is, dat ze altijd zo gekmakend lang duren. Maar ik wil niet, dat mijn kinderen later verwijten krijgen, dat hun vader het als wethouder in Amstelveen in de soep liet lopen door niet in te grijpen." Overigens verwijt Raat het vorige college niet, dat het die verplichting van 100 miljoen euro is aangegaan. „Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden in zijn eigen tijd. En uiteindelijk hebben we als hele raad met die 100 miljoen euro ingestemd."

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Over de praktische aanpak van de jeugd
Als raadslid zat wethouder Herbert Raat er in de afgelopen jaren al voortdurend bovenop: het aanpakken en voorkomen van jongerenoverlast. Als wethouder voert hij zijn ideeën hierover nu zelf uit. Er zijn nu twintig medewerkers die zich in dienst, of in opdracht van de gemeente met de jongerenproblematiek bezighouden: zes handhavers (bikers/ fietspatrouille, kunnen ook bekeuren), vier straatcoaches (bemiddelaars, kunnen niet bekeuren), drie jongerenwerkers (stimuleren jongeren tot activiteiten), twee tot drie huisbezoekers en vier leerplichtambtenaren. „De bikers en straatcoaches zijn er in de uren die er toe doen," zegt Raat. „Van acht uur 's avonds tot vier uur 's nachts. Verder zijn de drie jongerenwerkers die wij nu zelf hebben aangesteld, zelf Amstelvener en sterk betrokken bij het onderwerp. Ze weten wat er speelt. Het zijn mensen met wat meer bagage.  Kost wat meer, maar voor dit werk heb je mensen nodig met enige levenservaring." Het drietal neemt een half jaar eerder dan eerst de bedoeling was het ambulante jongerenwerk van Cardanus over. „Bij Cardanus zijn al veel goede mensen vertrokken," zegt Raat. „Dat Cardanus het jongerenwerk nu kwijt is, komt echt niet zomaar uit de lucht vallen. Het speelt al jaren. Kwaliteit is voor mij essentieel, met mensen die lol hebben in het werk, dat zij doen.

Andere zaken vertrouwen we Cardanus vooralsnog wel toe, bijvoorbeeld het tienerwerk, waar we 60.000 euro extra in steken, onder meer voor het organiseren van disco's." Voor het jongerenwerk vindt Raat de rol van vooral de sportverenigingen zeer belangrijk: „Je zou kunnen zeggen, dat die verenigingen het meeste van het jongerenbeleid uitvoeren. Verder zie ik graag, dat jongeren zelf initiatief nemen door dingen te organiseren. Denk aan het recente Rap en Rumoer feest in P60, dat georganiseerd werd door Amstelvener Tim Blok." Raats idee is, dat je Amstelveen zo bruisend kunt maken als je wilt.

Raat is zes, zeven keer mee geweest met een huisbezoeker „Heel goed om te zien, hoe dat gaat," zegt hij. „Het gaat om jongeren die te ver zijn gegaan. De ouders zijn meestal blij met het bezoek. Vooral bij veertien-, vijftienjarigen kun je door er vroeg bij te zijn, voorkomen, dat het verder uit de hand loopt. Overigens gaat het lang niet altijd om achterstandsgezinnen. Integendeel, problemen met jongeren doen zich in alle kringen voor." Raat staat voor een praktische aanpak: „GroenLinks wil met allerlei criteria komen om resultaten te meten. Ik heb liever, dat mijn mensen op straat zijn. Om te weten, of het beleid werkt, heb je geen uitgebreid papierwerk nodig, of een onderzoeksbureau. Amstelveen is een groot dorp. Als het niet goed gaat, dan weten burgers mij altijd te vinden. Ik heb overal 'spionnen'."

Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 01-12-2011

De Amstelveense pensioenmaatschappij Zwitserleven is samen met tal van andere partijen in verweer gekomen tegen de toekomstige rijksplannen rond snelweg A9. Sinds gisteren dient bij de Raad van State een rechtszitting over die uitbreidingsplannen, die onderdeel uitmaken van het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. Volgens Zwitserleven wordt het kantoor aan de Burgemeester Rijnderslaan slechter bereikbaar door wegwerkzaamheden en eveneens wordt gevreesd voor een ernstig tekort aan parkeergelegenheid.

Ook een investeringsmaatschappij die eigenaar is van het terrein van de voormalige Kruitfabriek langs de A9 vreest voor financiële schade als gevolg van een mogelijke verbreding van een viaduct bij de A9. Door het grote aantal partijen (circa 40) dat in beroep komt, is de zitting over twee dagen uitgesmeerd.

Beschermers Amstelland wil geen tankstation
Ook de Stichting Beschermers Amstelland protesteert tegen de voorgenomen uitbreidingsplannen van het wegennet rond de A9. De stichting is het niet eens met de komst van een tankstation met verzorgingsplaats langs de Rijskweg ter hoogte van de polder De Ronde Hoep. De stichting is bang voor een aantasting van het groene, landelijke karakter van de polder. Gisteren en vandaag dient een rechtszaak bij de Raad van State, waarin een groot aantal belanghebbenden in verweer komt tegen de A6-A9 plannen van het ministerie. Naast het Amstelveense Zwitserleven en de Stichting Beschermers Amstelland zijn dat bijvoorbeeld ook kleinere partijen, zoals de Stichting Elektrische Museumtramlijn. Die stichting is het er niet mee eens, dat door de wegwerkzaamheden aan het tramviaduct de museumtramlijn tijdelijk niet kan rijden. De museumtramlijn rijdt iedere zondag in de periode van Pasen tot eind oktober vanaf het Haarlemmermeerstation in Amsterdam tot aan de halte Bovenkerk in Amstelveen. Ook bewoners aan de Rigolettolaan de Fideliolaan (Amstelveen) en de Holendrechterweg en Polderweg (Ouderkerk) maakten bezwaar.

Plannen
Verbreding van de bestaande wegen, nieuwe bruggen, tunnels en viaducten moeten volgens de minister voor een betere doorstroming van verkeer en betrouwbare reistijden zorgen. In totaal wordt 63 kilometer snelweg aangepast en worden er mogelijk twee tunnels aangelegd: naast de Keizer Kareltunner in Amstelveen betreft dat de Gaasperdammertunnel. Verder zouden ongeveer 100 bestaande bruggen en viaducten moeten worden aangepast en wordt er een aquaduct gebouwd bij de Al bij de kruising van die weg met de rivier De Vecht. Op een aantal trajecten van de Al, A6, A9 en A2 wordt het aantal rijbanen uitgebreid naar vier, of vijf per rijrichting. Zo worden bijvoorbeeld bij het knooppunt Muiderberg en Hollandse Brug op de A6 vijf rijbanen per rijrichting aangelegd in plaats van het huidige aantal van vier. Ook de Hollandse Brug zelf wordt aan de zuidoostkant uitgebreid door de aanleg van wisselstroken, een parallelweg en een rijbaan voor langzaam verkeer. In totaal ruim veertig inwoners van Amsterdam, organisaties en bedrijven zijn het niet eens met het tracébesluit en komen daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Bron: Gemeente Amstelveen - 07-12-2011

Rond 20 december 2011 wordt langs de rijksweg A9 ter hoogte van afslag A4 een proef gestart met een fijn stof reductiesysteem. Hoewel de fijn stof berekening in de A9 zone voldoet aan de rijksnormen, vindt de gemeente Amstelveen het belangrijk om actief bij te dragen aan kennisontwikkeling voor nieuwe mogelijkheden om fijn stof af te vangen. Het fijn stof afvangsysteem is ontwikkeld door BAM Infratechniek en TU Delft. De gemeente Amstelveen participeert in het experiment samen met de Stadsregio Amsterdam (SRA) en wil hiermee een bijdrage leveren aan het regionale beleid voor de verbetering van luchtkwaliteit. De proef duurt tot 20 januari. Eind maart 2012 worden de uitkomsten van de proef verwacht.

A9  Amstelveen
(Bron Privé collectie - 2011)

Deze foto is gemaakt tijdens de aanleg van de rijksweg A9 in 1968, toen de fijn stof uitstoot nog erg laag was. 43 jaar later is het verkeer vele malen drukker geworden en de luchtvervuiling groeit nog steeds


CDA-wethouder Jan-Willem Groot van Milieu en Energie: “Met deze proef willen we meer inzicht krijgen in de toekomstige mogelijkheden om fijn stof af te vangen. Milieumaatregelen en -handhaving in de omgeving van de A9 is en blijft een verantwoordelijkheid van het rijk. Echter door in regioverband aan deze technische proef mee te doen wil de gemeente mogelijke technische oplossingen voor de toekomst stimuleren en aandragen.”

Maatregelen voor een schonere lucht
De gemeente neemt verder al verschillende maatregelen in regioverband om luchtkwaliteit te verbeteren, zowel voor CO2- reductie als voor het verminderen van fijn stof. Zo stelt de gemeente milieueisen bij het aanbesteden van openbaar vervoer en heeft zij de afgelopen jaren haar wagenpark voorzien van roetfilters. Daarnaast stimuleert de gemeente elektrisch rijden door het uitrollen van elektrische laadpalen in de openbare ruimte, voert de landelijke ‘band-op-spanning’ actie en stapt zelf geleidelijk aan over op elektrisch rijden.

Fijn stof?
Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt, dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst
Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:
- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor "Particulate Matter";
- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;
- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultra fijn stof).

Bron: Amstelveens Nieuwsblad - 08-12-2011

Het ministerie heeft een joker ingezet om Amstelveense protesten tegen een verslechterde luchtkwaliteit bij de ingangen van een toekomstige A9-tunnel te kunnen omzeilen. Dat blijkt uit een zitting bij de Raad van State, waarin bewoners van de Operabuurt (Bankras) aangaven te vrezen voor toename van luchtvervuiling bij de oostelijke tunnelmond van een A9-tunnel. Bewoners willen, dat de tunnelmond verder wordt doorgetrokken tot Elsenhove, zodat hun wijk vrij blijft van luchtvervuiling bij de tunnelmond. Het ministerie schermt echter met een reeds verkregen tijdelijke ontheffing van de Europese Commissie, die ervoor zorgt dat tot 2015 de Europese normen voor luchtkwaliteit mogen worden overschreden. Dit in ruil voor een aantal Rijksmaatregelen die de luchtvervuiling terugdringen, zoals roetfilters en schonere motoren. In 2015 zou volgens het Rijk, dat op dit moment overigens achterligt met maatregelen rond luchtkwaliteit, wel aan de normen voldoen en bestaat er voor Amstelveense inwoners dus geen enkel probleem meer.

tunnel  Amstelveen
(Bron Verkeer en Waterstaat / Amstelveenweb.com - 2007)

Groot vraagteken op de toekomstige Keizer Karel tunnel bij Amstelveen


Aanleg A9-tunnel ook zonder gemeentegeld
Over het uitblijven van een financiële bijdrage van gemeente Amstelveen aan een A9-tunnel is volgens het ministerie het laatste woord nog niet gezegd. Maar ook al komt er geen bijdrage van de gemeente, dan nog is de aanleg van de tunnel niet in gevaar, omdat met zulke risico's rekening is gehouden. Dat stelde het ministerie in een zitting bij de Raad van State afgelopen week. Zoals deze krant (AN) vorige week meldde, trok de Raad van State twee volle dagen uit om een grote reeks bezwaren te behandelen tegen de aanpassing van Rijksweg A9, als onderdeel van het tracébesluit voor de snelwegvernieuwing tussen Schiphol en Almere. Naast verzekeringsmaatschappij Zwitserleven, die klaagt over de verslechterde bereikbaarheid van zijn pand aan de Rijnderslaan, ging ook de stichting Museumtramlijn in beroep bij de Raad. Die kan tijdens de werkzaamheden aan de A9 niet meer doorrijden tot aan de keerlus in Bovenkerk. Volgens het ministerie moet dan gebruik worden gemaakt van passeerstroken. Een tijdelijke keerlus aanleggen op een ander deel van het tramspoor is volgens het ministerie niet mogelijk. Daarvoor moeten bomen worden gekapt en zal er bij omliggende woningen geluidsoverlast optreden. De minister stelt ook, dat na afloop van het werk aan de A9 de oude keerlus in Bovenkerk weer kan worden gebruikt.

Beschermers
De stichting Beschermers Amstelland eiste dat de verplaatsing van het tankstation aan de zuidzijde van de A-9 bij Amstelveen afhankelijk moet worden gemaakt van het eventueel doorgaan van een landtunnel. De stichting Beschermers Amstelland vindt de verplaatsing van het tankstation met verzorgingsplaats in oostelijke richting onaanvaardbaar vanwege aantasting van de aangrenzende polder Ronde Hoep en de Holendrechter-Bullewijkerpolder. De beschermers van de cultuurhistorische waarden in het Amstelland vragen zich af, of de landtunnel, Keizer Karel-unnel genoemd, nog wel wordt gerealiseerd. De gemeente Amstelveen heeft volgens hen meerdere malen gezegd, dat de gemeentelijke bijdrage van 100 miljoen niet meer haalbaar is. En als de landtunnel niet doorgaat, is de verplaatsing van het tankstation ook niet meer nodig, aldus de stichting.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt echter vast aan de tunnel. Het te verplaatsen tankstation komt weliswaar dan te liggen in een zogenoemde Rijks buffer-zone, die in principe groen moet blijven, maar een tankstation is daar niet verboden als die landschappelijk goed wordt ingepast, zegt het ministerie. Het groene karakter mag niet worden aangetast. Dat moet verder worden geregeld in een bestemmingsplan van de gemeente. De als stiltegebied aangewezen polder Ronde Hoep krijgt volgens het ministerie ondanks de weguitbreiding minder lawaai te verduren. Dat komt door de toepassing van stil asfalt en geluidsschermen rond het nieuwe tankstation. De Raad van State doet over enkele maanden uitspraak.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen