Bijgewerkt: 15 mei 2021

Discussies in 2010 over A9 - 2010

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2010-2014


Discussies in 2010 over A9
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De rijksweg A9 bij Amstelveen

Bron: VVD-Amstelveen - 05-04-2010

Reactie namens de VVD Amstelveen op de voorstellen van de ambtenaren in Den Haag.
De tunnel voor de A9 in Amstelveen staat op de lijst van bezuinigingen voor het nieuwe kabinet. In 2007 heeft de gemeente afgesproken met het rijk, dat er een tunnel (of overkapping) zou komen omdat de weg verbreed wordt. Amstelveen betaalt € 100 miljoen mee aan de tunnel, een gigantisch bedrag voor onze stad. In 2007 was het nog relatief makkelijk om dit bedrag bij elkaar te brengen, door grond rondom de tunnel te verkopen voor huizen en kantoren. Nu is dat een stuk lastiger vanwege de crisis. Wij als VVD willen de tunnel maar alleen, als we de € 100 miljoen uit de opbrengsten van de grond kunnen halen. In de maand mei komt er een rapportage, of dat echt gaat lukken. Immers de tunnel mag nooit ten koste gaan van ons onderwijs en andere belangrijke voorzieningen. Inmiddels is de economische situatie een totaal andere, dan in 2007 en het nieuwe kabinet krijgt het net als de gemeente financieel heel moeilijk. Toch mag de uitkomst van een nieuw kabinet nooit zijn, dat de A9 wel verbreed wordt en er geen tunnel komt. Ook andere investeringen in de infrastructuur in Amstelveen en de regio staan ter discussie bij de ambtenaren.

Hopelijk komt er straks een kabinet te zitten, dat begrijpt, dat een goede infrastructuur een basisvoorwaarde is voor onze economie. Zeker in onze regio waar meer dan 10% van ons nationaal inkomen verdiend wordt met belangrijke bedrijven als Schiphol en de Greenport Aalsmeer. Als het verkeer en het openbaar vervoer verder vastloopt is dat niet alleen slecht voor Amstelveen en de regio maar voor heel Nederland.

Bron: Gemeente Amstelveen - 06-04-2010

De inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het Rijk bevat onder meer de gedachte om de ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen te laten vervallen. De gemeente Amstelveen stelt zich op het standpunt dat in oktober 2007 een overeenkomst is getekend tussen rijk en regio waarvan de ondertunneling van de A9 onlosmakelijk onderdeel vormt. Om de rijksuitgaven te verlagen, is een ambtelijk rapport opgesteld met daarin verschillende heroverwegingen van voorziene kosten, onder andere op het gebied van infrastructuur. Een onderdeel daarvan vormt een besparingsvariant waarbij onderdelen van projecten kunnen komen te vervallen, bijvoorbeeld de ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen.

In oktober 2007 is er een overeenkomst getekend tussen regio en rijk om de A6, A1, A10 en A9 te verbreden. Om de leefbaarheid in Amstelveen te waarborgen, draagt de gemeente Amstelveen € 100.000.000 bij aan de ondertunneling van de A9. Het verbreden van de wegen tussen Schiphol – Amsterdam - Almere is van eminent belang om de regio en Amstelveen nu en in de toekomst bereikbaar te houden. Om de overlast van de rijksweg te beperken en de leefkwaliteit in Amstelveen te handhaven en te verbeteren, is ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen noodzakelijk. Het college van B en W houdt daarom vast aan de overeenkomt en gaat er vanuit dat de eerder gemaakte afspraken onverkort zullen worden uitgevoerd.

Na de verkiezingen op 9 juni 2010, kunnen deze ambtelijke heroverwegingen leiden tot besluitvorming. Tot die tijd zal de gemeente samen met de regio alles in het werk stellen om het rijk ervan te overtuigen dat niet bezuinigd mag worden op de verbreding van de A9 inclusief de ondertunneling ter hoogte van Amstelveen.

Bron: Gemeente Amstelveen - 03-05-2010

Het college van B en W van Amstelveen heeft haar zienswijze ingediend op het Ontwerp Tracé-besluit (OTB) over de weguitbreiding Schiphol - Amsterdam – Almere, waarvan de verbreding en ondertunneling van de A9 deel uitmaakt. Het college is positief over het OTB zoals dat is vastgesteld door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM. Hiermee heeft het rijk de volgende stap gezet om de druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid in de noordelijke Randstad te verlichten. De toenemende drukte op de wegen vormt een bedreiging voor de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de leefbaarheid in Amstelveen en de regio. Daarom is de uitbreiding van de A1, A6, A10-oost en A9, het zogenaamde Stroomlijnalternatief, van groot belang om de bereikbaarheid en concurrentie-positie van de regio te waarborgen. Met het vaststellen van het OTB heeft het rijk de volgende stap gezet in de realisatie van de plannen. De ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen maakt deel uit van de uitbreiding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De verbreding van de A9 is alleen maatschappelijk verantwoord als de overlast van de rijksweg wordt beperkt en de leefbaarheid in Amstelveen niet verder verslechtert. Ondertunneling is hiervoor de enige manier.

In 2007 is de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam - Almere gesloten. Daarin heeft Amstelveen toegezegd financieel bij te dragen om de tunnel mogelijk te maken. Deze bijdrage wordt gefinancierd uit het ontwikkelen van locaties in de Zone A9. Het ontwerp van de weguitbreiding moet daarom zo veel mogelijk ruimte voor ontwikkeling overlaten, aldus het college. Rijkswaterstaat heeft onlangs een aantal versoberingen voorgesteld. Eén daarvan is het mogelijk schrappen van de vluchtstroken in de op- en afrit. Dit is niet opgenomen in het OTB. Het schrappen van deze vluchtstroken is voor het college onacceptabel, omdat de Zuidtangent deze dan niet meer kan benutten tijdens de spits. Dit heeft een ernstig negatief effect op de snelheid en betrouwbaarheid van de Zuidtangent, terwijl de Zuidtangent één van de drie pijlers van het openbaar vervoer in Amstelveen en de regio is. In het OTB wordt het ontwerp van de weg en de ruimtelijke inpassing formeel vastgelegd. Naast het ontwerp en de landschapsplannen staat hierin ook beschreven wat de effecten zijn op de leefomgeving (geluid en luchtkwaliteit), hoe het eventuele verlies aan bos en natuur gecompenseerd gaat worden en hoe het verlies aan waterberging gecompenseerd wordt. Dit betreft het hele tracé tussen Almere, Amsterdam en Schiphol.

Het college vraagt Rijkswaterstaat om meer duidelijkheid over de inpassing van de weg en tunnel in Amstelveen en de aansluiting op de lokale wegen. Daarnaast vraagt het college in haar zienswijze op het OTB tevens meer aandacht voor de luchtkwaliteit, geluidhinder en tunnelveiligheid. Ook wil het college meer inzicht in de maatregelen die Rijkswaterstaat gaat treffen om de hinder te beperken tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. Het OTB ligt tot en met 6 mei 2010 ter inzage. Vervolgens bereidt Rijkswaterstaat het Tracé-besluit voor. Naar verwachting kan in 2011 de uitvoering van de verbreding van de A1, A6, A10-oost en de A9 van start gaan.

Bron: GroenLinks-Amstelveen - 31-05-2010

GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema was afgelopen vrijdag, 29 mei 2010 met haar campagnebus op de markt op het Stadsplein. Halsema ging met tientallen Amstelveners persoonlijk in gesprek en hield een korte speech. Daarin maakt ze duidelijk, dat GroenLinks grote zorgen heeft over de leefbaarheid rond snelwegen.

Halsema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Femke Halsema wordt door Sander Mager (l) en burgemeester Jan van Zanen verwelkomd in Amstelveen


GroenLinks is ook tegen de verbreding van de A9 en wil de fileproblematiek en de milieuverontreiniging terugdringen met het stimuleren van openbaar vervoer, het invoeren van de kilometerheffing en 80 km-zones. Maar Halsema was ook heel duidelijk over de A9 in Amstelveen: ‘Nu er al meer asfalt is toegezegd, moet de A9 in een tunnel komen te liggen!’. Van verbreding zonder een tunnel kan volgens GroenLinks geen sprake zijn.

Halsema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Sander Mager is heel blij met Femke Halsema


Femke Halsema werd bij aankomst op de markt verwelkomd door burgemeester Jan van Zanen en GroenLinks-fractievoorzitter Sander Mager. Halsema grapte meteen tegen Van Zanen ‘Wat leuk, dat u er ook u bent. U staat namelijk ook al op mijn piano’. Halsema kreeg namelijk dit jaar de Thorbeckeprijs uitgereikt voor de meest welsprekende politicus. Een prijs die eerder Van Zanen ten deel viel.

Halsema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Sander Mager overhandigt de actieflyer 'Stem GroenLinks - dat lucht op!' aan Femke Halsema


Meteen nadat Halsema uit de bus stapte werd ze aangesproken door vele Amstelveners. Ze kreeg bloemen van een fan, felicitaties over haar optreden  met het knietje voor Balkenende, maar ook hele persoonlijke vragen over AOW en werkloosheidsuitkering.

Halsema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema houdt haar speech voor de ToekomstToer bus


In de speech, die Halsema gaf ging ze nadrukkelijk in op de economische crisis en de noodzaak om te hervormen. Maar zo zei ze, het is zaak om ons ook te richten op die andere crisis: de klimaatcrisis. Volgens GroenLinks vergeten veel partijen dat en investeren al die partijen dus veel te weinig in duurzame oplossingen voor bijvoorbeeld mobiliteit , landbouw en energie. Na haar speech nam Femke Halsema nog uitgebreid de tijd voor vragen uit het toegestroomde publiek. Zo vroeg een van de marktkoopmannen, hoe hij gecompenseerd zou worden voor de extra kosten die de kilometerheffing voor hem zou betekenen. Halsema antwoordde: ‘Door de kilometerheffing nemen de files met 60% af. Daar profiteert juist u, die veel op de weg bent, dus van. En de kilometerheffing is wel een eerlijke regeling waarbij wie meer vervuilt, meer betaalt.’

Halsema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Femke Halsema tijdens haar toespraak. De lijsttrekker werd begeleid op de tour door verschillende kandidaat Kamerleden, zoals Liesbeth van Tongeren, Hayat Barrahmun en Arjan El Fassed en vele anderen


Halsema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

GroenLinks raadslid Dorien Mijksenaar staat ook op de markt met een flesje met lucht: 'Een beetje schone lucht voor alle Amstelveners, dus wij moeten zorgen voor minder luchtvervuiling, om opgelucht adem te kunnen halen'


GroenLinks Amstelveen had het bezoek van Femke Halsema aangegrepen voor een actie voor betere luchtkwaliteit. Halsema ondersteunde de actie en kreeg van GroenLinks-fractievoorzitter Sander Mager de actieflyer ‘Stem GroenLinks – dat lucht op!’.

Halsema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Mevrouw Halsema luistert naar een vraag van een Amstelveense vrouw


Mager: ‘GroenLinks maakt zich grote zorgen over de luchtkwaliteit rond de A9. Dat is nu al een probleem en dat wordt met de verbreding van de A9 alleen maar erger. De tunnel kan zorgen voor schonere lucht in Amstelveen. Maar dat vraagt het lef, om daar ook echt in te investeren. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat straks de Operabuurt de zure vruchten plukt, omdat er onvoldoende geld is voor luchtfilters op de tunnelmonden.’

Bron: Gemeente Amstelveen - 29-06-2010

Als het aan de gemeente Amstelveen ligt, gaat Rijkswaterstaat door met de ondertunneling van de A9. Het college van burgemeester en wethouders maakt zich wel zorgen over de € 100 miljoen, die zij zelf moet bijdragen. De gemeente wil het bedrag terugverdienen met gebiedsontwikkeling in de Zone A9. In de huidige economische situatie is dit een zware opgave. Het college overlegt met het Rijk over het betalingsritme. Daarnaast spreekt het college met de provincie over een bijdrage zoals eerder is toegezegd. Dit blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. Het nieuwe college heeft de afgelopen weken de feiten rondom de ondertunneling van de A9 en de daarbij horende gebiedsontwikkeling op een rij gezet. Hierbij zijn uiteenlopende aandachtspunten naar voren gekomen.

Tunnel Amstelveen
(Bron Verkeer en Waterstaat / Amstelveenweb.com - 2007)

Groot vraagteken op de toekomstige Keizer Karel tunnel bij Amstelveen


Grondopbrengsten
Bij de uitgangspunten voor de gebiedsvisie en de bijbehorende business case uit 2009 is rekening gehouden met het verslechteren van de markt. Bij nog verdere en langdurige verslechtering van de markt bestaat het risico, dat de hoeveelheid geplande kantoorruimte en/of appartementen moeilijk afzetbaar is en de opbrengsten van grondexploitatie lager zullen zijn dan verwacht. Het project voorziet de meeste opbrengsten over circa tien jaar. Op dit moment is moeilijk te voorspellen wat de vastgoedopbrengsten zijn. Het college werkt aan een verdere verfijning van de uitgangspunten, om een realistisch beeld te krijgen van de risico's.

Financiën
Om de rijksuitgaven te verlagen, is dit voorjaar een ambtelijk rapport opgesteld met daarin verschillende heroverwegingen van voorziene uitgaven en investeringen, onder andere op het gebied van infrastructuur. Een onderdeel daarvan vormt een besparingsvariant waarbij onderdelen van projecten kunnen komen te vervallen, bijvoorbeeld de ondertunneling van de A9 ter hoogte van Amstelveen.  Het college acht het Rijk gebonden aan zijn verplichtingen gezien de Overeenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol – Amsterdam – Almere en het Ontwerp-TracéBesluit. Overigens is er nog geen overeenstemming over het betalingsritme van 100 miljoen euro aan het rijk. Momenteel overlegt de gemeente met Verkeer en Waterstaat over betaalmoment(en) van de bijdrage van 100 miljoen euro en het eventueel te hanteren rentepercentage. Daarnaast gaat het college actief het gesprek aan met de provincie Noord-Holland over een bijdrage zoals eerder is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst over de N201. VVD wethouder Herbert Raat:’Het college wil, dat Rijkswaterstaat doorgaat met de ondertunneling van de A9 en heeft dan ook het voornemen om vanuit een open houding in gesprek te zijn en te blijven met alle betrokken partijen. De financiële situatie is hierbij een belangrijk aandachtspunt. De komende periode gebruiken we om gedegen afwegingen te kunnen maken, onderzoeken te analyseren en de besluitvorming over de concept gebiedsvisie voor te bereiden’.

Tunnelontwerp
In maart 2010 hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu het Ontwerp Tracebesluit (OTB) vastgesteld. Vanuit Amstelveen is een zienswijze op het OTB ingediend. Hierin heeft het college verzocht om extra aandacht voor met name luchtkwaliteit en geluidhinder nabij de tunnelmonden en overlast tijdens de bouw. Het college vindt het van groot belang dat er ook voor de omwonenden bij de tunnelmonden een gezonde en toekomstvaste oplossing komt. Mogelijk leiden aanvullende voorzieningen tot extra kosten.

Openbaar Vervoer
Binnen de gebiedszone A9 is ook aandacht voor het openbaar vervoer. Zo zijn de voorbereidingen voor de Amstelveenlijn in volle gang en is een Tweede Ontwerpverkenning opgesteld voor een Hoogwaardig Openbaar Vervoer station. Op basis van ramingen maken het rijk, de stadregio en de provincie de komende periode een onderlinge verdeling voor het benodigde budget. Naar verwachting moet Amstelveen hiervoor een eigen bijdrage leveren.

Bron: VVD-Amstelveen - 27-09-2010

Deze week kondigde het college B en W per brief aan, dat zij gaat heronderhandelen met het Rijk over de tunnel A9. De gemeente Amstelveen moet voor deze tunnel namelijk 100 miljoen euro afdragen. Dit bedrag ligt echter veel hoger dan dat Amstelveen eigenlijk kan betalen. Wij moeten nu al rekening houden met een verlies van 25 miljoen!  De VVD-fractie acht heronderhandelingen dan ook noodzakelijk.

Noomen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Kees Noomen, fractievoorzitter VVD-Amstelveen


De VVD-fractie maakt zich al jaren zorgen over het tunnelproject A9. 100 miljoen is voor een stad als Amstelveen namelijk een enorm hoog bedrag. Dit is ongeveer de helft van wat wij op jaarbasis te besteden hebben. Elke euro die je bovendien besteedt aan de tunnel kan je niet meer uitgeven aan ander zaken zoals onderwijs, sport of het ouderenbeleid. En juist daar hebben we de komende jaren ook veel geld nodig. Denk aan de investeringen in schoolgebouwen of sportvelden. Volgens de VVD-fractie mag de tunnel dus nooit leiden tot noodgedwongen bezuinigingen op Amstelveners. In deze financieel moeilijke tijd hebben zij het al moeilijk genoeg.  Zij mogen niet de dupe worden van de tunnel A9!

Uiteraard is de VVD-fractie wel voorstander van de tunnel A9. Wij zien de voordelen in op het gebied van gezondheid en terugdringen van de geluidsoverlast. Het enige wat wij van het rijk vragen is een reductie van de Amstelveense bijdrage tot een betaalbaar bedrag. Het rijk zou toch ook moeten begrijpen, dat zij niet meer van ons kan vragen dan dat wij eigenlijk kunnen betalen? Wij zijn blij dat het College B en W de tekorten voor de tunnel A9 inzichtelijk hebben gemaakt. Er zijn echter nog meer risico’s dan de door het college aangehaalde financiële crisis en tegenvallende vastgoedprijzen. Denk bijvoorbeeld aan tegenvallende bouwkosten, vervroegde betaling aan het rijk, het verkleinen van het plangebied of vertraagde grondopbrengsten. Dit zijn allemaal zaken die voor tientallen miljoenen potentieel verlies kunnen worden ingeboekt. Wij willen het college dan ook waarschuwen voor een verlies, dat nog hoger ligt dan 25 miljoen. De gemeente Amstelveen heeft zich de afgelopen jaren namelijk rijk gerekend als het gaat om de tunnel A9. VVD-fractievoorzitter Kees Noomen zal deze problematiek aan de orde stellen in de volgende commissievergadering ABM.

Bron: PvdA-Amstelveen - 27-09-2010

Namens de PvdA-Amstelveen fractie verzoekt raadslid Dolf Veenboer om zo snel mogelijk de commissie A9 van de gemeenteraad bijeen te roepen. Het college geeft in een persbericht aan, dat er een tekort is van ruim 20 miljoen op een nieuwe business case. Deze is bij de raad onbekend.

Veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dolf Veenboer, raadslid voor PvdA-Amstelveen


Het college geeft tevens aan op basis van een bij ons onbekend stuk met het Rijk en Provincie te gaan onderhandelen zonder aan te geven met welke inzet. Door deze berichten komen er nu ook geluiden vanuit burgers, die zich zorgen maken of het college eigenlijk wel een tunnel wil. Kortom reden genoeg voor het college om de Commissie A9 meer informatie te verstrekken.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen