Bijgewerkt: 1 februari 2023

Discussies in 2008 over A9 - 2008

Foto's -> Gebeurtenissen -> A9 - Burgemeester van Sonweg
2005-2009


Discussies in 2008 over A9
(Verkeer en Waterstaat - 2007)

Voorstel toekomstige tunnel over de rijksweg A9 bij Amstelveen in 2015

Plan van aanpak gebiedsontwikkeling
Bron: Gemeente Amstelveen - 10 januari 2008

Het college van B en W presenteert een plan van aanpak voor de gebiedsontwikkeling rond de A9. Eind 2007 zijn besluiten genomen over de ondertunneling van de A9 bij Amstelveen. Dit maakt het mogelijk om de overlast van de A9 terug te dringen en de leefbaarheid langs de A9 te verbeteren- meldt de gemeente Amstelveen in haar persbericht. De gemeente Amstelveen moet € 100 miljoen bijdragen om de ondergrondse aanleg van de A9 mogelijk te maken. Het college van B en W ziet mogelijkheden om dit bedrag met de gebiedsontwikkeling te realiseren.

Remco Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Wethouder Ruimte, bouwen en wonen; Remco Pols tijdens de extra RWN vergadering op 25 oktober 2007 in het raadhuis


Wethouder ruimte, bouwen en wonen, Remco Pols: ‘De besluitvorming rond de ondertunneling heeft ons in 2007 vreugdevol gestemd. In 2008 ligt er een nieuwe uitdaging. Namelijk het werken aan de plannen voor de invulling van het A9-gebied, samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties’.

Uitgangspunten
  1 De A9 komt volledig verdiept te liggen over een lengte van ongeveer 2000 meter.
  2. De aanleg van de tunnel gebeurt tussen 1 januari 2011 en 2017.
  3. De capaciteit van de A9 vergroot naar 2 x 4 rijstroken
  4. De afslag Amstelveen (afrit 5) verdwijnt.
  5. Op het dak van de tunnel komt een stadsstraat voor lokaal verkeer.

Het voornemen is om het plan van aanpak voor besluitvorming door de gemeenteraad gereed te hebben in februari 2008. Daarna is er tot de zomer ruimte voor scenario ontwikkeling.

Ruimte voor meedenken bij gebiedsontwikkeling A9
Bron: Gemeente Amstelveen 21 april 2008

B en W hebben aangegeven Amstelveense inwoners, instellingen en bedrijven te willen betrekken bij de gebiedsontwikkeling A9. De aanleiding voor het gebiedsontwikkelingsplan is het besluit tot de ondergrondse aanleg van de A9. Nu splitst de A9 Amstelveen nog in twee delen. Door de nieuwe tunnel krijgen we straks één Amstelveen. Nieuwe verbindingen en een nieuw gebied. Dit betekent nieuwe kansen.

Digitaal forum
In deze fase van het project organiseren B en W een stadsdialoog ‘Amstelveen aanéén!’ De stadsdialoog kent verschillende onderdelen. Begin mei maken B en W, na overleg met de raadscommissie A9, de wijze bekend, waarop inwoners, bedrijven en instellingen kunnen deelnemen. Eerst kunnen alle geïnteresseerden reageren via een digitaal forum op de homepage van de gemeente gedurende enige weken. De uitkomsten van het digitaal forum dienen vervolgens als uitgangspunt voor een inhoudelijke discussie met een aantal focusgroepen. In deze groepen zitten vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en instellingen.

Scenario’s
Mede op basis van de voorgaande stappen komen enkele scenario’s tot stand. Deze scenario’s dienen als vertrekpunt voor een discussie over de te volgen koers van de gebiedsontwikkeling.

De gebiedsontwikkeling A9 heeft de volgende doelstellingen:
 • Het terugdringen van de overlastsituatie en het verbeteren van een leefbaarheid langs de A9;

 • Het gebied aan weerzijden van de A9 ontwikkelen met een positieve grondexploitatie;

 • Het helen van de stad en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit;

 • Samenhang brengen in de ontwikkelingen die binnen het gebied spelen;

 • Kansen ter verbetering van het openbaar vervoer benutten.


 • Stadsdialoog A9 is begonnen
  Bron: Gemeente Amstelveen 07 mei 2008

  De Stadsdialoog A9 is een initiatief van de gemeente Amstelveen om meningen en goede ideeën te verzamelen over de gebiedsontwikkeling van de A9. Het Rijk gaat deze snelweg ondertunnelen, waardoor er nieuwe ruimte vrijkomt. Via de Stadsdialoog kan iedereen meedenken over wat we gaan doen met die ruimte. Vanaf vandaag (7 mei 2008) kunnen deelnemers zich inschrijven voor het eerste deel van de Stadsdialoog, een digitaal forum, via de website amstelveenaaneen.nl. Deze website werd in de jaren erna opgeheven, lees de discussies verder.

  22 mei 2008
  De gemeente Amstelveen vraagt alle bewoners, instellingen en bedrijven hun mening te geven over de gebiedsontwikkeling A9. Het Rijk gaat de A9 bij Amstelveen ondertunnelen en dat biedt nieuwe kansen. Maar hoe kunnen die het beste worden benut?

  Amstelv1 Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2008)

  Het Amstelv1 plakkaat in de bibliotheek


  Op de site www.amstelveenaaneen.nl staan vier dilemma’s centraal. Is Amstelveen een autonome stad of onderdeel van de metropool Amsterdam? Moet Amstelveen worden aangesloten op het nationale spoorwegnet of moet de huidige structuur van bus en tram fijnmaziger gemaakt worden? Moet er gebouwd worden voor alle groepen of voor specifieke groepen? Moet er worden voldaan aan de duurzaamheidregels of extra investeren in duurzaamheid?

  Amstelv1 Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2008)

  Een zeer enthousiaste wethouder Pols in de bibliotheek tijdens de opening van het stadsdialoog ivm het A9 project, op 21 mei 2008


  Conceptvisie VVD over gebiedsontwikkeling A9 gereed
  Bron: VVD-Amstelveen - 29 mei 2008

  In het kader van de gebiedsontwikkeling rond de ondertunnelde A9 heeft de VVD een conceptvisie ontwikkeld. Het project zal de komende 20 jaar fysiek en politiek dagelijks de aandacht vragen opeisen. Dat het Rijk deze flessenhals wil verbreden is begrijpelijk, dat wij als Amstelveners dan meteen ons probleem van de gedeelde stad willen oplossen en daar het best mogelijke uit willen halen is vanzelfsprekend. Wij zien prachtige “zonneschijn” aan het eind van de tunnel. Bij het zien van de enorme bouwput moeten we ons elke keer realiseren hoe geweldig mooi het allemaal gaat worden. We moeten daarom nu keihard werken en vechten om ons mooie Amstelveen nog mooier en bloeiender te maken. Iets minder “slaapstad”, meer dynamiek, maar nog steeds een fantastische stad om te wonen, te werken en te recreëren.

  Wij als VVD Amstelveen willen over dit ingrijpende project tijdig een goed gefundeerde en beargumenteerde mening vormen. Wij hebben de laatste maanden ons oor al goed te luister gelegd in de Amstelveense samenleving. Ook hebben we proberen te leren van andere vergelijkbare projecten. Daarnaast hebben we de problemen en kansen van het nieuwe plangebied A9 in kaart gebracht. Hierdoor hebben we een aantal eerste ideeën voor ‘het dak van de A9’ ontwikkeld. Maar wij willen ook heel graag de ideeën van onze kiezers vernemen zodat wij onze visie verder kunnen ontwikkelen. Onze ideeën tot nu toe zijn te raadplegen op de website van de VVD-Amstelveen, www.vvd-amstelveen.nl (opgeheven).

  Een greep uit onze ideeënlijst: wonen, werken en recreëren met internationale allure, aansluiting op het stadshart, een lightrail-verbinding naar Schiphol, overvloedige parkeervoorzieningen om mensen van heinde en verre naar Amstelveen te trekken, topentertainment, excellente hotelvoorzieningen, restaurants en detailhandel.

  Zich Europees onderscheidend vanwege nabijheid van Schiphol en Amsterdam. Nog weinig mensen begrijpen dat het een enorm bedrag gaat kosten om daar van alles te bouwen en dat er 100 miljoen extra aan opbrengsten moet komen. Daarbij mogen we geen grote structurele exploitatie en/of onderhoudsverliezen lijden.

  Ook op het dak van de A9 verdient Amstelveen het beste.
  Namens de VVD, Tom Ponjee en Marius Rietdijk

  De visie van de Ondernemersvereniging Amstelveen op ondertunneling van de A9
  Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen - 10 juni 2008

  De Ondernemersvereniging Amstelveen ondersteunt de plannen van de gemeente Amstelveen om het gedeelte van de A9, dat door Amstelveen loopt, te ondertunnelen. Deze ondertunneling maakt het niet alleen mogelijk om van de nu doorsneden stad weer één aaneengesloten gebied te maken, maar biedt ook volop kansen om er een bruisend stadshart van te maken met mogelijkheden voor wonen, werken en recreëren. Voor functiemenging dus. En derhalve niet het systematisch volbouwen met een paar duizend hoogbouwwoningen. De gemeente krijgt maar één keer de kans om dit gebied te ontwikkelen, waarbij zij zich ervan bewust dient te zijn dat Amstelveen een onderdeel is van de Metropool Amsterdam. Het is daarom van essentieel belang dat bij het ontwerpen van de plannen deskundigen van internationale faam worden ingeschakeld.

  De OA vindt het verder belangrijk dat er in en met de komst van het nieuwe gebied:

  • gevarieerde, kwalitatief hoogwaardige woningbouw wordt ontwikkeld, die rekening houdt met de vraag van de Amstelveense bewoners en bedrijven, met daarbij een extra oog voor woningtypen en prijsklassen die de doorstroming op de woningmarkt kunnen bevorderen.;

  • ruimte wordt geschapen voor (kleinschalige) kantoren en winkels;

  • ruimte wordt geboden aan ontspanning en vrijetijdsbesteding, zo mogelijk in de vorm van een theater, een meerzalen- bioscoop, cafés en restaurants;

  • vanuit de ambitie om Amstelveen als 'pleisterplaats' tussen Amsterdam en Schiphol te laten fungeren, het centrum van kwaliteits- hotelaccommodaties wordt voorzien, eventueel aangevuld met een casino en welnesscentrum;

  • het Raadhuis wordt verplaatst naar het KPMG-gebouw, midden in het centrum van de stad zodat in het huidige Raadhuis een instituut van internationale allure gehuisvest kan worden eventueel gecombineerd met een accommodatie t.b.v. een business school, een HBO-opleiding of een (dependance van een) universiteit en  omgeven door hoogwaardige woningbouw;

  • het vervoerknooppunt Carmenlaan royaal wordt voorzien van (b.v.k. ondergrondse) parkeeraccommodaties;

  • in de tunnel ruimte is voor een vrije busbaan, die in de toekomst kan worden opgewaardeerd tot een lightrailsysteem dat zorgt voor een snelle verbinding met Schiphol via het station "Stadshart", hetgeen met name het snelle en gemakkelijke vervoer van passagiers van Schiphol naar Amstelveen vice versa waarborgt;

  • de Noord-Zuidlijn wordt doorgetrokken tot Amstelveen Zuid en, in de toekomst, mogelijk via Uithoorn en Aalsmeer ook naar Schiphol;

  • onderzocht dient te worden of aansluiting op het nationale spoorwegnetwerk mogelijk en haalbaar is, bij gebreke waarvan alle aandacht moet worden gericht op bevordering van de bereikbaarheid door een aanmerkelijke verbetering van het openbaar vervoer in de vorm van bus en tram; in de (midden)berm van de boulevard ruimte komt voor permanente/semi-permanente open air exposities;

  • de landschappelijke inrichting van het gebied zorg draagt voor het beeld dat Amstelveen een 'groene' stad blijft waarin duurzaamheid – waar mogelijk- dient te worden bevorderd.


  Overeenstemming weguitbreiding A1, A10 en A9
  Bron: Ministerie Verkeer en Waterstaat - 27 oktober 2008

  Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland en de gemeenten langs de A1, A10 en A9 over aanvullende maatregelen bij de aanstaande weguitbreiding tussen Schiphol-Amsterdam en Almere. Daardoor kan de planvoorbereiding volgens het geplande schema doorgaan- meldt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  Eurlings Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2007)

  Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat in Amstelveen


  Concreet betekent het dat weer een belangrijke stap is gezet in het verbeteren van de bereikbaarheid van het noordelijke deel van de randstad. Het Randstad Urgent-project Wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere ligt hierdoor nog steeds op schema. In het voorjaar van 2009 staat het ontwerp tracébesluit gepland, in het najaar van 2009 het tracébesluit, start uitvoering in 2011 en voltooiing in 2017.

  College B en W wil investeren in projectorganisatie A9
  Bron: Gemeente Amstelveen 25 november 2008

  Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen wil een projectorganisatie voor de A9-zone opzetten die past bij de omvang en het belang van het project. De investering is nodig omdat de gemeente in het komend jaar cruciale keuzes in het project moet maken. Het college vraagt voor de uitbreiding van het bestaande projectteam naar een projectorganisatie een krediet van 5 miljoen euro. De tunnel en de ontwikkeling van de A9-zone bieden grote kansen voor Amstelveen. In de komende periode moet de gemeente keuzes maken die van doorslaggevend belang zijn voor het slagen van het project. Dit betreft onder andere het formuleren van een visie voor het plangebied en het benaderen van marktpartijen die kunnen participeren in de ontwikkeling. Daarnaast is in deze fase uitgebreide afstemming noodzakelijk met Rijkswaterstaat over het ontwerp van de tunnel.

  A9 Amstelveen
  (Amstelveenweb.com collectie - 2008)

  Vlnr.: Drs. H. A. Köhler loco-gemeentesecretaris bedrijfsvoering en financiën, wethouder financiën Frans Hellendall, wethouder ruimte, bouwen en wonen Remco Pols en wethouder mobiliteit, verkeer en vervoer, Joss Tabak tijdens de persbijeenkomst op 25 november 2008 in het raadhuis


  Vanwege de complexiteit en het grote belang van het project is aan adviesbureau Boer & Croon gevraagd advies uit te brengen over de verdere aanpak. Het college neemt dit advies op hoofdlijnen over. Boer & Croon adviseert om belangrijke OV-ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van een belangrijke OV-hub ten oosten van het Stadshart en de doortrekking van de Noord-Zuidlijn nadrukkelijk bij de uitwerking van het project te betrekken. Het advies is om het project te verdelen in drie deelgebieden: ruimtelijke ontwikkeling; verkeer, vervoer en infrastructuur; en contractering en financiering.

  Boer & Croon adviseert verder om het project op te splitsen in vier fasen: kwartiermaken; verdere voorbereiding; marktbenadering; en realisatie. De kwartiermakersfase omvat onder meer het optuigen van een operationele projectorganisatie, het opstellen van een bestuursovereenkomst tussen gemeente en onder meer Rijkswaterstaat en een aantal globale visies voor het plangebied. De verdere voorbereiding omvat ondermeer het opstellen van het ontwikkelplan en de keuze voor de marktbenadering. Onderdeel van elke fase is een uitgebreide risicoanalyse.

  A9 Amstelveen
  (Gemeente Amstelveen - 2008)

  Indicatief Plangebied Gebiedsontwikkeling A9 bij Amstelveen


  Het college is van mening dat een project van deze omvang vraagt om een professionele organisaties met kennis en ervaring in infrastructurele projecten en gebiedsontwikkeling. De gemeente streeft er naar zelf zoveel mogelijk capaciteit voor de projectorganisatie te leveren. De overige capaciteit, zowel in mensen als in diensten, huurt zij in. Boer & Croon schat dat de kosten voor de eerste twee fasen van het project 6,5miljoen euro zullen bedragen. Het college beschouwt dit bedrag vooralsnog als een plafond. Op dit moment resteert nog circa 1,5 miljoen euro van het A9-budget. Dit budget wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kosten van de projectorganisatie.

  Afgelopen zomer heeft de gemeente met de stadsdialoog een waardevolle stap gezet in de participatie met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Het vroegtijdig betrekken van deze groepen heeft geleid tot veel bruikbare informatie en een aantal nieuwe inzichten. De uitkomsten van de stadsdialoog zijn belangrijke bouwstenen voor het vervolg.

  De snelweg A9 wordt ter hoogte van Amstelveen ondertunneld. De gemeente draagt hier € 100 miljoen aan bij en wil deze investering terug verdienen met de ontwikkeling van het gebied dat door de bouw van de tunnel beschikbaar komt. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad het voorstel tijdens de vergadering van 17 december 2008.

  Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen