Bijgewerkt: 18 mei 2024

Amsteleiland 2007 - 2009

Foto's -> Natuur -> Natuur Divers

Amsteleiland 2007
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het Amsteleiland van de westoever van de Amstel gefotografeerd

Bron Gemeente Amstelveen - 5 juni 2007

Op 29 mei 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor het Amsteleiland - meldt de gemeente Amstelveen. Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen ziet mogelijkheden voor de herinrichting van het Amsteleiland.

Hoewel het eiland alleen bereikbaar is via de gemeente Ouder-Amstel, is de gemeente Amstelveen publiekrechtelijk verantwoordelijk voor de vergunningen op dit eiland. Het eiland zelf ligt aan de oost oever van de Amstel grenzend aan het polderlandschap van “De Ronde Hoep”. Volgens het persbericht: “De NvU maakt de ontwikkeling van maximaal 30 woningen op Amsteleiland mogelijk. Met deze herinrichting kan een verwaarloosd industrieel gebied een zinvollere bestemming krijgen.” Sinds de jaren 50 bevonden zich hier een scheepswerf, annex bootstalling en een jachthaven. Door de jaren heen hebben verschillende projectontwikkelaars (onder andere de Imca groep) geprobeerd hier iets van te maken, maar zonder zichtbaar resultaat. Tegenwoordig is de eigenaar van het Amsteleiland de Amsterdamse projectontwikkelaar Maeyveld Vastgoed. Op het eiland zijn in de (verwaarloosde) gebouwen vijf huurwoningen en enkele ateliers van Amstelveense kunstenaars gehuisvest en als de bouwplannen doorgaan en de woningen gebouwd worden, moeten ze ergens anders onderdak vinden.

De Nota van Uitgangspunten wordt behandeld in de commissie Ruimte, wonen en natuur van 19 juni 2007. De gemeenteraad moet op 4 juli 2007 een besluit nemen.
Door Henk Godthelp

Henk Godthelp Amstelveen

De onzekerheid rond een aantal ontwikkelingen op het Amsteleiland heeft ertoe geleid dat de woningbouwplannen met tenminste enige maanden worden vertraagd. De huidige bewoners reageerden opgetogen. Wethouder Pols kon z'n teleurstelling nauwelijks onderdrukken. Dit bleek gisterenavond tijdens de commissiebehandeling van de nota van uitgangspunten voor deze locatie, waar dertig woningen moeten worden gebouwd. Alle fracties noemden het milieu, het is onbekend hoe vervuild de bodem van het eiland en het water erom heen zijn, de mistige eigendomsverhoudingen, waardoor ook Pols niet meer weet met wie de gemeente zaken doet, en de onzekere positie voor de huidige woninghuurders op het eiland, als reden voor het uitstel. Vier insprekers, allen bewoners of gebruikers, verzetten zich tegen de plannen. Onder hen de heer Henry Neeter, op wiens informatie deze krant vorige week het artikel baseerde over mogelijk vervuild slib rond het eiland. Neeter’s brief aan het college hierover is aanleiding het waterschap aanvullend onderzoek te laten doen. Ambtelijk wordt de vertraging gediskwalificeerd. „Slecht voor betrokkenen," aldus een van hen. „Over een paar maanden weten we niet meer dan nu. De bewoners blijven alleen langer in onzekerheid." De commissie wordt „slappe knieën" verweten.
Bron: Christen-Unie Amstelveen - 24 april 2009

Geacht college,
In de gemeenteraadsvergadering van september 2007 is de Nota van Uitgangspunten (NvU) Amsteleiland behandeld. Tijdens die vergadering heeft U, bij monde van wethouder Pols, gesteld dat het uw streven is om “de woningen die er staan te behouden”. Voorts heeft U  nogmaals bevestigd, zoals in het toenmalige raadsvoorstel was geformuleerd, dat U “waarborgen voor de bewoners eist”.

Inmiddels is de huidige projectontwikkelaar overgegaan tot het slopen van enige loodsen op het eiland. Ook hebben bewoners van de bestaande woningen op het Amsteleiland van de projectontwikkelaar gehoord dat sloopvergunningsaanvragen zijn aangevraagd voor hun woningen. Ik neem aan dat de gemeente (lees: het College) daarvan op de hoogte is. Het lijkt de bedoeling van de projectontwikkelaar te zijn om het eiland eerst geheel te ontruimen c.q. te slopen om het eiland vervolgens dan pas te bedenken of te beslissen of en hoe het eiland opnieuw moet worden ingevuld dan wel het eiland weer te verkopen. Dit leidt er echter toe dat op dit moment voor de bewoners volstrekt onhelder is wat er met hun woningen en met het eiland gaat gebeuren. Uiteraard leidt dit tot grote onrust bij de bewoners. Zij hebben er problemen mee als zij zouden moeten vertrekken zonder dat er concrete plannen zijn die zijn goedgekeurd door de gemeente.

Naar aanleiding daarvan stel ik u de volgende vragen.
  1. Is het juist dat sloopvergunningen zijn aangevraagd voor de bestaande woningen op het Amsteleiland?
  2. Hoe verhoudt zich dat met Uw toezeggingen in bovengenoemde gemeenteraadsvergadering?
  3. Hoe groot is de kans dat de sloopvergunningen door de gemeente worden verleend?
  4. Wat gebeurt er met de bewoners als de sloopvergunningen worden verleend? Krijgen zij schadevergoeding en/of vervangende woonhuizen toegewezen door de gemeente of op andere wijze een compensatie?
  5. In hoeverre wordt de projectontwikkelaar door de gemeente gestimuleerd om de huizen op het eiland te behouden?
  6. In hoeverre worden de stappen van de ontwikkelaar door de gemeente gevolgd en/of gecorrigeerd?
  7. Kunt u informatie geven over wie de huidige projectontwikkelaar is?
  8. Wanneer zendt U de Nota van Eisen ter behandeling in de gemeenteraad?


In afwachting van uw berichten,
Hoogachtend,
Jacqueline A. Koops-Scheele
Fractievoorzitter ChristenUnie
Bron: Amstelveens weekblad - 24 juni 2009

De gemeente kan de sloop van huizen op het Amsteleiland op één na niet voorkomen. Alleen het zogeheten Blauwe Huis, dat geldt als een gemeentelijk monument, kan als de gemeente dat wil, behouden blijven. Dat blijkt uit antwoorden van Burgemeester en Wethouders op schriftelijke vragen van de ChristenUnie. De eigenaar van het eiland wil liefst alle woningen slopen, om er nieuwe huizen te kunnen neerzetten. Het gaat om vijf huizen, waarvoor de eigenaar een sloopvergunning heeft aangevraagd.

B en W geven voor deze aanvraag geen toestemming, omdat er één vergunning is aangevraagd voor alle woningen, inclusief het Blauwe Huis. Wanneer de eigenaar met een nieuwe aanvraag komt voor de overige huizen, zonder het Blauwe Huis, dan hebben B en W geen rechtsgrond om sloop te weigeren. „Als een sloopvergunning aan de wettelijke eisen voldoet, dan móet de gemeente deze verlenen," aldus het college. Wel willen B en W de bewoners zo goed mogelijk informeren en aandringen bij de eigenaar om een goede oplossing voor hen te vinden. Het Blauwe Huis is overigens nog maar sinds 14 april monument en de eigenaar van het Amsteleiland heeft de monumentenstatus van het pand aangevochten, om het eiland in zijn geheel te kunnen herontwikkelen.

De ChristenUnie wees erop, dat het college in 2007 heeft toegezegd te streven naar behoud van de huizen op het eiland. B en W wijzen erop dat daar toen wel is bij gezegd dat de mogelijkheden voor de gemeente beperkt zijn. De gemeenteraad heeft eerder besloten dat er tot circa dertig woningen op het Amsteleiland kunnen worden gebouwd. In het verleden was op het eiland een scheepswerf gevestigd. De eigenaar moet, alvorens te kunnen bouwen, de grond reinigen.
Bron: Provincie Noord Holland - 25 juli 2009

De Provincie Noord-Holland maakte op 23 juli 2009 bekend, dat zij op verzoek van Qlincker Vastgoed Ontwikkeling BV van plan zijn de Wet milieubeheervergunning in te trekken, die op 5 december 1985 is verleend voor de inrichting Scheepswerf 'De Amstel', gelegen op Amsteleiland 3 te Amstelveen.

Amsteleiland Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het Amsteleiland met de scheepswerf 'De Amstel'


Aangezien per 1 juli 2009 alle bedrijfsactiviteiten van Scheepswerf 'De Amstel' zijn beëindigd, wordt van de vergunning niet meer gebruik gemaakt. Na het slopen van de opstallen, wordt het gehele eiland gesaneerd en geschikt gemaakt voor woningbouw.

30 woningen
Volgens een gemeentebericht van twee jaar geleden, heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen op 29 mei 2007 besloten in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor het Amsteleiland. Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen zagen mogelijkheden voor de herinrichting van het eiland. Sinds de jaren '50 bevonden zich hier een scheepswerf, annex bootstalling en een jachthaven. Door de jaren heen hebben verschillende projectontwikkelaars geprobeerd hier iets van te maken, maar zonder zichtbaar resultaat. Op het eiland zijn in de (verwaarloosde) gebouwen vijf huurwoningen gehuisvest. Misschien lukt het nu voor Qlincker Vastgoed Ontwikkeling BV, om de plannen door te zetten en hier nieuwbouw te realiseren.
Bron: Roeland Smits, PvdA-Amstelveen - 25 september 2009

Geacht college,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
In Het Parool van maandag 28 september 2009 staat een groot artikel over de plannen die projectontwikkelaar Qlincker Vastgoed Ontwikkeling heeft met het Amsteleiland: “Een eigen eiland voor de rijken”.  Sprake is van een ‘gated community’ met huizen van miljoenen euro’s (appartementen vanaf 2 miljoen euro, villa’s van rond de 6 miljoen euro), een portier, een eigen bewakingsdienst die boten wegstuurt van de aanlegsteigers, dit alles onder het motto “mensen die niet op het eiland wonen en er ook niemand kennen, hebben er niks te zoeken”.

Amsteleiland  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het Amsteleiland met de scheepswerf 'De Amstel' in juli 2009


Bij de behandeling in de Raad van de Nota van Uitgangspunten ten aanzien van het Amsteleiland in 2007, zijn er door de raad ten aanzien van de gewenste ontwikkelingen op het Amsteleiland een aantal eisen en uitgangspunten op tafel gelegd. Van de ontwikkeling van het Amsteleiland tot een beschermde enclave voor miljardairs was op dat moment naar ons oordeel geen sprake. Wèl van een behoedzame ontwikkeling met aandacht voor het industriële verleden van het eiland, en voor de belangen van thans op het Amsteleiland woonachtige huurders.

Dit alles is voor ondergetekenden aanleiding om de volgende vragen aan het college voor te leggen: 
- Is het college bekend met de recente publicaties in o.a. Het Parool met betrekking tot de plannen van projectontwikkelaar Qlincker Vastgoed Ontwikkeling inzake het Amsteleiland?
- Is het college van mening dat deze plannen zich verdragen met de Nota van Uitgangspunten die in 2007 door de Raad is vastgesteld? Zo ja, waarom; zo nee, waarom niet?
- Is het college van plan medewerking te geven aan de plannen van Qlincker Vastgoed Ontwikkeling?
- Is het college voorstander van de ontwikkeling van ‘gated communities’ binnen de gemeente Amstelveen?

Naar aanleiding van een bezoek dat de raadscommissie voor Ruimte, Wonen en Natuur in 2007 aan het Amsteleiland bracht, is onder meer aan het college gevraagd zich maximaal in te zetten voor de behartiging van de aldaar wonende huurders. Het college zegde deze inzet toen toe. Dit geeft ons aanleiding voor de volgende vraag:

Wil het college de raad op korte termijn informeren over de wijze waarop zij zich heeft ingezet voor de belangen van de thans op het Amsteleiland wonende huurders, tegen de achtergrond van de plannen van Qlincker Vastgoed Ontwikkeling?

Met vriendelijke groet
Roeland Smits, PvdA
Arjen Siegmann, CDA

Lees ook het artikel in Het Parool: Eiland in de Amstel alleen voor de rijken
Door André Gerritsen

Andre Gerritsen  Amstelveen

Onder bewoners van het Amsteleiland is opnieuw beroering ontstaan, nadat de projectontwikkelaar alle bomen onaangekondigd kapot heeft getrokken, waardoor vervuilde grond in beweging is gekomen. Een gemeentelijk milieu-inspecteur heeft de onaangekondigde kaalslag afgelopen donderdag stilgelegd, omdat 'grondwerkzaamheden' op het eiland verboden zijn in verband met gevaarlijke stoffen die erin zitten. Er zou „geen takje van het eiland afmogen" vanwege de aanraking met de vervuilde grond.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De sloop van het Amsteleiland vordert


De laatste vijf families die nog op het Amsteleiland wonen, gaan er echter onbeperkt op en af. Zij maken zich ernstig zorgen over de mogelijk blootgelegde gifresten, waar zij dagelijks doorheen moeten. Ze hebben alle bomen met grote ijzergrijpers respectloos aan flarden getrokken. En er stonden echt mooie exemplaren tussen," zegt Dirk Brandt nijdig, in de nieuwste aflevering van de dramaserie rond het Amsteleiland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Van de bomen op het Amsteleiland is niet zo veel meer over


Nadat de nog vijf op het eiland woonachtige families eerst tijden bleven verstoken van stromend water, waarbij Brandt zich onlangs ten einde raad liet arresteren terwijl hij langs de openbare weg water stal, had de projectontwikkelaar van een te ontwikkelen miljonairs-enclave afgelopen week weer een nieuwe verrassing. Alle bomen op het eiland werden woensdag zonder vooraankondiging rücksichtlos kapot getrokken. In Amstelveen hebben grondeigenaren geen kapvergunning nodig, zolang het geen beschermde bomen betreft. Maar een milieu-inspecteur moest er na een waarschuwing van de bewoners aan te pas komen, om de werkzaamheden stil te leggen, omdat werken in de grond op het eiland verboden is, uit vrees voor blootlegging van verontreinigde grond. Door het grove trek- en ramwerk was het leed al geschied, toen de inspecteur ter plaatse kwam. Overal was grond omhoog gekomen, waardoor het eiland is veranderd in een desolate modderpoel. De inspecteur sommeerde, dat er geen takje van het eiland af mocht uit gevaar voor verspreiding van verontreinigde grond. Een merkwaardig standpunt, omdat de bewoners na de kaalslag dagelijks dwars door de modder en slib hun woningen moeten bereiken.

„Hoe kan het nou, dat er geen takje van het eiland af mag en ze ons gewoon door de troep laten lopen en rijden." zegt Brandt. „Natuurlijk maken wij ons zorgen of dit schadelijk is, maar het interesseert niemand iets." Met grote kunstgrastapijten voor zijn woning probeert Brandt de vervuilde modder buiten zijn huis te houden. „Ik heb geen idee hoe dit verder gaat. Zo gaan ze dus met ons om."
Wordt vervolgd

Klik hier voor andere foto's in de categorie Natuur