Bijgewerkt: 1 december 2022

Hans Oosterling ontvangt
Koninklijke Onderscheiding - 2009

Foto's -> Gebeurtenissen -> Onderscheidingen

Hans Oosterling ontvangt  Koninklijke Onderscheiding
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De burgemeester bevestigt de onderscheiding op de revers van de heer Oosterling

Rector Hans Oosterling maakte KKC groot
Rector Hans Oosterling nam vrijdag op 19 juni 2009 na 37 jaar afscheid van het Keizer Karel College. Daarvan zat hij 26 jaar in de schoolleiding, eerst als conrector en daarna 19 jaar als rector. Toen hij conrector werd, verkeerde de school in grote problemen, maar Oosterling laat nu met trots een bloeiende school achter.

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De rector van het KKC begroet de aanwezige collega's, vrienden en kennissen in de grote zaal van de school

Hans Oosterling begon aan het Keizer Karel College (havo en vwo) als leraar Duits. Hij liep de baan nog bijna mis. „Begin jaren zeventig was er een groot tekort aan leraren," zegt hij in zijn werkkamer in de school. „Ik had mijn studie Duits afgerond en een sollicitatie ingestuurd. Ik woonde toen bij een vriendin in Amsterdam, maar ik hield in de stad nog wel een kamer aan als postadres.

Ik had na het wegsturen van mijn sollicitatiebrief niet gerekend op een heel snelle reactie. Daardoor trof ik op mijn kamer een brief aan van de school met een inmiddels verstreken datum voor een gesprek. Ik heb de school gebeld en gevraagd of ik alsnog langs kon komen. Dat kon nog dezelfde dag en ik werd meteen aangenomen."

Toen Oosterling in 1983 conrector werd, was het KKC op sterven na dood. De school telde nog slechts 626 leerlingen en er meldden zich maar 72 brugklasleerlingen aan. „Er leefden veel klachten," zegt Oosterling. „Het bestuur heeft toen de schoolleiding aan de kant gezet en nieuwe conrectoren en een interim rector benoemd. De school krabbelde nadien weer langzaam op."

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De zaal van het KKC is goed gevuld


De problemen kwamen voort uit de anti-autoritaire mentaliteit van de jaren zestig en zeventig. Ouders in het behoudende Amstelveen vonden dat het KKC hierin te ver ging. „Leerlingen konden zich veel permitteren," zegt Oosterling. „Ze waren te vrij. Er stonden geen sancties op bijvoorbeeld te laat komen. Dat was de tijdgeest. Maar scholieren van 14, 15 jaar zijn nog te jong voor zoveel eigen verantwoordelijkheid. Daarom zijn de bakens verzet en zijn er duidelijke regels gesteld. De omslag duurde wel een jaar of tien, want ook de leraren waren een product van de jaren zestig en zeventig." In 1990 werd Oosterling rector. Zijn school heeft inmiddels een heel ander probleem: een te grote toeloop. Het KKC telt nu 1670 leerlingen en het nu bijna afgelopen schooljaar begon met 334 nieuwe scholieren, goed voor twaalf brugklassen.

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Muzikaal intermezzo


„Dit gaat niet verder zo," zegt hij. „In het komende schooljaar beperkt de school het aantal brugklassen tot tien, oftewel 296 leerlingen. Er wordt dan geloot voor toelating. Met jaarlijks twaalf brugklassen zou de school in zes jaar doorgroeien naar tweeduizend leerlingen. Dat is teveel. Ruim 1600, zoals nu, is goed. Ons gebouw is recent uitgebreid en we hebben nu alles op één plek. Daar zijn we heel blij mee, maar het gebouw ligt als op een eiland. Uitbreiden kan niet. Het schoolplein is nu gezellig, maar met nog meer leerlingen wordt het te druk en te krap. Er komen dan ook weer meer fietsen en scooters bij."

Een belangrijke succesfactor is volgens de scheidend rector het systeem van lesuren, dat het KKC hanteert. „Traditioneel duren lesuren 50 minuten," zegt hij. „Bij ons is dat 45 minuten. De uitgespaarde tijd komt ten goede aan hulplessen van vakken waarin leerlingen het minder goed doen. Wie onvoldoendes haalt, is verplicht die extra lessen te volgen. Wie dat niet nodig heeft, kan in die tijd 'verrijkingscursussen' volgen. Er zijn ongeveer vijftig cursussen." Tot de mogelijkheden behoren EHBO, blind typen, make-up, websites bouwen, Italiaans, Spaans, model- en portrettekenen en meer.

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De familie Oosterling zit op de eerste rij


Belangrijk bij de aanpak van de school zijn ook de mentoruren, iedere week per klas een uur. „In de brugklas worden die ingevuld met zaken als: hoe ga ik om met huiswerk? Hoe leer ik woordjes? Hoe ga ik om met een agenda? Algemene studievaardigheden. Ook zaken als pesten komen aan de orde. Leerlingen moeten weten dat zij met problemen bij hun mentor kunnen aankloppen."

Een andere succesfactor is volgens Oosterling het nadrukkelijk betrekken van ouders bij de school. „Ouders stonden in de tijd, dat het slecht ging op het tweede plan. Sindsdien behandelen wij ze met alle egards. Ouders kiezen immers de school voor hun kinderen. Daar praten ze over met andere ouders in de supermarkt. Wij nodigen ouders van nieuwe leerlingen al snel uit voor een gesprek. Verder hebben wij drie ouderraden: voor de brugklassen, voor de klassen 2 en 3 en voor de bovenbouw."

Oosterling houdt van slagvaardig opereren, oplossingsgericht en met aandacht voor hoofdlijnen. „Verder kan ik goed ruzie maken zonder ruzie te hebben. Als ik iemand terechtwijs, dan moet ik een uur later weer met hem een kop koffie kunnen drinken en over voetbal kunnen praten."

Weinig rectoren Houden het 19 jaar vol. Oosterling heeft bovendien een groot stempel op de school gedrukt. Dat maakt het moeilijk een opvolger te vinden. Een wervingsprocedure heeft geen geschikte kandidaat opgeleverd. „Wat meespeelt is, dat ik met de conrectoren Wim Ris en Pieter Veenboer al 19 jaar hecht samenwerk. Zij kunnen, onbewust, het gevoel hebben dat een nieuwe rector een broekje van 41 jaar wordt die wel even zal zeggen, hoe zij dingen moeten doen. Daarom stellen we de komst van een nieuwe rector twee jaar uit, wanneer ook hun afscheid komt. Tot die tijd fungeert Pieter Veenboer als waarnemend rector."

Oosterling nam vrijdag afscheid. Hij gaat met pensioen „Ik ben trots op wat ik heb bereikt," zegt hij. „Het KKC is een bloeiende school en beschikt over een prachtig gebouw, dat onlangs is uitgebreid. Een recente toevoeging is het technasium voor de meer bèta-gerichte leerlingen. Ik ga dan ook niet weg, omdat ik weg wil." Over wat hij na vrijdag gaat doen, heeft hij nog niet erg nagedacht: „Ik ben de afgelopen tijd een beetje huiverig geweest om daarover na te denken."

Bron teksten: René de Leeuw (Amstelveens Weekblad) en Gemeente Amstelveen

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Collega Ton Liefaard rector van het Herman Wesselink College neemt ook afscheid


Koninklijke onderscheiding van rector Hans Oosterling
Vrijdag 19 juni om 17.00 uur reikte de burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer drs. J. L. J. (Hans) Oosterling (directeur/rector Keizer Karel College), geboren 20-11-1944, wonende te Mijdrecht. Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Uitreiking vond plaats in het Keizer Karel College.

De heer Oosterling heeft gedurende zijn loopbaan, eerst als schoolleider, conrector en vervolgens nu als rector van het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen zich op buitengewone wijze ingezet voor de school en voor de kwaliteit van het middelbaar onderwijs in mijn gemeente. Decorandus zal aan het einde van het schooljaar 2009, na 37 jaar aan het college verbonden te zijn geweest, met pensioen gaan.

Decorandus heeft er hard aan gewerkt de kwaliteit van de school te verhogen. Hij heeft naast zijn eigen dagtaak ook lessen gegeven en verzorgde dagelijks de aanpassingen van het rooster. Vervolgens heeft hij ook een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de school in het bijzonder en in Amstelveen in het algemeen. De 45 minutenrooster, hulplessen en de verrijkingslessen werden ingevoerd, wat geleid heeft  tot betere prestaties van de leerlingen.

Daarnaast heeft decorandus een belangrijke bijdrage geleverd aan het invoeren van een andere organisatie in de school. Hij liep voor de troepen uit om de structuur van afdelingsleiders naast schoolleiders in te voeren. Hierdoor kon bij de groei van de school zicht worden gehouden op de leerlingen in de afdelingen. Deze structuur in vervolgens op veel scholen toegepast.

Verder heeft decorandus een belangrijke inbreng gehad bij het bepalen van het beleid door de gemeente Amstelveen ten aanzien van onderwijshuisvesting. Mede door zijn inbreng kwam er ruimte voor een goede huisvesting en uitbreiding en verbetering van de gebouwen van alle scholen in Amstelveen. Het leverde voor veel scholen nieuwe locaties of nieuwe aanbouw op. Ook door het beleid van decorandus is de school er financieel weer bovenop gekomen, nadat de Keizer Karel College in 1984, vanwege de financiële problemen, op papier failliet was.

Zijn beleid, zijn visie, zijn contact met ouders, docenten en jeugd hebben de school tot een bloeiend instituut gemaakt. De heer Oosterling laat een goed lopende organisatie achter, met een mooi vernieuwd schoolgebouw. De buitengewone prestaties die decorandus heeft verricht, overstijgen in ruime mate wat verwacht mag worden van iemand in zijn functie.

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Burgemeester Jan van Zanen tijdens zijn toespraak


Toespraak van burgemeester Jan van Zanen
“Dames en heren, (jongens en meisjes),
Meneer Veenboer, inkomend rector,
Meneer Veenboer, wethouder Onderwijs,
Meneer Jan van Dam, voorzitter schoolbestuur,
Familie, collega’s, vrienden van de heer Oosterling,
Vanmiddag neemt u afscheid van uw rector, de heer Hans Oosterling. 37 jaar lang is hij verbonden geweest aan het Keizer Karel College en gaat nu met pensioen.

Meneer Oosterling, u heeft in al deze jaren verschillende functies gehad. U bent begonnen als schoolleider, daarna heeft u de functie van conrector vervuld. In 1990 bent u de rector van de school geworden. U heeft zich al die jaren op buitengewone wijze ingezet voor de school en voor de kwaliteit van het middelbaar onderwijs in onze gemeente. Toen u in 1983 tot de schoolleiding toetrad stond de school er niet goed voor.
-           het leerlingenaantal was laag,
-           de contacten met basisscholen waren verstoord
-           en misschien nog wel het ergste:
            de kwaliteit van de leerlingen was laag. Wat in die periode leidde tot veel schoolverlaters. Daarnaast bleek de school er financieel ook slecht voor stond. Meneer Oosterling, u heeft zich in de beginperiode ingespannen de negatieve lijn, waarin het KKC zich bevond om te buigen. Door uw persoonlijke initiatieven heeft u samen met de toenmalige rector ad-interim weer rust gecreëerd, waardoor een fundament werd gelegd voor een verdere positieve ontwikkeling.

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De spanning in de zaal is voelbaar


Toen in 1990 de functie van rector vacant kwam werd u benoemd tot rector. U heeft er hard aan gewerkt de kwaliteit van de school te verhogen. Naast uw eigen dagtaak heeft u ook nog lessen gegeven. Ongetwijfeld in het Duits. En verzorgde u dagelijks de aanpassingen van het rooster.

Daarnaast heeft u een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Niet alleen op uw school maar ook daarbuiten. Zo is het 45-minutenrooster ingevoerd. Werden hulplessen en de verrijkingslessen ingevoerd. Wat heeft geleid tot betere prestaties van de leerlingen. Ook heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan een  andere organisatie in de school.
Naast de bestaande schoolleiders, heeft u afdelingsleiders geïntroduceerd. Zo kon beter zicht worden gehouden op de leerlingen in de afdelingen. Dit werkte succesvol en is vervolgens op veel scholen toegepast.

Uw inbreng in gesprekken met de gemeente over onderwijshuisvesting heeft een bijdrage geleverd aan het beleid wat door de gemeente Amstelveen is vastgesteld. Beleid wat geleid heeft tot de goede huisvesting, uitbreiding en verbetering van de gebouwen van allerlei scholen in Amstelveen.

Meneer Oosterling, u wordt omschreven als een ‘rots in de branding’. Uw visie, het contact met ouders, docenten en jeugd hebben de school tot een bloeiend instituut gemaakt. U laat een goed lopende organisatie achter, met een mooi vernieuwd schoolgebouw.

Oosterling Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het nieuwste Lid in de Orde van Oranje Nassau, Hans Oosterling poseert voor de foto met de burgemeester


Uw verdiensten zijn niet ongemerkt gebleven. Uw buitengewone prestaties overstijgen in ruime mate wat verwacht mag worden van iemand in uw functie. Het doet mij dan ook een genoegen u te mogen mededelen dat het Hare Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”
Op zondag 30 juni 2013 is oud-docent en oud-rector van het Keizer Karel College, Hans Oosterling, onverwachts overleden. Hans Oosterling is 68 jaar geworden. Hij was 37 jaar verbonden aan de school. Hij is begonnen als docent Duits en daarna zat hij 26 jaar in de schoolleiding, eerst als conrector en daarna 19 jaar als rector. Hij nam in 2009 afscheid. Bij zijn afscheid kreeg hij uit handen van burgemeester Jan van Zanen een lintje en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Oosterling Amstelveen
(Screenshot Amstelveenweb.com - 2013)

Rouwadvertentie in de Volkskrant op 6 juli 2013


Reactie KKC
Wij zullen ons Hans Oosterling herinneren als een zeer bevlogen en betrokken rector. Hij heeft ervoor gezorgd, dat het Keizer Karel College na een dip in de jaren 80 weer een bloeiende school is geworden en dat nog steeds is. Hans Oosterling werd vrijdag 5 juli 2013 in besloten kring begraven. Wij wensen zijn vrouw Alice, zijn dochter Alexa en zijn zoon Lex veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Namens alle medewerkers, Elisabeth Pels Rijcken, bestuurder/rector en Jan van Dam, voorzitter Raad van Toezicht

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen