Bijgewerkt: 7 augustus 2022

Machineweg 16 - 1955

Foto's -> Middelpolder -> Machineweg

Machineweg 16
(Bron: Eigen collectie - particulier)

Machineweg 6, Boerenhofstede de Driesprong

Familiegegevens
De heer Jan Albert de Boer, veehouder en vervener wonende aan de Amsteldijk in Nieuwer-Amstel was op 14 januari 1876 getrouwd met mejuffrouw Helena van der Zwaan. Zij was eerder gehuwd geweest met de heer Egbertus de Boer en hadden een zoon Albert Egbertus. Na zijn overlijden huwde zij met Jan Albert de Boer en kregen nog twee kinderen, Egbert en Alida Johanna. Jan Albert de Boer werd voogd van Albert Egbertus de Boer. Egbertus de Boer had veel percelen grond, die door zijn overlijden toekwamen aan Helena. Jan Albert had ook veel percelen grond, waardoor dit wegens zijn huwelijk in gemeenschap van goederen met Helena, enorm uitbreidde, waaronder aandelen in dijken, droogmakerij van de polder, wegen en vaarten van het zuidelijke gedeelte van de Middelpolder. Het betreft kadastraal bekend als Sectie H nummers: 1178, 1179, 1229, 1230, 1251, 1252, 1260 t/m 1264 en de nrs Sectie ? 1359, 1361, 1371, 1387, 1388, 1404, 1471, 1472 en 1515. Verder zijn er nog de percelen 1389, 1390 en 1391 tezamen groot 12.99.50 HA en van de erfenis van Jan Albert de Boer aan zijn vrouw Sectie I nrs 1312, 359, 374, 399, 404, 405, 479, 855, 876, 1270, 415, 856 en Sectie H nrs 378, 594 en 595.

Op 19 maart 1881 gaan Jan Albert de Boer en Helena scheiden en wordt er een acte opgemaakt waarin al deze percelen moeten worden verdeeld. Aangezien dit erg ingewikkeld is, wordt besloten een deel bij een openbare verkoping te verkopen hetgeen geschiedt in 1881. Er schijnt een koopacte te zijn, zo wordt beschreven, van de percelen waarbij de namen van 47 belanghebbende personen worden genoemd. Waarschijnlijk zijn er veel familieleden Hoogenhout die percelen hebben gekocht, aangezien die in latere acten van de Machineweg weer opduiken.

Transport 9 juli 1918
In de acte van Invnr 2.07.351.11 Doos 3 staat het volgende beschreven.
De comparanten:
1. Hendrik Hoogenhout, veehouder wonende te Sloten,
2. Albert Egbert Hoogenhout, veehouder wonende te N-Amstel in de Middelpolder,
3. Klaas Hoogenhout, koopman wonende te Amsterdam Alb Cuypstr 94,
4. Jan Hoogenhout, veehouder ten deze handelende en wonende te N-Amstel:
voor zichzelf handelende en als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen van mej. Geertje de Boer, weduwe van Pieter Hoogenhout, daartoe benoemd bij haar na te noemen testament,
5. Mej. Cornelia Hoogenhout zonder beroep, wonende te Sloten,
6. Lambertus Bouwmeester, veehouder wonende te Noordwijkerhout als in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Aaltje Hoogenhout,
7. Adrianus Nijman, houthandelaar, wonende te N-Amstel als in gemeenschap van goederen getrouwd met mej. Trijntje Hoogenhout,
8. Bart Hoogenhout, veehouder, wonende te N-Amstel
verklaren dat wijlen de echtgenoten Pieter Hoogenhout en Geertje de Boer zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen; dat dhr Pieter Hoogenhout is overleden 5 maart 1899, ingevolge de wet tot zijne erfgenamen nalatende zijn 10 uit zijn huwelijk geboren kinderen, zijnde: Hendrik, Albert, Egbert, Klaas, Jan, Cornelia, Aaltje, Trijntje en Bart Hoogenhout, allen voornoemd, benevens wijlen Cornelis en Egbert Cornelis Hoogenhout, terwijl de erflater bij testament op 29 augustus 1862 verleden voor de notaris J.W.Roeloffs Valk te N-Amstel, zijne echtgenote Geertje de Boer heeft benoemd tot erfgename van het beschikbare deel. Genoemde Cornelis Hoogenhout is overleden zonder over zijne nalatenschap te hebben beschikt dd 7 augustus 1913 en liet ingevolge de wet zijne erfgenamen na zijne moeder en 8 genoemde broeders en zusters. Dat mej Geertje de Boer zonder beroep, gewoond hebbende te N-Amstel Amsteldijk D 32 al daar is overleden. Dat de erflaatster voorts bij gemeld testament heeft verklaard te benoemen tot hare erfgenamen onder de last van voorgeschreven legaten hare erfgenamen bij versterf in de verhouding tot bij de wet gemeld testament tot hare enige erfgenamen heeft nafgelaten hare 8 kinderen: Hendrik, Albert, Egbert, Klaas, Jan Cornelia, Aaltje, Trijntje en Bart Hoogenhout allen voornoemd elk voor 1/8ste gedeelte.

Dat zij bij deze acte wensen tot stand te brengen de scheiding en verdeling van de gemeenschappelijke boedel bestaan hebbende tussen wijlen de echtgenoten Pieter Hoogenhout een Geertje de Boer en van hunne overleden kinderen Cornelis en Egbert Cornelis Hoogenhout, tot welke onverdeelde massa elk van de comparanten gerechtigd is voor 1/8ste gedeelte.
De comparanten verklaarden voorts te zijn overeengekomen:
Om als dag der scheiding aan te nemen 1 juni 1918. Daarna verklaarden comparanten dat de gemeenschappelijke boedel bestaan hebbende tussen de echtgenoten Pieter Hoogenhout en Geertje de Boer, thans bestaat uit het volgende actief:
1. Diversen. 2. Onroerende goederen. A.: een boerenhofstede. B.: een boerenhofstede met diverse landerijen te N-Amstel kadastraal bekend Sectie I nrs 1374 t/m 1376, 1644, 1875, 1724 en 1726 tezamen groot 15.55.60 HA aan de comparant Albert Egbert Hoogenhout.

In het beschrevene is te lezen dat de eigennamen van de kinderen Hoogenhout, overeenkomen met de namen van de familie de Boer, dat Geertje de Boer niet voorkomt bij het eerste verhaal van de Boer, maar dat de perceelnummers wel overeenkomen met de nummers van de percelen van de Boer.

De heer Albert Egbert Hoogenhout kreeg op 9 juli 1918 diverse percelen in zijn bezit. De percelen stonden kadastraal bekend als Sectie I 1374: weiland, I-1375: weiland, I-1376: weiland, I-1644: huis en schuur, I-1724: weiland, I-1726: weiland, I-1857: huis en weiland. In februari 1940 verkocht hij de percelen aan zijn zoons? Gerrit, Pieter en Hendrik voor ƒ 40.000,00. Dit betekende dat zij in het bezit kwamen van de Boerenhofstede, genaamd de ‘Driesprong’, plaatselijk gemerkt als Machineweg 16 met schuren voor veestalling, hooiberg, erf, werf en enige percelen hooiland, alles staande en gelegen in de Middelpolder.

Machineweg Amstelveen
(Bron: Collectie - particulier - foto - maker onbekend)
Boeren Hofstede de Driesprong


Familiegegevens
De familie Hoogenhout  bestond uit:
De heer Albert Egbert Hoogenhout was gehuwd en veehouder, woonde op de Machineweg nr 6 te Nieuwer-Amstel.
De heer Gerrit Hoogenhout (28-08-1904) was melkslijter en woonde te Amsterdam in de Albert Cuypstraat nr 22. Hij was gehuwd met mevrouw Jansje Wismeijer.
De heer Pieter Hoogenhout (26-09-1902) was melkrijder en woonde in Nieuwer-Amstel aan de Zijdelweg 17d. Later verhuisde hij naar  Bovenkerk en woonde aan de Bovenkerkerweg 49. Hij was gehuwd met mevrouw Hermijntje Wytske Bosse.
De heer Hendrik Hoogenhout (07-05-1911) was inspecteur lichamelijke opvoeding te Arnhem in de Breitnerstraat 60. Later werd hij gymnastiekleraar en woonde te Eindhoven aan de Coudenhovenscheweg nr 185. Hij was gehuwd met mevrouw Anna Cornelia Bosse.

Amstelveen
(Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Hostede de Driesprong, foto genomen in vermoedelijk 1997


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 15 januari 1958 verkoopt Gerrit Hoogenhout zijn perceel weiland, gelegen aan de Machineweg, kadastraal bekend als Sectie ! 1724, groot 1.67.20 HA. De prijs bedroeg ƒ 1,30 per m², voor het geheel dus ƒ 21.736,00.
Amstelveen
(Bron: Eigen collectie - particulier)

Perceel Machineweg 16


Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 Doos 6)
Bericht uit het Amstelveens Nieuwsblad dd 22 oktober 1997
Actie tegen mogelijke onteigening
Buurtbewoners en belanghebbenden zijn voor één minuut voor twaalf een handtekeningenactie gestart om het land van boer Hoogenhout te behouden voor bosbouw. De 54-jarige boer ziet met lede ogen aan dat zijn vee voorgoed uit de Middelpolder zal verdwijnen.

Aan de oostrand van Amstelveen wordt in het kader van de ontwikkeling van Groengebied Amstelland een recreatiegebied van negentig hectare ontwikkeld. Een deel van dit gebied (ten zuiden van sportpark de Escapade) is al voltooid. Met het andere deel wordt eerdaags begonnen. Op het land van boer Hoogenhout (boerderij de Driesprong, ten noorden van de Escapade) zal een bos worden aangelegd. Een vreemde zaak volgens de actievoerders. Het polderlandschap is de etalage van wat de natuur te bieden heeft. Zij plaatsen vraagtekens bij de gedachte dat een kunstmatig bos meerwaarde aan het natuurgebied zal toevoegen. Met de simpele toevoeging van enkele fiets-, wandel- en ruiterpaden zou de bestemming 'recreatie' blijven gewaarborgd. Hiermee zal de 'vredige aanblik van de grazende koeien' ook niet uit het vertrouwde polderlandschap verdwijnen.

Onteigening
Het land van boer Hoogenhout bestaat uit krap 30 hectare. Twintig hectare pachtte hij hiervan. Op dit land wordt dan ook eerdaags begonnen met de aanleg van het bos. De overige ruim negentig hectare is bezit van Hogenhout. Maar hij verwacht dat hij dit nog hoogstens drie jaar kan vasthouden voordat de grond wordt onteigend.
De 54-jarige boer is zeer ontstemd over de situatie. Volgens hem zit er weinig anders op dan het boerenbedrijf te sluiten. "Ik ben te oud voor een boerderijverplaatsing". Ook ziet hij het niet zitten om elders een stuk grond te pachten. Hogenhout is wel van mening dat het gebied al lang een recreatiefunctie heeft. "Er komen genoeg schoolkinderen bij mij kijken om te zien hoe het boerenbedrijf werkt, dat is toch prachtig".

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder