Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 267-269-271 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 267-269-271
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Middenweg-267-269-271

De heer Frans Sybe Tinga kocht samen met zijn echtgenote Maria Verbeek op 4 juli 1922 het perceel aan de Middenweg. Zij woonden op nummer 269 met hun 4 kinderen: Henk (Hendrik) Tinga, Jan Tinga (1926 - ...), Jannetje Tinga en Hilletje Tinga. Hilletje was een ziek meisje en haar ouders hebben 17 jaar voor haar gezorgd. Na hun beider overlijden erfden de andere kinderen het perceel met de 3 woonhuizen onder één kap, inclusief opstallen, tuin en erf benevens 2 percelen weiland  kadastraal bekend als Sectie H nrs 2411, 2412, 2410 en 6243 ter grootte van 3.80.30 HA.

In de uitgave van de Vereniging Historisch Amstelveen, de Amstelmare, nr 116 van 2020 staat dat Jan Tinga het volgende vertelde:
'Schijnbaar had mijn moeder het gevoel gehad dat de oorlog onvermijdelijk was, want zij was al aan het hamsteren geslagen. Ondanks dat we het niet zo breed hadden, het was eigenlijk een armoedig bestaan, heeft ze steeds wat extra proviand gekocht en deze in een kist bewaard. Ik heb geen idee waar ze het geld vandaan gehaald heeft. Toen de oorlog uitbrak op 10 mei 1940 was ik 14 jaar. Ik ging naar de Julianaschool op de Amsterdamseweg. Al snel na het uitbreken van de oorlog is mijn school 3 weken gesloten geweest. Ik ben daarna niet meer naar school teruggegaan. Het boerderijgedeelte op 269 was van mijn opa en oma en de veestapel bestond toen nog uit iets meer dan 20 koeien en ongeveer 100 varkens. Mijn vader haalde schillen op in Amsterdam. We gebruikten die voor ons vee. Op nr 271 woonden een oom en tante van mij.'

Na het overlijden van hun vader Frans en moeder Maria bleef zoon Jan, die landbouwer was, samen met zijn echtgenote Lenie Tinga - Casimir op nr 269 wonen. Zij verhuisden uiteindelijk naar de Patrimoniumlaan in Amstelveen. (**)

Op nummer 267 waar eerst opa en oma Tinga woonden,ging zoon Henk met zijn echtgenote Cornelia Tinga - de Leeuw wonen. Zij kregen zes kinderen Frans, Jan, Maria, Matthijs en Anna, want één van de zes overleed al snel na de geboorte. Henk Tinga, bij leven schillenboer, overleed op 5 februari 1956. Zijn weduwe verhuisde naar de Bergenvaarderstraat 21 te Nieuwer-Amstel. Gerrit, geboren op 29 oktober 1930 als zoon van Matthijs van den Heuvel trouwde met Teuntje (Tiny) Brouwer op 28 mei 1958 en kregen drie kinderen: Marjanne: 11 april 1959, Erik: 28 mei 1960 en Ingrid: 6 oktober 1961. Zij hebben als laatste in het huisje gewoond tot de overname van de gemeente Nieuwer-Amstel. (*)
De andere drie kinderen van Henk en Cornelia woonden elders, te weten:
Frans Tinga, werkman bij de gemeente Amsterdam, in de Talmastraat.
Maria Tinga gehuwd met Leendert Brandse, landbouwer, in de Patrimoniumlaan 28.
Anna Tinga ongehuwd en wonende bij haar moeder in de Bergenvaarderstraat 21.

Middenweg
(Foto Particuliere collectie)

Foto van de Middenweg 267, 269 en 271


In huis nummer 271, woonden een oom en tante van de kinderen namelijk Matthijs van den Heuvel met zijn echtgenote Jannetje Tinga. Zij waren op 28 april 1920 getrouwd en kregen vier kinderen: Marretje: 10 juli l921, Maria: 7 maart 1924, Gerrit: 29 oktober 1930 en Hilda: 26 juni 1935. Het echtpaar heeft in dit huis gewoond totdat ze het vanwege de gemeentelijke plannen moesten verlaten. Daarna verhuisden zij naar de Surmontstraat (***) in Amstelveen. Matthijs van den Heuvel werd geboren op 28 juli 1893 en overleed op 23 januari 1982. Zijn echtgenote Jannetje Tinga werd geboren op 16 maart 1898 en overleed op 24 januari 1989. Marretje, de oudste dochter van Matthijs en Jannetje, was 13 jaar oud toen de oude Matthijs van den Heuvel aan de van Dam van Isseltweg overleed.


(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Matthijs van den Heuvel - oudste zoon van Gerrit van den Heuvel
(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Matthijs van den Heuvel rond 1930(Bron: Collectie Particulier - Jan Leendert van den Heuvel)

Matthijs van den Heuvel met echtgenote Jannetje (Tinga) en hun kinderen Marretje, Maria, Hilda en Gerrit(Amstelveenweb.com - Gemeente Archief NA)

Inschrijvingskaart van Nieuwer-Amstel


Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
De Gemeente kocht de kavels en woonhuizen op 21 december 1956, tezamen groot 3.80.30 HA. De prijs bedroeg ƒ 65.000. Tevens werden een aantal vergoedingen bedongen. Voor de verplaatsing van het bedrijf een vergoeding van ƒ 2.000,-, wegens verhuizing van 3 gezinnen ƒ 3.000,- en exclusief transportkosten. Dit zou pas worden uitgekeerd als de verhuizingen daadwerkelijk hadden
plaatsgevonden.

Middenweg
(Foto Particuliere collectie - 1962)

Middenweg 267-269-271 Grondaankoop Gemeente van de heer Tinga, Kadastertekening van 15 juli 1956, maar pas in december 1956 was de koop rond.


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - Particuliere Collectie)

Kadastertekening 14 juli 1956 van grondgebied de heer Tinga andere hoek


De familie Tinga verzocht de Gemeente om de woonhuizen na de aankoop te mogen huren en gebruik te maken van het land. Zij wilden dan huren totdat zij vervangende woonruimte hadden en/of totdat de Gemeente echt tot sloop zou overgaan. Dit verzoek werd gehonoreerd, zij het met een huur van week tot week à ƒ 8,15.

(*) Gerrit van den Heuvel, zoon van het echtpaar Jannetje Tinga en Matthijs van den Heuvel, huurde per week de woning aan de Middenweg 267 tot nader order. Hij maakte gebruik van een schuur waarin hij ondermeer zijn auto kon stallen. Hij hield kippen en konijnen. Op 27 juni 1965 verhuisde hij naar de Magnolialaan 38. Hij kreeg ƒ 1.000,- verhuiskosten, maar of hij de geclaimde ƒ 750,- kreeg vanwege het feit dat hij geen kippen en konijnen meer kon houden is niet bekend.

(**) Jan Tinga verhuisde op 17 oktober 1961 naar de Patrimoniumlaan 15 te Nieuwer-Amstel waardoor nummer 269 vrijkwam voor uitvoering van de Gemeenteplannen. Jan Tinga kreeg toen de ƒ 1.000,- verhuiskosten.

(***) Matthijs van den Heuvel mocht zijn huis met bijbehorende stal en 2 schuren blijven huren voor ƒ 459,96 per jaar tot januari 1963. Daarna mocht hij het gebruiken voor eigen risico tot het tijdstip dat van gemeentewegen uit de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd. Op 23 september 1965 betrok Matthijs van den Heuvel een woning aan de Surmontstraat nr 57. In november 1965 werden de woningen afgebroken.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - Particuliere Collectie)

Kadastertekening grondgebied van de heer Tinga


Bron: Gemeentearchief Amstelveen: Invnr 2.07.351.11 doos 9

Middenweg
(Foto Particuliere collectie - 1962)

Middenweg 267-269-271 in het najaar of voorjaar. Hieronder een foto waar de struiken en bomen weer in blad/bloei staan


Middenweg
(Foto uit een krant - 1960)

De tekst die onder de foto stond: Deze boerenhoeve bestaat niet meer. Een paar jaar terug werd de boerderij gesloopt, Amstelveen groeit en het oude moet voor het nieuwe wijken. De foto is alleen nog maar een herinnering aan de tijd
toen Amstelveen nog een 'sluimerend' plaatsje was.
Er stond niet bij dat de dame Tiny van den Heuvel (echtgenote van Gerrit) is en dat haar dochtertje Ingrid
op het fietsje zit. Samen hebben zij net de kinderen Erik en Marjan naar school gebracht.


Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - Particuliere Collectie)

Kadastertekening grondgebied van de heer Tinga, waarbij goed te zien is hoe de Beneluxbaan gaat lopen over het grondgebied Middenpolder - Middenweg


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder