Bijgewerkt: 10 augustus 2022

Middenweg-234 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg-234
(Bron: Eigen Collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest


Boerderij Kronenburg - Middenweg 234

De heer Abraham Kroon gehuwd met mevrouw Johanna den Ouden waren de eigenaren van de Middenweg 234. Zij kregen twee kinderen te weten Agatha Maria en Jan. Het totale eigendom van Kroon omvatte 11 percelen grond met opstallen, te weten 5 huizen, schuren, één garage, erf, tuin, weiland en bouwland gelegen aan de Middenweg, de Machineweg en de Rentmeesterlaan kadastraal bekend als Sectie I nrs 1362, 1365, 1608, 1729, 1855, 1856 en 2578 en Sectie H nrs  2150, 6048, 6049 en 6716, tezamen groot 28.63.00 HA. Na het overlijden van de echtgenote bleef de heer Kroon ongehuwd en overleed in Naarden op 19 oktober 1941.  De erven waren Agatha van Lent - Kroon gehuwd met Frederik Hendrik van Lent, arts, wonende te Nijkerk Langestraat 20 en haar broer de heer Jan Kroon, wonende Buena Park, 4711 Lincoln Avenue in de USA. Jan Kroon was landbouwer en ongehuwd.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Een schillenboer komt met paard en wagen langs boerderij Kronenburg. De schillen werden in
Amsterdam en Nieuwer-Amstel opgehaald en dan afgeleverd bij verschillende boeren

Pacht
De heer Kroon had aan de heer Pieter Franzen Pieterszoon vanaf Kerst 1951 zijn land en woonhuis verpacht. Per acte worden verschillende secties benoemd. In de eerste akte die vanaf 1951 werd bekrachtigd staat:
gebouwen, erven en grasland: 10 HA en akkerbouwland 16.40.60 HA, kadastraal bekend als Sectie H nrs 1266, 1658, 1659, 6048 en 6049 ern Sectie I nrs 1362, 1365, 1608, 1729, 1855, 1865 en 2578. Deze pacht was aangegaan voor 12 jaar en zou eindigen op 25 december 1963. en voor de gebouwen op 1 mei 1964. De pachtprijs was vastgesteld op ƒ 3300,00 per jaar, te betalen in 2 termijnen. In de pachtovereenkomst wordt vastgelegd dat de pachter verantwoordelijk is  voor het grote onderhoud van de opstallen evenals vernieuwigen.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
In november 1957 kwamen de Gemeente en de erven bij elkaar om koop of ruil te bespreken. De Gemeente was in het bezit van 32 huizen, erven, schuren en 2 bergplaatsen genaamd Da Costalaan nrs 32 t/m 78 even nummers en Bilderdijklaan nrs 63 en 64 kadastraal bekend als Sectie G nr 3480 groot 00.65.60 HA. De gemeente wilde met de erven Kroon de grond en opstallen verruilen. Het bezit van de erven  werd geraamd op ƒ 1,50 per centiare of tewel ƒ 429.450,00.  Het bezit van de gemeente op ƒ 552.570,00. Dat betekende dat de erven Kroon nog ƒ 123.120,00 aan de gemeente Nieuwrer-Amstel moesten betalen mocht de ruil plaatsvinden. De heer Franzen  mocht tot 25 mei 1963  het land pachten en tot 1 mei 1964 in het huis blijven wonen.
Hiermee gingen alle partijen accoord en op 28 oktober werd het bedrag van ƒ 123.120,00 door de erven aan de Gemeente voldaan.

Pacht aan de Gemeente
Na dat de Gemeente eigenaar was geworden van het land van de erven Kroon mocht de pacht volgens contract doorgaan. Alleen werd de prijs die de Gemeente vroeg per jaar verhoogd met ƒ 400,00 en verhoging van ƒ 40,00 aan grondlasten.

Ondanks de afspraak dat de heer Franzen de pacht mocht voortzetten tot 25 mei 1963 voor wat betreft het land en tot 1 mei 1964 het huis, werd er door de Gemeente een besluit genomen waardoor de heer Franzen de pacht werd ontzegd per 1 januari 1960. Vanwege dit voortijdige besluit zou Franzen een betaling  van schadeloosstelling worden toegekend, te weten ƒ 6.500,00 per HA inclusief hieruit voorttvloeiende belastingschade. Totaal kwam dat neer op ƒ 185.792,39. Of de heer Franzen dit bedrag heeft geaccepteerd is niet duidelijk. Wel staat er beschreven dat de gemeente in juli 1962 hem en zijn echtgenote maant te vertrekken wegens sloop van de woning op 23 juli 1962. Waar Franzen naar toe is verhuisd staat niet beschreven.

Onderpacht
Dat de heer Franzen zonder medeweten van de familie Kroon, noch van de Gemeente een deel van zijn grond ook weer verpachtte aan de heer Worm, komt naar voren als de heer Worm een schadeclaim indient bij de Gemeente. De heer Worm was van 1923 tot 1955 eerst pachter van een veestal en grond van de veehouderij van de heer de Boer aan de Middenweg 109. Toen deze zijn perceel moest verlaten in 1955 heeft de heer Worm van de heer Franzen een schuur en grond gepacht voor zijn 4 melkkoeien. De Gemeente wees de schadeclaim af omdat de pacht nooit officieel is geregistreerd.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 234


Middenweg
(Amstelveenweb.com)

Op de kaart is goed te zien waar boerderij Kronenburg was gelegen aan de Middenweg. Op deze plek kwam later de wijk Kronenburg


Bron: Gemeentearchief Amstelveen Invnr 2.07.351.13 Doos 23 Transportacte dd 28-11-1957 en Invnr 143

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving?
Mail naar José van Amstelveenweb.com, met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder