Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Middenweg 182 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 182
(Bron: Eigen Collectie – particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 182
Eigenaar en bewoner van deze woning was de heer Ariën de Jong

Gemeente N-Amstel - Invnr 123
Onderwerp: verpachting grond met opstallen gelegen ten oosten van de Middenweg v/d Middelpolder
Op 25.7.1958 is de gemeente eigenaresse geworden van het voordien aan U toebehorende weiland met woonhuis en stal Kad-bekend Sectie I No 2102 groot 4.05.40 HA. Wij zijn bereid deze grond met opstallen ingaande 25.7.1958 voor de tijd van een jaar aan U te verpachten voor de prijs van ƒ 150,- per HA. Wij sturen U 3 exemplaren van het pachtcontract. Indien U zich met de inhoud van dit contract kunt verenigen zullen wij deze 3 exemplaren graag terugontvangen, opdat voor zegeling en registratie kan worden zorggedragen en ondertekening onzerzijds kan plaatsvinden. B&W van N-A.
Grondkamer Parklaan 14 Haarlem dd 19.9.1958
Aan gemeentebestuur van N-Amstel
(typ- en spelfouten zijn door de gemeente gemaakt)
Gezien verzoekschrift van 16.9.1958 ingediend door de gemeente N-Amstel een pachtovereenkomst te mogen aangaan van korte duur te weten 1 jaar ingaande 25.7.1958, Object: een perceel weiland met woonhuis en stal gelegen in de gemeente N-Amstel ten oosten van de Middenweg v/d Middelpolder Sectie H No 2102 Groot 4.05.40 HA. Reden voor de korte pachtduur is: Dat het object gelegen is in woningbouw, inclusief wijkparken en groenstroken en tevens begrepen is een uitbreidingsplan in onderdelen, waarin een verkeersweg is geprojecteerd op een deel van het verpachte. Besluit: Goedkeuring.
De Grondkamer verleent weer goedkeuring voor 1 jaar te weten:
van 25.7.1959 t/m 24.7.1960. Vervolgens weer goekeuring verleend van 25.7.1960 t/m 25.7.1961
Onderwerp: verpachting. Gem N-Amstel Afd Algem Zaken dd 20.9.1961
Op grond van overweging, dat de aanleg van de Oostelijke parallelweg op het verpachte aan A. de Jong vanwege de ligging tussen en nog te onteigenen percelen waarschijnlijk niet voor 24.7.1962 zal worden aangevangen, bestaat tegen continuering voor 1 jaar geen bezwaar. Goedkeuring v/d Grondkamer v/h tijdvak van 25.7.1961 t/m 25.7.1962. Tekst luid hetzelfde als in voorgaande jaren.
Gem N-Amstel Aan het college van B&W dd 6.6.1962
Onderwerp: Pachtbeëindiging
A. de Jong Middenweg 182 MP
Hierbij heb ik de eer Uw college voor te stellen de per 24.7 aanst. eindigende pachtovereenkomst met de heer A. de Jong met betrekking tot de woning Middenweg 182, stal en een perceel weiland Kad-bek: Sectie I No 2102 totaal groot 4.05.40 HA niet te verlengen. Binnenkort zal namelijk begonnen met de doortrekking van de Beneluxbaan. Bovendien zal het volgende jaar met de woningbouw worden aangevangen. Naar ik van het bureau huisvesting heb vernomen, heeft de heer de Jong inmiddels een vergunning ingevolge de woonruimtewet gekregen om perceel Prunuslaan 3 alhier te betrekken. De woning Middenweg 182 zou dus op korte termijn kunnen worden geamoveerd. Mijnerzijds bestaat er geen bezwaar tegen, indien het weiland na 24 juli gratis en voor eigen risico aan de heer de Jong in gebruik wordt gegeven tot het tijdstip, dat de gemeente de grond voor andere doeleinden nodig heeft.

Middenweg
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Middenweg 182 in 1962

Gemeente N-Amstel Aan A. de Jong dd 28 juni 1962 M-weg 182
Naar aanleiding van Uw daartoe gedaan verzoek delen wij U mede dat wij besloten hebben U een tegemoetkoming in de kosten van de verhuizing van de Middenweg 182 naar Prunuslaan 3 ten bedrage van ƒ 1.000,- toe te kennen. Omtrent uitbetaling van genoemd bedrag zal U nog nader worden bericht. B&W van Nieuwer-Amstel.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder