Bijgewerkt: 7 augustus 2022

Machineweg 3 - 1962

Foto's -> Middelpolder -> Machineweg

Machineweg 3
(Bron: Collectie - particulier, maker foto 1962 - onbekend)

Machineweg nr 3, later Laan Walcheren

Middelpolder
(Particuliere collectie)

Vergunning van 29 mei 1936 voor bouw woonhuis met schuur en brug aan de Machineweg 3


Machineweg 3
De heer J. de Bruin heeft het huis laten bouwen voor Mejuffrouw H.Fransen. Hij had uit een eerder huwelijk vier zonen en een dochter. Een scheiding zat er niet in vanwege persoonlijke redenen, dus toen de woning klaar was, vermoedelijk eind 1936 gezien de datum van de bouwvergunning, zijn de heer de Bruijn en mejuffrouw Fransen die samen gaan bewonen. De heer de Bruin was 26 jaar ouder dan mejuffrouw Fransen en ze hadden samen al een zoon - Johannes Fransen (november 1934). Het 'echtpaar' kreeg vervolgens nog dochter Hendrika in augustus 1937 en de zonen Hans in maart 1939 en Erik in februari 1945. Uiteindelijk kwam er toch een scheiding met zijn vorige echtgenote en trouwde hij alsnog in 1961 met mejuffrouw Fransen. Hij wilde ook de kinderen erkennen en zijn naam geven, maar zij waren gewend aan de naam Fransen.

Als hoofdbewoonster van de Machineweg 3 stond mejuffrouw Hendrika Fransen geregistreerd. Namens W.J.A.M. Eskes, Makelaar en Taxateur wordt het volgende geschreven: Aan het gemeentebestuur van N-Amstel 12 april 1955.
'Geeft eerbiedig te kennen Hendrika Fransen, wonende Machineweg 3 te Amstelveen:
- Dat zij kennis heeft genomen van het onteigeningsplan genaamd 'Elsrijk 1954' dat thans op het gemeentehuis van N-Amstel ter inzage ligt, zomede het voorstel van B&W aan de gemeenteraad om dit onteigeningsplan goed te keuren.
- Dat zij eigenares is van perceel van een perceel in dit plan gelegen Sectie H nr 4700 in totaal groot 00.32.99 HA.
- Dat zij zich wenst te verzetten tegen de onteigening van het Noordelijke gedeelte van dit perceel, daar de onteigening blijkens het uitbreidingsplan niet nodig is. Dat zich immers op dit Noordelijk gedeelte een in 1936 gebouwde stenen villa bevindt, door verzoekster bewoond, zomede een broeikas en een schuur.
- Dat blijkens het uitbreidingsplan de strook grond langs de Machineweg wordt aangewezen voor villabouw, terwijl haar huis zowel wat ligging, als rooilijnen betreffende, volledig past.
- Dat derhalve de Noordelijke strook tot ongeveer 11 meter uit de achtergevel van het huis niet onteigend behoeft te worden, daar immers dit gedeelte van het terrein reeds de bestemming heeft waartoe het door het uitbreidingsplan wordt aangewezen, namelijk bebouwing met vrijstaande villa.
- Dat dan ook niet valt in te zien hoe hier ooit sprake zou kunnen zijn van een onteigening ten behoeve van de volkshuisvesting, daar door deze onteigening aan de feitelijke bestemming van dit perceel niets zou veranderen. - Dat men toch wel niet mag aannemen, dat de gemeente N-Amstel het instituut der onteigening zou willen gebruiken voor een doel waarvoor dit middel niet gegeven is.
- Dat verzoekster reeds bijna 20 jaren in dit huis gewoond heeft en al zwaar genoeg getroffen wordt door het feit dat zij het grootste gedeelte van haar prachtige tuin zal moeten missen. Dat verzoekster zich met klem wenst te verzetten tegen de voorgenomen onteigening, daar zij deze geheel en al in strijd is met de wet.

De Directeur van de Gemeentewerken schreef op 3 mei 1955 naar aanleiding van het bovenstaande verzoek aan de Burgemeester en Wethouders het volgende: Onder wederoverlegging van de mij om advies in handen gestelde brieven dd 4 april 1955 van W.A.J. Eskens, en een ongedateerd schrijven van mejuffrouw Hendrika Fransen, heb ik de eer U het volgende te berichten: Daar beide brieven betrekking hebben op hetzelfde pand, perceel Sectie H no 4700 groot 00.32.99 HA en de heer Eskes slechts protesteerd zonder ook maar een argument te noemen kan dit schrijven gevoeglijk buiten beschouwing worden gelaten. Daarentegen is het bezwaarschrift van Mej Fransen wel behoorlijk geargumenteerd en zeker voor inwilliging vatbaar indien niet tevens een gedeelte van de voortuin benodigd zou zijn.

Zoals Uw college bekend is, is langs de Machineweg een vijver geprojecteerd. Bij aanleg van deze vijver wordt gebruik gemaakt van de daar aanwezige tocht, die plaatselijk wordt verbreed. Aangezien thans nog niet met zekerheid valt aan te geven hoe breed de benodigde strook zal moeten zijn, komt het mij gewenst voor het onteigeningsplan voorlopig ongewijzigd te handhaven. Dit laatste klemt te meer omdat, hoewel thans volgens het onderhavige plan een strook van 11 meter achtertuin beschikbaar blijft, het mij gewenst voorkomt, dat de gemeente zich voorhands niet geheel vastlegt op deze afstand omdat in de practijk wijziging en opschuiving van minder omvangrijke aard mogelijk dient te blijven.

Dat de gemeente N-Amstel overigens het middel der oneigening zou willen gebruiken voor een doel waarvoor dit middel niet is gegeven moge adressanten bekend zijn, dat de gemeente tot nog toe nimmer naar dit middel heeft gegrepen, en daartoe pas zal overgaan nadat is gepoogt de aankoop langs minnelijke weg te bereiken. Naar aanleiding van een opmerking in het request van Mej Fransen zij nog vermeld, dat de onteigening uiteraard niet in strijd is met de wet.
de taalfoutenzijn uit het verslag overgenomen!

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Op 17 oktober 1955 wordt het besluit genomen dat de grond wordt onteigend en dat de gemeente de oppervlakte van 2320 m² grond van mejuffrouw Fransen koopt. Het huis is niet opgekocht en gesloopt, maar mocht dus blijven bestaan. Later heeft zoon Johannes het huis overgenomen en woont er anno 2017 nog steeds.

(Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.778.5 Doos 63)

Heeft u meer informatie-aanvullingen over mejuffrouw Fransen, mail naar Stefan van Amstelveenweb.com, met dank.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder