Bijgewerkt: 7 augustus 2022

Machineweg 1 - 1955

Foto's -> Middelpolder -> Machineweg

Machineweg 1
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Foto: maker onbekend


Machineweg 1

Eigenaar was de heer H.J. Gels (Hendricus Jacobus), eigenaar van de boerderij “Elsrijk”, veehandelaar. Daarnaast had hij ook nog een boerderij met percelen aan de Middenweg 108. Zelf woonde hij met zijn echtgenote op de Amsterdamseweg nr 262.

Op 7 februari 1934 verzoekt hij de gemeente om straten te mogen aanleggen op de percelen behorende bij de boerderij Elsrijk, gelegen in de Middelpolder Machineweg nr 1. Hiervoor moet hij voorlopig ƒ 450,00 in de gemeentekas storten. Na dit gedaan te hebben, kreeg hij van B&W de straataanlegregeling. Hiermee ging hij in zijn schrijven van 7 augustus 1934 niet accoord. In het verslag van B&W staat: Vermoedelijke oorzaak: Een verschil van mening over de situering van de plaats van een sportveld.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Dhr van Gels was in het bezit van percelen weiland gelegen in de Middelpolder, ten noord-oosten van het woningcomplex der woningstichting “Patrimonium”. Deze waren in zijn bezit sinds 21 september 1933. De percelen stonden kadastraal bekend als Sectie H nrs 1849 (dijk), 4278 t/m 4286, met een gezamenlijke grootte van 12.78.30 HA. De Gemeente Nieuwer-Amstel kocht de percelen tegen een prijs van ƒ 0,84 per m², vermeerderd met de overdrachtskosten totaal ƒ 110.000. De heer van Gels ontving dit bedrag in februari 1936. De gemeente had de grond nodig voor de gedeeltelijke aanleg van de Keizer Karelweg tot een oppervlakte van 5500 m², de berm langs de Wolfert van Borselenweg met zijn beplanting en voor een sportterrein met 50% van de omliggende wegen.

Dhr van Gels was in het bezit van nog meer percelen grond sinds 30 november 1933. Het betrof de percelen gelegen aan de Machineweg in de Middelpolder, kadastraal bekend als Sectie H nrs 6121, 6123, 7350, 7346 en 7348 , groot 6.88.90 HA. De verkoop vond plaats op 30 augustus 1956 voor ƒ 1,75 per m² of in totaal ƒ 120.571,50.

gelsmiddel
(Collectie particulier)

( Bron: Gemeente Archief Amstelveen. Invnr. 2.07.351.11 Doos 5 en Bev. Reg. Nieuwer-Amstel)

Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder