Bijgewerkt: 14 juli 2024

Gemeente Kassier - 1950

Foto's -> Gebouwen -> Diversen

Gemeente Kassier
(Bron: Ach Lieve Tijd - Amstelveen)

Gemeente Kassier

Wat is een gemeente kassier?
Een gemeente kassier heeft heden ten dage een uitgebreide taakbeschrijving. In grote lijn is de als kassier aangewezen ambtenaar, die onder toezicht staat van de directeur van de betreffende sector, dan wel het hoofd van de betreffende afdeling, belast met de inning van contante gelden en /of het doen van contante betalingen ten behoeve van de gemeente. In een aanwijzingsbesluit worden de aard en de omvang van de transacties waarvoor het mandaat wordt verstrekt aangegeven.

Een kassier kan zich in zaken die zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid betreffen, nadat hiervan de sectordirecteur op de hoogte is gesteld, rechtstreeks tot het college van burgemeester en wethouders wenden.

Alle door de kassier ontvangen bedragen, niet behorende tot de voor hem aangewezen inkomsten en waarvoor hem geen opdrachten tot inning is gegeven, worden, onverminderd de verplichting tot directe registratie, onmiddellijk (tenminste dagelijks) ter kennis gebracht van de comptabele.

Een kassier is ook belast met de incasso van gelden bij derden of met het ledigen van parkeermeters, muntmeters en andere door de gemeente geplaatste automaten voor het betalen van aan de gemeente verschuldigde retributies, stort deze gelden dagelijks op een daarvoor door de comptabele aangewezen bankrekening.

Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebouwen