Bijgewerkt: 5 juni 2020

Wijziging in de bouwplannen rond Westwijk-Zuidwest fase 4e

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat / Gemeente Amstelveen
16-12-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Hierbij informeer ik u over een wijziging in de plannen rond Westwijk-Zuidwest fase 4e. Op deze locatie zouden 52 woningen worden gerealiseerd in de sociale huurcategorie (huur van maximaal € 699,48 per maand). Recent (15 september 2014) heeft de rechtbank zich uitgesproken over de parkeerdruk in Westwijk Zuidwest 4e (het zogenoemde poortgebouw bij de rotonde met de Legmeerdijk). De rechter heeft geoordeeld, dat in dit specifieke geval er te weinig parkeerplaatsen binnen 100 meter van de woning van bezwaarmakers zijn. Het tekort is twee.

Door de specifieke layout van dit onderdeel van het plan met water, bruggen en groen is het lastig om tot uitbreiding te komen. Het is een symptoom van de dichtheid die dit plan kenmerkt. Zoals bekend is het ontwikkeld door Phanos met de doelstelling om daar maximaal 1100 woningen te bouwen, waarvan 300 in de sociale huursector. Vlak voor het faillissement van Phanos wilde men dit nog opschroeven naar 1200 woningen. Het beleid van ons college is, dat we te grote dichtheden willen vermijden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen


In goed overleg met de partijen die het project Westwijk Zuidwest hebben voortgezet (Eigen Haard en HSB-bouw) hebben we het aantal woningen teruggebracht tot iets meer dan 1000. De oplossing wordt gezocht in het bouwen van minder woningen, in de vrije sector huur. Met Eigen Haard, die het project uitvoert, is afgesproken om woningen te realiseren in de middeldure huurcategorie (€ 700 tot € 1000 per maand), waar in Amstelveen weinig aanbod en veel vraag naar is. Het realiseren van middeldure woningen past geheel in de lijn die het college heeft uitgezet in het coalitieakkoord “Ruimte voor Amstelveen”.

Woonvoorraad. In Amstelveen zijn op dit moment circa 10.000 sociale huurwoningen van corporaties. Ongeveer 30% hiervan wordt bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan, waar de sociale huur voor bedoeld is (inkomens tot € 34.678,-). Huurverhoging voor mensen die met een hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten), de scheefheid kan worden teruggedrongen. We zien, dat Amstelveen voldoende sociale huurwoningen heeft, alleen komen die tot op heden onvoldoende terecht bij de mensen die het nodig hebben.

Wachtlijsten. Daarbij komt dat Amstelveen qua locatie, met het groen en alle goede voorzieningen, een populaire woonplaats is. Dit betekent dat er altijd meer dan gemiddeld vraag zal zijn vanuit de stadsregio naar sociale huurwoningen in Amstelveen. Wachtlijsten zullen pas opgelost worden als elke plek net zo aantrekkelijk is als Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Laagbouw in Amstelveen, Westwijk Zuidwest in september 2013


Investeren in onderhoud. De opgave voor de komende collegeperiodes is, dat de woningvoorraad niet verslonst en dat eigenaren en corporaties, zoals Eigen Haard, investeren in de bestaande woningen. De grote opdracht is niet spectaculaire nieuwbouw, maar het opknappen en onderhouden van de bestaande wijken. Wellicht minder opwindend voor wethouders, of directeuren met ambities die “hun geurvlag willen achterlaten”, zoals Martin Sommer, politiek commentator van de Volkskrant, schreef op 4 oktober. Onlangs hebben wij gesproken met Eigen Haard. Afgesproken is, dat zij hun woningen aan de Parelvisserslaan, de Plesmansingel, de Lindenlaan en de Benderslaan gaan renoveren.

Versterking van specifieke wijken. Een aantal buurten in Amstelveen heeft meer aandacht nodig, omdat de sociale en economische balans verstoord is ge raakt. Om dit goed in kaart te krijgen heb ik opdracht gegeven om een sociale kaart van Amstelveen te maken, waarin indicatoren als werkloosheid, schooluitval en armoede beter zichtbaar worden. Hierdoor kan het college haar inspanningen gerichter inzetten. Samen met collega-wethouder Peter Bot van Ruimtelijke Ordening ga ik aan de slag om de balans te herstellen, waar deze is verstoord. Bijzondere aandacht krijgen hierbij het Keizer Karelpark en het gebied rond de Carmenlaan.

In Keizer Karelpark komt ruimte vrij door de verhuizing van de Parcivalschool en de Tweede Montessorischool. Rond de Carmenlaan is herontwikkeling aan de orde van zowel het braakliggende gebied als van bedrijfsgebouwen die hun functie verliezen. Dit geeft de mogelijkheid om in deze wijken de (economische en sociale) balans te verbeteren.

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders, Herbert Raat wethouder WonenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.