Bijgewerkt: 18 maart 2018

Amstelveen


De Stad
Amstelveen is een stad gelegen in de provincie Noord-Holland (NL) ten zuiden van Amsterdam. De oppervlakte is 44,08 km², waarvan een wateroppervlakte van 2,30 km². De grond bestaat uit laagveen en zeeklei. Zie geschiedenis van Amstelveen over de veengronden.

Inwoners
Op 1 januari 2017 telde Amstelveen 87.321 inwoners en wonen in 41.268 huishoudens. 39% hiervan is alleenwonende, veel studenten, maar ook veel ouderen. 29,2% van de Amstelveners is jonger dan 25 jaar en in Nederland is dit 30%. Er wonen 134 verschillende nationaliteiten in Amstelveen. Van de ruim 87.000 Amstelveners zijn er 14.995 niet-Nederlanders (16,8%).De twee grootste groepen niet-Nederlanders zijn afkomstig uit India (3.700) en Japan (1.481).

oorkonde


Japanners


India


Er waren op 1 januari 2017 23 inwoners van 100 jaar of ouder, de 3 oudste personen waren op dat moment 104 jaar oud. De gemiddelde leeftijd van de Amstelvener is 41,1, in Nederland is dit 41,0 jaar. De afgelopen jaren is de bevolking aan het vergrijzen en zo ook in Amstelveen. Het aantal ouderen zal langzaam oplopen en de prognose is dat er in 2020 ongeveer 21% ouderen zijn en in 2038 maar liefst 26%.

 Amstelveen


Bevolkingsontwikkeling
De bevolking van Amstelveen groeit weer flink. De grote aantallen nieuwe woningen die de laatste jaren zijn opgeleverd, met name in Westwijk (zuidwest en zuidoost), in Groenelaan ('de Ontmoeting') en Kostverloren. Daarmee is de bevolking in vijf jaar tijd met ruim 5.200 toegenomen, met als bekroning de verwelkoming in 2014 van de 85.000ste inwoner van Amstelveen. Na 2020 droogt de nieuwbouwstroom langzaam op en vlakt de groei ook af. Tot en met 2023 zullen naar schatting nog zon 3.000 woningen worden gebouwd, waarvan meer dan de helft aan de rand van de wijk Westwijk De Scheg.

nieuwbouw


nieuwbouw


Wonen, Woningen en Huishouden
De Amstelveense huishoudens zijn overwegend klein, want bijna 68% van de huishoudens bestaat uit een één- of tweepersoons huishouden. Een kwart van de huishoudens bestaat uit een gezin met kinderen. Het aantal alleenstaanden groeit. In Nederland is 35% alleenstaand, in Amstelveen 40,5 %, mede door de vergrijzende inwoners, waarbij één van de partners is overleden.
In Amstelveen is één op de 10 woningen gebouwd voor 1945 en 47% tussen 1945 en 1970. Amstelveen heeft een relatief jonge woningvoorraad. 80% van de woningen is na 1960 gebouwd en 35% zelfs na 1980. Ongeveer 12% van de woningen is in de nieuwe eeuw gebouwd: vanaf 2000. Er zijn iets meer eengezins- dan meergezinswoningen en een kleine meerderheid van huurwoningen ten opzichte van koopwoningen. De 87.321 inwoners van Amstelveen wonen in 41.268 woningen. Van deze woningen is 45% koop, 34% sociale huur en 21% particuliere huur. De woningvoorraad bestaat voor 48% uit eengezinswoningen en 52% uit meergezinswoningen.

Hallweg Amstelveen


 Amstelveen


flatgebouw


Wijken en Wijk-Buurtverdeling
Sinds 1 januari 2005 Amstelveen bestaat uit 20 wijken en 12 jaar later is dit nog steeds zo. De wijk- en buurtindeling gaat per 1 januari 2018 veranderen. Veel wijken worden samengevoegd en er worden nieuwe buurten benoemd met als resultaat 14 wijken en 47 buurten. In 2015 was Westwijk-Oost met 8.531 inwoners de grootste wijk van Amstelveen. Daarna volgden Middenhoven met 7.085 inwoners, Groenelaan met 7.260 bewoners en Waardhuizen had 6.027 inwoners. Hoe het aantal is in 2016, is niet bekend.

De wijkindeling in 2018 wordt als volgt:
 • WIJK 1 Randwijck: Buurt 1: Randwijck West - Buurt 2: Randwijck Oost
 • WIJK 2 Patrimonium: Buurt 1: Oranjebuurt - Buurt 2: Patrimonium
 • WIJK 3 Elsrijk: Buurt 1: Elsrijk-West - Buurt 2: Kruiskerkbuurt
 • Buurt 3: Vredeveldbuurt - Buurt 4: Elsrijk Oost
 • WIJK 4 Stadshart:Buurt 1: Stadshart
 • WIJK 5 Uilenstede-Kronenburg: Buurt 1: Uilenstede - Buurt 2: Kronenburg
 • WIJK 6 Bankras-Kostverloren: Buurt 1: Heldenbuurt - Buurt 2: Zeestratenbuurt
 • Buurt 3: Boekenbuurt, - Buurt 4: Operabuurt
 • WIJK 7 Buitengebied Noord: Buurt 1: Middelpolder - Buurt 2: Buurt over Ouderkerk
 • WIJK 8 Keizer Karelpark: Buurt 1: Oude Dorp - Buurt 2: Kastanjebuurt
 • Buurt 3: Van der Leekbuurt - Buurt 4: Populierenbuurt Buurt 5: Augustinuspark - Buurt 6: Startbaanbuurt
 • WIJK 9 Groenelaan: Buurt 1: Langerhuize - Buurt 2: Alpen Rondwegbuurt
 • Buurt 3: In de Wolkenbuurt - Buurt 4: Watercirkelbuurt - Buurt 5: Kringloopbuurt
 • WIJK 10 Waardhuizen-Middenhoven: Buurt 1: Beroepenbuurt - Buurt 2: Hemellichamenbuurt
 • Buurt 3: Punterbuurt - Buurt 4: Molenbuurt - Buurt 5: Galjoenbuurt
 • WIJK 11 Bovenkerk-Westwijk-Noord: Buurt 1: Bovenkerk - Buurt 2: Buitenplaatsenbuurt
 • Buurt 3: Betsy Perkbuurt - Buurt 4: Legmeer Buurt 5: Landschappenbuurt - Buurt 6: Theaterbuurt
 • WIJK 12 Westwijk Zuid: Buurt 1: Kastelenbuurt - Buurt 2: Schrijversbuurt
 • Buurt 3: Kruidenbuurt - Buurt 4: De Scheg
 • WIJK 13 Buitengebied Zuid: Buurt 1: Nes aan de Amstel - Buurt 2: Legmeerpolder
 • WIJK 14 Amsterdamse Bos: Buurt 1: Amsterdamse Bos Noord - Buurt 2: Amsterdamse Bos Zuid

 • wijkcentrum


  wijkcentrum


  Geloof en Levensbeschouwing
  Minder dan de helft van de inwoners van de gemeente Amstelveen is godsdienstig. 43.8% voelt zich betrokken bij een geloof of levensbeschouwing. Dat is lager dan het Nederlands gemiddelde van 53%. Slechts 14,7% van de mensen bezoekt ook regelmatig diensten, waarbij het populairste geloof het Katholicisme is. Van de 43,8% die zich verbonden voelt met een kerk of levensbeschouwelijke groepering voelt 21% zich verbonden met het Katholieke geloof. Hierna de aantallen gelovigen in procenten van de totale Amstelveense bevolking: 21% Katholiek, 3,6% Hervormd, 1,3% Gereformeerd, 5,6% PKN, 2% Islam, 2% Joods, 1% Hindoe, 0,5% Boeddhist en 5,9 procent heeft een andere geloofs- of levensbeschouwing.
  Bron: CBS 2016

  Amstelveen


  Amstelveen


  Inkomen en Werk
  In Amstelveen ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen met 40.000 euro ruim boven het landelijk gemiddelde. De gemiddeld hoogste inkomens vinden we in Buitengebied Noord en Elsrijk-West. Kronenburg/Uilenstede is de enige wijk waar het gemiddelde huishoudensinkomen ver onder het landelijke gemiddelde ligt. Dit is dan ook een studentenwijk, een campus.

   Amstelveen

   Amstelveen


  Na een opmerkelijke daling van het aantal werklozen in 2012, is de uitwerking van de crisis nu ook zichtbaar in de stijging van het aantal werklozen in 2015. Met name bij personen ouder dan 50 jaar, dit aantal is bijna verdubbeld. Bij jongeren onder de 27 jaar is het aantal wat afgenomen. Zowel laag- als hoogopgeleide personen vinden moeilijk werk, waardoor het aantal langdurig werkzoekenden is toegenomen. In 2015 was het aantal werkzoekenden toegenomen naar 2.888.

  werken


  Bedrijven
  Amstelveen kenmerkt zich vooral als een diensteneconomie. Bijna 70% van de bedrijven en de werkgelegenheid behoort tot de dienstensector, zowel de commercile als niet-commercile diensten. Ook de handel en horeca is in Amstelveen relatief sterk vertegenwoordigd met bijna 20% van de bedrijven en ruim een kwart van de werkgelegenheid. Veel van de in Amstelveen gevestigde bedrijven zijn onderdeel van internationale netwerken.

  werken


  werken


  Amstelveen bouwde de laatste decennia ook veel kantoren, met name voor het handels-, bank- en verzekeringswezen en van de KLM. Het telt grote computercentra en hoofdkantoren voor nationale en internationale instellingen. In Amstelveen wonen velen die werkzaam zijn op de luchthaven Schiphol. Amstelveen ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. De nabijheid van de luchthaven wordt door veel bedrijven als een gunstige vestigingsfactor gezien en er zijn meer dan 500 bedrijven gevestigd, waar in totaal ongeveer 65.000 mensen werken.

  Schiphol


   Amstelveen


  Verkeer en Vervoer
  De goede bereikbaarheid en de uitstekende verbindingen met de Amsterdam, met andere bedrijfslocaties en internationale bestemmingen maken Amstelveen een aantrekkelijke plaats om te wonen, maar ook om te werken.

   Amstelveen


  Vervoer


  Amstelveners hebben 34.986 personenauto’s, 1.713 bestelwagens en 89 vrachtwagens, dus in totaal 39.118 motorvoertuigen in gebruik in 2015.
  Amstelveen ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. Het totaal aantal vliegtuigbewegingen van handelsverkeer en overig verkeer via de Luchthaven Schiphol kwam in 2016 uit op 479.000, met in totaal 322 bestemmingen en 479.000 vliegtuigbewegingen. Er werden 55 miljoen passagiers en 1,6 miljoen ton vracht vervoerd. Het aantal landingen in 2014 bedroeg 219.155 en het aantal starts 219.141. Al deze getallen zullen de komende jaren alleen maar toenemen.

  Schiphol


  Onderwijs
  In Amstelveen staan verspreid over de wijken diverse basisscholen: 9 openbare, 6 protestants christelijke, 4 rooms-katholieke scholen en 2 bijzondere neutrale scholen. Daarnaast zijn er 2 scholen voor speciaal onderwijs.

   School


   Amstelveen


   Amstelveen


  Geconcentreerd in de wijk Keizer Karelpark staan de 4 scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 5.700 leerlingen. Het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs neemt al jaren gestaag toe. Het aantal leerlingen in het schooljaar 2014-2015 was op de basisschool 7.145 en in het voortgezet onderwijs 5.713 leerlingen.

   Amstelveen


  Internationale School
  De ISA (International School of Amsterdam) biedt onderwijs aan scholieren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (vanaf de kleuterschool tot en met de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs) en telt in totaal 1.283 leerlingen: 720 basisschoolleerlingen en 563 leerlingen voortgezet onderwijs. Er zijn scholieren uit 53 verschillende landen. De grootste groepen komen uit de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en India.

   Amstelveen


  Kinderopvang
  In 2010 heeft de gemeente Amstelveen besloten om in het kader van de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen het Peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij de kinderopvangorganisaties. Dit betekent, dat in Amstelveen het merendeel van de peuterspeelzalen onderdeel is van een kinderopvangorganisatie met 4.014 kinderen in 2015. Wanneer de peuterspeelzaalactiviteiten worden uitgevoerd door een kinderopvangorganisatie heet het ‘peuteropvang’. Dit verklaart ook de stijging van het aantal kinderdagverblijven. Vanaf 2012 is het merendeel van de peuterspeelzalen overgenomen door kinderopvangaanbieders. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, betaalt de gemeente een bijdrage. De gemeente koopt hiervoor plaatsen in bij zes kinderopvangaanbieders.

  Openbare orde en Veiligheid
  Amstelveen is al jaren nummer 1 van de middelgrote gemeenten, waar het gaat om veiligheid. Het totaal aantal misdrijven is in 2014 met 11% gedaald. Ook gaf 2014 een scherpe daling te zien van het aantal woninginbraken ten opzichte van de daaraan voorafgaande jaren. Een andere opvallende daler is het aantal aangiften van zakkenrollerij. Het aantal aangiften van diefstal van brom-, snor-, fietsen is met bijna een kwart toegenomen. Hieronder kunt u het aantal inbraken per wijk per maand zien.

  Inbraak


  Cultuur
  De Schouwburg, het Poppentheater en P60 bieden een grote diversiteit aan podiumkunsten voor jong en oud. De bezoekersaantallen laten een lichte stijging zien vanwege de toename van voorstellingen.
  Voorstellingen en bezoekers Amstelveense podiumkunsten in 2014:
  Schouwburg Amstelveen 77.462 bezoekers
  Cinema Amstelveen 21.391 bezoekers
  Poppentheater Amstelveen 3.673 bezoekers
  Poppodium P60 28.056 bezoekers

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Culturele instellingen
  Naast de podiumkunsten zijn diverse instellingen actief in de cultuursfeer, zoals de Bibliotheek, Muziekschool en het Cobra Museum en Museum Jan van der Togt. De kerncijfers laten zien, dat de instellingen veel worden bezocht en gebruikt.
  Getallen van 2014:
  Bibliotheek Amstelland aantal uitleningen 636.532, internetgebruikers 31.927
  Kunstuitleen Amstelveen uitgeleende kunstwerken 1.141 van de aanwezige 3.189 .
  Volksuniversiteit Amstelland cursisten 2.555
  Muziek- en Dansschool Amstelland cursisten 2.423
  Cobra Museum 14 tentoonstellingen en 95.901 bezoekers
  In de F&F staan geen getallen van het Museum Jan van der Togt genoemd.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Vervoer


  Er zijn heel veel kunstwerken die door heel Amstelveen staan. Het is de moeite waard deze ook te bezoeken al fietsende of wandelend. Ze zijn zowel klassiek en modern, groot en klein, overal zijn ze te vinden.

  Amstelveen


  Amstelveen


  Volksgezondheid, Zorg en Welzijn
  Voor mensen die minder goed zelfstandig kunnen wonen zijn er diverse vormen van begeleid wonen variërend van een kamer in een instelling tot een zelfstandige eenheid met begeleiding. De laatste jaren is het aantal zorgplaatsen door nieuwbouw sterk uitgebreid, kleinschaligheid is daarbij de trend. Er zijn diverse verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gezinsvervangend tehuizen / begeleid wonen en overige bijzondere woonvormen. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente regelt onder andere hulp bij de huishouding, een woningaanpassing of hulpmiddelen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning, zoals begeleiding en dagstructurering (voorheen dagbesteding genoemd). Het aantal medische praktijken zit in Amstelveen op gemiddeld niveau. Er zijn 29 huisartsen, 29 tandartsen, 11 apotheken, 31 fysiotherapeuten, en 3 vroedvrouwen werkzaam in de stad. Voor specialistische zorg is er Ziekenhuis Amstelland en op redelijke afstand zijn ook nog twee academische ziekenhuizen (AMC en VU).

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Sport en Recreatie
  Amstelveen beschikt over een groot en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen. Het merendeel van de 347 sportaccommodaties wordt gevormd door de sportvelden: voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk- en softbal, atletiek, rugby en een cricketveld. Verder is er zwembad De Meerkamp met diverse binnenbaden en buitenbaden, een oefenwieler-circuit en een 9-holes golfbaan. Deze sportvoorzieningen worden gebruikt door ongeveer 80 in Amstelveen gevestigde sportverenigingen en door veel particulieren. Naast sportaccommodaties beschikt Amstelveen ook over een grote hoeveelheid spelaccommodaties of speelvoorzieningen.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Milieu en Groen
  Amstelveen is een groene gemeente in een sterk verstedelijkt gebied. Veel grond wordt nog steeds agrarisch gebruikt, maar het aantal hectares landbouw neemt wel gestaag af. De hoeveelheid bebouwde en semi-bebouwde grond is in 2010 30% van de totale oppervlakte en dat aandeel vertoont een doorlopende stijging. 2016 was een zeer warm jaar, met een gemiddelde temperatuur van 10,7º C en zo komt 2016 net in de top-10 van warmste jaren sinds het begin van de waarnemingen. Dit past in de trend van een opwarmend klimaat, want ook de wintermaanden januari en februari waren beiden zacht. Zeer zacht weer werd afgewisseld door koudere perioden en uitzonderlijk was de langdurige ijzel begin januari in het noorden van Nederland. De ijzelperiode duurde van 4 tot en met 7 januari 2016, waar het KNMI code rood voor uitgaf.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Natuurparken
  In Amstelveen zijn veel natuurparken, zoals in Bovenkerkerpolder, De Braak, het Broersepark, Elsenhove Speelboerderij, Jac. P.Thijssepark, Koos Landwehrpark, het Meanderpark, in de Middelpolder, het Kersenbloesempark en de Poel. De Poel en het kersenbloesempark zijn onderdeel van het Amsterdamse Bos, dat 935 hectare groot is.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Restaurants, Hotels en Winkels
  In Amstelveen zijn relatief kleine hotels gevestigd. In totaal zijn er 143 kamers beschikbaar met 297 bedden. Naast de hotels zijn er in Amstelveen meer dan 60 restaurants. Veel zaken zijn omgebouwd naar eetgelegenheden met allerlei verschillende menus . Zo zijn er het Griekse Alexandros, het Argentijnse restaurant Buenos Aires, het Koreaanse restaurant Damso, de molen de Dikkert, Japans restaurant Tanuka en nog veel meer. Verder heeft Amstelveen in praktisch elke wijk een winkelcentrum aangelegd, waar ook veel restaurants en winkels te vinden zijn.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  In het Oude-Dorp van Amstelveen zijn steeds meer restaurants gekomen, zoals Villa Borghese - Italiaans, Royal Sang Kong - Chinees, Aan de Poel - met Michelinster! en nog veel andere zaken.

   Amstelveen


   Amstelveen


  In het Stadshart zijn er erg veel rond het Stadsplein, zoals Popov, Délifrance, New Peking City, Brasserie 14 en Tanuki.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Aan de Amstelzijde zijn de wat duurdere restaurants gevestigd zoals Lute en Paardenburg. In Bovenkerk zijn ook goede restaurants, bijvoorbeeld Silversant waar het vooral op het terras goed toeven is.

  Gemeente en gemeentebestuur
  Sinds januari 2013 is de ambtelijke samenvoeging met buurgemeente Aalsmeer een feit. Beide organisaties zijn samengesmolten tot één nieuwe ambtelijke organisatie die voor beide gemeenten alle ambtelijke taken uitvoert. Landelijke gezien is dit de meest grootschalige en vergaande samenwerking tussen twee ambtelijke apparaten. Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen gemeenteraad en een eigen college van Burgemeester en Wethouders. Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeente Amstelveen heeft 728 ambtenaren in dienst, verdeeld over 7 bedrijven, 8 afdelingen, de staf en de directie. In 2013 werkten 868 personen bij de gemeente Amstelveen van de directie tot de begraafplaats Zorgvlied.

  vantVeld Amstelveen


   Amstelveen


  De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) was de opkomst 54,4%. De VVD werd bij deze verkiezingen wederom de grootste politieke partij met 9 van de 37 zetels. Het College van Burgemeester en Wethouders is gevormd door VVD, Burgerbelangen Amstelveen (BBA), CDA, en ChristenUnie, gesteund door de Ouderen Combinatie Amstelveen.

  Foto Amstelveen
  (Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

  Herbert Raat, (VVD) wethouder van Financiën, Handhaving en vergunningen, Zorg en gezondheid,
  Wonen en volkshuisvesting, A9, Vastgoed en Stadshart


  Zetelverdeling gemeenteraad Amstelveen 2014
  9 voor VVD, 8 voor D66, 4 voor Groen Links, 4 voor BBA, 3 voor CDA, 3 voor PvdA, 3 voor SP, 2 voor OCA, 1 voor Christen Unie

  Amstelveen


  Amstelveen in al zijn facetten
  Wilt u meer weten en zien over de beschreven onderwerpen, zoek dan op deze website van Amstelveenweb.com naar uw onderwerp en kijk/lees over Amstelveen vroeger en nu. Mocht u vragen hebben of onderwerpen missen, geef het door via de mail aan: stefan@amstelveenweb.com

  (Bron: Facts and Figures 2013-2014-2015 Gemeente Amstelveen)