Bijgewerkt: 26 september 2020

Amstelveen


De Stad
Amstelveen is een stad gelegen in de provincie Noord-Holland (NL) ten zuiden van Amsterdam. De oppervlakte is 44,08 km², waarvan een wateroppervlakte van 2,30 km². De grond bestaat uit laagveen en zeeklei. Zie geschiedenis van Amstelveen over de veengronden.

Inwoners, Huishoudens en Nationaliteiten
In Amstelveen wonen iets meer vrouwen dan mannen wonen en de gemiddelde leeftijd van alle inwoners is 41 jaar is (landelijk: 42 jaar). Dat beteken dat in 2020 de inwoners van een jongere leeftijd zijn dan voorgaande jaren, aangezien er meer jonge gezinnen zijn komen wonen. Westwijk is de wijk met de meeste kinderen en in de wijk Groenelaan wonen de meeste ouderen. Op 1 januari 2020 telde Amstelveen 91.694 inwoners. Hiervan is de grootste groep, 16.095 = 38% alleenwonend. Ruim 211.546 = 8% van de huishoudens bestaat uit een gezin met kinderen, iets meer dan gezin zonder kinderen 24% = 10.234. Het percentage éénouder gezinnen is 7% = 2.945 personen en is de laatste jaren stabiel gebleven.

Er wonen 138 verschillende nationaliteiten in Amstelveen, dat zijn 18.842 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit, hetgeen 21% is van de totale Amstelveense bevolking.

Van de ruim 89.000 Amstelveners zijn er 14.995 niet-Nederlander (17%).De twee grootste groepen niet-Nederlander zijn afkomstig uit India (5.090) en Japan (1.721).

India


India


Bevolkingsontwikkeling
Op 1 januari 2020 waren er 8.671 inwoners van 75 jaar of ouder. In 2019 werden er 806 kinderen geboren en stierven er 788 personen, dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. De bevolking van Amstelveen groeit niet zo snel als voorgaande jaren, er vestigen zich iets meer mensen dan er vertrekken. Ruim 11.000 mensen vestigden zich in Amstelveen waarvan ongeveer 6.000 uit een andere plaats in Nederland en ruim 5.000 personen kwamen uit het buitenland

 Amstelveen


Wonen en Woningen
Het is niet eenvoudig om een (betaalbare) woning in Amstelveen te vinden, maar er wordt nog wel steeds gebouwd. Van de woningen is 80% na 1960 gebouwd en 30% na 1990. Van de in totaal 41.908 woningen is 45% koop, 31% corporatiehuur en 24% particuliere huur. De woningvoorraad bestaat voor 49% uit eengezinswoningen (31% koop – 18% huur) en 51% uit meergezinswoningen (13% koop – 38% huur). Tot en met 2023 zullen naar schatting nog zo’n 2.500 woningen worden gebouwd, waarvan meer dan de helft aan de rand van de wijk Westwijk – De Scheg.

flatgebouw


nieuwbouw


Wijken en Wijk-Buurtverdeling
Amstelveen is al jaar en dag verdeeld in wijken. In 2018 werden buurten samengevoegd, waardoor er nu 14 wijken en 47 buurten zijn. De wijkindeling sinds 2018:
 • WIJK 1 Randwijck: Buurt 1: Randwijck West - Buurt 2: Randwijck Oost
 • WIJK 2 Patrimonium: Buurt 1: Oranjebuurt - Buurt 2: Patrimonium
 • WIJK 3 Elsrijk: Buurt 1: Elsrijk-West - Buurt 2: Kruiskerkbuurt
 • Buurt 3: Vredeveldbuurt - Buurt 4: Elsrijk Oost
 • WIJK 4 Stadshart:Buurt 1: Stadshart
 • WIJK 5 Uilenstede-Kronenburg: Buurt 1: Uilenstede - Buurt 2: Kronenburg
 • WIJK 6 Bankras-Kostverloren: Buurt 1: Heldenbuurt - Buurt 2: Zeestratenbuurt
 • Buurt 3: Boekenbuurt, - Buurt 4: Operabuurt
 • WIJK 7 Buitengebied Noord: Buurt 1: Middelpolder - Buurt 2: Buurt over Ouderkerk
 • WIJK 8 Keizer Karelpark: Buurt 1: Oude Dorp - Buurt 2: Kastanjebuurt
 • Buurt 3: Van der Leekbuurt - Buurt 4: Populierenbuurt Buurt 5: Augustinuspark - Buurt 6: Startbaanbuurt
 • WIJK 9 Groenelaan: Buurt 1: Langerhuize - Buurt 2: Alpen Rondwegbuurt
 • Buurt 3: In de Wolkenbuurt - Buurt 4: Watercirkelbuurt - Buurt 5: Kringloopbuurt
 • WIJK 10 Waardhuizen-Middenhoven: Buurt 1: Beroepenbuurt - Buurt 2: Hemellichamenbuurt
 • Buurt 3: Punterbuurt - Buurt 4: Molenbuurt - Buurt 5: Galjoenbuurt
 • WIJK 11 Bovenkerk-Westwijk-Noord: Buurt 1: Bovenkerk - Buurt 2: Buitenplaatsenbuurt
 • Buurt 3: Betsy Perkbuurt - Buurt 4: Legmeer Buurt 5: Landschappenbuurt - Buurt 6: Theaterbuurt
 • WIJK 12 Westwijk Zuid: Buurt 1: Kastelenbuurt - Buurt 2: Schrijversbuurt
 • Buurt 3: Kruidenbuurt - Buurt 4: De Scheg
 • WIJK 13 Buitengebied Zuid: Buurt 1: Nes aan de Amstel - Buurt 2: Legmeerpolder
 • WIJK 14 Amsterdamse Bos: Buurt 1: Amsterdamse Bos Noord - Buurt 2: Amsterdamse Bos Zuid

 • wijkcentrum


  wijkcentrum


  WORDT VANAF HIER NOG BIJGEWERKT 2020

  Inkomen en Werk
  In Amstelveen ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen met 42.000 euro ruim boven het landelijk gemiddelde (36.000). De gemiddeld hoogste inkomens zijn te vinden in Buitengebied Noord en Elsrijk-West. Kronenburg/Uilenstede is de enige wijk waar het gemiddelde huishoudensinkomen ver onder het landelijke gemiddelde ligt, maar dat is een studentenwijk, een campus. Voor mensen die niet kunnen werken of ondersteuning nodig hebben zijn er sociale verzekeringen.

   Amstelveen


  Het UWVmeldt dat in maart 2018 in Amstelveen 1.541 mensen een WW-uitkering ontvangen. Daarmee zit de gemeente met een percentage van 3,4 procent onder het landelijke gemiddelde. Uit de cijfers blijkt ook dat het percentage van werklozen in Amstelveen in vergelijking met maart 2017 met 14 procent is gedaald.

   Amstelveen


  In 2016 behoorden 46.000 inwoners van Amstelveen tot de beroepsbevolking, dat wil zeggen dat men 12 uur of meer per week werk verricht of wil verrichten. In dit aantal zit dus ook het aantal werklozen. Hoeveel dat er in Amstelveen zijn is onduidelijk.

  werken


  werken


  Bedrijven
  De ligging van Amstelveen is zeer gunstig tussen Schiphol, Amsterdam en de bloemenveiling. Hierdoor hebben veel (inter)nationale bedrijven zich in Amstelveen gevestigd. Veel van de in Amstelveen gevestigde bedrijven zijn onderdeel van internationale netwerken, zoals Nestlé en Huawei.

  werken


  werken


   Amstelveen


  Amstelveen heeft veel MKB bedrijven met Amstelveense wortels, veel eenmanszaken / ZZP-ers en de commercile dienstverlening is erg groot.

  werken


  werken


  Verkeer en Vervoer
  De goede bereikbaarheid en de uitstekende verbindingen met de Amsterdam, met andere bedrijfslocaties en internationale bestemmingen maken Amstelveen een aantrekkelijke plaats om te wonen, maar ook om te werken.

   Amstelveen


  Vervoer


  Amstelveners hebben 38.901 personenauto’s, 1.649 bestelwagens, 90 vrachtwagens, 7 autobussen en maar liefst 2.152 motorfietsen, dus in totaal 42.799 motorvoertuigen in gebruik in 2016. Amstelveen ligt op enkele kilometers afstand van Schiphol. Het totaal aantal vliegtuigbewegingen van handelsverkeer en overig verkeer via de Luchthaven Schiphol kwam in 2016 uit op 497.000, met in totaal bijna 479.000 vliegtuigbewegingen. Al deze getallen zullen de komende jaren alleen maar toenemen.

  Schiphol


  Schiphol


  Onderwijs
  In Amstelveen staan verspreid over de wijken diverse basisscholen: 7 openbare, 6 protestants christelijke, 4 rooms-katholieke scholen en 2 bijzondere neutrale scholen. Daarnaast zijn er 2 scholen voor speciaal onderwijs en 5 basisscholen in het particulier onderwijs.

   School


   Amstelveen


   Amstelveen


  Geconcentreerd in de wijk Keizer Karelpark en Bankras staan 3 scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 5.700 leerlingen. Het aantal leerlingen op het voortgezet onderwijs neemt al jaren gestaag toe. Het aantal leerlingen in het schooljaar 2016-2017 was op de basisschool ruim 7.000 en in het voortgezet onderwijs bijna 5.700 leerlingen.

   Amstelveen


  Internationale School
  De ISA (International School of Amsterdam) biedt onderwijs aan scholieren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (vanaf de kleuterschool tot en met de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs) en telt in totaal 1.411 leerlingen: 737 basisschoolleerlingen en 674 leerlingen voortgezet onderwijs. Er zijn scholieren uit 54 verschillende landen. De grootste groepen komen uit de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en India.

   Amstelveen


  Kinderopvang
  In Amstelveen wordt kinderopvang geboden in 171 kindercentra, waarbij het aantal plaatsen 4.000 bedraagt. Vanaf 2012 zijn op nog een na, de peuterspeelzalen overgenomen door kinderopvangaanbieders.

   Amstelveen


   Amstelveen


  Openbare orde en Veiligheid
  Amstelveen is al jaren nummer 1 van de 50 grootste gemeenten, waar het gaat om veiligheid. Het totaal aantal misdrijven is in 2016 gedaald en ook het aantal woninginbraken van 369 naar 290. Het aantal aangiften van diefstal van brom-, snor-, fietsen is toegenomen. Regelmatig wordt er een woning waar wiet werd verbouwd, gesloten.

   Amstelveen


  Cultuur
  De Schouwburg, het Poppentheater en P60 bieden een grote diversiteit aan podiumkunsten voor jong en oud. De bezoekersaantallen schommelen nog al, afhankelijk van het seizoensaanbod.
  Voorstellingen en bezoekers Amstelveense podiumkunsten in 2016:
  Schouwburg Amstelveen 71.922 bezoekers
  Cinema Amstelveen 27.135 bezoekers
  Poppentheater Amstelveen 3.185 bezoekers
  Poppodium P60 27.322 bezoekers

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Culturele instellingen
  Naast de podiumkunsten zijn diverse instellingen actief in de cultuursfeer, zoals het Museum Jan van der Togt, de Bibliotheek Amstelland, Muziekschool en het Cobra Museum. De kerncijfers laten zien, dat de instellingen veel worden bezocht en gebruikt.

   Amstelveen


   Amstelveen


  Vervoer


  Er zijn heel veel kunstwerken die door heel Amstelveen staan. Het is de moeite waard deze ook te bezoeken al fietsende of wandelend. Ze zijn zowel klassiek en modern, groot en klein, overal zijn ze te vinden.

  Amstelveen


  Amstelveen


  Volksgezondheid, Zorg en Welzijn
  Voor mensen die minder goed zelfstandig kunnen wonen zijn er diverse vormen van begeleid wonen variërend van een kamer in een instelling tot een zelfstandige eenheid met begeleiding. De laatste jaren is het aantal zorgplaatsen door nieuwbouw sterk uitgebreid, kleinschaligheid is daarbij de trend. Er zijn diverse verzorgingshuizen, verpleeghuizen, gezinsvervangend tehuizen / begeleid wonen en overige bijzondere woonvormen. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zorgt ervoor dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De gemeente regelt onder andere hulp bij de huishouding, een woningaanpassing of hulpmiddelen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning, zoals begeleiding en dagstructurering (voorheen dagbesteding genoemd).
  Verzorgingshuizen aantal 5 capaciteit 457
  Verpleeghuizen aantal 6 - capaciteit 399
  Begeleid wonen aantal 5 capaciteit 113

   Amstelveen


   Amstelveen


  Het aantal medische praktijken zit in Amstelveen op gemiddeld niveau. Er zijn 30 huisartsen, 33 tandartsen, 12 apotheken, 50 fysiotherapeuten, en 3 vroedvrouwen werkzaam in de stad. Voor specialistische zorg is er Ziekenhuis Amstelland en op redelijke afstand zijn ook nog twee academische ziekenhuizen (AMC en VU).

   Amstelveen


   Amstelveen


  Sport en Recreatie
  Amstelveen beschikt over een groot en gevarieerd aanbod aan sportvoorzieningen. Het merendeel van de 250 sportaccommodaties wordt gevormd door de sportvelden: voetbal, hockey, tennis, korfbal, honk- en softbal, atletiek, rugby en een cricketveld. Verder is er zwembad De Meerkamp met diverse binnenbaden en buitenbaden, een oefenwieler-circuit en een 9-holes golfbaan. Deze sportvoorzieningen worden gebruikt door ongeveer 80 in Amstelveen gevestigde sportverenigingen en door veel particulieren. Naast sportaccommodaties beschikt Amstelveen ook over een grote hoeveelheid spelaccommodaties of speelvoorzieningen.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Naast de sportaccomodaties beschikt Amstelveen ook over een grote hoeveelheid spelaccomodaties of speelvoorzieningen.

   Amstelveen


  Milieu en Groen
  Amstelveen is een groene gemeente in een sterk verstedelijkt gebied. Veel grond wordt nog steeds agrarisch gebruikt, maar het aantal hectares landbouw neemt wel gestaag af. De hoeveelheid bebouwde en semi-bebouwde grond is 29% van de totale oppervlakte en dat aandeel vertoont een doorlopende stijging. 2016 was een zeer warm jaar, met een gemiddelde temperatuur van 10,9º C, niet bijzonder hoog.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Natuurparken
  In Amstelveen zijn veel natuurparken, zoals in Bovenkerkerpolder, De Braak, het Broersepark, Elsenhove Speelboerderij, Jac. P.Thijssepark, Koos Landwehrpark, het Meanderpark, in de Middelpolder, het Kersenbloesempark en de Poel. De Poel en het Kersenbloesempark zijn onderdeel van het Amsterdamse Bos, dat 935 hectare groot is.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  Restaurants, Hotels en Winkels
  In Amstelveen zijn relatief kleine hotels gevestigd. In totaal zijn er 143 kamers beschikbaar met 297 bedden. Naast de hotels zijn er in Amstelveen meer dan 60 restaurants. Veel zaken zijn omgebouwd naar eetgelegenheden met allerlei verschillende menus . Zo zijn er het Griekse Alexandros, het Argentijnse restaurant Buenos Aires, het Koreaanse restaurant Damso, de molen de Dikkert, Japans restaurant Tanuka en nog veel meer. Verder heeft Amstelveen in praktisch elke wijk een winkelcentrum aangelegd, waar ook veel restaurants en winkels te vinden zijn.

   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


   Amstelveen


  In het Oude-Dorp van Amstelveen zijn steeds meer restaurants gekomen, zoals Villa Borghese - Italiaans, Royal Sang Kong - Chinees, Aan de Poel - met Michelinster! en nog veel andere zaken.

   Amstelveen


   Amstelveen


  In het Stadshart zijn er erg veel rond het Stadsplein, zoals Popov, Délifrance, New Peking City en Tanuki.

   Amstelveen


   Amstelveen


  Aan de Amstelzijde zijn de wat duurdere restaurants gevestigd zoals Lute en Paardenburg. In Bovenkerk zijn ook goede restaurants, bijvoorbeeld Silversant waar het vooral op het terras goed toeven is.

  Gemeente en gemeentebestuur
  Sinds januari 2013 is de ambtelijke samenvoeging met buurgemeente Aalsmeer een feit. Beide organisaties zijn samengesmolten tot één nieuwe ambtelijke organisatie die voor beide gemeenten alle ambtelijke taken uitvoert. Beide gemeenten zullen zelfstandig blijven voortbestaan, met een eigen gemeenteraad en een eigen college van Burgemeester en Wethouders. Het aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeente Amstelveen heeft 936 ambtenaren in dienst.

  Eenhoorn Amstelveen


  De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) was het aantal stemgerechtigden 64.737, het aantal uitgebrachte stemmen 37.604, het aantal uitgebrachte blanco stemmen 156 en het aantal ongeldige stemmen 132. De opkomst was 58,1%, kiesdeler 1008 20/37. Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde stempas), bedroeg 3.557.

  Amstelveen


  Uitslag Verkiezingen 2018

   Amstelveen

   Amstelveen

  Amstelveen in al zijn facetten
  Wilt u meer weten en zien over de beschreven onderwerpen, zoek dan op deze website van Amstelveenweb.com naar uw onderwerp en kijk/lees over Amstelveen vroeger en nu. Mocht u vragen hebben of onderwerpen missen, geef het door via de mail aan: Redactie van Amstelveenweb

  (Bron: Facts and Figures 2016-2017 Gemeente Amstelveen)