Bijgewerkt: 17 oktober 2018

Samen aan zet in de wijk 2012 - 2015

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-11-2011

Versterken van burgerinitiatieven

Bewoners in de wijk meer regie geven. Initiatieven vanuit de wijk stimuleren en versterken. In het ultieme scenario heeft de wijk een eigen sociale onderneming die de leefbaarheid en de onderlinge contacten aanjaagt.

Dat is wat wethouder Jacqueline Koops (CU) voor ogen heeft met de conceptnota 'Samen aan zet in de wijk,  2012 - 2015' die wordt gemaakt in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In het voorjaar van 2012 beslist de raad over deze verandering in het gesubsidieerde welzijnswerk. Met deze vernieuwing wordt géén bezuiniging beoogd: het beschikbare budget blijkt gelijk.

Eerst is wethouder Jacqueline Koops (Welzijn) van plan de wijken in te gaan om haar plannen toe te lichten en de dialoog met wijkbewoners aan te gaan. Uit haar contacten met een aantal wijken blijkt overigens, dat de meningen verschillen. De wijk Randwijck is voorloper. Vooral door het ontbreken van een permanent wijkcentrum, zijn de bewoners in Randwijck aan de slag gegaan met plannen voor een sociale wijkonderneming met een eigen wijkcentrum.

Het doel van de initiatiefnemers in Randwijck is om de wijkbewoners meer regie te geven door hen optimaal te verbinden en zo ook de leefbaarheid en de participatie te verbeteren. Het nieuwe wijkcentrum zal worden geëxploiteerd door de bewoners zelf. De gemeente stelt het gebouw beschikbaar. Bewoners kunnen zelf aangeven of zij tijdelijke professionele ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van activiteiten. Wel wil Randwijck met zo min mogelijk subsidie de eigen broek ophouden.

De kracht van de burger

Wethouder Jacqueline Koops: “Ik geloof in de eigen kracht van de burger. Ik verwacht, dat er meer sociale samenhang kan worden bereikt als burgers zelf het initiatief nemen. Dat kan alleen als de gemeente zorgt voor voldoende randvoorwaarden. En als er voldoende vrijwillige inzet beschikbaar is. Vrijwilligers zijn nodig. Ik heb grote waardering waarop de inzet tot nu toe met steun van  Cardanus wordt georganiseerd.”

Koops vervolgt: “Met Welzijn Nieuwe Stijl is een omslag in het welzijnswerk gestart. Van de welzijnswerkers wordt vooral verwacht dat zij vraaggericht werken. In de wijken Groenelaan en Keizer Karel Park is hiermee gestart. In het ideale scenario maakt de welzijnswerker zichzelf overbodig en zijn de burgers in eigen kracht aan zet. Ik realiseer mij dat er verschillen zullen zijn in de wijken.

Wat mij betreft zijn er verschillende scenario’s denkbaar. Professionele ondersteuning of beheer blijft mogelijk: het is aan de wijken zelf, hoe ze de samenhang willen bevorderen en organiseren. Het moet natuurlijk wel in het huidige budget passen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.