Bijgewerkt: 6 maart 2021

Het subsidiebeleid van Amstelveen kan nog beter

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-02-2021

Het subsidiebeleid en het proces van subsidieverstrekking van de gemeente Amstelveen zijn goed op orde. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie. Verbetering is nog mogelijk door meer te sturen op het bereiken van maatschappelijke doelen. Ook een duidelijk afwegingskader voor het maken van keuzes voor het aangaan van een subsidie- of inkooprelatie kan de gemeente verder helpen.

De gemeente zet subsidies in als instrument om gemeentelijk beleid te realiseren. Hiermee is elk jaar ongeveer 13,7 miljoen euro gemoeid. De afspraken die met de subsidieontvangers worden gemaakt, zijn vaak gericht op de besteding van het geld of het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Door meer te kijken naar de mate waarin de maatschappelijke doelen worden bereikt, kunnen subsidies effectiever worden ingezet en kan beter worden beoordeeld wat de bijdrage daarin is van de verschillende subsidiepartners. De gemeente kan waar het gaat om samenwerking tussen de subsidieontvangers een meer regisserende rol spelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Vergadering op 10 juli 2019 in de raadzaal van de gemeente Amstelveen


Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat de gemeenteraad en het college van B en W het moeilijk vinden om weloverwogen keuzes te maken over wat wel en wat niet te subsidiëren, voor welke periode en wat daarbij een passende relatie is (subsidie of inkoop). Aanbevolen wordt om hiervoor een afwegingskader, werkwijze en instrumentarium te ontwikkelen.

Het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen is aan de gemeenteraad aangeboden. Het wordt naar verwachting besproken in de vergadering van de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen van 9 maart 2021.

Conclusies van het rapport van Partners+Pröpper: Kernconclusies. Sterke punten van het subsidiebeleid en de werkwijze van de gemeente zijn:

•          De gemeente stuurt op subsidieontvangers met evalueerbare uitvoeringsdoelen.

•          Het proces van subsidieverstrekking wordt doel- en rechtmatig uitgevoerd.

•          De informatievoorziening richting de raad en samenleving is transparant en helder.

2          Samenwerking tussen subsidiepartners is uitdrukkelijk een onderdeel van de opdracht aan subsidieontvangers. Het is in een aantal gevallen zelfs een voorwaarde om subsidie te ontvangen. Dit werkt in positieve zin door op de doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidies.

•          De gemeente stelt zichzelf op als samenwerkingsspeler en het samenspel met de gemeente wordt door subsidiepartners als constructief ervaren.

•          Daarbij stelt de gemeente zich ook op als (mee)lerende partner, maar schuwt er anderzijds niet voor om op te treden als zaken uit het spoor lopen.

De gemeente kan nog wel een meer een regisserende rol spelen bij het stimuleren van samenwerking tussen subsidiepartners onderling.

3          De doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid kan echter nog verder verbeteren, want:

•          De gemeente stimuleert subsidiepartners nog onvoldoende om te sturen op maatschappelijke effecten.

•          Het is voor subsidieontvangers niet altijd te doorgronden wat de beleidsdoelen van de gemeente zijn omdat de beleidsterreinen binnen de gemeente verkokerd zijn georganiseerd. Daardoor ervaren zij dat informatie gefragmenteerd is en de samenhang is niet altijd duidelijk.

•          Het ontbreekt bij de raad en het college nog aan een helder afwegingskader of werkwijze, waarmee keuzes kunnen worden gemaakt over wat wel of niet te subsidiëren en wat een passende relatie is (subsidie of inkoop). Lees het volledige rapport (pdf 59 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.