Bijgewerkt: 4 juni 2020

Persoonsgebonden budget wordt in de Zorgverzekeringswet vastgelegd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
06-02-2015

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een nieuw wetsvoorstel, waarin het Zvw-pgb wordt geregeld. Het wetsvoorstel bepaalt, dat zorgverzekeraars ook na dit jaar de opdracht krijgen om het Zvw-pgb in hun polissen aan te bieden. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over de hoogte van de vergoeding van de met een Zvw-pgb vergoede zorg en over de voorwaarden, waaronder de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Edith Schippers, (VVD) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Onderdeel van de hervorming van de langdurige zorg is de overheveling van de wijkverpleging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (die per 1 januari 2015 is opgehouden te bestaan) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). In dat licht heeft de Tweede Kamer de regering verzocht het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging onder te brengen in de Zvw. In de praktijk is het op dit moment al zo geregeld, alleen de wettelijke verankering ontbreekt nog. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Persoonsgebonden budget?

Een persoonsgebonden budget (PGB) is in Nederland een persoonsgebonden budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of een persoonsgebonden budget in de Wmo (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen). Het is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding, of hulp nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt, deze kan inkopen

Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet, kort Zvw, is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 in werking is getreden. De Zvw maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel. De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is voor de AWBZ. Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.