Bijgewerkt: 21 januari 2021

Besluiten van de Gemeenteraad - 2015

Foto's -> Gebeurtenissen -> Burgemeester en Bestuurders

Besluiten van de Gemeenteraad
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen in de raadzaal

In haar vergadering van woensdag 11 november 2015 sprak de gemeenteraad onder andere over de begroting 2016 en over de ombouw van de Amstelveenlijn. Hieronder leest u welke besluiten de gemeenteraad heeft genomen.

Programmabegroting en tarievennota 2016
De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2016 en de bijbehorende tarievennota 2016 vastgesteld. Met het vaststellen van de begroting ligt vast, wat de gemeente in 2016 wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en hoeveel dat mag kosten. Meer hierover leest u in het artikel ‘Gemeenteraad stelt programmabegroting 2016 vast’.

Ombouw Amstelveenlijn
Lijn 51 is aan vervanging toe. Deze metrolijn wordt omgebouwd tot tramverbinding en krijgt een nieuwe naam: de Amstelveenlijn. In februari en maart 2013 heeft besluitvorming over de voorkeursvariant van deze Amstelveenlijn plaatsgevonden in de gemeenteraad en in de regioraad van de Stadsregio Amsterdam. Nu die variant is uitgewerkt, heeft de gemeenteraad ingestemd met het zogeheten uitvoeringsbesluit. Dit besluit is nodig om uiteindelijk te komen tot de daadwerkelijke ombouw. In de bespreking stond de gemeenteraad stil bij de situatie tijdens de ombouwperiode: de doorstroming van het verkeer in Amstelveen, de aansluiting op belangrijke buslijnen en vervangend vervoer. Ook vroeg de raad aandacht voor een goede communicatie richting de inwoners en waren er vragen over de kruising Boelelaan. Een heikel punt voor de raad is het vervallen van enkele haltes en dan met name halte Gondel en Marne, waardoor de afstand tussen de haltes Meent en Sportlaan wel erg groot wordt. De fracties van D66, PvdA, GroenLinks, VVD, BBA en OCA dienden daarom een motie in om de bereikbaarheid van halte Meent te verbeteren. Zij willen dat het perron van halte Meent ook vanaf de noordzijde toegankelijk wordt gemaakt om het opheffen van halte Gondel te compenseren. Deze motie is door de raad aangenomen.

Appellaan - Notenlaan: woningbouw
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 8e herziening Amstelveen Midden-West, Appellaan Notenlaan vastgesteld. Hiermee wordt de bouw van 37 woningen aan de Appellaan Notenlaan mogelijk gemaakt. Het gaat daarbij om 19 koopwoningen en 18 huurwoningen.

Van der Hooplaan 180: parkeernorm
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan 9e herziening Amstelveen Midden-West, Van der Hooplaan 180 vastgesteld. De wijziging in het bestemmingsplan betreft het toevoegen van de parkeernorm. Hiermee is een uitspraak van de Raad van State verwerkt.

Inzameling afval: blik en drankkartons
De Afvalstoffenverordening 2015 is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staat, dat tegelijk met de inzameling van het plastic verpakkingsafval ook blik en drankkartons kunnen worden ingezameld.

Mondelinge vragen
OCA-raadslid Nora Tang heeft gevraagd naar de stand van zaken van de verkoop van kunst ter financiering van het kunstwerk ‘Der Bogen’. Wethouder Maaike Veeningen antwoordde, dat de gemeente door de verkoop van kunst en door sponsoring ruim binnen de begroting is gebleven.
Marina Casadei (SP) stelde vragen over de gevolgen van de aanbestedingsprocedure hulp bij het huishouden voor de thuishulp en de cliënt. Wethouder Herbert Raat zei, dat het continueren van de hulp voorop staat en dat mensen hun vaste hulp moeten kunnen houden. De nieuwe partijen moeten dat regelen en waar nodig, personeel overnemen. Zij moeten zich daarbij houden aan de eisen uit de aanbesteding.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 11 november 2015 de programmabegroting 2016 en de bijbehorende tarievennota 2016 vastgesteld.

De bespreking en vaststelling van de begroting is voor de gemeenteraad een belangrijk moment. Vanaf dat moment is het duidelijk, wat de gemeente volgend jaar wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat het mag kosten. De begroting 2016 is opgesteld aan de hand van de kaders die de gemeenteraad in juli 2015 heeft vastgesteld bij de behandeling van de zogeheten kadernota.

De programmabegroting 2016 kent een positief saldo van ongeveer 9,5 miljoen euro. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Ook is geld beschikbaar gesteld voor afvalinzameling, riolering en gemalen en voor het vervangen van bedrijfsmiddelen. Daarnaast heeft de raad subsidieplafonds ingesteld voor elf subsidieregelingen.

Wijziging en wensen van de raad
De gemeenteraad heeft zich bij de behandeling van de begroting niet alleen uitgesproken over de voorstellen die het college van burgemeester en wethouders heeft voorgelegd. De raad kwam zelf met een wijzigingsvoorstel (amendement) en enkele verzoeken en opdrachten aan het college (moties).

Poppodium P60
De gemeenteraad heeft – onder voorwaarden – tot 1 juli 2016 een extra incidentele subsidie van € 50.000,- toegekend aan Poppodium P60 om te voorkomen, dat er op korte termijn een kaalslag optreedt bij de vrijwilligersstructuur en de jongerenprogrammering van P60. Een amendement van D66, VVD, BBA, PvdA en SP hiertoe werd door de raad aangenomen.

Hermann Wesselink College
Op voorstel van VVD, D66, OCA en ChristenUnie heeft de raad aangegeven prioriteit te willen geven aan de huisvesting van het Hermann Wesselink College. De mogelijkheden van nieuwbouw en transformatie, op de bestaande locatie en op andere locaties moeten daarbij wat de raad betreft worden onderzocht. Ook wil de gemeenteraad, dat er een budget voor de huisvesting van de school beschikbaar wordt gesteld. De motie, waarin de raad dit verwoordde, kan gezien worden als steuntje in de rug van het college, die al volop met dit onderwerp bezig is.

Transparantie over gemeentelijke financiën
De gemeenteraad wil, dat het college onderzoekt, hoe de transparantie over de gemeentelijke financiën fysiek, of digitaal kan worden vergroot. Het gaat daarbij onder andere om onderwerpen als de schuldpositie, de ontwikkeling van de lokale lasten, de hoogte van garantstellingen en de hoogte van subsidies. De motie van VVD en D66 hierover werd gesteund door een meerderheid van de raad.

Het Amstelveens Sportbedrijf
Dit komt op grotere afstand van de gemeente te staan. Een drietal punten van financiering zijn nu niet toekomstbestendig georganiseerd: er is een gebrek aan compensatie voor risico-opslag en van scheeflopende indexeringen van de huurprijzen ten opzichte van de subsidie. Ook is er geen compensatie voor vervangingsinvesteringen. Als deze punten leiden tot een hogere bezuiniging dan met het Sportbedrijf is afgesproken (€ 600.000,- vanaf 2018), dan moet het Sportbedrijf daarvoor volgens de raad gecompenseerd worden. Een motie van D66, VVD, BBA, PvdA en GroenLinks hiervoor is door de raad overgenomen.

Lokale journalistiek
De gemeenteraad heeft verder een motie van GroenLinks, D66, OCA, PvdA, BBA, SP en ChristenUnie over de lokale journalistiek aangenomen. Directe aanleiding hiervoor is het onzekere toekomstperspectief van RTV Amstelveen nu een verzoek van de lokale omroep voor extra middelen door de gemeente is afgewezen. De raad wil met elkaar discussiëren over de toekomst van de lokale omroep en de lokale journalistiek. Als input voor de discussie wil de raad, dat het college een notitie opstelt over verschillende toekomstscenario’s voor de Amstelveense lokale journalistiek in zijn geheel en de lokale omroep daarbinnen in het bijzonder. De raad wil meer inzicht in de financiële en inhoudelijke consequenties van het opzetten van een (boven)lokale streekomroep voor het Amstelland, het opzetten van een digitale lokale omroep en van het (deels) integreren van de lokale omroep bij een bestaande andere omroep, zoals RTV Noord-Holland, of AT5.

Aansluiting bij ombudsman Metropoolregio Amsterdam
Tot slot heeft de gemeenteraad – door het aannemen van een motie van BBA, PvdA, GroenLinks, VVD, OCA en D66 - de wens uitgesproken om zich aan te sluiten bij de gezamenlijke ombudsman van de Metropoolregio Amsterdam in plaats van de huidige aansluiting bij de nationale ombudsman. De klachtenbehandeling moet nabij en laagdrempelig zijn en binnen de Metropoolregio bestaat een goede klachteninfrastructuur met lokale klachtencoördinatoren en spreekuren.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Gebeurtenissen