Bijgewerkt: 27 november 2021

Visie ondernemingsraad van Stichting Cardanus

Nieuws -> Cardanus

Bron: Marja Las van Bennekom
12-05-2011

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en de berichtgeving daarover wil de ondernemingsraad van Stichting Cardanus via deze weg zijn eigen visie laten zien. Er is de laatste tijd heel veel gebeurd. De bestuurder, die aanvankelijk de juiste persoon leek om Cardanus, sinds de fusie een instelling van eilandjes, te verbinden, bleek dit toch niet zo te zijn. De OR heeft op allerlei manieren getracht om een goede relatie met de bestuurder op te bouwen, helaas zonder resultaat.

De bestuurder bleek niet in staat te zijn te communiceren en de werksoorten te doorgronden. Informatie werd niet, of te laat gegeven en een duidelijke visie voor de organisatie ontbrak. Herhaalde pogingen van de OR om gehoor hiervoor te vinden bij de RvT zijn helaas op niets uitgedraaid.

logo-cardanus Amstelveen
(Bron Cardanus - 2011)

Het logo van de Ondernemingsraad van de Stichting Cardanus


In 2010 kwam wethouder Raat met de mededeling dat hij het jongerenwerk bij Cardanus wilde weghalen en dit zelf wilde uitvoeren. Wat er met onze professionele jongerenwerkers ging gebeuren was niet bekend. Johan Zoutberg liet het besluit over zich heengaan. Jongerenwerkers wilden weten wat er ging gebeuren. Johan Zoutberg verklaarde, dat de gemeente per 1 januari 2012 het jongerenwerk zou overnemen, zonder een duidelijke visie daarover te hebben en dat het wat hem betrof dan wel vanaf 1 januari 2011 zou mogen.

De jongerenwerkers voelden zich door hun bestuurder in de steek gelaten. Bij Johan Zoutberg was er een totaal gebrek aan visie wat er met het jongerenwerk in Amstelveen zou moeten en kunnen gebeuren. Vervolgens moest vanuit het Rijk de gemeente een besluit nemen op welke wijze zij de harmonisatie van de peuterspeelzalen gestalte ging geven. De OR heeft meermalen getracht duidelijke informatie en de daarbij behorende stukken te krijgen.

Helaas gaf de bestuurder alleen vage meldingen dat “het nog alle kanten op kon en dat er een embargo vanuit de gemeente lag op het onderzoeksrapport”, iets wat uiteindelijk ontkend werd door de verantwoordelijk wethouder mevr. Koops. Op 10 november werd aldus besloten, dat de peuterspeelzalen overgenomen zouden worden door kinderdagverblijforganisaties, wat een grote bezuiniging inhoud voor de gemeente.

Weer liet Johan Zoutberg een besluit langs zich heengaan. Bovendien werd Cardanus geconfronteerd met een bezuiniging van 200.000 euro op het Sociaal Cultureel Werk. De vakbonden werden ingeschakeld voor een sociaal plan. Ondertussen leek het financieel slechter te gaan met Cardanus. Opnieuw kwam er weinig, of geen informatie vanuit de bestuurder. De OR heeft op dat moment een deskundige in de arm genomen en een onderzoek door een financiële expert laten uitvoeren.

Dit rapport was niet erg positief. Nadat De OR dit rapport aan de RvT had gestuurd kon de OR met de Raad van Toezicht om tafel, maar tot een verhelderend gesprek kwam het niet. De OR heeft vervolgens de bestuurder en Raad van Toezicht verzocht om binnen korte termijn een goed plan te presenteren met een goede financiële onderbouwing voor de toekomst van Cardanus. Al snel bleek dat Johan Zoutberg hier niet aan kon voldoen. Ook het Managements Team was tot de conclusie gekomen dat deze bestuurder niet de juiste man was om Cardanus te leiden in deze moeilijke tijd met aanzienlijke bezuinigingen en veranderingen.

Johan Zoutberg werd vervolgens door de RvT op non-actief gesteld. Inmiddels was er door OR en Vakbond een 3e achterbanvergadering georganiseerd om het personeel te informeren en steun te vragen voor de vervolgstappen richting RvT. Na een gesprek met de Raad van Toezicht, waarin opnieuw niets bereikt werd en de partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden, hebben de OR en de vakbond het vertrouwen in de Raad van Toezicht opgezegd. Dat was een lastig en moeilijk besluit, maar de OR en achterban vonden dat Cardanus zo niet verder kon.

Wim Bouman werd plaatsvervangend bestuurder. Hij heeft het volledige vertrouwen gekregen van het Managements Team en de OR. Er was veel te doen: een meerjaren beleids/visieplan moest gemaakt worden, offertes moesten gemaakt, een nieuwe Raad van Toezicht moest gezocht worden, het ontslag van Johan Zoutberg moest geregeld, er moest een reorganisatieplan, een sluitende begroting en een sociaal plan opgesteld worden.

De OR is er vanuit gegaan, dat de gemeente na deze positieve omslag overtuigd zou zijn, dat Cardanus met deze medewerkers op de goede weg was en hen daarin zou steunen. Niets is minder waar, zo blijkt nu. Een verzoek van de gemeente tot inzicht in de cijfers, is direct door Cardanus toegestaan, Cardanus heeft zelf voorgesteld de controllers van Cardanus en de gemeentes Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer gezamenlijk de cijfers te laten bekijken. De hoofdcontroller van de gemeente Amstelveen was tevreden met het geleverde financiële overzicht. Stichting Cardanus heeft voor het jaar 2011 al een bezuiniging van 430.000 euro gerealiseerd.

Door het gebrek aan duidelijkheid en visie vanuit de gemeente zagen een aantal jongerenwerkers het jongerenwerk bij de gemeente niet zitten en zochten een andere baan. Er bleven steeds minder jongerenwerkers over om het werk uit te voeren. Geen toekomstperspectief, hun kennis niet gebruikt en ideeën die niet uitgevoerd mogen worden vanuit de gemeente, hadden tot gevolg dat een aantal jongerenwerkers ziek/overspannen werd.

Ondanks deze problemen is het jongerenwerk toch bijna voldoende uitgevoerd. Jongerenwerk kan niet van maand tot maand bekeken worden maar wel op langere termijn. Een deel van het niet uitgevoerde ambulant werk op straat heeft te maken met de zeer slechte weersomstandigheden begin dit jaar en niet met Cardanus of de nog aanwezige jongerenwerkers. Die door het weer te weinig gedraaide uren worden altijd in de niet winterse periodes rechtgetrokken, omdat het dan weer drukker wordt.

Nu heeft de gemeente dus een voorgenomen besluit liggen om het ambulante jongerenwerk en dus ook de subsidie voor dit jaar per direct bij Cardanus weg te halen. Door dit te doen trekt de gemeente, ondanks, dat dat eerder tegengesproken is, de stekker uit heel Cardanus. Het wegvallen van zo’n groot bedrag in de eerste helft van het jaar, is niet op te vangen. Daarnaast heeft de gemeente de door Cardanus gevraagde frictiekosten i.v.m. de overgang van peuterspeelzalen en het jongerenwerk niet gehonoreerd. En dat, terwijl de overname van deze werksoorten opgelegd worden door diezelfde gemeente. De gemeente bepaalt en Cardanus draagt de kosten?

Ook de berichtgeving dat Cardanus stuurloos zou zijn of worden is niet juist. Wim Bouman, de plaatsvervangend bestuurder, blijft aan het roer van Cardanus staan en heeft daarbij de steun van personeel, vakbond en ondernemingsraad. Wij beseffen ons terdege, dat er om 40% krimp in de organisatie te moeten realiseren er flink gesneden moet worden en dat dit gevolgen gaat hebben voor de gehele organisatie. Er ligt echter een goed plan klaar dat zeker toekomst heeft; als we daar de kans voor krijgen!

Wij hopen dat de plannen van de gemeente niet berusten op ondoordachtzaamheid en dat de gemeenteraadsleden van alle partijen alles in het werk zullen stellen om de verantwoordelijke wethouders hierover te ondervragen. De komende weken zullen we alle inwoners van Amstelveen, de leden van het College en de raadsleden d.m.v. acties laten zien, wat en wie Cardanus nog meer is/zijn. Het vele, goede welzijnswerk waar Cardanus voor staat, ook gebracht door meer dan 700 vrijwilligers, mag niet verloren gaan!

Op donderdag 19 mei 2011 is er weer een 'Praat met de Raad', deze keer in ontmoetingscentrum De Meent (Orion 3 1188 AM Amstelveen). Kom en laat horen wat het voor u betekent, als dit er niet meer is:

De Boemerang, de wijkcentra, de Buurtkamer, Taal- en opvoedingsondersteuning, de Vrijwilligerscentrale, BON Integratie, Re-intregatie en Participatie, 12 peuterspeelzalen, Tiener-en jongerenwerk (De Point, Huttendorp, disco’s, sport- en speldagen), Brede Schoolactiviteiten, kinderwerk, cursussen, opbouwwerk (wijkplatforms) en ga zo maar door. En wat te denken van de 700 vrijwilligers van Cardanus?

Uit naam van de gehele ondernemingsraad van Stichting Cardanus, Marja Las van Bennekom, voorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS