Bijgewerkt: 27 november 2021

Kreeg Cardanus een faire kans?

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
22-10-2013

Alle toezeggingen van het College van B en W aan de gemeenteraad van Amstelveen ten spijt is de offerte van Cardanus, waarin wij onze visie en inzet hadden neergelegd, willens en wetens buiten de beoordelingsprocedure in het kader van de welzijnstender van de gemeente gehouden.

Letterlijk staat in de afwijzing:

"De subsidieaanvraag van Cardanus in niet voor beoordeling in aanmerking gekomen, omdat uw organisatie niet aan de selectiecriteria bleek te voldoen. Uit de door u aangeleverde gegevens blijkt, dat het eigen vermogen lager is dan het percentage, zoals opgenomen in paragraaf 6 van het aanmeldformulier (bijlage 1 bij de subsidietender) genoemde eis voor wat betreft het eigen vermogen ten opzichte van de jaarexploitatie (minimaal 5%)."

Hoe kan het College dit met droge ogen aan ons laten weten? De afgelopen jaren heeft de gemeente bij de directie van Cardanus aangedrongen op het afslanken van de organisatie. Daarnaast is ons herhaaldelijk duidelijk gemaakt, dat de naam CARDANUS dusdanig besmet was, dat een voortzetting onder deze naam zeer onwenselijk geacht werd.

Pas in de laatste raadsvergadering werd door raadsleden schoorvoetend toegegeven, dat het Cardanus van nu niet meer het Cardanus van twee jaar geleden is. Een eerste glimp van erkenning?

Met veel moeite is de financiële positie van Cardanus op orde gebracht. Voor het derde achtereenvolgende jaar kan de jaarrekening van dit jaar met een positief saldo worden afgesloten.

Om nu als afwijzingsgrond te horen te krijgen, dat er onvoldoende eigen vermogen aanwezig is lijkt een regelrechte uitvlucht om eindelijk van Cardanus af te zijn! Dat de nieuwe organisatie, die bij een positieve uitslag voor ons de uitvoering ter hand zou gaan nemen, niet over eigen vermogen zou beschikken was al duidelijk op het moment, dat wij door de gemeente werden uitgenodigd om op deze tender in te schrijven.

hogema Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wim Bouman (r) bestuurder van de Stichting Cardanus tijdens de bekendmaking van zijn vertrek op 19 maart 2012. Naast hem zit Jan Hogema, de toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Hogema werd gevraagd voor een korte interim periode van een half jaar de functie van directeur-bestuurder op zich te nemen van de Stichting Cardanus


Dit staat in schril contract met het feit, dat over een andere uitsluitingsgrond, na de sluitingstermijn, wel met ons is gecommuniceerd. Het betrof hier ons verzoek om een garantstelling inzake de aanvulling op de WW van medewerkers die bij Cardanus zouden moeten afvloeien.

De financiële opzet van de tender betekende al van meet af aan, dat er vele ontslagen zouden gaan volgen binnen Cardanus. De financiële ruimte, waar Cardanus op 31 december 2013 over beschikt, zou bij gunning van het werk, volledig opgesoupeerd worden door de aanvullingen op WW-uitkeringen.

Het college van B en W moet zich daar, ook tijdens de communicatie in het afgelopen jaar met de gemeenteraad, terdege bewust van zijn geweest. Een gang van zaken die wel erg bevreemdt en waarover het laatste woord binnen de gemeenteraad hopelijk nog niet is gesproken.

Wat naast dit alles bevreemdend blijft is, dat er naar de vrijwilligers van Cardanus nauwelijks geluisterd is in het afgelopen jaar. Veel van hen voelen zich verbonden aan Cardanus en haar medewerkers.

Dat B en W deze meningen en gevoelens niet op hun waarde wisten te schatten was al langer duidelijk. Teleurstellend is wel, dat de gemeenteraadsleden de mening van de grote groep vrijwilligers in het verleden ook niet bij hun besluitvorming hebben betrokken.

Desondanks hopen wij, dat onze vrijwilligers ook vrijwilliger zullen blijven bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Zij creëren "Welzijn” en niemand anders! Wij verwachten tevens, dat AanZ met de vrijwilligers ook een overlegstructuur zal willen handhaven. Zonder overleg op basis van hoor en wederhoor zou de nieuwe organisatie een stuk input en meedenken missen. Iets wat ten nadele zou zijn van het werk en de praktische uitvoering.

In overleg met de Raad van Toezicht van Cardanus is besloten om geen bezwaar tegen de afwijzende beschikking van de gemeente aan te tekenen. Wij kiezen er nu voor om de organisatie de komende maanden op een zorgvuldige wijze te ontmantelen en zoveel mogelijk medewerkers en vrijwilligers te helpen bij de overstap naar de nieuwe welzijnsorganisatie.

Dit neemt niet weg, dat aan het einde van dit jaar voor enkele tientallen medewerkers van Cardanus ontslag wacht, zonder perspectief op een nieuwe werkkring. Tenslotte willen wij de nieuwe organisatie "AanZ Amstelveen" veel succes en sterkte toewensen met het uitvoeren van de welzijnsactiviteiten binnen de gemeente Amstelveen.

Jan Hogema, Directeur-bestuurder a.i. Stichting Cardanus 22 oktober 2013Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS