Bijgewerkt: 27 november 2021

Cardanus focust op het welzijnswerk in Amstelveen

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
19-03-2012

Op maandagmiddag 19 maart 2012 werd in het MOC gebouw aan de Lindenlaan een bijeenkomst georganiseerd door het bestuur van de Stichting Cardanus voor de lokale pers. Bestuurder Wim Bouman en Jan Hogema, voorzitter van Raad van Toezicht vertelden over hun visie, hoe de welzijnsorganisatie in de toekomst wil werken.

Rol van betekenis

De Stichting Cardanus wil, in afgeslankte vorm, een rol van betekenis blijven spelen in de uitvoering van het welzijnswerk in Amstelveen. We nemen afscheid van het verleden, richten ons nu vooral op de toekomst, waarbij we onze activiteiten, aangepast aan de eisen van deze tijd, voortzetten. In een visiedocument zijn de uitgangspunten voor Cardanus Nieuwe Stijl uitgewerkt.

30 % krimp

Cardanus heeft een ingrijpende reorganisatie achter de rug. Qua omvang bedraagt de krimp 30%. De reorganisatie is helaas niet zonder gedwongen ontslagen verlopen, maar heeft er wel toe geleid dat we niet langer rode cijfers schrijven. Het resultaat is nog bescheiden (€ 6.554,- positief), maar kan nog toenemen als we de frictiekosten van de gemeente Amstelveen vergoed krijgen.

In oktober 2011 heeft Cardanus een geregisseerde en volledige ontmanteling overwogen. Wij willen maatschappelijke kosten van een liquidatie (ontslagen, afbraak van vrijwilligerswerk, etc.) voorkomen. De constructieve samenwerking met de gemeente, die hiervoor noodzakelijk was, hebben we helaas onvoldoende kunnen bereiken.

Tot nu toe heeft de Gemeente Amstelveen zich niet willen, of kunnen uitspreken over de vraag hoe het welzijnswerk na 1 januari 2013 georganiseerd moet worden en of daarin nog plaats is voor Cardanus.

cardanus Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Vlnr.: Jan Hogema, voorzitter van de Raad van Toezicht en Wim Bouman bestuurder van de Stichting Cardanus tijdens de persbijeenkomst op 19 maart 2012


Focus

Wij kiezen nu zelf voor het aanbrengen van focus door de doorstart van een kernorganisatie en door het gedeeltelijk afstoten van onderdelen. De kern bestaat uit het wijkwelzijnswerk. Naast het team wijkwelzijnswerkers, maken de wijkcentra daar een belangrijk onderdeel vanuit. Cardanus zorgt voor de verzelfstandiging van de Vrijwilligerscentrale en Kringloopwinkel de Boemerang en de overdracht van Bureau Opvang Nieuwkomers (BON) en Taal- en Opvoedingsondersteuning.

De nieuwe koers van Cardanus speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen: een terugtredende overheid, meer eigen verantwoordelijkheid van burgers ("van verzorgingsstaat naar participatiestaat") en minder publieke middelen.

Sociale samenhang

De nieuwe visie op welzijnswerk brengt met zich mee, dat de werkwijze van Cardanus zal veranderen. Onze wijkcentra blijven we professioneel beheren, maar we vergroten de actieve rol van bewoners in de programmering. In het versterken van de sociale samenhang fungeren onze welzijnswerkers als aanjager, adviseur, ondersteuner en 'startmotor'.

Voor burgers die, in principe, in staat zijn hun eigen welzijn te organiseren, vindt door ons geen expliciet aanbod meer plaats. Als dit wel gebeurt dan uitsluitend tegen kostendekkende tarieven, waarvoor geen subsidie nodig is. We onderhouden een netwerk met onze collega dienstverleners, zoals maatschappelijke dienstverlening, scholen, politie, gezondheids- en ouderenzorg en maken dit netwerk toegankelijk en transparant voor burgers.

Cardanus is diep geworteld in de lokale samenleving en weet wat er speelt in wijken en buurten. De samenwerking met vrijwilligers maakt onze aanpak niet alleen kostenefficiënt, maar ook van grote maatschappelijke betekenis. Cardanus heeft niet stilgezeten. De organisatie is, als gevolg van een ingrijpende reorganisatie, afgeslankt en schrijft weer zwarte cijfers. Zij is er met haar medewerkers klaar voor!

Cardanus Nieuwe Stijl 2012

Visie op het sociaal werk in Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer maart 2012

Samenvatting

We maken in Nederland een ontwikkeling door van verzorgingsstaat naar participatiestaat. De inrichting van het sociale domein gaat de komende jaren drastisch veranderen. Ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl en de Kanteling in de Wmo zijn nog in volle gang. Nieuwe, grote opgaven staan bij de gemeente voor de deur: de jeugdzorg, de begeleiding uit de AWBZ en invoering van de Wet Werken naar Vermogen.

Wij zien deze ontwikkelingen niet alleen als een bestuurlijke opgave, maar tevens als aanleiding voor een fundamentele inhoudelijke koerswijziging. Ze dwingen gemeenten en maatschappelijke instellingen tot een herbezinning. Bovendien bevinden we ons in een tijd van economisch en financieel zwaar weer en zijn er minder middelen beschikbaar dan voorheen.

In het licht van deze veranderingen heroriënteert Cardanus zich op haar kerntaken en de organisatie van het welzijnswerk. Wij zijn van mening, dat welzijnswerk een sleutelrol heeft in de transformatie. De meerwaarde ligt in het versterken van de kracht van burger en samenleving. Het welzijnswerk is de verbindende schakel. Door mensen in kwetsbare omstandigheden te activeren naar grotere deelname aan de samenleving kan een beroep op duurdere zorg voorkomen worden: Meer welzijn, in plaats van meer zorgverlening.

Vernieuwing van inhoud, organisatie en sturing is noodzakelijk om deze omslag te realiseren. Onze organisatie vormen we om tot een kleine, flexibele en slagvaardige organisatie, die snel en adequaat kan inspelen op de maatschappelijke vraag van burger en samenleving. Een organisatie die dichtbij de mensen staat.

Een organisatie die uitgaat van kracht en mogelijkheden, niet van beperkingen. Een organisatie die mensen verbindt, aan elkaar en aan lokale (vrijwilligers) organisaties. De vraag en mogelijkheden van burger en samenleving zijn hierbij leidend.

Het formuleren van de lokale welzijnsopgave doen we (binnen de kaders die de gemeente stelt) veel meer, dan voorheen in interactie met burgers en andere belanghebbenden. Hiervoor hebben we een nieuwe methodiek ontwikkeld en uitgetest. De wijkprogramma's die hieruit voortkomen kunnen, als gevolg van de nieuwe werkwijze, rekenen op groot maatschappelijk draagvlak.

Onze wijkcentra blijven we professioneel beheren, maar we vergroten de rol van bewoners in de programmering. We maken meer ruimte voor burgerinitiatief en werken samen met andere organisaties in de oprichting van een Buurtacademie; een netwerkorganisatie met faciliteiten en activiteiten die kleur en inhoud krijgt door vrijwilligers, lokale organisaties en beroepskrachten.

Met deze visie willen we bestuurlijk en politiek draagvlak creëren dat nodig is om de transformatie vorm te geven. Het dient tevens als basis voor de inrichting van de subsidierelatie tussen Cardanus Nieuwe Stijl en de gemeente Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer voor de komende jaren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS