Bijgewerkt: 18 oktober 2021

Bewonersbeweging Van Hallt! ontevreden over plannen Rijksweg A9

Nieuws -> Informatief

Bron: Bewonersbeweging Van Hallt!
16-10-2013

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Wij (bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten) zijn overvallen door het feit dat aan uw Raad op 6 november aanstaande (bij Raadsvoorstel d.d. 3 september 2013) zal worden gevraagd om in te stemmen met de “Overeenkomst wijziging op onderdelen van de Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere” in die zin, dat de gemeente ad € 100 miljoen voor een tunnel van circa 2.000 m bij de verbreding van Rijksweg A9 wordt vervangen door een gemeentelijke bijdrage ad € 40 miljoen voor een verdiepte ligging van 1.300 m en een overkapping bij het Oude Dorp van iets minder dan 250 m.

Met dit verzoek c.q. bezwaarschrift willen wij ons ongenoegen kenbaar maken over de gang van zaken en u verzoeken om niet in te stemmen met deze Overeenkomst. Onze gezamenlijke reactie spitst zich toe op dat deel van het plan, dat direct invloed heeft op onze woon- en leefomgeving. Wij zijn niet zozeer tegen een nieuw plan voor de Rijksweg A9, maar wel tegen de manier, waarop deze aan ons – zonder enige inbreng – wordt opgedrongen.

Verbazing heerst bij ons allereerst over de procesgang. Een kort resumé: Al lange tijd is er bij ons onduidelijkheid over de plannen die er spelen rondom de ondertunneling van de A9. In 2007 werd een plan gepresenteerd waarbij er een tunnel zou komen van 2.000 m¹, waarvoor een aanzienlijke eigen bijdrage van de gemeente zou zijn vereist. Eind februari 2011 heeft uw Raad besloten dat een gemeentelijke bijdrage van € 100 miljoen voor deze ondertunneling van de A9 financieel geen haalbare kaart was. Daarmee was het plan voor een tunnel van de baan, althans wat betreft de gemeente Amstelveen.

Tussen eind februari 2011 en 23 september 2013 is het voor Amstelveense burgers onduidelijk wat de status van het project A9 is. Wethouder Raat doet geen uitspraken over verwachtingen en het blijft voor ons angstvallig stil rondom dit dossier. In de avond van 23 september ontvingen wij een bewonersbrief waarbij aangekondigd werd dat we op 24 september (de volgende dag!) een  informatiebulletin zouden ontvangen. Op 2 oktober jongstleden werd er (i.i.g. voor onze straat) een informatieavond georganiseerd door de gemeente.

Gelijktijdig werd het voor ons duidelijk dat er een Raadsvoorstel (d.d. 3 september 2013) ligt, waaruit blijkt dat er op 17 oktober a.s. een behandeling is van het bewuste Raadsvoorstel en op 6 november 2013 een besluit wordt gevraagd van uw raad om in te stemmen met deze Overeenkomst. Kortom een zeer beperkt tijdsbestek waarin burgers worden geïnformeerd en u de  beslissing dient te nemen over een voor Amstelveen zo’n belangrijk dossier. U kent het gezegde: “Haastige spoed is zelden goed!”

Dan de informatievoorziening en dialoog. Wij zijn van mening, dat het betreurenswaardig is dat er vanuit de gemeente – door het College van Burgemeester en Wethouders – zo gebrekkig en weinig is gecommuniceerd over dit plan met de inwoners van Amstelveen en de bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg in het bijzonder. De bewoners van deze straat zijn degenen die als één van de weinigen direct en op zeer korte afstand van de Rijksweg A9 wonen.

Nog nooit is er – noch door ambtenaren, noch door Wethouders, of Raadsleden – met (een afvaardiging van) deze groep omwonenden op een adequate en gestructureerde manier over de voorliggende plannen gesproken (dat terwijl Wethouder Raat regelmatig bij z’n ‘tante Greet’ op bezoek gaat en dus gemakkelijk eens langs had kunnen komen om onze visie aan te horen).

Hierdoor voelen wij ons niet serieus genomen en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Een Gemeenteraad behartigt toch juist de belangen van alle inwoners van haar gemeente? Onze vraag is: Waarom is er zo lang een radiostilte, terwijl er kennelijk wel aan een voorstel werd gewerkt, waarmee wij nu worden geconfronteerd? Dit riekt naar onzorgvuldighei,d of was eerdere inspraak van omwonenden niet wenselijk?

Nog even terug naar de informatieavond van 2 oktober 2013. Wij zijn geschrokken over de gebrekkige en tegenstrijdige informatievoorziening tijdens deze avond. De één zegt dit, de ander dat over een plan, dat tijdens deze avond zelfs “een houtskoolschets” wordt genoemd door voorlichters. Veel antwoorden op belangrijke vragen konden niet, of slechts uiterst onsamenhangend worden gegeven, of waren zelfs tegenstrijdig. Een greep uit een aantal concrete vragen:

-In welke mate wordt de Rijksweg in noordelijke richting verbreed?

-Welke gevolgen – van een eventuele verbreding in noordelijke richting – heeft dit in hoofdlijnen voor het straatprofiel van de Mr. F.A. van Hallweg?

-Wat de verwachting is over (de toename van) fijn stof?

-Wat de verwachting is over (de toename van) geluidsoverlast?

-Waarom wordt er slechts op één deel een overkapping gemaakt van 250 m en niet bijvoorbeeld 2 x een overkapping van 150 m?

Waarom is het niet mogelijk om de weg meer in zuidelijke richting te verplaatsen, daar waar meer ruimte is (geen woningen die direct aan de Rijksweg A9 meer grenzen, zoals bij de Mr. F.A. van Hallweg)

Wethouder Raat, gemeenteambtenaren en woordvoerders van Rijkswaterstaat spraken duidelijk niet met één mond en kwamen ieder met andere  (en onderling tegenstrijdige) feiten. Één van de uitspraken over fijn stof van een woordvoerder van Rijkswaterstaat viel ons op en is exemplarisch voor de informatievoorziening van die avond:

“Waarschijnlijk vallen alle fijn stof waardes binnen de gestelde normen” en “We weten niet, of het minder is dan nu het geval is, maar het is waarschijnlijk wel binnen de norm” en “Van de fijn stof bij u in de buurt komt ca. 60% vanuit de Noordzee en maar ca. 40% van de A9 en Schiphol”.

Als zulke onsamenhangende, doch positief stimulerende antwoorden (in de trant van “Deze oplossing is wel heel goed voor de stad hoor”) geformuleerd worden krijg je als bewoner enerzijds het gevoel, dat er op een ‘houtje-touwtje’ manier naar het plan is gekeken zonder goede afweging van alle belangen.

Anderzijds dringt zich het gevoel op, dat het plan ons ‘door de strot gedrukt wordt’. Bij ons leeft het vermoeden, dat een snelle beslissing wordt afgedwongen onder druk vanuit, aan de ene kant de Rijksoverheid (De Minister zal het niet appreciëren, dat de gemeente Amstelveen nu weer niet instemt met voorliggend plan, want anders blijft ze aan de gang….) en, vanuit de andere kant de aankomende Gemeenteraadsverkiezingen. Wiens en welke belangen worden hier behartigd en hoe?

Wij verzoeken uw Raad om ook rekening te houden met de belangen van bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten en ervoor te zorgen, dat er eerst met deze groep bewoners in dialoog wordt gegaan over de voorliggende plannen voor de A9 en de onrust die er leeft onder deze groep daarover weg te nemen, alvorens uw besluit te nemen. Het is van essentieel belang voor u als politici om weloverwogen keuzes te maken in plaats van ons inziens “rücksichtslos” in te stemmen met deze Overeenkomst.

Het zijn niet zozeer de financiële componenten uit de Overeenkomst die ons tegen de borst stuiten, maar wel de projectinhoudelijke wijzigingen (t.o.v. de huidige situatie en de eerder geschetste plannen) gepaard gaande met deze overeenkomst, die ons ernstige zorgen baren. Wij zullen hieronder onze bezwaren inzichtelijk maken:

Door het verbreden van de A9 in noordelijke richting wordt de afstand tussen de voorgevels van de woningen en de Rijksweg A9 aanzienlijk verkleind en komen de hogere geluidsschermen dichterbij. Hierdoor neemt de kwaliteit en het leefgenot in onze woonomgeving af.

De ruimte ten noorden van de A9 is beperkt, terwijl er aan de zuidzijde voldoende ruimte lijkt te zijn (Wethouder Raat gaf aan dat “Het inderdaad de moeite zou zijn om dit nog eens te onderzoeken”). Wij zouden derhalve graag zien, dat de gemeente deze mogelijkheden nader onderzoekt en hierover duidelijkheid verschaft.

Het verbaast ons, dat op het punt, waar veel grondgebonden koopwoningen direct langs de Rijksweg staan de minste kwalitatieve maatregelen (zoals b.v. een gedeeltelijke, of gehele overkapping) worden getroffen. Waarom is er gekozen voor een overkapping bij het Oude Dorp en niet ter hoogte van de Mr. F.A. van Hallweg.

Waarom is er niet gekozen voor 2 kleinere overkappingen (b.v. 2 x een overkapping van 150 m met een ‘open’ tussenstuk van tenminste 100 m). Hierdoor zou de kwaliteitsimpuls worden verdeeld over een groter deel van de stad i.p.v., dat dit geconcentreerd wordt op een beperkt deel van het Oude Dorp. Uiteraard hebben we begrip voor de ambities van Wethouder Raat als het gaat om onderwijs en de positie van de Piet Hein School in het bijzonder. Wij zijn echter van mening, dat er meerdere belanghebbenden zijn  en krijgen nu het gevoel, dat het Oude Dorp de overkapping ‘krijgt,’ omdat dit zo goed is voor de Piet Hein school (Hoe verhoudt dit zich eigenlijk tot het Keizer Karel College?).

Amstelveen manifesteert zich als één van de groenste steden van het land. Waarom is er niet gekozen om de ‘groene ader’ tussen Broersepark, de groenstrook rond het Keizer Karel College en de Poel aaneengesloten te verbinden met elkaar? Dit zou ons inziens een stedenbouwkundige verbetering zijn die een kwalitatieve impuls geeft aan de woongebieden rondom de Rijksweg.

Tot slot maken wij ons ernstige zorgen over het leefklimaat in relatie tot fijn stof en geluidsoverlast. In de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten wonen immers veel (kleine) kinderen. Aan het begin van de Mr. F.A. van Hallweg (ter hoogte van huisnr. 9) komen auto’s – die in west / oost richting rijden – onder de overkapping uit.

Aan het eind van de Mr. F.A. van Hallweg (ter hoogte van huisnr. 43) komen auto’s – die in oost / west richting rijden – uit de verdiepte kuip. Dit resulteert ons inziens in een ophoping van fijn stof tussen deze 2 adressen. Iets, dat direct invloed heeft op de welzijn van omwonenden.

Tijdens de informatieavond kon hier geen – zoals eerder al aangegeven – duidelijkheid over worden gegeven. Deze onzekerheid met daardoor de kans, dat de situatie slechter wordt dan dat deze nu is, baart ons zeer ernstige zorgen. Het kan ons inziens niet zo zijn, dat uw Raad instemt met een beslissing, waarvan onduidelijk (ook zijn wij benieuwd of er gegevens bekend zijn van referentieprojecten zoals de verdiepte oplossing A4 ter hoogte van Zoeterwoude) is wat de gevolgen zijn voor onze gezondheid. Ditzelfde geldt voor geluidsoverlast. Welke gevolgen dit plan heeft op geluidsoverlast kon niemand ons vertellen.

Wat nu gebeurt, namelijk het verzoek aan uw Raad tot instemmen met de eerder genoemde Overeenkomst, druist ons inziens geheel in tegen de principes van behoorlijk bestuur. De situatie die nu voorligt, is nooit met ons besproken, (terwijl wij begrepen dat het plan reeds sinds september 2012 bij de behandelend ambtenaren bekend is). Het is voor ons dan ook onbegrijpelijk waarom het College u verzoekt in te stemmen met bovengenoemde overeenkomst in deze vorm en op dit moment deze keuze aan u voorlegt.

Wij verzoeken u dan ook om niet in te stemmen, voordat de dialoog tussen ons als omwonenden en de gemeente – die nu zo spoedig als mogelijk moet worden opgestart – is afgerond om zo op een zorgvuldige wijze tot een weloverwogen besluit te komen. Mogelijk kan op deze wijze in de toekomst uw College van Burgemeester en Wethouders van ons het vertrouwen weer terugkrijgen.

In afwachting van een positieve reactie uwerzijds, verblijven wij

Hoogachtend, Bewonersbeweging Van HALLT!

Vertegenwoordigd door: De heer M. Springer (Mr. F.A. van Hallweg 22) en De heer R. Wenselaar (Mr. F.A. van Hallweg 21 - correspondentieadres) en De heer C. Honselaar (Mr. F.A. van Hallweg 11)  bewonersbewegingvanhallt@gmail.com (Bewoners van de Mr. F.A. van Hallweg en omliggende straten)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.