Bijgewerkt: 18 november 2019

Volgens IenM inzet Buitenveldertbaan conform regels

Nieuws -> Schiphol

Bron: Rijksoverheid
15-01-2014

Akkoord luchtvaartsector, omwonenden en overheden staat

De manier, waarop Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de start- en landingsbanen inzet, is conform de afspraken die gemaakt zijn tussen de luchtvaartsector, bewoners en verschillende overheden aan de Alderstafel - meldt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De LVNL heeft die inzet goed onderbouwd. Tot die conclusie zijn de deelnemers aan de Alderstafel gekomen op basis van een uitvoerige inhoudelijke reactie van de LVNL op het Helios-rapport, dat ingaat op het gebruik van de Buitenveldertbaan tijdens het experiment met een nieuw normen en handhavingsstelsel. Vandaag heeft de voorzitter van de Tafel, Hans Alders, schriftelijk verslag gedaan van de bevindingen aan de Tafel gedaan aan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). De gehele Alderstafel dringt aan op een snelle invoering van het nieuwe normen- en handhavingstelsel, zodat voor iedereen helderheid bestaat over de regels.

Foto Amstelveen
(Bron Google Maps - 2014)

De Buitenveldertbaan (09 - 27) is een van de start- en landingsbanen van luchthaven Schiphol


Vorige week verscheen een analyse van bureau Helios met de conclusie, dat een belangrijk deel (17%) van het gebruik van de Buitenveldertbaan in 2011 niet te verklaren zou zijn. De partijen aan de Alderstafel hebben in hun bespreking d.d. 13 januari geconcludeerd, dat Helios een aantal criteria die tot de inzet van de Buitenveldertbaan leiden, buiten beschouwing laat. Helios bevestigt dit ook in de correspondentie met LVNL die als bijlage bij de reactie van LVNL is gevoegd.

In de reactie van LVNL is een verantwoording opgenomen, waaruit blijkt, dat er voor 96% van de tijd een harde verklaring is voor het gebruik van de Buitenveldertbaan op grond van de aan de Tafel overeengekomen regels voor het baangebruik. Luchtvaartpartijen, bewonersorganisaties en regionale bestuurders hebben over deze regels in overleg met het Rijk in oktober 2008 een akkoord bereikt. Die regels geven een voorkeursvolgorde voor het gebruik van de start- en landingsbanen. Onder de verschillende weersomstandigheden worden juist díe banen ingezet die de minste mensen hinderen. De Buitenveldertbaan wordt daarbij als laatste ingezet.

Het akkoord over het gebruik van de banen is tot stand gekomen na een tweejarig experiment met de regels in de praktijk. De regels van het nieuwe stelsel zijn ontwikkeld als alternatief voor de 35 handhavingspunten in het oude stelsel. Dit oude stelsel bleek in de praktijk moeilijk uit te leggen. Daarom verzocht de TK een nieuw stelsel te ontwikkelen. Met name ook, omdat bij het ‘vollopen’ van handhavingspunten, waar het oude stelsel gebruik van maakt, verkeer moet worden verplaatst naar een baan die meer mensen hindert.

Gezamenlijk volgden sector, bewoners en overheden de uitkomsten van deze praktijkproef. Op basis van de resultaten concluderen zij nu gezamenlijk, dat het experiment succesvol is verlopen. Een onafhankelijke juridisch deskundige – prof mr Schueler van de Universiteit Utrecht – heeft vastgesteld, dat de rechtsbescherming van de omgeving gelijkwaardig is aan het bestaande stelsel.

alders Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Hans Alders (1952) is bestuursvoorzitter bij EnergieNed, voormalig PvdA politicus, voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen en voorzitter van de Alderstafel in Amstelveen op 24 april 2012


In de reactie van de Alderstafel wordt aangegeven, dat de stelling dat het gebruik van de Buitenveldertbaan in de afgelopen jaren is toegenomen, feitelijk onjuist is. Een belangrijke stap voor dit gebied is gezet met de ingebruikname van de Polderbaan nu 10 jaar geleden. Startte er tot 2004 nog rond de 15 procent van het totale aantal starts van de Buitenveldertbaan, dit is in de jaren daarna gedaald tot rond de 5 procent. Een zelfde ontwikkeling is te zien bij de landingen: van 20 procent naar 12 procent. Daar, waar in de periode 2001-2003 nog 60-80.000 vliegtuigbewegingen vanaf de Buitenveldertbaan plaatsvonden, zijn dat er afgelopen drie jaren 32-42.000.

2011 was een jaar, waarin een relatief hoog aantal vliegtuigen starten en landen op de Buitenveldertbaan (42.000). De belangrijkste oorzaak hiervan was het feitelijke en voorspelde weer. Hoewel 2011 geen uitzonderlijk weerjaar was, deden de weersomstandigheden die bepalend zijn voor de inzet van de Buitenveldertbaan zich vaker voor.

De jaren 2012 en 2013 laten per saldo weer een daling zien in het aantal vliegtuigbewegingen op de Buitenveldertbaan: van 42.000 vliegtuigbewegingen in 2011 naar 32.000 vliegtuigbewegingen in 2013. Ook hiervoor geldt, dat het weer de beslissende factor is die het gebruik verklaard.

Het relatieve aantal bewegingen op de Buitenveldertbaan ligt met totaal 10% in vergelijking met de andere hoofdbanen verhoudingsgewijs het laagst (Polderbaan 30%, Kaagbaan 29%, Zwanenburg 15%, Aalsmeerbaan 13%). Het gebruik van de Buitenveldertbaan in 2011 onder het oude stelsel niet anders zou zijn geweest: de handhavingspunten aan de kop van deze baan zijn in 2011 niet overschreden.

Alderstafel?

De Alderstafel is een overlegtafel onder voorzitterschap van voormalig minister en Commissaris van de Koningin van Groningen, de heer Hans Alders. De overlegtafel is in december 2006 opgericht om het kabinet te adviseren over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol in samenhang met de luchthavens Eindhoven en Lelystad. Partijen aan Tafel zoeken daarbij naar een balans tussen de kwaliteit van het verbindingennetwerk en de kwaliteit van de leefomgeving.

Het doel van de Alderstafels is steeds om tot een gedragen advies aan het kabinet te komen en dit uit te voeren in overleg met regionale en landelijke overheden, de luchtvaartsector en bewoners. Op het moment, dat er overeenstemming is over het eindresultaat wordt dit naar buiten gebracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.